Groot onderhoud in de Wildeveenstraat
Gepubliceerd op: 12-09-2019
Geprint op: 21-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wildeveenstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Al vanaf oktober 2019 voert de gemeente Rotterdam onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering, bestrating en het groen in de Wildeveenstraat. Deze straat heeft een afwijkende bodemopbouw die vraagt om een aparte aanpak.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden half april 2021 klaar.

Planning 2021

De rest van de riolering wordt vervangen, een drainageriool wordt ernaast gelegd. De huisaansluitingen worden vervangen. Dan wordt de straat voor een deel opgehoogd met EPS (licht ophoogmateriaal) en deels door grond terug te storten.

Van begin maart tot half april wordt de straat dichtgemaakt met nieuwe materialen en opnieuw ingericht. Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst. In die periode worden ook de geveltuinen aangelegd.

  • Januari - maart 2021
    Riolering vervangen in 2 delen: tussen huisnummers 18 en 12 en aansluitend vanaf huisnummer 12 tot 1. Ophogen met EPS tussen huisnummers 24 en 12. Ook de huisaansluitingen worden vervangen.
  • Maart - half april 2021
    Inrichting van de straat, lichtmasten vervangen, geveltuinen aanleggen.

Groot onderhoud

Tijdens het groot onderhoud wordt (in delen) de straat opgebroken en afgegraven en de riolering vervangen. Naast het nieuwe riool komt een DIT-leiding te liggen. Die voert hemelwater af, zonder dat het in het (vuilwater)riool terechtkomt. Daarna wordt de straat opgevuld en opgehoogd met licht ophoogmateriaal en dichtgestraat met nieuwe materialen. De openbare verlichting wordt vernieuwd.

Lichtgewicht straat

Om de verschuivingen tegen te gaan wordt de straat voor een deel uitgegraven en wordt de bodem daar vervangen door lichter materiaal (kunststof). Daarna wordt de straat weer netjes dichtgemaakt.

Inrichting van de buitenruimte

Na de rioolvervanging komt de inrichting van de straat terug zoals die was, maar met nieuwe materialen. De materiaalkeuze staat vast en voldoet aan de standaard Rotterdamse stijl. Daarnaast is samen met bewoners gekeken naar de mogelijkheden voor onder anderen (meer) groen en (fiets-)parkeren. Deze inbreng wordt meegenomen in de uitvoering.

Bij wijze van proef komen in vier parkeerplaatsen fietsvlonders met fietsnietjes. Na de proefperiode wordt bekeken of de parkeerplaatsen definitief omgevormd kunnen worden naar ruimte voor fietsparkeren. Dit gaat in overleg met de bewoners.

Meer ruimte op het trottoir

Een sterk punt in het ontwerp is het maken van een obstakelvrije zone op het trottoir. Langs de gevel wordt een betonnen bandje aangebracht ter afbakening. De invulling van het stoepje langs de gevel kan door de bewoner zelf worden ingevuld. Zoals bijvoorbeeld een geveltuintje voor meer groen, een bankje of fietsen. Dit laatste kan alleen aan de even zijde, omdat dat daar het stoepje langs de gevel breder is. Ook komen de lichtmasten tussen de parkeervakken te staan. Hierdoor blijft het trottoir meer vrij.

Alternatief groen

Het is belangrijk om de lichtere straat blijvend te ontlasten van gewicht. Dat betekent onder meer dat er geen nieuwe bomen kunnen worden aangeplant (ook omdat deze niet kunnen wortelen in de nieuwe bodem). Samen met bewoners is daarom gekeken naar alternatieven voor het groen.

Funderingsherstel in de Wildeveenstraat

Een aantal panden in de Wildeveenstraat had funderingsherstel nodig. Dit is inmiddels uitgevoerd. Vanwege de bijzondere bodemopbouw moesten de onderhoudswerkzaamheden door de gemeente en het funderingsherstel door huiseigenaren tegelijk worden uitgevoerd. Daardoor duren de gemeentelijke werkzaamheden nu langer dan in andere gevallen.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het project, heeft de gemeente een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Vind het antwoord op uw vraag hieronder:

In de Wildeveenstraat komen door het gewicht van aardlagen verschuivingen in de bodem voor, die ervoor zorgen dat een aantal panden aan de oostzijde van de straat verplaatst. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Om dat tegen te gaan, wordt de straat voor een deel uitgegraven en wordt de bodem daar vervangen door licht ophoogmateriaal (EPS, een kunststof). Omdat de straat dan toch al openligt en ook op dit vlak onderhoud nodig is, vervangen Stedin en Evides de gas- en waterleidingen. Daarna wordt de straat weer netjes dichtgemaakt en wordt waar nodig de verlichting vervangen.

