Windpark Landtong Rozenburg
Gepubliceerd op: 12-12-2017
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg/
Spring naar het artikel
Foto: Dennis Dullaart

De windturbines op de landtong Rozenburg worden de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zien de landtong als een kans om modernere en efficiëntere windturbines te plaatsen.

De landtong Rozenburg is een geschikte locatie voor windenergie. De landtong is onderdeel van de haven en het industriegebied. Daarnaast ligt het op afstand van bestaande woonwijken.

Milieueffectprocedure

Voor het project Windpark Landtong Rozenbrug wordt momenteel een m.e.r.-procedure doorlopen. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport (MER) is een ‘onderlegger' voor de omgevingsvergunning(en) en de watervergunning. Ook worden voor het MER milieuonderzoeken gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Beschikking wet Natuurbescherming, die de Omgevingsdienst Haaglanden afgeeft.

Op 7 februari heeft de Commissie m.e.r. een voorlopig advies uitgebracht over het milieueffectrapport. Naar verwachting brengt deze commissie eind februari een definitief advies uit. Op dat moment moet er meer duidelijkheid zijn over de effecten van het windpark op ondergrondse infrastructuur en dieren als vleermuizen. Ook is dan duidelijk of hiervoor maatregelen nodig zijn.

Terinzagelegging afgerond

Van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 lag de ontwerp-omgevingsvergunning met het milieueffectrapport (MER) en ontwerp-watervergunning ter inzage. In deze periode kon u uw mening geven (zienswijze indienen) over het vervangen van de tien bestaande windmolens door negen nieuwe windmolens. Daarbij ging het niet om de eventuele uitbreiding van het windpark met twee windmolens. Hiervoor wordt mogelijk een aparte procedure opgestart.

Documenten inzien: Alle formele documenten waren van 14 december tot 24 januari digitaal beschikbaar op www.overheid.nl. U kunt de stukken raadplegen door te zoeken op het adres Noordzeeweg 6, 3181 ML bij 'Berichten over uw buurt'. Daarnaast kunt u vanaf 14 december de documenten ook inzien op de informatieavonden en bij een aantal gemeentelijke locaties:

  • Gemeente Maassluis, Koningshoek 93.050 te Maassluis (tijdens kantooruren)
  • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (na kantoortijd uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21)
  • Gemeente Rotterdam. Bij het Cluster Stadsontwikkeling (na telefonische afspraak: 010 – 4896360)
  • In aanvulling op de kennisgeving met bijlagen op overheid.nl , treft u onderstaand de stukken die onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag voor het windpark.

In aanvulling op de kennisgeving met bijlagen op Overheid.nl, vindt u onder het kopje 'Downloads' de bijlagen terinzagelegging die onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag voor het windpark.

Vernieuwing en uitbreiding bestaand windpark

Het bestaande windpark op de landtong is opgebouwd uit twee delen: het westelijke deel bestaat uit tien windturbines, gebouwd in 2007. Hiervan staan er vijf aan de westkant en vijf aan de oostkant van de Maeslantkering. In aanvulling daarop zijn, direct oostelijk daarvan, in 2015 twee extra windturbines in gebruik genomen.

Op de landtong worden de tien bestaande, kleine windturbines vervangen door maximaal negen modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige tien windturbines leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windturbines worden aangeboden op de internationale markt. In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windturbines geplaatst met een vermogen van minimaal 27 MW*. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk.

*27 megawatt staat gelijk aan groene energie voor ongeveer 17.500 huishoudens

Tiphoogte bestaande en nieuwe windmolens

De twee windturbines uit 2015 blijven staan. Deze windturbines hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 125 meter. De bestaande tien windturbines hebben een tiphoogte van 110 meter. De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van ongeveer 150 tot maximaal 210 meter.

Uitbreiding windpark

Er wordt onderzocht of - volgens de opgave van de Provincie Zuid-Holland - het windpark in oostelijke richting uitgebreid kan worden. Het gaat dan om windturbines met een vermogen van minimaal 9 MW en maximaal 12 MW. De tiphoogte is ongeveer 150 tot 210 meter.

