Windenergie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windenergie/
Ga naar de hoofdinhoud

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet Rotterdam zich in voor meer duurzame energie zoals windenergie. Behalve dat er hierdoor minder CO2-uitstoot is, maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bovendien is windenergie een onuitputtelijke energiebron. De Rijksoverheid heeft het Rotterdamse havengebied aangewezen als één van de gebieden waar grootschalige windenergie een plek kan krijgen. Daarnaast maakten regionale overheden met de provincie Zuid-Holland en andere organisaties afspraken over locaties in de stad en over de manier waarop deze kunnen meedoen (zowel maatschappelijk als financieel).

Ambitie

Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 350 MW opgesteld windvermogen binnen de gemeentegrenzen te realiseren. 350 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van ruim 230.000 huishoudens.

Windparken

Per 1 april 2020 staan binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam 13 windmolenparken.

Naam Aantal Startjaar
Dintel 5 2006
Den Hartog 1 2001
Haliade-X 1 2019
Hartel 2 8 2014
Hartelbrug II 8 2014
Hartelkanaal 5 2004
Nieuwe Waterweg 6 2019
Repowering windpark Rozenburg 10 2007
Uitbreiding windpark Rozenburg 2 2015
Slufterdam 14 2018
Southwall (i) 3 2013
Southwall (ii) 5 2015
Suurhoffbrug 4 2013
Totaal 72  

Alle parken samen zorgen voor een jaarlijkse energieproductie die voldoende is voor de energiebehoefte van ongeveer 129.000 huishoudens.

Extra informatie bestaande windparken

Dit windpark is in 2019 in gebruik genomen. Het bestaat uit zes windturbines langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis. 

De 17 windturbines van Repowering windpark Slufterdam zijn in 2018 vervangen door 14 veel efficiëntere exemplaren Dit wordt repowering genoemd. Daarmee is het vermogen van dit windpark verdubbeld tot 50,4 MW.

Op het smalle deel van Landtong Rozenburg zijn in 2007 tien windmolens in gebruik genomen. In 2015 is dit windpark uitgebreid met twee nieuwe windmolens. Het project Repowering windpark Rozenburg houdt in dat het bestaande windpark op de landtong Rozenburg wordt vernieuwd. De tien bestaande windmolens op het westelijk deel van de landtong worden vervangen door 9 efficiëntere windmolens. Deze windmolens wekken meer energie op en hebben dus meer rendement. Het vermogen verdubbelt naar bijna 30 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie voor ongeveer 22.000 huishoudens.

Betrokken partijen

In het project Repowering windpark Rozenburg werken, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, een aantal partijen samen:

 • de gemeente Rotterdam
 • DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Eneco

Toekomstige windparken

Aan de zuidkant van verkeersknooppunt Beneluxplein is binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam ruimte voor drie windmolens met een gezamenlijk vermogen van 9,6 MW. Hiermee kan dit windpark zo’n 6.100 huishoudens voorzien van groene stroom. Naar verwachting wordt dit windpark eind 2024 in gebruik genomen.

Vragen en antwoorden

Vraag

Antwoord

Waarom komen er windmolens bij het Beneluxplein?

Om de CO2 uitstoot te verminderen heeft de provincie Zuid-Holland vele manieren van de duurzaamheidsaanpak. Een van de manieren is door fossiel geproduceerde elektriciteit (stroom) te vervangen door elektriciteit die door zon en wind wordt opgewekt. De provincie Zuid-Holland heeft zestien plekken aangewezen, in en rondom Rotterdam, om nieuwe windmolens te plaatsen. Van deze zestien plekken liggen er vier op Rotterdams grondgebied en twaalf in gemeenten rondom Rotterdam. Eén van deze vier plekken is windpark Beneluxplein.

Hoeveel windmolens komen er en hoe hoog zijn deze?

Op de locatie Beneluxplein kunnen maximaal drie windmolens geplaatst worden.

