Watersysteem
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/watersysteem/
Ga naar de hoofdinhoud

Bijna de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Als we niets zouden doen, zou het zeewater tot aan Amersfoort reiken. Daarbij komt nog dat in ons land een aantal grote rivieren uitmondt, die veel water aanvoeren.

Door beheer en onderhoud van duinen en dijken, houden we de zee en de rivieren in toom. Ook houden we met gemalen het land droog. De bodem in Nederland ligt van oudsher laag ten opzichte van de zeespiegel. Zo is Nederland het deltagebied van meerdere grote rivieren - zoals de Rijn, Maas en Schelde - geworden. Hoe groot het risico op overstromingen is ziet u op de risicokaart:

Deltagebied

Veel veen uit het deltagebied is door de mens afgegraven om als brandstof te gebruiken. Hierdoor ontstonden grote waterplassen. Deze plassen zijn met windmolens drooggelegd. Een gebied werd omdijkt en het water werd in omringende boezemwateren gepompt. Vanuit de boezemwateren is het water weer naar de zee of een rivier gepompt. Zo’n drooggelegd (laaggelegen) gebied noemen we een polder. Daarvan zijn er in Nederland ongeveer 3.000. Bijna het gehele westelijke deel van Nederland is laaggelegen poldergebied.

Ontwateren

Vanuit de polders moet water worden opgepompt om het via de boezem naar zee af te voeren. Maar dit 'ontwateren' heeft wel gevolgen. De klei in de polders klinkt sneller in en veen breekt sneller af. Hierdoor daalt de bodem sneller. Het oppompen van water gebeurt tegenwoordig niet meer met windmolens, maar met gemalen die op elektriciteit werken. Het water wordt niet alleen weggepompt. In tijden van droogte laten we water ook vanuit de boezems in de polders.

Oppervlaktewater

Waterschappen en Rijkswaterstaat beheren samen het oppervlaktewater. Bij grote wateren, zoals rivieren en de zee, is Rijkswaterstaat de waterbeheerder. Bij de overige wateren, zoals kanalen en polderwatergangen is dat een waterschap. Hoewel zij ook de formele beheerders zijn van kleine wateren zoals vijvers en plassen, worden deze vaak onderhouden door de gemeente. Rotterdam ligt in het beheersgebied van drie verschillende waterschappen:

  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • Waterschap Hollandse Delta

Bekijk op onderstaande kaart in welk waterschap u woont:

Waterschapsbelasting

De waterschappen financieren hun uitgaven vanuit de waterschapsbelasting. Elk jaar versturen de waterschappen aanslagen waterschapsbelasting aan de ingezetenen van hun beheersgebied. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie.