Spring naar het artikel

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet Rotterdam zich in voor meer duurzame energie zoals windenergie. Behalve dat er hierdoor minder CO2-uitstoot is, maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bovendien is windenergie een onuitputtelijke energiebron. Onze windopgave is eerder al vastgelegd in het Programma Duurzaam 2015 - 2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. In december 2016 stelde het college de ‘Leidraad Windenergie’ vast. Hierin staat beschreven op welke wijze de gemeente de windopgave wil verwezenlijken.

De Rijksoverheid heeft het Rotterdamse havengebied aangewezen als één van de gebieden waar grootschalige windenergie een plek kan krijgen. Daarnaast maakten regionale overheden met de provincie Zuid-Holland en andere organisaties afspraken over locaties en over de manier waarop deze kunnen meedoen (zowel maatschappelijk als financieel).

Ambities

Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 380 MegaWatt (MW) windvermogen binnen de gemeentegrenzen te realiseren. 380 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van ruim 240.000 huishoudens. In het havengebied staan inmiddels windturbines (windmolens) met een vermogen van ongeveer 160 MW. Daar komt tot 2025 nog eens 220 MW bij. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse bedrijven om in goed onderling overleg op eigen terrein ook windmolens te plaatsen. Voor een deel van deze projecten is het nog zoeken naar wat de juiste manier is om ze te realiseren en exploiteren.

Windparken

In het Rotterdamse havengebied zijn tot en met het eerste kwartaal van 2018 twaalf windparken gerealiseerd:

Naam Aantal Startjaar
Dintel 5 2006
Den Hartog 1 2001
ENCI 1 2007
Hartel 2 8 2014
Hartelbrug II 8 2014
Hartelkanaal 5 2004
Uitbreiding Landtong Rozenburg 2 2015
Landtong Rozenburg 10 2007
Southwall (i) 3 2013
BP 9 2002
Suurhoffbrug 4 2013
Southwall (ii) 5 2015
Totaal 61  

Alle parken samen zorgen voor een jaarlijkse energieproductie die voldoende is voor de energiebehoefte van ongeveer 101.000 huishoudens.

Windpark Nieuwe Waterweg

Dit windpark wordt vanaf april 2018 aangelegd. Het betreft in ieder geval zes windturbines langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis. De meest westelijke windturbine volgt hoogstwaarschijnlijk later. Na oplevering zullen deze windturbines voor meer dan 50.000 huishoudens groene stroom opleveren.
Bekijk ook de website Windpark Nieuwe Waterweg.

Repowering Windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam is een bestaand windpark van 17 windturbines die 22.000 huishoudens van groene stroom voorzagen. De huidige windturbines zijn nu weggehaald. Momenteel worden er 14 nieuwe windturbines teruggebouwd. Dit wordt repowering genoemd. De verwachting is dat het windpark in 2019 operationeel is.
Bekijk ook de website Windpark Slufterdam.

Windpark Hartelbrug II

Windpark Hartelbrug II bestaat uit acht windturbines die energie leveren voor 22.000 huishoudens. Het windpark is gebouwd in het Rotterdamse havengebied op de noordoever van het Hartelkanaal ter hoogte van Geervliet en Heenvliet. De vergunning voor deze locatie is eerder vernietigd door de Raad van State; het windpark is sinds 2014 actief. Op dit moment wordt er gewerkt aan de oprichting van een gebiedsfonds met een financiële bijdrage van ruim een miljoen euro. Dat geld komt ten goede aan de duurzame versterking van de beide dorpskernen. Ook is er een alternatieve invulling van de door de Raad van State vernietigde maatwerkvoorschriften in voorbereiding.
Bekijk de website Windpark Hartelbrug II. Bekijk ook de documentatie in het archief.

