Groot onderhoud Zestienhovensekade
Gepubliceerd op: 21-09-2018
Geprint op: 20-06-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zestienhovensekade/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De Zestienhovensekade krijgt een groot onderhoud aan riolering en wegdek. Ook zal er een herinrichting plaatsvinden.

Klik op een van onderstaande tabbladen voor toepasselijke informatie.

De werkzaamheden zijn gesplitst in het oostelijke deel (tussen de Oudedijkse Schiekade/Overschiese Kleiweg en de keerlus) en het westelijke deel (tussen de keerlus en de T-splitsing bij Naaktgeboren). Het oostelijk deel zal in 2019 worden uitgevoerd, het westelijk deel staat gepland voor 2020.

De gemeente is bezig met voorbereidingen om in 2019 de riolering in het oostelijke deel van de Zestienhovensekade te verbeteren.

Dit deel ligt tussen de Oudedijkse Schiekade/Overschiese Kleiweg en de keerlus. Omdat de straat is gefundeerd op piepschuimblokken brengt dit project wat uitdagingen met zich mee.

Nadat het riool is vervangen zal de straat opnieuw worden ingericht. De straat krijgt meer het karakter van een woonstraat door versmalling van de rijbaan voor auto’s, iets meer ruimte op de stoep aan de zuidzijde, plantvakken die meer groen in de straat brengen én de snelheid van het autoverkeer remmen. Ook komen er fietsnietjes en zal er gelegenheid zijn tot het maken van geveltuintjes bij de woningen die geen tuin aan de voorzijde hebben. De gemeente zal daarover in het voorjaar contact opnemen met de bewoners.

Het plan is tot stand gekomen na onder andere bespreking in de gebiedscommissie Overschie. Het advies van de gebiedscommissie en het antwoord daarop vindt u hieronder. Daarvoor zijn twee inloopavonden voor bewoners gehouden.

Laatste nieuws

Onderhoudswerkzaamheden

De gemeente voert in 2019 in de Zestienhovensekade groot onderhoud in de buitenruimte uit: Het gemeenteriool is aan vervanging toe; Waar de straat als gevolg van zetting in de loop der tijd lager is komen te liggen wordt deze weer opgehoogd; Tegelijkertijd wordt de bestrating vernieuwd. De werkzaamheden van de gemeente vormen voor de huiseigenaren ook een gelegenheid voor onderhoud aan hun rioolhuisaansluiting.

Bewonersavonden

Het onderhoudswerk biedt de gelegenheid om de straat ook anders in te richten. Op 4 juli 2018 is een eerste opzet met de bewoners gedeeld en besproken. Opmerkingen van deze avond zijn verwerkt in een nieuw ontwerp dat op 3 oktober uitgelegd is. Tot slot is het ontwerp op 12 november 2018 besproken door de gebiedscommissie Overschie.

De gebiedscommissie neemt geen besluit maar adviseert de gemeente over het ontwerp. Bewoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken. De gemeente neemt vervolgens het besluit over het ontwerp. Lees de adviesaanvraag en adviesbrief van de Gebiedscommissie.

De gemeente is met de vragen en de opmerkingen van de eerste inloopavond aan de slag gegaan: het ontwerp is aangepast evenals het plan van aanpak voor het riool. Opmerkingen en inzichten van bewoners (soms tegenstrijdig aan elkaar) zijn hierin zoveel mogelijk meegenomen. Een verslag van de avond en de nieuwe vragen die gesteld zijn, leest u in de documenten hieronder.

De avond is druk bezocht en er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen geplaatst over zowel de inrichting als het onderhoudswerk. Veel van de door de bewoners gemaakte opmerkingen gaan over meer versmallingen om te hard rijden tegen te gaan, meer groen en ruimte voor fietsen.

Achtergrondinformatie 'schuifhuizen'

Begin jaren '80 is aan de hand van luchtfoto's ontdekt dat 6 woonblokken aan de noordzijde van de Zestienhovensekade met huisnummers 439 tot en met 519 horizontaal waren verschoven. Het ging hierbij om verschuivingen variërend van 10 centimeter tot meer dan 2 meter. Bovendien bleek uit metingen dat deze verschuiving zich nog steeds voortzette in de tijd. Onderzoek heeft destijds uitgewezen dat de verschuiving werd veroorzaakt door het verschil in maaiveldhoogte tussen de voor- en achterzijde van de woningen van 2,5 tot 3 meter. Bovendien bleek er in combinatie met de zeer slappe en diepere ondergrond.

Om het schuiven een halt toe te roepen, is aan de voorzijde van de woningen een aantal onder het wegdek aanwezige zware grondlagen zoals zand- en puin, vervangen door lichtgewicht materiaal. Hierbij is gebruik gemaakt van onder meer PS Hardschuim (het piepschuim waarin nieuwe TV's worden verpakt) en Argex korrels (dezelfde die in plantenbakken op hydrocultuur worden gevonden). Bovendien zijn waar nodig de funderingen van de woningen vervangen. Na de uitvoering van al die werkzaamheden is de horizontale positie van de woningblokken nog lange tijd gevolgd en daaruit is gelukkig bevestigd dat de kade zich heeft gestabiliseerd.

Een belangrijk bijkomend effect van deze oplossing is dat er op dit deel van de Zestienhovensekade veel minder zettingen optreden dan elders in Rotterdam, zodat de straat ook in de toekomst minder hoeft te worden opgehoogd en kabels en leidingen een veel langere levensduur zullen hebben dan elders. Aan de andere kant blijven werkzaamheden aan de straat wel een aandachtspunt voor de gemeente. Om de stabiliteit van de kade blijvend te kunnen garanderen zal er ook in de toekomst geen extra gewicht in de vorm van zware ophooglagen worden toegevoegd.

