Windpark Landtong Rozenburg
Gepubliceerd op: 12-12-2017
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg/
Ga naar de hoofdinhoud

De windturbines op de landtong Rozenburg worden de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zien de landtong als een kans om modernere en efficiëntere windturbines te plaatsen.

De landtong Rozenburg is een geschikte locatie voor windenergie. De landtong is onderdeel van de haven en het industriegebied. Daarnaast ligt het op afstand van bestaande woonwijken.

Milieueffectprocedure afgerond: vergunningen zijn onherroepelijk

Voor het project Windpark Landtong Rozenbrug is een MER-procedure doorlopen. MER staat voor milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport (MER) (pdf) is een ‘onderlegger' voor de omgevingsvergunning(en) en de watervergunning. Ook zijn voor het MER milieuonderzoeken gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Hiervoor is een beschikking door de Omgevingsdienst Haaglanden afgegeven.
Op 4 maart 2019 heeft de Commissie MER een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport.

Terinzagelegging afgerond

Van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 lag de ontwerp-omgevingsvergunning met het milieueffectrapport (MER) en ontwerp-watervergunning ter inzage. Alle formele documenten waren in deze periode beschikbaar op www.overheid.nl. U kon uw mening geven (zienswijze indienen) over het vervangen van de tien bestaande windmolens door negen nieuwe windmolens. Daarbij ging het niet om de eventuele uitbreiding van het windpark met twee windmolens. Hiervoor wordt mogelijk een aparte procedure opgestart.

Vernieuwing bestaand windpark

Het bestaande windpark op de landtong is opgebouwd uit twee delen: het westelijke deel bestaat uit tien windturbines, gebouwd in 2007. Hiervan staan er vijf aan de westkant en vijf aan de oostkant van de Maeslantkering. In aanvulling daarop zijn, direct oostelijk daarvan, in 2015 twee extra windturbines in gebruik genomen (zie foto). Op de landtong worden de tien bestaande, kleine windturbines vervangen door maximaal negen modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige tien windturbines leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windturbines worden aangeboden op de internationale markt. In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windturbines geplaatst met een vermogen van ongeveer 36 MW*. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk. 36 megawatt staat gelijk aan groene energie voor ongeveer 24.000 huishoudens.

Meer informatie over de vernieuwing van het windpark vindt u op de website van de ontwikkelaar Eneco.

Tiphoogte bestaande en nieuwe windmolens

De twee windturbines uit 2015 blijven staan. Deze windturbines hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 125 meter. De bestaande tien windturbines hebben een tiphoogte van 110 meter. De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van ongeveer 150 tot maximaal 210 meter.

Het gesprek met de omgeving

Vanaf 2018 heeft gemeente Rotterdam samen met het Havenbedrijf, DCMR (Milieudienst Rijnmond) en Eneco verschillende gesprekken gevoerd en informatieavonden georganiseerd voor bewoners en ondernemers uit Rozenburg en Maassluis.

 • Vervanging bestaand windpark westelijk deel Landtong
  Tijdens deze gesprekken en avonden ging het over de vervanging van het huidige windpark op het westelijk deel van de Landtong. Eneco vervangt de tien bestaande turbines door negen efficiëntere turbines. De afbouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.
 • Uitbreiding windpark oostelijk deel Landtong
  Ook hebben we gesproken over een uitbreiding van het windpark met maximaal twee turbines op het oostelijk deel van de Landtong. Het Rijksvastgoedbedrijf is daar de eigenaar van de grond.

Locatie uitbreiding

Een plattegrondje van de landtong met daarop een rode stip op de plek waar de windturbines gepland zijn.

Op de kaart ziet u de beoogde plek (met een rode stip aangegeven), ter hoogte van paal 83, voor twee windturbines. De locatie ligt aan de noordkant van de Noordzeeweg. De zuidkant is geen optie vanwege veiligheid van de grote offshore schepen. De modelvliegclub blijft bestaan op de Landtong en zal gedeeltelijk opschuiven.

Planning en werkwijze

Hoe gaat het proces nu verder? Medio mei publiceert het Rijksvastgoedbedrijf de openbare inschrijving voor de twee windturbines. Meer informatie hierover kunt u vinden op biedboek.nl, de website waarop het Rijk beschikbaar vastgoed en gronden onder de aandacht brengt. Marktpartijen kunnen via biedboek.nl aangeven of ze interesse hebben in het ontwikkelen van twee windturbines op de Landtong en hiervoor een positieve businesscase hebben.

