Spring naar het artikel

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet Rotterdam zich in voor meer duurzame energie zoals windenergie. Naast minder CO2 uitstoot, maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bovendien is windenergie een onuitputtelijke energiebron. Onze windopgave is eerder al vastgelegd in het Programma Duurzaam 2015 – 2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. In de eind 2016 door B&W vastgestelde ‘Leidraad Windenergie’ staat beschreven hoe Rotterdam deze windopgave wil verwezenlijken.

De Rijksoverheid heeft het Rotterdamse havengebied aangewezen als één van de gebieden waar grootschalige windenergie gerealiseerd kan worden. Daarnaast maakten regionale overheden samen met provincie Zuid Holland en andere organisaties afspraken over locaties en de manier waarop windenergie gerealiseerd wordt.

Ambities

Gemeente Rotterdam heeft de ambitie in 2025 350 MW windvermogen binnen de gemeentegrenzen te realiseren. 350 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van 200.000 huishoudens. In het havengebied staan inmiddels windturbines (windmolens) met een vermogen van ongeveer 195 MW. Daar komt tot 2020 nog eens 150 MW bij. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse bedrijven om in goed onderling overleg op eigen terrein ook windmolens te plaatsen. Voor een deel van deze projecten is het nog zoeken naar de juiste weg naar realisatie en exploitatie

Windparken

In het Rotterdamse havengebied zijn tot 2017 veertien windparken gerealiseerd:

Naam Aantal Startjaar
Dintelhaven 5 2006
Lage Landen 1 2001
ENCI 1 2007
Greenchoice Hartelkanaal 8 2014
Hartelbrug II 8 2014
Hartelkanaal 5 2004
Landtong 2 2015
Landtong Rozenburg 10 2007
Maasmond 3 2013
Nerefco 9 2002
Slufterdijk Noord 8 2004
Slufterdijk West 9 2004
Suurhoffbrug 4 2013
Zuidwal 5 2015
Totaal 78  

Alle parken samen zorgen voor een jaarlijkse energieproductie waarmee ongeveer 160.000 huishoudens voorzien worden in hun energiebehoefte.

Windpark Nieuwe Waterweg

Dit windpark wordt naar verwachting medio 2018 gerealiseerd. Het betreft in ieder geval 7 windturbines langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis. Na realisatie zullen deze windturbines voor meer dan 33.000 huishoudens groene stroom opleveren.
Bekijk ook de website Windpark Nieuwe Waterweg.

Windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam is een bestaand windpark van 17 windturbines die 22.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Het plan is de bestaande windmolens te vervangen door 14 nieuwe windturbines die twee keer zoveel stroom kunnen opwekken. Uiterlijk in 2018 zal het nieuwe windpark operationeel zijn.
Bekijk ook de website Windpark Slufterdam.

Windpark Hartelbrug II

Windpark Hartelbrug II bestaat uit acht windturbines die energie leveren voor 22.000 huishoudens. Het windpark is gebouwd in het Rotterdamse havengebied op de noordoever van het Hartelkanaal ter hoogte van Geervliet en Heenvliet. De vergunning voor deze locatie is juni 2017 verleend, maar het park is al sinds 2014 actief. Op dit moment wordt er gewerkt aan de oprichting van een gebiedsfonds met een financiële bijdrage van ruim een miljoen euro. Dat geld komt te goede aan de duurzame versterking van de beide dorpskernen.
Bekijk de website Windpark Hartelbrug II. Bekijk ook de documentatie in het archief.

