Welstand
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstand/
Spring naar het artikel

De commissie voor Welstand en Monumenten (hierna: 'de commissie') heeft de taak om (in opdracht van burgemeester en wethouders) aanvragen te beoordelen met de Welstandsnota Rotterdam.

Daarbij gelden de eigen kwaliteiten van de verschillende Rotterdamse stedelijke gebieden als uitgangspunt. Het gaat daarbij vooral om de vraag of een bouwplan voldoet aan bepaalde ruimtelijke kwaliteitseisen en zich goed voegt in de omgeving waar het komt. Daarnaast toetst de commissie aanvragen over een monument aan zowel het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid.

De leden van de commissie worden voor een termijn van drie jaar door de gemeenteraad aangesteld. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. Een compact en professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie. Dit secretariaat is gepositioneerd bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Lees meer op de pagina Welstandsnota Rotterdam.

Rotterdam zoekt per 1 januari 2021 een Voorzitter voor haar Commissie Welstand en Monumenten

Onder het motto ‘samen maken we de stad’ werken wij elke dag met passie aan Rotterdam. We zijn trots op haar vernieuwende en diverse architectuur; op haar iconen, maar ook op de geschiedenis en identiteit van de bestaande stad.

Over de architectonische- en ruimtelijke kwaliteit van belangrijke ingrepen in de stad en van toekomstige iconen laat het gemeentebestuur zich adviseren door de onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten (hierna: commissie W+M). Zij adviseert het gemeentebestuur over de aanvragen omgevingsvergunning, maar richt zich bij voorkeur op vooroverleg in eerdere planfases.  

Het is de bedoeling om de wijze waarop de commissie het kwaliteitsdebat over ruimtelijke plannen en monumentenplannen in de openbaarheid voert, vanuit de huidige werkwijze en bezetting te transformeren naar een nieuwe adviescommissie, in lijn met de ambities van Rotterdam met de kansen die de Omgevingswet biedt.

Wie zoeken we?

Bent u een bruggenbouwer met verbindende kwaliteiten, heeft u kennis van- en ervaring met het brede domein van ruimtelijke kwaliteit, de complexe dynamiek van het actuele en inclusieve ‘stadmaken’ en deelt u onze fascinatie voor Rotterdam?

Bent u daarnaast toegerust voor het vervullen van een pioniersrol bij de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om de komende jaren de omgevingskwaliteit van de bestaande stad én nieuwe gebiedsontwikkelingen in Rotterdam op een vernieuwende manier vorm te geven, in dialoog met het stadsbestuur en het cluster Stadsontwikkeling? Dan zien wij uit naar uw motivatie om als onze nieuwe commissievoorzitter samen met ons ‘stad te maken’!

Taken en verantwoordelijkheden

De voorzitter:

 • Is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en de algemene kwaliteit van de advisering
 • Vertegenwoordigt de commissie naar het gemeentebestuur, het concern Rotterdam, en naar buiten
 • Geeft leiding aan de commissievergaderingen en aan kleinere overleggen die in mandaat van de commissie plaatsvinden
 • Draagt zorg voor een heldere samenvatting en conclusies van de inhoudelijke discussie die in de openbaarheid wordt gevoerd, met het oog op duidelijke verslaglegging van de commissievergaderingen
 • Treedt in de openbare vergaderingen van de commissie op als gastheer of -vrouw voor genodigden en belangstellenden die de vergadering bijwonen
 • Agendeert namens de commissie W+M op aansprekende wijze haar blik op de betekenis van architectuur, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit voor de stad
 • Vervult een verbindende rol die de samenhang tussen de verschillende actoren binnen het werkgebied van ruimtelijke kwaliteit in Rotterdam versterkt
 • Opereert in nauwe samenwerking met het ambtelijk commissiesecretariaat
 • Treedt namens de commissie naar buiten binnen het stedelijk architectuurdebat en bij contacten met de pers.