Na de zomervakantie is duidelijk welke partij de ontwikkeling mag en kan gaan doen. Dit loopt via de selectieprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer weten, meedenken en meepraten

Zodra de ontwikkelaar bekend is, nodigen we omwonenden, omliggende bedrijven en lokale energiecoöperaties uit voor een informatiebijeenkomst. Als belanghebbende inwoner of ondernemer in Rozenburg of Maassluis kunt u vragen stellen en ideeën delen over de realisatie van de twee windturbines op de Landtong.

Rol gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam is vóór het plaatselijk opwekken van energie, zoals windenergie. Op voorwaarde dat omwonenden en bedrijven er financieel of maatschappelijk voordeel van hebben en eventuele hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Gemeente Rotterdam heeft aandacht voor uw belangen. Daarom letten we op:

 • Een goede inpassing van de windmolens in de omgeving
 • Het beperken van hinder van de windmolens voor omwonenden, met name geluid, slagschaduw, zichthinder en uitzicht
 • Financiële voordelen voor omwonenden en omliggende bedrijven.

Vergunningen

De marktpartij maakt in overleg met bewoners en bedrijven een plan en doet daarvoor diverse onderzoeken. Daarna dient de marktpartij een aanvraag in bij gemeente Rotterdam voor verschillende vergunningen. Vervolgens kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en eventueel in hoger beroep gaan.

De eerste stap in de MER-procedure is het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD bevat de uitgangspunten voor het MER en besteedt aandacht aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER. De NRD beschrijft het plangebied, de milieuthema’s die in het MER nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord moet geven.

In de Nota van Beantwoording wordt ingegaan op alle vragen, suggesties en een knelpunten van de zienswijzen NRD. In week 24 heeft DCMR (Milieudienst Rijnmond) aan alle indieners van de zienswijzen een antwoord toegestuurd.

In de MER worden drie varianten onderzocht en vergeleken op basis van vele milieuonderzoeken. Op basis daarvan wordt het voorkeursalternatief beschreven.

In de aanvraag omgevingsvergunning gaf de ontwikkelaar aan hoe het windpark wordt gerealiseerd. In de aanvraag watervergunning gaf de ontwikkelaar aan hoe de wordt omgegaan met de waterstaatkundige aspecten als gevolg van het windpark.

Na de zomer 2018 werd het MER in combinatie met de Omgevingsvergunning en de Watervergunning 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kon hierover een zienswijze worden ingediend. Tijdens deze 6 weken waren er informatiemomenten in Rozenburg en Maassluis.

Er zijn vier zienswijzen ingediend over het milieueffectrapport. De indieners hiervan hebben eind februari 2019 van DCMR de Nota van Beantwoording ontvangen. Daarin werd ingegaan op deze vier zienswijzen en aangegeven aan wie openstaande vragen kunnen worden gesteld of wie een nadere toelichting kan geven. Daarnaast werd de mogelijkheid beschreven om eventueel in Hoger Beroep te gaan bij de Raad van State.

Als betrokkenen zich niet kunnen vinden in de Nota van Beantwoording bestaat de mogelijkheid om in Hoger Beroep te gaan bij de Raad van State. Deze doet een onherroepelijke uitspraak over de, Omgevingsvergunning (inclusief MER) en de Watervergunning. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een Hoger Beroep.

Hoe wilt u betrokken zijn?

U kunt in beperkte tot zeer intensieve mate betrokken worden bij de planvorming, bouw en exploitatiefase van dit windpark. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

 1. U kunt informatie ontvangen en reageren tijdens informatiebijeenkomsten.
 2. U kunt meedenken en adviseren via bijvoorbeeld een werkgroep of klankbordgroep.
 3. U kunt meebesluiten en/of mede-eigenaar zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in onze folder Hoe wilt u betrokken zijn bij dit windpark (pdf).

Downloads

Heeft u interesse in één van onderstaande documenten? Dan kan u deze opvragen door een mail te sturen naar duurzaam@rotterdam.nl waarbij u uitdrukkelijk de naam van het gevraagde document vermeldt.

