Windenergie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windenergie/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet Rotterdam zich in voor meer duurzame energie zoals windenergie. Behalve dat er hierdoor minder CO2-uitstoot is, maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bovendien is windenergie een onuitputtelijke energiebron. Onze windopgave is eerder al vastgelegd in het Programma Duurzaam 2015 - 2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. In december 2016 stelde het college de ‘Leidraad Windenergie’ vast. Hierin staat beschreven op welke wijze de gemeente de windopgave wil verwezenlijken.

De Rijksoverheid heeft het Rotterdamse havengebied aangewezen als één van de gebieden waar grootschalige windenergie een plek kan krijgen. Daarnaast maakten regionale overheden met de provincie Zuid-Holland en andere organisaties afspraken over locaties en over de manier waarop deze kunnen meedoen (zowel maatschappelijk als financieel).

Ambities

Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 370 MegaWatt (MW) windvermogen binnen de gemeentegrenzen te realiseren. 370 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van ruim 240.000 huishoudens. In het havengebied staan inmiddels windturbines (windmolens) met een vermogen van ongeveer 155 MW. Daar komt tot 2025 nog eens 215 MW bij. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse bedrijven om in goed onderling overleg op eigen terrein ook windmolens te plaatsen. Voor een deel van deze projecten is het nog zoeken naar wat de juiste manier is om ze te realiseren en exploiteren.

Windparken

In het Rotterdamse havengebied zijn tot en met het eerste kwartaal van 2018 elf windparken gerealiseerd:

Naam Aantal Startjaar
Dintel 5 2006
Den Hartog 1 2001
Hartel 2 8 2014
Hartelbrug II 8 2014
Hartelkanaal 5 2004
Uitbreiding Landtong Rozenburg 2 2015
Landtong Rozenburg 10 2007
Southwall (i) 3 2013
BP 9 2002
Suurhoffbrug 4 2013
Southwall (ii) 5 2015
Totaal 60  

Alle parken samen zorgen voor een jaarlijkse energieproductie die voldoende is voor de energiebehoefte van ongeveer 101.000 huishoudens.

Nieuwe ontwikkelingen: locatie Vaanplein - Barendrecht

Windmolen(s) op locatie Vaanplein, lees de veelgestelde vragen:

Provinciale Staten hebben op 20 december 2017 een definitief besluit genomen over nieuwe locaties voor opwekking van windenergie. Dit is gebeurd om de duurzaamheidsdoelen in de provincie Zuid-Holland te halen.

Als onderdeel van dit besluit hebben Provinciale Staten zestien plekken aangewezen, in en rondom Rotterdam, om nieuwe windmolens te plaatsen. Van deze zestien plekken liggen er vier op Rotterdams grondgebied en twaalf in gemeenten rondom Rotterdam. Ook in de buurgemeente Barendrecht is zo’n locatie aangewezen.

De gemeente Rotterdam is vóór het opwekken van lokale energie, zoals windenergie. Onder voorwaarde dat omwonenden er (financieel of maatschappelijk) voordeel van hebben en eventuele hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. We willen tijdig en samen met u betrokken worden bij de ontwikkeling van windmolens in de buurgemeenten.                      

Als gemeente Rotterdam hebben we uw belang goed voor ogen. Dit betekent dat we zullen letten op:

 • een goede inpassing van de windmolens in de omgeving;
 • het beperken van hinder van de windmolens voor omwonenden;
 • financiële voordelen voor omwonenden.

Daarom hebben we alvast afspraken met buurgemeente Barendrecht gemaakt over locatie Vaanplein.

Afspraken met gemeente Barendrecht:

 • De gemeente Barendrecht brengt ons direct op de hoogte als een onderneming zich meldt, met het verzoek om windmolens te mogen plaatsen op locatie Vaanplein. Hierdoor kunnen we betrokkenen goed en snel op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
 • De gemeente Barendrecht is bezig een uitgebreid participatieproces op te zetten waar alle omwonenden bij betrokken worden. Of u nu in Rotterdam of Barendrecht woont. Het doel is kortgezegd eerst in gesprek, daarna pas wettelijke procedures.
 • Belanghebbende inwoners van de gemeente Rotterdam krijgen de mogelijkheid om vragen, zienswijzen en ideeën over de lusten en lasten van windmolens op locatie Vaanplein met de gemeente Barendrecht te delen. Hiervoor richten we een klankbordgroep op.

