Spring naar het artikel

De windturbines op de landtong Rozenburg worden de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zien de landtong als een kans om modernere en efficiëntere windturbines te plaatsen.

De landtong Rozenburg is een geschikte locatie voor windenergie. De landtong is onderdeel van de haven en het industriegebied. Daarnaast ligt het op afstand van bestaande woonwijken.

Vernieuwing en uitbreiding bestaand windpark

Het bestaande windpark op de landtong is opgebouwd uit twee delen: het westelijke deel bestaat uit tien windturbines, gebouwd in 2007. Hiervan staan er vijf aan de westkant en vijf aan de oostkant van de Maeslantkering. In aanvulling daarop zijn, direct oostelijk daarvan, in 2015 twee extra windturbines in gebruik genomen.

Op de landtong worden de tien bestaande, kleine windturbines vervangen door maximaal negen modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige tien windturbines leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windturbines worden aangeboden op de internationale markt. In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windturbines geplaatst met een vermogen van minimaal 27 MW*. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk.

*27 megawatt staat gelijk aan groene energie voor ongeveer 17.500 huishoudens

Tiphoogte bestaande en nieuwe windmolens

De twee windturbines uit 2015 blijven staan. Deze windturbines hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 125 meter. De bestaande tien windturbines hebben een tiphoogte van 110 meter. De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van ongeveer 150 tot maximaal 210 meter.

Uitbreiding windpark

Er wordt onderzocht of - volgens de opgave van de Provincie Zuid-Holland - het windpark in oostelijke richting uitgebreid kan worden. Het gaat dan om windturbines met een vermogen van minimaal 9 MW en maximaal 12 MW. De tiphoogte is ongeveer 150 tot 210 meter.

De provincie Zuid Holland heeft op 21 december 2017 de zoeklocatie voor dit windpark vastgelegd in de herijking van de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM). Gezien de vele onderzoeken, het participatietraject en het verkrijgen van diverse vergunningen worden deze windmolens naar verwachting in 2020-2021 gebouwd.

Milieueffectrapportage

Voor het project Windpark Landtong Rozenbrug wordt momenteel een m.e.r.-procedure doorlopen. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport (MER) is een ‘onderlegger' voor de omgevingsvergunning(en) en de watervergunning. Ook worden voor het MER milieuonderzoeken gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Beschikking wet Natuurbescherming, die de Omgevingsdienst Haaglanden afgeeft.

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD bevat de uitgangspunten voor het MER en besteedt aandacht aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER. De NRD beschrijft het plangebied, de milieuthema’s die in het MER nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord moet geven.

In de Nota van Beantwoording wordt ingegaan op alle vragen, suggesties en een knelpunten van de zienswijzen NRD. In week 24 heeft DCMR (Milieudienst Rijnmond) aan alle indieners van de zienswijzen een antwoord toegestuurd.

In de MER worden drie varianten onderzocht en vergeleken op basis van vele milieuonderzoeken. Op basis daarvan wordt het voorkeursalternatief beschreven.

In de aanvraag omgevingsvergunning geeft de ontwikkelaar aan hoe het windpark wordt gerealiseerd. In de aanvraag watervergunning geeft de ontwikkelaar aan hoe de wordt omgegaan met de waterstaatkundige aspecten als gevolg van het windpark.

Na de zomer 2018 wordt het MER in combinatie met de Omgevingsvergunning en de Watervergunning 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan hierover een zienswijze worden ingediend. Tijdens deze 6 weken worden er informatiemomenten georganiseerd in Rozenburg en Maassluis.

Op alle vragen, suggesties en knelpunten van de zienswijzen MER, Omgevingsvergunning en Watervergunning, wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording, die aan alle indieners wordt toegestuurd.

Als betrokkenen zich niet kunnen vinden in de Nota van Beantwoording bestaat de mogelijkheid om in Hoger Beroep te gaan bij de Raad van State. Deze doet een onherroepelijke uitspraak over de MER, Omgevingsvergunning en Watervergunning

Hoe wilt u betrokken zijn?

U kunt in beperkte tot zeer intensieve mate betrokken worden bij de planvorming, bouw en exploitatiefase van dit windpark. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

  1. U kunt informatie ontvangen en reageren tijdens informatiebijeenkomsten.
  2. U kunt meedenken en adviseren via bijvoorbeeld een werkgroep of klankbordgroep.
  3. U kunt meebesluiten en/of mede-eigenaar zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in onze folder Hoe wilt u betrokken zijn bij dit windpark (pdf).

Gesprekstafels juni 2018

Op 18 en 21 juni vonden gesprekstafels plaats in Maassluis en Rozenburg. Doel van deze gesprekstafels was om elkaar te informeren en meningen op te halen over het Windpark Landtong Rozenburg. Hierbij waren voornamelijk bewoners aanwezig. In de bijlagen hieronder vindt u de sfeerverslagen van de gesprekstafels. Binnenkort plaatsen we op deze pagina ook een lijst met veelgestelde vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over windpark Landtong Rozenburg? Neem dan contact op met het projectteam.