Windpark landtong Rozenburg

Op het smalle deel van de Landtong zijn in 2007 tien windmolens in gebruik genomen. In 2015 is dit windpark uitgebreid met twee nieuwe windmolens. Het project Windpark Landtong Rozenburg houdt in dat het windpark op de landtong Rozenburg wordt vernieuwd. De tien bestaande windmolens op het westelijk deel van de landtong worden vervangen door modernere windmolens die efficiënter zijn. Deze windmolens wekken meer energie op en hebben dus meer rendement. Het vermogen groeit van 15 naar minimaal 27 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie voor ongeveer 37.000 huishoudens. Daarnaast worden er nieuwe windmolens gerealiseerd aan de oostzijde van de landtong, in het verlengde van het bestaande windpark. Deze windmolens hebben een geschat vermogen van minimaal 9 MW, die aan 12.000 tot 17.000 huishoudens groene stroom leveren.

Betrokken partijen
In het project Windpark Landtong Rozenburg werken, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, een aantal partijen samen:

 • de gemeente Rotterdam
 • DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • De Wolf Nederland Windenergie

Beneluxster

Deze locatie ligt zowel binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam als Albrandswaard. Voor het Rotterdamse deel wordt onderzocht in samenspraak met Rijkswaterstaat of er één windturbine mogelijk is op deze plek.

Windpark landtong Rozenburg

Op het smalle deel van de Landtong zijn in 2007 tien windturbines in gebruik genomen. Halverwege 2015 is dit windpark uitgebreid met 2 nieuwe windturbines. Deze windturbines zijn onderdeel van het havenconvenant windenergie. De ambitie is om tien windturbines te vervangen door een kleiner aantal nieuwe windturbines die een groter vermogen kunnen leveren. Deze zogenoemde ‘repowering’ wordt momenteel voorbereid.

Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheid voor een windpark van twintig tot dertig windturbines. Dit zou op de zeewering van Maasvlakte 2 komen. Een belangrijke locatie om windturbines te realiseren is de buitencontour van de Maasvlakte. Deze bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam). De tender voor de harde zeewering wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rijksvastgoedbedrijf snel in de markt gezet. Een tender is een uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren. Windmolens op de zachte zeewering is complex door veiligheidsvoorschriften en recreatief gebruik. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de mogelijkheden. Het Havenbedrijf verleent medewerking aan dit onderzoek.

Rotterdam werkt aan een integraal kader voor projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers. Dat zijn de Rotterdamse spelregels en voorwaarden voor realisatie voor windenergie.

Nieuwe locaties

Om de ambities voor duurzame energie te realiseren, zijn meer locaties nodig voor windturbines. De provincie onderzoekt mogelijke locaties in een PlanMER studie (ontwerp-VRM) waarbij in de voormalige Stadsregio Rotterdam alternatieve locaties zijn gezocht. Momenteel bevindt deze studie zich in de ontwerpfase. Alle ingebrachte zienswijzen worden momenteel verwerkt.

Voor Rotterdam zijn er drie nieuwe locaties in beeld:

 • Verlengde Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland
 • bedrijventerrein Charloissepoort in Charlois
 • Rivium-Zuid in Kralingen-Crooswijk

In najaar 2017 komt duidelijkheid via de Provinciale Staten welke van deze locaties definitief ontwikkeld worden.

Op het moment dat er een besluit ligt, verzorgt de gemeente met alle partijen een  goede afstemming in het zogenoemde participatietraject. Zaken die geregeld worden in deze fase zijn bijvoorbeeld:

 • goede ruimtelijke inpassing
 • financiële deelname
 • aanbesteding naar marktpartijen
 • planologische procedure
 • de benutting van windcoöperaties.

Profiteer van windenergie

Rotterdam wil dat de Rotterdammer profiteert van windenergie. Dit kan in allerlei vormen zoals obligaties voor omwonenden of investeringen door gebiedsfonds in de directe omgeving. Financiële participatie voor de directe omgeving is inmiddels een voorwaarde bij de ontwikkeling van toekomstige windprojecten. Dit is dus duidelijke winst voor de Rotterdammer. Hoe gemeente Rotterdam met de realisatie van windenergie wil omgaan, staat beschreven in 'De Leidraad windenergie 2016-2020'.