Op de locatie Vaanplein kunnen maximaal drie windmolens geplaatst worden.

Op de kaart hieronder ziet u het gebied, waarbinnen maximaal drie windmolens geplaatst kunnen worden. Dit met donkerpaars gekleurde 'zoekgebied' is definitief, maar de exacte plek waar de windmolen(s) binnen dit gebied komen, ligt nog niet vast.

Er is bekend dat er belangstelling voor deze plek is vanuit de markt. Met tenminste één partij vinden oriënterende gesprekken plaats.

Dat is op dit moment nog niet bekend. Er is hier pas duidelijkheid over als er een concept-aanvraag binnenkomt van een marktpartij bij gemeente Barendrecht.

Wind raakt nooit op, het is een duurzame energiebron. De opwekking van deze groene energie veroorzaakt geen CO2 uitstoot, fijnstof en NOx.

Door groene energie zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, kolen en aardgas. Stroom uit wind is de goedkoopste vorm van duurzame energie. Windparken zijn sneller en goedkoper te realiseren dan energie uit fossiele brandstoffen.

Hieronder worden nadelen aangestipt die over het algemeen gelden voor windparken en niet specifiek van toepassing voor de windmolen(s) locatie Vaanplein:

 • Windmolens produceren geluid. De wetgeving geeft de vereiste geluidscontouren om woonbebouwing te beschermen tegen geluidsoverlast.
 • Windmolens veroorzaken slagschaduw bij een laagstaande zon. In bijzondere gevallen kunnen afspraken worden gemaakt over het stilzetten van windmolens in de periode van een lage zonnestand.
 • Windmolens veranderen het uitzicht. Dit aspect wordt ook in de MER (Milieu Effect Rapportage) beoordeeld. In de praktijk wordt dit aspect door omwonenden zeer verschillend ervaren; van een verrijking van het uitzicht tot zeer hinderlijk.
 • Windmolens hebben effect op de natuur, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.

Wind is een belangrijke duurzame opwekbron. Voor een gegarandeerde energieleverantie is energieopslag of een combinatie met andere (duurzame) energie noodzakelijk.

We richten een klankbordgroep op, zodra een onderneming zich bij de gemeente Barendrecht aanmeldt om (een) windmolen(s) te plaatsen op de locatie Vaanplein. We nodigen direct betrokkenen dan hiervoor uit.

Het is niet bekend of en wanneer een onderneming dat wil doen. Betrokkenen krijgen in ieder geval tijdig informatie over de stappen in het proces en de mogelijkheden om mee te denken en mee te praten over wat betrokkenen belangrijk vinden bij de plaatsing van de windmolen(s).

Alle informatie over windenergie in Rotterdam kunt u vinden op rotterdam.nl/windenergie.

Als een onderneming interesse heeft in het plaatsen van windmolens op locatie Vaanplein, dan moet het plan van de onderneming passen binnen het bestemmingsplan. De onderneming moet hiervoor een vergunningsaanvraag doen bij de gemeente Barendrecht. De gemeente Barendrecht toetst of de vergunningsaanvraag binnen het bestemmingsplan past. Is dat niet het geval? Dan kan de onderneming een verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan indienen.

Tijdens de behandeling van de aanvragen komt een moment waarop belanghebbenden, een mening kunnen geven en eventueel bezwaar kunnen aantekenen.

Dat is op dit moment niet duidelijk maar wij zijn hier wel voorstander van.