Windpark Landtong Rozenburg

Op het smalle deel van Landtong Rozenburg zijn in 2007 tien windmolens in gebruik genomen. In 2015 is dit windpark uitgebreid met twee nieuwe windmolens. Het project Windpark Landtong Rozenburg houdt in dat het bestaande windpark op de landtong Rozenburg wordt vernieuwd. De tien bestaande windmolens op het westelijk deel van de landtong worden vervangen door modernere windmolens die efficiënter zijn. Deze windmolens wekken meer energie op en hebben dus meer rendement. Het vermogen groeit van 15 naar bijna 30 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie voor ongeveer 37.000 huishoudens. Daarnaast worden er nieuwe windmolens geplaatst aan de oostzijde van de landtong, in het verlengde van het bestaande windpark. Deze windmolens hebben een geschat vermogen van minimaal 9 MW, dat aan 12.000 tot 17.000 huishoudens groene stroom levert.

Betrokken partijen
In het project Windpark Landtong Rozenburg werken, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, een aantal partijen samen:

  • de gemeente Rotterdam
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • Eneco / De Wolf Nederland Windenergie

Beneluxster

Deze locatie ligt zowel binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam als van Albrandswaard. Voor het Rotterdamse deel wordt in samenspraak met Rijkswaterstaat onderzocht of er één windturbine mogelijk is op deze plek. Een verkeersveiligheidsonderzoek is hiervoor in voorbereiding.

Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheid voor een windpark met een op te wekken vermogen van circa 108 MW (minimaal twintig tot dertig windturbines), dat op de zeewering van Maasvlakte 2 zou komen. Een belangrijke locatie om windturbines te realiseren is de buitencontour van de Maasvlakte. Deze bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam). De tender voor de harde zeewering wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rijksvastgoedbedrijf voorbereid. Een tender is een uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren. Plaatsing van windmolens op de zachte zeewering is complex door veiligheidsvoorschriften en recreatief gebruik. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de mogelijkheden. Het Havenbedrijf verleent medewerking aan dit onderzoek. De gemeenteraad van Rotterdam beslist over de bestemmingsplanaanpassing; de ontwerpfase is in voorbereiding.

Verlengde Nieuwe Waterweg 

Eind 2016 hebben Provinciale Staten deze locatie toegevoegd als mogelijke plek voor windenergie. Het betreft het terrein vanaf de Stena Line tot aan de gronden waarop Tennet is gelegen. In deze strook zal nader onderzoek moeten uitwijzen of er één of twee turbines mogelijk zijn. Grondeigenaar is Rijkswaterstaat en een klein deel is in handen van de gemeente Rotterdam. Gebruikers van de gronden zijn onder meer DSM en Synres.

Bedrijventerrein Charloissepoort in Charlois

Eind 2016 hebben Provinciale Staten deze locatie toegevoegd als mogelijke plek voor windenergie. De gemeente bereidt een tenderprocedure voor om de gemeentelijke gronden via een tender uit te geven aan een mogelijke exploitant. Eén windturbine lijkt haalbaar, alhoewel hier ook nader onderzoek zal moeten plaatsvinden omdat de beoogde plek dicht tegen de A15, de Betuwelijn en de Groene Kruisweg ligt.

Intensieve samenwerking met buurgemeenten

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 16 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte plek voor windenergie. Zo ook de locaties Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Vaanplein (Barendrecht). Deze locaties liggen op grondgebied van onze buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Barendrecht. Gemeente Rotterdam trekt intensief op met de buurgemeenten om invloed uit te oefenen op de concrete voorbereiding van een windpark op deze locaties. Zo houden we rekening met de eventuele gevolgen voor de leef- en werkomgeving van Rotterdammers.

Windenergie in Krimpen aan den IJssel

Op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie is alle informatie te vinden over windenergie in de Stormpolder. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Profiteer van windenergie

Rotterdam wil dat de Rotterdammer profiteert van windenergie. Dit kan op allerlei manieren zoals obligaties voor omwonenden of investeringen door een gebiedsfonds in de directe omgeving. Financiële participatie voor de directe omgeving is inmiddels een voorwaarde bij de ontwikkeling van toekomstige windprojecten. Ook kan eventueel een windcoöperatie ontstaan als hier draagvlak voor is. Dit is dus duidelijke winst voor de Rotterdammer. Hoe de gemeente Rotterdam met de realisatie van windenergie wil omgaan staat beschreven in 'De Leidraad windenergie 2016-2020'.