De hoogte van de windmolens is nog niet bekend. Naar verwachting is de hoogte van de tip van de molenwieken maximaal 145,7 meter boven maaiveld. De ontwikkelaar van het windpark zal hogere molens willen onderzoeken omdat deze meer windenergie opleveren en minder geluidhinder voor de directe omgeving veroorzaken. De hoogte wordt echter beperkt door de Inspectie voor de Luchtvaart die vanwege veiligheidseisen rondom Rotterdam The Hague Airport niet makkelijk hogere windturbines toestaat.

Is er al onderzoek gedaan naar dit windpark?

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en in overleg met gemeenten Rotterdam en Albrandswaard is in 2019 een haalbaarheidsonderzoek windpark Beneluxplein uitgevoerd door Pondera Consult. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek is een bestuurlijke keuze van de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam gemaakt om het zoekgebied te beperken tot het grondgebied van gemeente Rotterdam, waarbij gemeente Rotterdam het bevoegd gezag is voor de procedures. Het is niet mogelijk een link op de projectwebsite op te nemen om het onderzoek te raadplegen. Indien u het onderzoek wil inzien, stuur dan een verzoek met vermelding van toesturen Haalbaarheidsonderzoek Beneluxplein naar duurzaam@rotterdam.nl.

Waar worden de windmolens geplaatst?

Op de 'Plattegrond windpark Beneluxplein' hierboven ziet u het gebied, waarbinnen maximaal drie windmolens geplaatst kunnen worden, direct aan de zuidkant van de A15 op het Beneluxplein, op grondgebied van gemeente Rotterdam. Dit zoekgebied is op de kaart grijspaars aangegeven met een rood randje, waarbij de exacte plek van de windmolens nog niet vastligt. Dit zoekgebied is gedeeltelijk gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek dat in antwoord 3 is beschreven. Anderzijds is het zoekgebied gebaseerd op een bestuurlijke keuze van de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam, waarbij is overeengekomen dat Rotterdam het bevoegd gezag is voor de procedures en dat de 3 windmolens op grondgebied van Rotterdam komen te staan.

Wat vinden de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam daarvan?

De gemeenten Albrandswaard en Rotterdam zijn vóór het opwekken van lokale energie, zoals windenergie. Onder voorwaarde dat omwonenden er (financieel of maatschappelijk) voordeel van hebben en eventuele hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Gemeenten Albrandswaard en Rotterdam willen u tijdig betrekken bij de ontwikkeling van windmolens.

Als gemeenten Rotterdam en Albrandswaard hebben we uw belang goed voor ogen. Dit betekent dat we letten op:

 • Een goede inpassing van de windmolens in de omgeving
 • Het beperken van hinder van de windmolens voor omwonenden
 • Financiële voordelen voor omliggende bedrijven en bewoners

Hoe organiseren Rotterdam en Albrandswaard de participatie?

Als buurgemeenten hebben we afspraken gemaakt, dat gemeente Rotterdam in nauw overleg met gemeente Albrandswaard de inspraak en het meedenken voor procesparticipatie organiseert. Het gaat dan om het betrekken bij de ruimtelijke inpassing en de procedures die daarbij een rol spelen. Daarnaast organiseren de gemeenten met de te selecteren ontwikkelaar financiële participatie, door het beschikbaar stellen van een gebiedsfonds, een obligatieregeling of lokaal eigenaarschap.

Wie gaat de windmolens plaatsen?

Op dit moment is dat nog niet bekend. Gemeente Rotterdam, het Rijk en Staatsbosbeheer zijn de 3 grondeigenaren die deze zomermaanden samen via een tenderprocedure een selectie maken van de beste ontwikkelaar voor dit windpark.

Hoe hoog worden de windmolens?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Er is pas duidelijkheid als een ontwikkelaar een plan indient, waarbij ook de benodigde vergunningen worden gegeven.

Wat zijn de voordelen van windmolens?