Nieuwe ontwikkelingen: windmolen(s) locatie Beneluxtunnel

Windmolen(s) op locatie Beneluxtunnel, lees de veelgestelde vragen:

Provinciale Staten hebben op 20 december 2017 een definitief besluit genomen over nieuwe locaties voor opwekking van windenergie. Dit is gebeurd om de duurzaamheidsdoelen in de provincie Zuid-Holland te halen.

Als onderdeel van dit besluit hebben Provinciale Staten zestien plekken aangewezen, in en rondom Rotterdam, om nieuwe windmolens te plaatsen. Van deze zestien plekken liggen er vier op Rotterdams grondgebied en twaalf in gemeenten rondom Rotterdam. Ook in de buurgemeente Schiedam is zo’n locatie aangewezen.

De gemeente Rotterdam is vóór het opwekken van lokale energie, zoals windenergie. Onder voorwaarde dat omwonenden er (financieel of maatschappelijk) voordeel van hebben en eventuele hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. We willen tijdig en samen met bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling van windmolens in de buurgemeenten en zorgen dat deze dus op de meest geschikte plek komt.

Als gemeente Rotterdam hebben we uw belang goed voor ogen. Dit betekent dat we zullen letten op:

 • Een goede inpassing van de windmolens in de omgeving
 • Het beperken van hinder van de windmolens voor omwonenden
 • Financiële voordelen voor omwonenden.

Daarom hebben we alvast afspraken met buurgemeente Schiedam gemaakt over locatie Beneluxtunnel.

Afspraken met gemeente Schiedam:

 • De gemeente Schiedam brengt ons direct op de hoogte als de planvorming dermate concreet is dat een onderneming zich meldt, met het verzoek om windmolens te mogen plaatsen op locatie Beneluxtunnel. Hierdoor kunnen we u goed en snel op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
 • De gemeente Schiedam en het Schiedams Energie Collectie (SEC) zijn bezig een participatieproces op te zetten waar omwonenden bij betrokken worden.
 • Als belanghebbende inwoner van de gemeente Rotterdam krijgt u de mogelijkheid om uw vragen, zienswijze en ideeën over de lusten en lasten van windmolens op locatie Beneluxtunnel met de gemeente Schiedam en het SEC te delen. Hiervoor kunnen we desgewenst een klankbordgroep voor oprichten.

Op de locatie Beneluxtunnel kunnen maximaal twee windmolens geplaatst worden.

Op de kaart hieronder ziet u het gebied, waarbinnen maximaal 2 windmolens geplaatst kunnen worden. Dit met donkerpaars gekleurde 'zoekgebied' is definitief, maar de exacte plek waar de windmolen(s) binnen dit gebied komen, ligt nog niet vast.

Een westelijke windmolen zal nabij de Beneluxtunnel komen. De tweede windmolen, zal in een latere fase nabij de oostgrens van het zoekgebied ontwikkeld worden.
De westelijke windmolen zal ongeveer 1.200 meter van bewoond gebied van Pernis komen te staan. De oostelijke in een later stadium op ongeveer 650 meter.

Dat is op dit moment nog niet bekend. Er is pas duidelijkheid als een onderneming een concept-plan indient en dit positief beoordeeld wordt.

Voordelen

 • Wind is een waardevolle duurzame energiebron. De opwekking van deze groene energie veroorzaakt geen CO2 uitstoot, fijnstof en NOx.
 • Door groene energie zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, kolen en aardgas. Stroom uit wind is de goedkoopste vorm van duurzame energie. Windparken zijn sneller en goedkoper te realiseren dan energie uit fossiele brandstoffen.

Nadelen

Hieronder worden nadelen aangestipt die over het algemeen gelden voor windparken en niet specifiek van toepassing voor de windmolen(s) locatie Beneluxtunnel:

 • Windmolens produceren geluid. De wetgeving geeft de vereiste geluidscontouren om woonbebouwing te beschermen tegen geluidsoverlast.
 • Windmolens veroorzaken slagschaduw bij een laagstaande zon. In bijzondere gevallen kunnen afspraken worden gemaakt over het stilzetten van windmolens in de periode van een lage zonnestand.
 • Windmolens veranderen het uitzicht. Dit aspect wordt ook in de MER (Milieu Effect Rapportage) beoordeeld. In de praktijk wordt dit aspect door omwonenden zeer verschillend ervaren; van een verrijking van het uitzicht tot zeer hinderlijk.
 • Windmolens hebben effect op de natuur, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.

Wind is niet constant beschikbaar, het waait niet altijd. Voor een gegarandeerde energieleverantie is energieopslag of een combinatie met andere (duurzame) energie noodzakelijk.

We richten desgewenst een klankbordgroep op, zodra een onderneming zich bij de gemeente Schiedam aanmeldt om (een) windmolen(s) te plaatsen op de locatie Beneluxtunnel. We nodigen direct betrokkenen dan hiervoor uit.

Het is niet bekend of en wanneer een onderneming dat wil doen. De direct betrokkenen krijgen in ieder geval tijdig informatie over de stappen in het proces en de mogelijkheden om mee te denken, mee te praten en de stem te laten horen.

Alle informatie over windenergie in Rotterdam kunt u vinden op deze pagina. De gemeente Schiedam plaatst alle informatie op schiedamduurzaam.nl/initiatief/windturbines-realiseren.

Als een onderneming interesse heeft in het plaatsen van windmolens op locatie Beneluxtunnel, dan moet het plan van de onderneming passen binnen het bestemmingsplan. De onderneming moet hiervoor een vergunningsaanvraag doen bij de gemeente Schiedam. De gemeente Schiedam toetst of de vergunningsaanvraag binnen het bestemmingsplan past. Is dat niet het geval? Dan kan de onderneming hier ook weer een aanvraag voor indienen.

Tijdens de behandeling van de aanvragen komt een moment waarop belanghebbenden, een mening kunnen geven en eventueel bezwaar kunnen aantekenen.

Meer nieuwe ontwikkelingen

Windpark Nieuwe Waterweg

Dit windpark wordt vanaf april 2018 aangelegd. Het betreft in ieder geval zes windturbines langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis. De meest westelijke windturbine volgt hoogstwaarschijnlijk later. Na oplevering zullen deze windturbines voor meer dan 50.000 huishoudens groene stroom opleveren.
Bekijk ook de website Windpark Nieuwe Waterweg.

Repowering Windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam is een bestaand windpark van 17 windturbines die 22.000 huishoudens van groene stroom voorzagen. De huidige windturbines zijn nu weggehaald. Momenteel worden er 14 nieuwe windturbines teruggebouwd. Dit wordt repowering genoemd. De verwachting is dat het windpark in 2019 operationeel is.
Bekijk ook de website Windpark Slufterdam.

Windpark Hartelbrug II

Windpark Hartelbrug II bestaat uit acht windturbines die energie leveren voor 22.000 huishoudens. Het windpark is gebouwd in het Rotterdamse havengebied op de noordoever van het Hartelkanaal ter hoogte van Geervliet en Heenvliet. De vergunning voor deze locatie is eerder vernietigd door de Raad van State; het windpark is sinds 2014 actief. Op dit moment wordt er gewerkt aan de oprichting van een gebiedsfonds met een financiële bijdrage van ruim een miljoen euro. Dat geld komt ten goede aan de duurzame versterking van de beide dorpskernen. Ook is er een alternatieve invulling van de door de Raad van State vernietigde maatwerkvoorschriften in voorbereiding.
Bekijk de website Windpark Hartelbrug II. Bekijk ook de documentatie in het archief.

Windpark Landtong Rozenburg

Op het smalle deel van Landtong Rozenburg zijn in 2007 tien windmolens in gebruik genomen. In 2015 is dit windpark uitgebreid met twee nieuwe windmolens. Het project Windpark Landtong Rozenburg houdt in dat het bestaande windpark op de landtong Rozenburg wordt vernieuwd. De tien bestaande windmolens op het westelijk deel van de landtong worden vervangen door modernere windmolens die efficiënter zijn. Deze windmolens wekken meer energie op en hebben dus meer rendement. Het vermogen groeit van 15 naar bijna 30 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie voor ongeveer 37.000 huishoudens. Daarnaast worden er nieuwe windmolens geplaatst aan de oostzijde van de landtong, in het verlengde van het bestaande windpark. Deze windmolens hebben een geschat vermogen van minimaal 9 MW, dat aan 12.000 tot 17.000 huishoudens groene stroom levert.

