Groot onderhoud Zestienhovensekade
Gepubliceerd op: 21-09-2018
Geprint op: 20-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zestienhovensekade/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De Zestienhovensekade krijgt een groot onderhoud aan riolering en wegdek. Ook zal er een herinrichting plaatsvinden.

Klik op een van onderstaande tabbladen voor toepasselijke informatie.

De werkzaamheden zijn gesplitst in het oostelijke deel (tussen de Oudedijkse Schiekade/Overschiese Kleiweg en de keerlus) en het westelijke deel (tussen de keerlus en de T-splitsing bij Naaktgeboren). Het oostelijk deel zal in 2019 worden uitgevoerd, het westelijk deel staat gepland voor 2020.

De gemeente is bezig met voorbereidingen om in 2019 de riolering in het oostelijke deel van de Zestienhovensekade te verbeteren.

Dit deel ligt tussen de Oudedijkse Schiekade/Overschiese Kleiweg en de keerlus. Omdat de straat is gefundeerd op piepschuimblokken brengt dit project wat uitdagingen met zich mee.

Nadat het riool is vervangen zal de straat opnieuw worden ingericht. De straat krijgt meer het karakter van een woonstraat door versmalling van de rijbaan voor auto’s, iets meer ruimte op de stoep aan de zuidzijde, plantvakken die meer groen in de straat brengen én de snelheid van het autoverkeer remmen. Ook komen er fietsnietjes en zal er gelegenheid zijn tot het maken van geveltuintjes bij de woningen die geen tuin aan de voorzijde hebben. De gemeente zal daarover in het voorjaar contact opnemen met de bewoners.

Het plan is tot stand gekomen na onder andere bespreking in de gebiedscommissie Overschie. Het advies van de gebiedscommissie en het antwoord daarop vindt u hieronder. Daarvoor zijn twee inloopavonden voor bewoners gehouden.

Laatste nieuws

Onderhoudswerkzaamheden

De gemeente voert in 2019 in de Zestienhovensekade groot onderhoud in de buitenruimte uit: Het gemeenteriool is aan vervanging toe; Waar de straat als gevolg van zetting in de loop der tijd lager is komen te liggen wordt deze weer opgehoogd; Tegelijkertijd wordt de bestrating vernieuwd. De werkzaamheden van de gemeente vormen voor de huiseigenaren ook een gelegenheid voor onderhoud aan hun rioolhuisaansluiting.

Bewonersavonden

Het onderhoudswerk biedt de gelegenheid om de straat ook anders in te richten. Op 4 juli 2018 is een eerste opzet met de bewoners gedeeld en besproken. Opmerkingen van deze avond zijn verwerkt in een nieuw ontwerp dat op 3 oktober uitgelegd is. Tot slot is het ontwerp op 12 november 2018 besproken door de gebiedscommissie Overschie.

De gebiedscommissie neemt geen besluit maar adviseert de gemeente over het ontwerp. Bewoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken. De gemeente neemt vervolgens het besluit over het ontwerp. Lees de adviesaanvraag en adviesbrief van de Gebiedscommissie.

De gemeente is met de vragen en de opmerkingen van de eerste inloopavond aan de slag gegaan: het ontwerp is aangepast evenals het plan van aanpak voor het riool. Opmerkingen en inzichten van bewoners (soms tegenstrijdig aan elkaar) zijn hierin zoveel mogelijk meegenomen. Een verslag van de avond en de nieuwe vragen die gesteld zijn, leest u in de documenten hieronder.

De avond is druk bezocht en er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen geplaatst over zowel de inrichting als het onderhoudswerk. Veel van de door de bewoners gemaakte opmerkingen gaan over meer versmallingen om te hard rijden tegen te gaan, meer groen en ruimte voor fietsen.

Achtergrondinformatie 'schuifhuizen'

Begin jaren '80 is aan de hand van luchtfoto's ontdekt dat 6 woonblokken aan de noordzijde van de Zestienhovensekade met huisnummers 439 tot en met 519 horizontaal waren verschoven. Het ging hierbij om verschuivingen variërend van 10 centimeter tot meer dan 2 meter. Bovendien bleek uit metingen dat deze verschuiving zich nog steeds voortzette in de tijd. Onderzoek heeft destijds uitgewezen dat de verschuiving werd veroorzaakt door het verschil in maaiveldhoogte tussen de voor- en achterzijde van de woningen van 2,5 tot 3 meter. Bovendien bleek er in combinatie met de zeer slappe en diepere ondergrond.

Om het schuiven een halt toe te roepen, is aan de voorzijde van de woningen een aantal onder het wegdek aanwezige zware grondlagen zoals zand- en puin, vervangen door lichtgewicht materiaal. Hierbij is gebruik gemaakt van onder meer PS Hardschuim (het piepschuim waarin nieuwe TV's worden verpakt) en Argex korrels (dezelfde die in plantenbakken op hydrocultuur worden gevonden). Bovendien zijn waar nodig de funderingen van de woningen vervangen. Na de uitvoering van al die werkzaamheden is de horizontale positie van de woningblokken nog lange tijd gevolgd en daaruit is gelukkig bevestigd dat de kade zich heeft gestabiliseerd.

Een belangrijk bijkomend effect van deze oplossing is dat er op dit deel van de Zestienhovensekade veel minder zettingen optreden dan elders in Rotterdam, zodat de straat ook in de toekomst minder hoeft te worden opgehoogd en kabels en leidingen een veel langere levensduur zullen hebben dan elders. Aan de andere kant blijven werkzaamheden aan de straat wel een aandachtspunt voor de gemeente. Om de stabiliteit van de kade blijvend te kunnen garanderen zal er ook in de toekomst geen extra gewicht in de vorm van zware ophooglagen worden toegevoegd.

De gemeente is gestart met voorbereidingen voor onderhoud en herinrichting van het westelijk deel van de Zestienhovensekade, tussen de keerlus en de T-splitsing bij Naaktgeboren.

Op dit moment loopt ook een onderzoek naar de fundering van een deel van de woningen aan de Zestienhovensekade. De resultaten kunnen van invloed zijn op de planning van riolering en herinrichting. Meer informatie volgt later op deze pagina.

Nieuws

De Gebiedscommissie heeft een advies uitgebracht over het inrichtingsplan.

Hierin zijn onder vragen en antwoorden meegenomen van bewoners. De opmerking over het fietspad wordt nu verwerkt in het ontwerp.

In juli volgt de vaststelling van het ontwerp.

Planning

  • juli: vaststellen van het inrichtingsplan
  • tot tweede kwartaal 2020:
    • technische onderzoeken en uitwerking
    • contracteren van een aannemer
    • informeren van de bewoners over de werkzaamheden en bereikbaarheid
  • tweede kwartaal 2020: start van de werkzaamheden

Na de zomer 2019 starten de werkzaamheden Zestienhovensekade Oost.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u nadere informatie over dit project? Stuur dan een e-mail naar de projectorganisatie.