Persoonlijke vaardigheden en competenties

De voorzitter:

 • Is een overtuigende en inspirerende persoonlijkheid, met natuurlijk leiderschap en een breed perspectief
 • Heeft een oplossingsgerichte instelling met een constructieve, stimulerende en opbouwende houding
 • Heeft een sterk profiel binnen het brede werkveld van bouwen, stedenbouw en buitenruimte, architectuur, architectuurhistorie en- of restauratie
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen
 • Staat boven de partijen en opereert vanuit een brede integrale benadering met een sector-overstijgende blik
 • Geeft in verband met de compacte opzet van de commissievergaderingen op kordate, doortastende en transparante wijze leiding aan de professionele discussie met oog voor een evenwichtige oordeelsvorming binnen de breedte van de commissie
 • Maakt bij complexe vraagstukken en processen afwegingen met gevoel voor proportionaliteit van alle aspecten die meewegen. Zoals de betekenis van opgave, omgeving en locatie, het Rotterdamse welstandsbeleid, de belangen die spelen en de bestuurlijke verhoudingen
 • Heeft enige kennis van het actuele vakdebat in de disciplines van cultureel erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp
 • Is niet onbekend met de huidige en toekomstige procedurele, juridische en bestuurlijke kaders van de advisering en houdt daar zorgvuldig rekening mee
 • Is niet noodzakelijkerwijs werkzaam- of opgeleid als architect. Veeleer strekt een brede ervaring en bewezen leiderschap binnen het ruimtelijk domein tot aanbeveling
 • Kennis van de historische, stedenbouwkundige en architectonische opbouw van Rotterdam strekt tot aanbeveling.

Opgaven en uitdagingen die onderdeel uitmaken van de taken en verantwoordelijkheden:

 • In de overgang naar de nieuwe Omgevingswet speelt de voorzitter een voortrekkersrol bij de transformatie van de huidige commissie W+M en haar werkwijze, naar een nieuwe hoedanigheid als ‘adviescommissie Erfgoed en Omgevingskwaliteit’. Deze commissie zal in lijn met de doelen uit de Omgevingswet in cruciale planprocessen vroeg ingezet worden als schakel in de integrale gemeentelijke kwaliteitsadvisering
 • Die rol vervult de voorzitter in samenwerking met zowel het cluster Stadsontwikkeling als het stadsbestuur en de commissie zelf, op basis van de dialoog over- en het experiment met de manier waarop een nieuwe kan opereren vanuit het motto ‘samen maken we de stad’
 • Versterken van de signatuur van de commissie in haar rol als stimulator en inspirator voor het realiseren van kwaliteit in ruimtelijke ontwikkelingen. De opgave is een goede balans te vinden tussen de onafhankelijke positie van de commissie enerzijds en het doel van de Omgevingswet om te denken en afwegingen te maken vanuit integraliteit. In positieve dialoog met externe betrokkenen, het cluster Stadsontwikkeling en het stadsbestuur
 • Innovatieve vergader- en communicatievormen zijn anno 2020 de norm. U staat open voor vernieuwing in vergadervormen, communicatie en advisering. In samenwerking met commissie en secretariaat stuurt u op voortdurende optimalisatie van de advisering zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Inzet en tijdbesteding

 • De commissie vergadert eens per twee weken op woensdag. Een vast agendapunt is de openbare bespreking van bouwplannen en de voorbereiding daarvan. Op regelmatige basis wordt intern overleg gevoerd met de gemeentelijke stedenbouwkundigen en met de overige disciplines van het cluster Stadsontwikkeling
 • De monumentenplannen worden apart in werkgroepverband inhoudelijk bestudeerd alvorens deze in de voltallige commissie worden beoordeeld. Samen met de twee commissieleden met de expertises cultuurhistorie en restauratie-architectuur vormt de voorzitter deze werkgroep
 • Naast de reguliere commissievergaderingen en de monumentenwerkgroep, behoort regelmatige deelname aan diverse besprekingen, als afgevaardigde van de commissie tot de taken van de voorzitter
 • De te verwachten tijdsbesteding voor deze functie is (op basis van ervaringscijfers) gemiddeld 30 uur per maand.

Aanstelling en vergoeding

De voorzitter en commissieleden zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur. Rotterdamse gemeenteraadsleden en ambtenaren in dienst van de gemeente komen niet in aanmerking voor de aanstelling als voorzitter van de commissie W+M.

De termijn van de aanstelling is in de Woningwet bepaald op 3 jaar, maximaal éénmalig met 3 jaar te verlengen bij gebleken goed functioneren. Zie ook: Bouwverordening Rotterdam 2010, hoofdstuk 9.

Vacatiegeld wordt op basis van geagendeerde uren voor vergaderingen en overige georganiseerde werkzaamheden vergoed á 117,50 euro per uur. Reiskosten worden vergoed vanaf 25 km buiten Rotterdam. Reisuren worden niet vergoed.

Solliciteren

Sollicitatiebrieven met cv (geen portfolio’s) worden vóór maandag 14 september 2020 9.00 uur per e-mail gestuurd naar ciewm@rotterdam.nl ter attentie van mevr. ir. B. Pronk.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 41 en eventueel week 42.

