Wet- en regelgeving monumenten
Gepubliceerd op: 09-01-2017
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wet-en-regelgeving-monumenten/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor monumenten zijn zowel landelijke als gemeentelijke regels van toepassing.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de verschillende wetten.

Erfgoedwet

De Erfgoedwet beschermt het cultureel erfgoed van Nederland. In de wet is de bescherming en instandhoudingsplicht van rijksmonumenten geregeld. Ook subsidiebepalingen voor rijksmonumenten zijn opgenomen in de Erfgoedwet. Deze wet is op 1 juli 2016 ingegaan en volgt de Monumentenwet 1988 op. Op de website Cultureel Erfgoed kunt u meer lezen over de Erfgoedwet.

Omgevingswet

Er zijn ook onderdelen van de Monumentenwet 1988 die overgaan naar de toekomstige Omgevingswet. Het gaat om onderdelen die over de fysieke leefomgeving gaan. Denk aan de bescherming van ruimtelijk cultureel erfgoed zoals gebieden (stad- en dorpsgezichten). En aan de vergunningverlening voor wijzigen, sloop of verwijdering van rijksmonumenten. Voor die onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen totdat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op de website Cultureel Erfgoed vindt u meer over het Overgangsrecht.

Monumentenverordening Rotterdam 2010

De gemeente Rotterdam heeft een monumentenverordening. Hierin wordt de bescherming van gemeentelijke monumenten geregeld. De Erfgoedverordening is ingegaan op 28 januari 2021. Bekijk de officiële tekst van de Monumentenverordening Rotterdam op overheid.nl.

Vergunningsplicht

Voor het wijzigen, verstoren, slopen of verplaatsen van een rijksmonument of gemeentelijk monument is een omgevingsvergunning monumenten nodig. Activiteiten kunnen niet zonder vergunning worden uitgevoerd. Een vergunning moet worden aangevraagd én goedgekeurd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Ook voor verbouwing, restauratie of sloop van een pand in een rijksbeschermd stadsgezicht is een omgevingsvergunning nodig. Voor rijksmonumenten staat dit in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Voor gemeentelijke monumenten in de Erfgoedverordening Rotterdam 2020.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina restauratie en herbestemming. Of doe hier de zelftoets en ontdek snel of u een vergunning moet aanvragen.

Bestemmingsplannen

In bestemmingsplannen wordt vastgelegd wat op een terrein gebouwd mag worden of hoe een gebouw gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan houdt ook rekening met cultuurhistorie. Bijzondere, zogenoemde beeldbepalende panden kunnen worden opgenomen in het bestemmingsplan met een dubbelbestemming waarde cultuurhistorie. Voor deze panden geldt een 'behoud, tenzij…'-regeling. Dat betekent dat sloop of gedeeltelijke sloop niet mogelijk is zonder een omgevingsvergunning.

Ook historische waardevolle ruimtelijke structuren, zoals bijvoorbeeld een oude dijk of een plein, kunnen deze dubbelbestemming en bijbehorend voorschrift hebben.

Kijk voor de actuele bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en downloaden van landelijke wet- en regelgeving op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.