Betrokken partijen
In het project Windpark Landtong Rozenburg werken, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, een aantal partijen samen:

 • de gemeente Rotterdam
 • DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Eneco / De Wolf Nederland Windenergie

Beneluxster

Deze locatie ligt zowel binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam als van Albrandswaard. Voor het Rotterdamse deel wordt in samenspraak met Rijkswaterstaat onderzocht of er één windturbine mogelijk is op deze plek. Een verkeersveiligheidsonderzoek is hiervoor in voorbereiding.

Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheid voor een windpark met een op te wekken vermogen van circa 108 MW (minimaal twintig tot dertig windturbines), dat op de zeewering van Maasvlakte 2 zou komen. Een belangrijke locatie om windturbines te realiseren is de buitencontour van de Maasvlakte. Deze bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam). De tender voor de harde zeewering wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rijksvastgoedbedrijf voorbereid. Een tender is een uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren. Plaatsing van windmolens op de zachte zeewering is complex door veiligheidsvoorschriften en recreatief gebruik. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de mogelijkheden. Het Havenbedrijf verleent medewerking aan dit onderzoek. De gemeenteraad van Rotterdam beslist over de bestemmingsplanaanpassing; de ontwerpfase is in voorbereiding.

Verlengde Nieuwe Waterweg 

Eind 2016 hebben Provinciale Staten deze locatie toegevoegd als mogelijke plek voor windenergie. Het betreft het terrein vanaf de Stena Line tot aan de gronden waarop Tennet is gelegen. In deze strook zal nader onderzoek moeten uitwijzen of er één of twee turbines mogelijk zijn. Grondeigenaar is Rijkswaterstaat en een klein deel is in handen van de gemeente Rotterdam. Gebruikers van de gronden zijn onder meer DSM en Synres.

Bedrijventerrein Charloissepoort in Charlois

Eind 2016 hebben Provinciale Staten deze locatie toegevoegd als mogelijke plek voor windenergie. De gemeente bereidt een tenderprocedure voor om de gemeentelijke gronden via een tender uit te geven aan een mogelijke exploitant. Eén windturbine lijkt haalbaar, alhoewel hier ook nader onderzoek zal moeten plaatsvinden omdat de beoogde plek dicht tegen de A15, de Betuwelijn en de Groene Kruisweg ligt.

Intensieve samenwerking met buurgemeenten

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 16 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte plek voor windenergie. Zo ook de locaties Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Vaanplein (Barendrecht). Deze locaties liggen op grondgebied van onze buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Barendrecht. Gemeente Rotterdam trekt intensief op met de buurgemeenten om invloed uit te oefenen op de concrete voorbereiding van een windpark op deze locaties. Zo houden we rekening met de eventuele gevolgen voor de leef- en werkomgeving van Rotterdammers.

Windenergie in Krimpen aan den IJssel

Op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie is alle informatie te vinden over windenergie in de Stormpolder. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Profiteer van windenergie

Rotterdam wil dat de Rotterdammer profiteert van windenergie. Dit kan op allerlei manieren zoals obligaties voor omwonenden of investeringen door een gebiedsfonds in de directe omgeving. Financiële participatie voor de directe omgeving is inmiddels een voorwaarde bij de ontwikkeling van toekomstige windprojecten. Ook kan eventueel een windcoöperatie ontstaan als hier draagvlak voor is. Dit is dus duidelijke winst voor de Rotterdammer. Hoe de gemeente Rotterdam met de realisatie van windenergie wil omgaan staat beschreven in 'De Leidraad windenergie 2016-2020'.