Bij vragen over de vacature of de procedure kan contact worden opgenomen met Brechje Pronk (secretaris van de commissie W+M) via ciewm@rotterdam.nl of 06 - 126 215 40.

Procedure

Een selectiecommissie bereidt in overleg met de betrokken wethouder de voordracht voor. Op voordracht van het college van Burgemeester en Wethouders benoemt de gemeenteraad de geselecteerde kandidaat.

Commissieleden:

 • ir. Han Michel, voorzitter
 • ir. Job Roos, architect
 • ir. Rudolph Eilander, architect
 • ir. Irma van Oort, architect
 • ir. Jeroen Ruitenbeek, architect / stedenbouwkundige
 • ir. Johanna van Doorn, architectuurhistorie
 • Xenia Fayzulova, burgerlid

Alleen bouwplannen die er voor de stad echt ‘toe doen’, worden aan de commissie voorgelegd. Dit is gemiddeld 9 procent van het aantal plannen dat voor welstandsbeoordeling in aanmerking komt. De overige, minder complexe, plannen worden in opdracht van de commissie, ambtelijk afgedaan.

Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als concept-aanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning. Bij concept-aanvragen gaat het om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het voorstel. Zo kan in het vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur.

Openbare vergadering welstandscommissie

Zolang de coronamaatregelen in Nederland van kracht zijn zullen alle geplande vergaderingen van de Commissie Welstand en Monumenten digitaal, via een video-conferentie worden gehouden. Dit om de voortgang van lopende aanvragen omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven niet te belemmeren.

Met planindieners en ontwerpers wordt hierover tijdig contact opgenomen. Ook de agenda’s worden tijdig gepubliceerd.

Voor belangstellenden die de digitale vergaderingen van de commissie willen bijwonen bestaat de mogelijkheid om zich te melden als toehoorder bij de digitale vergaderingen.

Voor degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht, bestaat de mogelijkheid om zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum te melden. Belanghebbenden kunnen in de digitale vergadering voorafgaand aan de bespreking van een bouwplan inspreken, een en ander conform art. 3 in het Reglement van Orde (Bouwverordening Rotterdam hoofdstuk 9).

In verband met de specifieke randvoorwaarden als gevolg van digitaal vergaderen wordt daarbij aanvullend gevraagd de tekst van inspreekreacties vooraf (uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergadering) per mail aan te leveren bij het secretariaat van de commissie.

Voor toehoorders en insprekers gelden strikte spelregels.

 • Voor het digitaal vergaderen wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Teams. De microfoon van toehoorders wordt daarin door de beheerder van de digitale vergadering gesloten gehouden;
 • U neemt deel aan de vergadering met uw voor- en achternaam. Hierdoor houden wij overzicht over de aangemelde toehoorders tijdens de vergadering. Alleen aangemelde bezoekers worden toegelaten tot de vergadering. Het doorsturen van de vergaderlink naar derden heeft dus geen zin;
 • De microfoon van insprekers wordt door de beheerder van de digitale vergadering gedurende de inspreekreactie geopend. Voor het overige deel van de vergadering wordt deze gesloten;
 • Om privacyredenen is het maken van film- en/of geluidsopnames van de digitale vergaderingen niet mogelijk zonder vooraf toestemming van de commissieleden en de planindieners te hebben verkregen;
 • Toehoorders en insprekers melden zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum via het onderstaande e-mailadres. Om als toehoorder of inspreker te kunnen deelnemen aan een digitaal overleg is het nodig om uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. 

Voor vragen en alle overige correspondentie inzake de Commissie Welstand en Monumenten kunt u contact opnemen met het secretariaat via ciewm@rotterdam.nl.

De agenda’s en verslagen van de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie vindt u hieronder. De commissievergaderingen vinden altijd plaats op een woensdag, worden gehouden in het Timmerhuis en zijn publiek toegankelijk. Iedereen die geïnteresseerd is, kan als bezoeker een vergadering bijwonen. Bij agendering van een plan voor de openbare vergadering worden de aanvragers altijd uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en een toelichting op hun plan te geven. Aansluitend is er dan de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en een gesprek tussen architect en commissie. Op basis daarvan formuleert de commissie haar advies.