De provincie Zuid Holland heeft op 21 december 2017 de zoeklocatie voor dit windpark vastgelegd in de herijking van de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM). Gezien de vele onderzoeken, het participatietraject en het verkrijgen van diverse vergunningen worden deze windmolens naar verwachting in 2020-2021 gebouwd.

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD bevat de uitgangspunten voor het MER en besteedt aandacht aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER. De NRD beschrijft het plangebied, de milieuthema’s die in het MER nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord moet geven.

In de Nota van Beantwoording wordt ingegaan op alle vragen, suggesties en een knelpunten van de zienswijzen NRD. In week 24 heeft DCMR (Milieudienst Rijnmond) aan alle indieners van de zienswijzen een antwoord toegestuurd.

In de MER worden drie varianten onderzocht en vergeleken op basis van vele milieuonderzoeken. Op basis daarvan wordt het voorkeursalternatief beschreven.

In de aanvraag omgevingsvergunning geeft de ontwikkelaar aan hoe het windpark wordt gerealiseerd. In de aanvraag watervergunning geeft de ontwikkelaar aan hoe de wordt omgegaan met de waterstaatkundige aspecten als gevolg van het windpark.

Na de zomer 2018 wordt het MER in combinatie met de Omgevingsvergunning en de Watervergunning 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan hierover een zienswijze worden ingediend. Tijdens deze 6 weken worden er informatiemomenten georganiseerd in Rozenburg en Maassluis.

Er zijn vier zienswijzen ingediend over het milieueffectrapport. De indieners hiervan ontvangen eind februari de Nota van Beantwoording.
Daarin wordt ingegaan op deze vier zienswijzen en aangegeven aan wie openstaande vragen kunnen worden gesteld of wie een nadere toelichting kan geven. Daarnaast wordt de mogelijkheid beschreven om eventueel in Hoger Beroep te gaan bij de Raad van State.

Als betrokkenen zich niet kunnen vinden in de Nota van Beantwoording bestaat de mogelijkheid om in Hoger Beroep te gaan bij de Raad van State. Deze doet een onherroepelijke uitspraak over de MER, Omgevingsvergunning en Watervergunning

Hoe wilt u betrokken zijn?

U kunt in beperkte tot zeer intensieve mate betrokken worden bij de planvorming, bouw en exploitatiefase van dit windpark. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

  1. U kunt informatie ontvangen en reageren tijdens informatiebijeenkomsten.
  2. U kunt meedenken en adviseren via bijvoorbeeld een werkgroep of klankbordgroep.
  3. U kunt meebesluiten en/of mede-eigenaar zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in onze folder Hoe wilt u betrokken zijn bij dit windpark (pdf).

Downloads

Gesprekstafels juni 2018

Op 18 en 21 juni vonden gesprekstafels plaats in Maassluis en Rozenburg. Doel van deze gesprekstafels was om elkaar te informeren en meningen op te halen over het Windpark Landtong Rozenburg. Hierbij waren voornamelijk bewoners aanwezig. In de bijlagen hieronder vindt u de sfeerverslagen van de gesprekstafels.

Participatiegesprekken juli 2018

De aanwezigen bij de  gesprekstafels waren ook uitgenodigd om mee te denken over de wijze waarop participatie in het Windpark Landtong Rozenburg kan worden vormgegeven. Die uitnodiging is door ongeveer vijftien bewoners uit Maassluis en Rozenburg opgepakt. De eerste participatiegesprekken vonden plaats op 10 juli in Maassluis en op 13 juli in Rozenburg. Dit gebeurde onder leiding van Lex Arkesteijn (onafhankelijke adviseur duurzaamheid). Tijdens beide bijeenkomsten is het brede scala van participatie- mogelijkheden rond dit windproject besproken. Zowel in Maassluis als in Rozenburg hebben bewoners aangegeven zich in te willen zetten voor het opzetten van een duurzame energie coöperatie. Deze coöperatie zou zich dan niet alleen op windenergie moeten richten, maar het brede spectrum van duurzame energie als haar doel moeten hebben. In september vinden vervolggesprekken plaats.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over windpark Landtong Rozenburg? Neem dan contact op met het projectteam.