De gemeente is gestart met voorbereidingen voor onderhoud en herinrichting van het westelijk deel van de Zestienhovensekade, tussen de keerlus en de T-splitsing bij Naaktgeboren.

Op dit moment loopt ook een onderzoek naar de fundering van een deel van de woningen aan de Zestienhovensekade. De resultaten kunnen van invloed zijn op de planning van riolering en herinrichting. Meer informatie volgt later op deze pagina.

Nieuws

Planning

 • 9 mei: inloopavond
 • half mei – half juni:
  • verwerken van reacties van bewoners
  • verwerken van reacties van beheerders van kabels en leidingen
  • kostenraming en regelen van budget voor de uitvoering
  • Aanpassingen aan het inrichtingsplan
 • 17 juni:
  • bespreking van het aangepaste inrichtingsplan in de gebiedscommissie Overschie
  • opstellen van het advies van de gebiedscommissie over het inrichtingsplan
 • eind juni: vaststellen van het inrichtingsplan
 • tot tweede kwartaal 2020:
  • technische onderzoeken en uitwerking
  • contracteren van een aannemer
  • informeren van de bewoners over de werkzaamheden en bereikbaarheid
 • tweede kwartaal 2020: start van de werkzaamheden

Na de zomer 2019 starten de werkzaamheden Zestienhovensekade Oost.

Op 9 mei 2019 is er een inloopavond voor de bewoners van de Zestienhovensekade. De aangepaste tekeningen van de herinrichting worden deze avond gepresenteerd. U kunt hier vragen over stellen en opmerkingen bij plaatsen. De opmerkingen worden waar mogelijk verwerkt en het totaal zal worden beoordeeld door de gebiedscommissie Overschie.

Locatie: VTV Tuinieren voor Ouderen
Adres: Achterdijk  2, 3045 NX Rotterdam-Overschie
Tijd: Tussen 19.00 uur en 20.30 uur.

Het is een inloopavond dus u kunt binnenlopen op een tijd die u schikt. De koffie staat klaar.

Op 7 februari kregen bewoners van de Zestienhovensekade het concept ontwerp te zien van de herinrichting. Veel opmerkingen zijn daarna verwerkt. De tweede versie technische tekeningen van de herinrichting kunt u hieronder downloaden. Op de bewonersavond zijn gebruiksvriendelijke tekeningen in te zien. Deze zullen vervolgens ook online geplaatst worden.

Hoofdlijnen voor het ontwerp van de buitenruimte Zestienhovensekade West

 • Versterken van het historische, dorpse karakter van de kade door gebruik donkerrode betonklinker en extra brede banden voor het trottoir en versmalling van de rijbaan voor zover mogelijk
 • Behoud van het totaal aantal parkeerplaatsen. Dat is gelukt op één na
 • Geen parkeerplaatsen half op de stoep
 • Snelheidsremmende maatregelen en groenvoorzieningen combineren. Plantvakken die de snelheid remmen vervangen de bakken die er nu staan
 • Een beter fietsoversteek bij de brug

Belangrijkste aanpassingen van het ontwerp van de inloopavond van 7 februari 2019

 • Ook de Neel Gijsenkade wordt aangepakt vanwege werkzaamheden in de ondergrond. De kade wordt daarna opgehoogd voor zover nodig. De inrichting van de parkeerplaatsen wordt aangepast om de twee bomen die nu in de parkeervakken staan wat meer ruimte te geven
 • De groenvakken zijn verplaatst voor een betere bereikbaarheid van de inritten
 • Er zijn enkele extra parkeervakken opgenomen voor de nummers 140 t/m 152
 • Fietsparkeervoorzieningen die niet nodig zijn worden niet geplaatst
 • Bij de zitplek aan de Schie worden de struiken doorgetrokken tot aan het water zodat een betere afscheiding met de ernaast gelegen tuinen ontstaat

Vragen en antwoorden 7 februari

Op de inloopavond van 7 februari zijn veel vragen gesteld waarop de gemeente een antwoord heeft gegeven. Wilt u deze teruglezen dan kunt u hieronder het bestand downloaden.

Riolering en aangepaste inrichting

In de Zestienhovensekade tussen de keerlus en de T-splitsing, zie studiegebied hieronder, zal in het jaar 2020 de riolering worden vervangen. De straat zal dan ook weer opgehoogd worden, want in de loop van de tijd is die verzakt. Omdat de straat daarvoor helemaal open gaat is er ook de gelegenheid om de straat anders in te richten. De gemeente is begonnen met het opstellen van een plan voor een andere inrichting. Om een goed plan te kunnen maken is het belangrijk om van u als bewoner of gebruiker te horen welke wensen er zijn. Daarvoor organiseert de gemeente een inloopavond op donderdag 7 februari. Op de avond zijn deskundigen van de gemeente aanwezig waarmee u kunt spreken over zowel de riolering als de inrichting.

Fundering

Bij een deel van de woningen aan de Zestienhovensekade is er mogelijk een probleem met de funderingen. De eigenaren weten daarvan, er loopt een onderzoek. Mocht u daarover vragen hebben aan de gemeente, dan is er op de avond ook een deskundige op het gebied van funderingen aanwezig.

Nieuwbouw

Aan het westelijk deel van de Zestienhovensekade ligt het bedrijvencomplex van de voormalige glashandel Van Leeuwen. Deze bedrijven zullen plaats maken voor het woningbouwplan ‘De Schiewerf’. Op de inloopavond zijn er ook vertegenwoordigers van Ontwikkelen in de Stad BV aanwezig. Zij kunnen u toelichting geven op het plan dat nu wordt gemaakt.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u nadere informatie over dit project? Stuur dan een e-mail naar de projectorganisatie.