Waterketen
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterketen/
Ga naar de hoofdinhoud

Er zijn diverse partijen betrokken bij de waterketen. De waterketen bestaat uit de drinkwatervoorziening en het verzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater.

Elke partij heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden bij het beheer van het stedelijk watersysteem in Nederland. Dat systeem bestaat uit de riolering, de buitenruimte, het oppervlaktewater en het grondwater.

Gemeente Rotterdam

Rotterdam is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater in de stad. Het gaat om het rioolwater dat van huizen en bedrijven komt. De gemeente beheert en onderhoudt de riolering. De eigenaar van een gebouw is vanaf 1 januari 2020 alleen nog verantwoordelijk voor het onderhoud aan het deel van de rioolaansluiting op zijn eigen terrein (tussen de perceelgrens en het gebouw).

Het rioolwater wordt via een netwerk van buizen, pompen en persleidingen naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gepompt. De AWZI valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of het hoogheemraadschap, zoals sommige waterschappen genoemd worden.

Zorgplicht grond- en hemelwater

De gemeente heeft vanuit de Waterwet ook een zorgplicht voor het grond- en hemelwater. Dit betekent dat de gemeente zorgt voor de afvoer van regen- en smeltwater naar het oppervlaktewater of naar de riolering. De zorgplicht voor grondwater betekent níet dat de gemeente aansprakelijk is voor grondwaterproblemen, maar wél dat ze aanspreekbaar is. De beleidskaders binnen de gemeente staan in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Waterschap, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat

Waterschappen, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat zijn de waterbeheerders. Zij voeren het beheer over de kwantiteit (droge voeten) en kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij grote wateren, zoals rivieren en de zee, is Rijkswaterstaat de waterbeheerder. Bij de overige, doorgaans kleinere wateren, zoals kanalen en polderwatergangen is dat een waterschap of hoogheemraadschap. Formeel zijn zij ook de beheerders van kleine wateren zoals vijvers en plassen. Deze worden in de praktijk vaak onderhouden door de gemeente.

Rotterdam ligt in het beheersgebied van drie verschillende waterschappen. Waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor de zuivering van het rioolwater. Dit rioolwater wordt vanuit de riooleindgemalen richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gevoerd. Daar wordt het water gezuiverd. Wist u dat gemeente en waterschap allebei een verantwoordelijkheid hebben bij het inzamelen en zuiveren van het rioolwater? Daarom betaalt u als bewoner rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap.

Drinkwater

De drinkwatervoorziening in Rotterdam wordt verzorgd door drinkwatermaatschappij Evides. Zij levert het drinkwater via de drinkwaterleidingen. Nadat het water door bewoners en bedrijven is gebruikt, wordt het via de riolering weer afgevoerd. Kijk voor meer informatie op de website van Evides.

In Rotterdam werken de partners in de waterketen nauw samen. De partners zijn Evides, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en gemeente Rotterdam.

Provincie Zuid-Holland

De Provincie is verantwoordelijk voor diepe grondwateronttrekkingen. Daarnaast toetst zij het waterbeleid van de waterschappen. Ook kan zij taken van de waterschappen vaststellen en veranderen.

Bewoners

Als bewoner heeft u ook verantwoordelijkheden:

  • u bent zelf verantwoordelijk voor het grondwater onder uw huis/tuin (eigen perceel; zelf zorgen voor een droge kelder)
  • u bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van rioolwater vanuit uw huis naar de riolering. Vanaf de perceelgrens is de gemeente verantwoordelijk (zie ook pagina's niet in het riool en rioolaansluiting).