 • Memo geluidsemissie grotere vermogens
 • Toelichting aanvraag watervergunning
 • Trefkansberekening hoogspanningsinfrastructuur windpark Landtong Rozenburg
 • Trefkansberekening Maeslantkering
 • Visualisaties flatgebouwen
 • Voor- en zij-aanzicht Landtong Rozenburg

Gesprekstafels juni 2018

Op 18 en 21 juni 2018 vonden gesprekstafels plaats in Maassluis en Rozenburg. Doel van deze gesprekstafels was om elkaar te informeren en meningen op te halen over het Windpark Landtong Rozenburg. Hierbij waren voornamelijk bewoners aanwezig. In de bijlagen hieronder vindt u de sfeerverslagen van de gesprekstafels.

Participatiegesprekken juli 2018

De aanwezigen bij de  gesprekstafels waren ook uitgenodigd om mee te denken over de wijze waarop participatie in het Windpark Landtong Rozenburg kan worden vormgegeven. Die uitnodiging is door ongeveer vijftien bewoners uit Maassluis en Rozenburg opgepakt. De eerste participatiegesprekken vonden plaats op 10 juli in Maassluis en op 13 juli in Rozenburg. Dit gebeurde onder leiding van Lex Arkesteijn (onafhankelijke adviseur duurzaamheid). Tijdens beide bijeenkomsten is het brede scala van participatie- mogelijkheden rond dit windproject besproken. Zowel in Maassluis als in Rozenburg hebben bewoners aangegeven zich in te willen zetten voor het opzetten van een duurzame energie coöperatie. Deze coöperatie zou zich dan niet alleen op windenergie moeten richten, maar het brede spectrum van duurzame energie als haar doel moeten hebben. In september vinden vervolggesprekken plaats.

Veelgestelde vragen

Het bestaande windpark op de Landtong is opgebouwd uit twee delen: het westelijk deel bestaat tien windmolens uit 2007. Hiervan staan er vijf aan de westkant en vijf aan de oostkant van de Maeslantkering. Direct oostelijk daarvan zijn in 2015 twee extra windmolens geplaatst.

Eneco vervangt (dit heet 'repowering') naar verwachting in 2021 de tien bestaande windmolens voor negen efficiëntere en hogere windmolens. Meer informatie hierover staat op de website van Eneco.

Op dit moment onderzoekt gemeente Rotterdam of het windpark met twee windmolens kan uitbreiden in oostelijke richting. Het gaat dan om windmolens met een ashoogte van ongeveer 120 meter en een tiphoogte van ongeveer 180 meter.

Hierover voert het Rijksvastgoedbedrijf gesprekken met gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf en de Modelvliegvereniging. Het Rijksvastgoedbedrijf is de eigenaar van de grond.

De locatie ligt ten oosten van de twee bestaande windmolens uit 2015 op het brede deel van de landtong.

Het brede deel van de landtong is het zoekgebied voor nieuwe windmolens, vastgelegd in de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM). De provincie Zuid-Holland heeft dit bepaald.

Zodra het Rijksvastgoedbedrijf een plan voor de uitbreiding heeft, zal gemeente Rotterdam hierover communiceren met bewoners van Rozenburg en Maassluis en betrokken organisaties. Naar verwachting is dat eind 2019.

Dit is op verschillende manieren gebeurd:

 • De afgelopen jaren hebben gemeente Rotterdam, Eneco en het Havenbedrijf informatiebijeenkomsten georganiseerd in Maassluis en Rozenburg. Daarnaast hebben Eneco en de gemeente gesprekken bij bewoners thuis gevoerd.
 • Op verschillende momenten konden belangstellenden hun zienswijzen geven over de plannen voor de repowering van het windpark.
 • Ook zijn er gesprekken gevoerd over de financiële participatie. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Energie Collectief Waterweg, samengesteld uit bewoners van Maassluis. In Rozenburg is een energiecoöperatie in oprichting.

Hiervoor bestaat een regeling, namelijk het gebiedsfonds. De NWEA heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Over de uitgaven uit dit gebiedsfonds beslist een onafhankelijk bestuur. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit verder vorm gaat krijgen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over windpark Landtong Rozenburg? Neem dan contact op met het projectteam.