Er zijn woningen in de straat waarvan de fundering dringend vervangen moet worden. Dat heeft overigens niet met de verplaatsing in de bodem te maken. Na onderzoek is gebleken dat dit het beste tegelijkertijd kan worden uitgevoerd met de rioolvervanging, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Omdat dit om aanpassingen vraagt in de aanpak en de planning van de gemeentelijke werkzaamheden, gaat het hele project langer duren dan normaal het geval zou zijn.

Naast het riool komt een zogenaamde DIT-leiding te liggen. Deze zorgt ervoor dat hemelwater dat in de grond zakt, kan worden afgevoerd, zonder dat het in het (vuilwater)riool terechtkomt.

We verwachten geen grote verschillen in de grondwaterstand na de werkzaamheden. De grondwaterstand voegt zich naar verwachting naar het peil van de Kralingse Plas. Dat is nu ook al zo. Van tevoren worden die standen opgenomen, zodat we die later kunnen vergelijken.

Voor en tijdens de werkzaamheden nemen wij maatregelen om schade aan woningen en funderingen te voorkomen. Er wordt een bemalingsplan gemaakt om te zorgen dat funderingen niet lang droog komen te staan, of kelders juist overstromen. De bemaling gaat door zo lang de werkzaamheden duren. Tijdens het project wordt de staat van de woningen in de gaten gehouden (monitoring), om op tijd in te kunnen grijpen als er iets verandert.

Hoe weet ik dat mijn woning of funderingen geen schade hebben opgelopen door de werkzaamheden of trillingen?

De gemeente laat voorafgaand aan de werkzaamheden een vooropname doen van de toestand waarin woningen op dat moment verkeren. Als er toch schade is ontstaan door de werkzaamheden, is dat achteraf precies na te gaan. Tijdens het project wordt de staat van de woningen in de gaten gehouden (monitoring), om op tijd in te kunnen grijpen als er iets verandert.

Als er schade is na werkzaamheden dan moet u dat melden bij de projectleider. Dan wordt deze onderzocht en getoetst aan de vooropname van de toestand van de woning. Als de schade een gevolg blijkt te zijn van de werkzaamheden, is er na onderzoek een mogelijkheid dat de gemeente een schadevergoeding betaalt.

De samenstelling van de bodem in de Wildeveenstraat zorgt ervoor dat de bodemlagen verschuiven. Dit wordt erger als de bodem wordt belast. Daarom vervangen we tijdens de rioleringswerkzaamheden in de straat een deel van deze zware bodem door licht ophoogmateriaal. Dit beperkt de stuwende werking van de onderliggende bodemlagen.

Wat zijn de risico's van deze bodemwerking voor onze woningen?

Door het verschuiven en de druk die de (zware) bodem uitoefent, kunnen woningen gaan verschuiven.

Het rooien van de bomen was noodzakelijk omdat deze een te zware belasting vormen voor de instabiele bodem van de Wildeveenstraat. Daarnaast zijn de werkzaamheden en veranderingen in de straat zo ingrijpend, dat de bomen dat niet zouden hebben overleefd. We laten bomen zoveel mogelijk staan, tenzij het niet anders kan.

Worden de gerooide bomen nog vervangen?

Doordat we de straat deels opvullen en ophogen met licht kunststofmateriaal en kabels en leidingen, kunnen daar geen bomen meer wortelen. Daarnaast zou de belasting door (volwassen) bomen te groot zijn, waardoor de bodem weer kan gaan schuiven. Daarom is het ook niet mogelijk om bomen in potten in de straat te zetten. Met bewoners wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de straat groen te houden.

Als de bomen niet terug kunnen komen, wat zijn dan de alternatieven voor het groen in de straat?

Samen met bewoners kijken we naar de mogelijkheden om groen in de straat te behouden of aan te brengen. Bijvoorbeeld door verticaal groen aan te planten en geveltuintjes aan te leggen (dit laatste kunnen bewoners zelf doen). In de geveltuinen mogen natuurlijk niet alsnog bomen worden geplant. Deze zijn te zwaar voor de straat en de wortels kunnen schade aan woningen, funderingen en het trottoir veroorzaken.

De mogelijkheid voor een ‘Right to challenge’ door bewoners is ter beoordeling voorgelegd aan de betreffende programmaleider van de gemeente. Uit de beoordeling blijkt dat de straat niet voldoende ruimte en aanknopingspunten biedt voor veranderingen in het straatontwerp. Daardoor wegen de kosten en opbrengsten van een ‘Right to challenge’ niet voldoende tegen elkaar op.

De gemeente organiseert een ontwerpsessie voor de Wildeveenstraat. Daar kan binnen de (financiële) mogelijkheden en de Rotterdamse stijl, door bewoners van de straat worden meegedacht en -gedaan over de indeling en het groen in de straat.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden in de Wildeveenstraat kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer H. Hanemaaijer. Dit kan per e-mail (voorkeur): h.hanemaaijer@rotterdam.nl of telefonisch op 06 - 510 340 18.