Welstand
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstand/
Spring naar het artikel

De commissie voor Welstand en Monumenten (hierna: 'de commissie') heeft de taak om (in opdracht van burgemeester en wethouders) aanvragen te beoordelen met de Welstandsnota Rotterdam.

Daarbij gelden de eigen kwaliteiten van de verschillende Rotterdamse stedelijke gebieden als uitgangspunt. Het gaat daarbij vooral om de vraag of een bouwplan voldoet aan bepaalde ruimtelijke kwaliteitseisen en zich goed voegt in de omgeving waar het komt. Daarnaast toetst de commissie aanvragen over een monument aan zowel het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid.

De leden van de commissie worden voor een termijn van drie jaar door de gemeenteraad aangesteld. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. Een compact en professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie. Dit secretariaat is gepositioneerd bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Lees meer op de pagina Welstandsnota Rotterdam.

Commissieleden:

  • ir. Han Michel, voorzitter
  • ir. Job Roos, architect
  • ir. Rudolph Eilander, architect
  • ir. Irma van Oort, architect
  • ir. Jeroen Ruitenbeek, architect / stedenbouwkundige
  • ir. Johanna van Doorn, architectuurhistorie
  • Xenia Fayzulova, burgerlid

Alleen bouwplannen die er voor de stad echt ‘toe doen’, worden aan de commissie voorgelegd. Dit is gemiddeld 9 procent van het aantal plannen dat voor welstandsbeoordeling in aanmerking komt. De overige, minder complexe, plannen worden in opdracht van de commissie, ambtelijk afgedaan.

Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als concept-aanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning. Bij concept-aanvragen gaat het om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het voorstel. Zo kan in het vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur.

Openbare vergadering welstandscommissie

De agenda’s en verslagen van de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie vindt u hieronder. De commissievergaderingen vinden altijd plaats op een woensdag, worden gehouden in het Timmerhuis en zijn publiek toegankelijk. Iedereen die geïnteresseerd is, kan als bezoeker een vergadering bijwonen. Bij agendering van een plan voor de openbare vergadering worden de aanvragers altijd uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en een toelichting op hun plan te geven. Aansluitend is er dan de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en een gesprek tussen architect en commissie. Op basis daarvan formuleert de commissie haar advies.

De adviezen over kleine plannen worden in opdracht van de commissie door het secretariaat gemaakt. De voorzitter, die daartoe gemachtigd is, ondertekent deze adviezen. Op verzoek kunnen ook minder complexe plannen in de openbare vergadering op de agenda worden gezet. Als aanvragers daar prijs op stellen, wordt altijd de gelegenheid geboden met de commissie in gesprek te gaan.

Vergaderdatum (2020) Locatie
woensdag 19 februari - agenda (pdf) Het Timmerhuis
woensdag 4 maart Het Timmerhuis
woensdag 18 maart Het Timmerhuis
woensdag 1 april Het Timmerhuis
woensdag 22 april Het Timmerhuis
woensdag 13 mei Het Timmerhuis
woensdag 27 mei Het Timmerhuis
woensdag 10 juni Het Timmerhuis
woensdag 24 juni Het Timmerhuis
woensdag 8 juli Het Timmerhuis
woensdag 22 juli Het Timmerhuis
woensdag 2 september Het Timmerhuis
woensdag 16 september Het Timmerhuis
woensdag 30 september Het Timmerhuis
woensdag 14 oktober Het Timmerhuis
woensdag 28 oktober Het Timmerhuis
woensdag 11 november Het Timmerhuis
woensdag 25 november Het Timmerhuis
woensdag 9 december Het Timmerhuis
woensdag 16 december Het Timmerhuis

Vergaderlocatie

Gebouw Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90, 3011 DL, Rotterdam.
Bij binnenkomst moet u bij de receptie een bezoekerspas aanvragen en wordt u doorverwezen naar de vergaderruimte van de welstandscommissie op de 1e etage (kamer 1.106). Voor het maken van een bezoekerspas moet u in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

Openbaar vervoer en parkeren

Metrohalte: Stadhuis
Parkeren: er is geen parkeergelegenheid voor gasten in Het Timmerhuis. U kunt wel in de nabijgelegen straten betaald parkeren of in de parkeergarage Sint Jacobplaats.

In het jaarverslag brengt de commissie voor Welstand en Monumenten een verslag uit over haar werkzaamheden.

Het verslag van de commissie verscheen tot 2015 om de twee jaar. Vanaf 2015 verschijnt het ieder jaar.

De bouwverordening biedt de mogelijkheid dat college van B&W voor een bepaald project en voor een bepaalde tijdsduur een welstandskamer instelt waarin, naast tenminste drie leden van de commissie, andere deskundigen kunnen worden benoemd. Deze kamer treedt dan in de plaats van de reguliere commissie. De welstandskamer kan de plannen in bredere zin beoordelen dan vanuit de disciplines die nu in de commissie zijn vertegenwoordigd. In de stad Rotterdam is één welstandskamer ingesteld: het Q-team Feyenoord City.

Veelgestelde vragen

Een advies op een aanvraag omgevingsvergunning kan positief of negatief zijn. Aan positieve adviezen kunnen voorwaarden worden verbonden als er nog een ondergeschikte uitwerking gewenst is.

Een voorwaarde kan bijvoorbeeld betrekking hebben op toe te passen materialen. Een positief advies houdt in dat een aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ omdat geen strijdigheid is geconstateerd met de criteria uit de welstandsnota Rotterdam. Daarmee zijn er vanuit het oogpunt van welstand geen bezwaren tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. Een negatief advies betekent dat een aanvraag in strijd is met het welstandsbeleid.

Daarbij geldt trouwens dat niet elke afwijking van het beleid tot een negatief advies leidt. De commissie heeft de afwegingsruimte om bij geconstateerde strijdigheid met het beleid, toch positief te adviseren wanneer zij van oordeel is dat het voorgelegde plan geen negatief effect heeft op de omgeving.

Positief advies

Bij positieve adviezen wordt, voor de efficiency, geen toelichting geschreven over de reden waarom het plan past in de criteria. Alleen als het bestuur daarom verzoekt, bijvoorbeeld voor een beroepsprocedure, wordt het advies schriftelijk uitgewerkt.

Negatief advies

Bij negatieve adviezen wordt altijd een schriftelijke onderbouwing opgesteld. De toegepaste criteria worden vermeld en voorzien van een toelichting op de geconstateerde strijdigheid. Hierover wordt altijd contact gezocht met de aanvrager. Als termijnen dit toelaten, wordt de mogelijkheid geboden om het plan aan te passen. Zo kan weigering van de aanvraag omgevingsvergunning op grond van welstand, worden voorkomen.

Behalve bij concept-aanvragen en aanvragen omgevingsvergunning voor reguliere bouw- en/of monumentenplannen, adviseert de commissie ook bij handhavingskwesties. Bij handhaving gaat het om illegale bouw, excessen en projectmatige buurt- of straatverbetering, uitgevoerd in opdracht van het bestuur.  Een exces is een ‘evidente, ook voor niet-deskundigen duidelijk herkenbare buitensporigheid van het uiterlijk van een bouwwerk’.

Meer informatie

Secretariaat Commissie Welstand en Monumenten
De Rotterdam (17e verdieping), Wilhelminakade 179 
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

\