De adviezen over kleine plannen worden in opdracht van de commissie door het secretariaat gemaakt. De voorzitter, die daartoe gemachtigd is, ondertekent deze adviezen. Op verzoek kunnen ook minder complexe plannen in de openbare vergadering op de agenda worden gezet. Als aanvragers daar prijs op stellen, wordt altijd de gelegenheid geboden met de commissie in gesprek te gaan.

Vergaderdatum (2020) Locatie
woensdag 22 juli Digitaal vanwege coronavirus
woensdag 2 september Het Timmerhuis
woensdag 16 september Het Timmerhuis
woensdag 30 september Het Timmerhuis
woensdag 14 oktober Het Timmerhuis
woensdag 28 oktober Het Timmerhuis
woensdag 11 november Het Timmerhuis
woensdag 25 november Het Timmerhuis
woensdag 9 december Het Timmerhuis
woensdag 16 december Het Timmerhuis

Vergaderlocatie

Gebouw Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90, 3011 DL, Rotterdam.
Bij binnenkomst moet u bij de receptie een bezoekerspas aanvragen en wordt u doorverwezen naar de vergaderruimte van de welstandscommissie op de 1e etage (kamer 1.106). Voor het maken van een bezoekerspas moet u in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

Openbaar vervoer en parkeren

Metrohalte: Stadhuis
Parkeren: er is geen parkeergelegenheid voor gasten in Het Timmerhuis. U kunt wel in de nabijgelegen straten betaald parkeren of in de parkeergarage Sint Jacobplaats.

In het jaarverslag brengt de commissie voor Welstand en Monumenten een verslag uit over haar werkzaamheden.

Het verslag van de commissie verscheen tot 2015 om de twee jaar. Vanaf 2015 verschijnt het ieder jaar.

De bouwverordening biedt de mogelijkheid dat college van B&W voor een bepaald project en voor een bepaalde tijdsduur een welstandskamer instelt waarin, naast tenminste drie leden van de commissie, andere deskundigen kunnen worden benoemd. Deze kamer treedt dan in de plaats van de reguliere commissie. De welstandskamer kan de plannen in bredere zin beoordelen dan vanuit de disciplines die nu in de commissie zijn vertegenwoordigd. In de stad Rotterdam is één welstandskamer ingesteld: het Q-team Feyenoord City.

Veelgestelde vragen

Een advies op een aanvraag omgevingsvergunning kan positief of negatief zijn. Aan positieve adviezen kunnen voorwaarden worden verbonden als er nog een ondergeschikte uitwerking gewenst is.

Een voorwaarde kan bijvoorbeeld betrekking hebben op toe te passen materialen. Een positief advies houdt in dat een aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ omdat geen strijdigheid is geconstateerd met de criteria uit de welstandsnota Rotterdam. Daarmee zijn er vanuit het oogpunt van welstand geen bezwaren tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. Een negatief advies betekent dat een aanvraag in strijd is met het welstandsbeleid.

Daarbij geldt trouwens dat niet elke afwijking van het beleid tot een negatief advies leidt. De commissie heeft de afwegingsruimte om bij geconstateerde strijdigheid met het beleid, toch positief te adviseren wanneer zij van oordeel is dat het voorgelegde plan geen negatief effect heeft op de omgeving.

Positief advies

Bij positieve adviezen wordt, voor de efficiency, geen toelichting geschreven over de reden waarom het plan past in de criteria. Alleen als het bestuur daarom verzoekt, bijvoorbeeld voor een beroepsprocedure, wordt het advies schriftelijk uitgewerkt.

Negatief advies

Bij negatieve adviezen wordt altijd een schriftelijke onderbouwing opgesteld. De toegepaste criteria worden vermeld en voorzien van een toelichting op de geconstateerde strijdigheid. Hierover wordt altijd contact gezocht met de aanvrager. Als termijnen dit toelaten, wordt de mogelijkheid geboden om het plan aan te passen. Zo kan weigering van de aanvraag omgevingsvergunning op grond van welstand, worden voorkomen.

Behalve bij concept-aanvragen en aanvragen omgevingsvergunning voor reguliere bouw- en/of monumentenplannen, adviseert de commissie ook bij handhavingskwesties. Bij handhaving gaat het om illegale bouw, excessen en projectmatige buurt- of straatverbetering, uitgevoerd in opdracht van het bestuur.  Een exces is een ‘evidente, ook voor niet-deskundigen duidelijk herkenbare buitensporigheid van het uiterlijk van een bouwwerk’.

Meer informatie

Secretariaat Commissie Welstand en Monumenten
De Rotterdam (17e verdieping), Wilhelminakade 179 
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

\