Wind is een waardevolle hernieuwbaar energiebron. Die geen CO2, fijnstof en NOx uitstoot. Door groene energie zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, kolen en aardgas. Stroom uit wind is de goedkoopste vorm van duurzame energie. Windparken zijn sneller en goedkoper te realiseren dan energie uit fossiele brandstoffen.

Wat zijn de nadelen van windmolens?

Hieronder worden nadelen aangestipt die over het algemeen gelden voor windparken en niet specifiek van toepassing voor de windmolen(s) locatie Beneluxplein:

 • Windmolens produceren geluid. De wetgeving geeft de vereiste geluidscontouren om woonbebouwing en andere functies te beschermen tegen geluidsoverlast.
 • Windmolens veroorzaken slagschaduw bij een laagstaande zon. In bijzondere gevallen kunnen afspraken worden gemaakt over het stilzetten van windmolens in de periode van een lage zonnestand.
 • Windmolens veranderen het uitzicht. Dit aspect wordt ook in de MER-beoordeling opgenomen (Milieu Effect Rapportage). In de praktijk wordt dit aspect door omwonenden zeer verschillend ervaren; van een verrijking van het uitzicht tot zeer hinderlijk.
 • Windmolens hebben effect op de natuur, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.

Wind is niet constant beschikbaar, het waait niet altijd. Voor een gegarandeerde energieleverantie is energieopslag of een combinatie met andere (duurzame) energie noodzakelijk.

Hoe worden de bewoners en bedrijven betrokken bij de plannen voor de windmolens?

We selecteren eerst de ontwikkelaar. Gemeenten Rotterdam en Albrandswaard organiseren informatiebijeenkomsten (digitaal of live) om directbetrokkenen te informeren over het initiatief. Zij krijgen informatie over de stappen in het proces en de mogelijkheden om mee te denken, mee te praten en een mening te geven.

Wanneer zijn deze informatiebijeenkomsten?

Naar verwachting worden deze informatiebijeenkomsten eind 2020 of begin 2021 georganiseerd. Deze zijn in ieder geval in Hoogvliet en Albrandswaard.

Dit windpark gaat waarschijnlijk uit één windmolen bestaan. De gemeente is momenteel op zoek naar een geschikte locatie voor deze windmolen. Deze windmolen zal een opgesteld vermogen hebben van 3,2 MW wat goed is om ongeveer 2.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Naar verwachting wordt de windmolen begin 2024 in gebruik genomen.

Op de zeewering van de tweede Maasvlakte komt een windpark met een vermogen van circa 110 MW. De ongeveer twintig windturbines komen deels op de blokkendam en deels op het strand te staan. Dit windpark wordt in 2023 in gebruik genomen. Bekijk ook de website Windpark Maasvlakte 2.

Naast het bestaande Repowering windpark Rozenburg worden waarschijnlijk twee nieuwe windmolens geplaatst aan de oostzijde van de landtong, in het verlengde van het bestaande windpark. Deze windmolens hebben een geschat vermogen van minimaal 6,4 MW, dat aan 4100 huishoudens groene stroom levert. Rijksvastgoedbedrijf is grondeigenaar en organiseert de planvorming.

Het huidige windpark Nieuwe Waterweg bestaat uit zes windmolens. Ten westen van dit windpark, op het industrieterrein bij de Hoeksebaan, zijn wellicht mogelijkheden om extra windturbines te plaatsen. Het gaat om de terreinen van afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland en van Renewi. De afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers FMT Ontwikkeling en Eneco een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  Hiervoor is gekeken hoe de windmolens op een goede manier in de omgeving ingepast kunnen worden. Meer informatie hierover staat op de website van Eneco.

Intensieve samenwerking met buurgemeenten

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 16 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte plek voor windenergie. Zo ook de locaties Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Vaanplein (Barendrecht). Deze locaties liggen op grondgebied van onze buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Barendrecht. Gemeente Rotterdam trekt intensief op met de buurgemeenten om invloed uit te oefenen op de concrete voorbereiding van een windpark op deze locaties. Zo houden we rekening met de eventuele gevolgen voor de leef- en werkomgeving van Rotterdammers.