Aanpak Fazantstraat
Gepubliceerd op: 17-09-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vogelbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam en het Rijk investeren in mensen, woningen en de woonomgeving in Rotterdam-Zuid. Dit doen zij in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners in Carnisse niet tevreden zijn over de buurt en hun woning. Om van Carnisse weer een fijne wijk voor iedereen te maken wil de gemeente een deel van deze woningen aankopen. En deze vervangen door nieuwe kwalitatief goede woningen. Ook wil de gemeente mogelijkheden maken voor het samenvoegen en vergroten van woningen. En de straten opknappen zodat de buurt groener wordt.

Op 25 september 2020 zijn de bewoners van de Fazantstraat op de hoogte gesteld van deze plannen. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over deze plannen.

De gemeenteraad nam twee besluiten:

 1. Het besluit om de Fazantstraat te verbeteren. De raad heeft besloten om de sloop van de woonblokken nu niet door te laten gaan, maar voor de gehele Fazantstraat het Programma samenvoegen en vergroten uit te voeren. Voor de woningen waarvoor al plannen waren om ze samen te voegen en te vergroten, verandert niets.
 2. Het besluit om een aantal adressen in de Fazantstraat, Gruttostraat, Tapuitstraat en Korhaanstraat definitief aan te wijzen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

De gemeente wil de Vogelbuurt veerkrachtig en aantrekkelijker maken voor iedereen. Dit doen we door voor verschillende soorten woningen te zorgen, zodat er niet alleen kleine appartementen zijn. In de hele Fazantstraat voeren we nu het Programma samenvoegen en vergroten uit. Daarmee willen de bestaande woningen vooral behouden, verbeteren en vergroten.

Eerdere plannen gingen uit van woningen die zouden worden gesloopt. Bewoners hebben daarop in zienswijzen gereageerd dat ze dat geen goed plan vonden. Ook heeft een aantal bewoners ingesproken tijdens de commissievergadering op 9 december 2020. De raad heeft op 17 december 2020 besloten om het plan te veranderen. De sloopplannen gaan nu niet door. De plannen voor het samenvoegen en vergroten van woningen gaan wel door.

Om de Fazantstraat te kunnen opknappen, wil de gemeente de woningen die te koop worden aangeboden als eerste kunnen kopen. Dit is ook nodig als de woningen worden opgenomen in het Programma samenvoegen en vergroten. De gemeenteraad heeft nu besloten dit voorkeursrecht voor het veranderde plan van samenvoegen en vergroten te laten gelden. Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Zij zijn echter niet verplicht om de woning aan de gemeente aan te bieden. Ze kunnen in hun woning blijven wonen, als zij dat willen.

Bewonersgroep Fazantstraat

Begin 2021 is de gemeente met een groep bewoners uit de Fazantstraat gaan praten.
Samen met hen is een enquête opgesteld waarin aan alle bewoners (eigenaren en huurders) in de Fazantstraat gevraagd is wat zij belangrijk vinden. Hieruit bleek dat de meeste bewoners op drie punten verbeteringen willen zien:

 • Een aanpak van de woningen, gevels en portieken en het functioneren van de VvE's.
 • Een grondige aanpak van de buitenruimte (heel en schoon).
 • Een aanpak van de misstanden bij particuliere (ver)huurders.

Voor alle drie de aanpakken zijn werkgroepen in het leven geroepen. Die bestaan uit bewoners en medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Aanpak korte en lange termijn

Op korte termijn worden eerst de problemen in de buitenruimte aangepakt, zoals kapotte leidingen, verzakkingen en te hoge opstapjes. Ook heeft VvE010 aangeboden om de bestaande VvE’s in de Fazantstraat tijdelijk te helpen met het beheer voor de komende 3 à 4 jaar. Op de langere termijn wordt er een plan voor de openbare ruimte uitgewerkt.

Aanpak woningen, gevels en portieken

Een van de andere verbeteringen die doorgevoerd worden in de Fazantstraat is de aanpak van de woningen, gevels en portieken. Na een zorgvuldig selectieproces is er een architect overgebleven. Deze architect, Open Kaart, heeft zijn voorstel met de titel ‘Fazantstraat aan zet’ op 25 januari 2022 gepresenteerd aan de bewoners en eigenaren van de Fazantstraat. De opname van deze presentatie kunt u hier terugzien.
Inmiddels is Open Kaart gestart met de statusopname van enkele woningen en portieken. Op de website fazantstraataanzet.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.

Planning

De actuele planning vindt u op fazanstraataanzet.nl. (De planning kan veranderen door omstandigheden.)

Wat kan ik verwachten?

 • De gemeente wil alle woningen die te koop aangeboden worden kopen. U kunt contact opnemen met de gemeente als u uw woning wilt verkopen. De gemeente maakt dan afspraken met u over de taxatie en aankoop van uw woning.

Hoelang kan ik nog in de Fazantstraat blijven wonen?

 • U bepaalt zelf hoelang u wilt blijven wonen in de Fazantstraat. Uw woning verkopen is vrijwillig.

Moet ik mijn woning nog verzekeren?

 • De gemeente raadt altijd aan uw woning te verzekeren. Raakt uw woning beschadigd? Dan is en blijft dit uw verantwoordelijkheid. De gemeente gaat bij de koop uit van de marktwaarde op de taxatiedatum. Dit hangt ook af van de staat van uw woning op dat moment.

Hoe wordt de waarde van mijn woning bepaald en wie bepaalt deze prijs?

 • Een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur bepaalt de waarde van uw woning. Dit is de taxatie. De verwervers van de gemeente kunnen u precies uitleggen hoe dit werkt.

Kan ik nog een hypotheek afsluiten voor mijn woning?

 • Ja dat kan. Uw woning houdt onder de Wet voorkeursrecht gemeente zijn waarde als onderpand.

Ik heb financiële problemen met mijn hypotheek en kom na aankoop door de gemeente nog verder in de problemen met de bank. Wie kan mij helpen?

 • Op zich bent u zelf verantwoordelijk voor de hypotheekafspraken met de bank. U kunt de bank in ieder geval vragen hoe de bank u kan helpen. Heeft u met de bank gesproken? En geeft u ons inzicht in uw financiële situatie? Dan zoeken wij samen met u een passende oplossing.  

Ik heb veel geïnvesteerd in mijn woning. Krijg ik die investering terug bij de verkoop?

 • Een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur bepaalt de waarde van uw woning. Dit is de taxatie. Is uw woning meer waard geworden door de investering? Dan ziet u dat terug in de aankoopprijs.

Als ik na de aankoop door de gemeente wil huren, hoe kom ik dan aan een huurwoning?

 • Heeft u een middeninkomen of een hoog inkomen? Dan kunt u via een particuliere verhuurder een huurwoning vinden. In Rotterdam zijn veel huurwoningen in bezit van particuliere verhuurders. Er zijn veel verschillende particuliere verhuurders, van eigenaren die maar één woning verhuren tot grote vastgoedeigenaren. De meeste particuliere verhuurders vragen borg. Dit is een zekerheid voor de verhuurder dat de huur maandelijks wordt betaald en dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde. Op de volgende sites worden een groot aantal huurwoningen van verschillende aanbieders en in verschillende prijsklassen aangeboden: Kijk bijvoorbeeld op:

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u soms ook terecht bij particuliere verhuurders.

U kunt zich ook voor een huurwoning registreren op Woonnet-rijnmond.nl. Via deze website kunt u reageren op het woningaanbod van corporaties. U vindt er ook huurwoningen in de vrije sector.

Let op: u komt vooral in aanmerking voor een sociale huurwoning als u een inkomen heeft van € 40.024 (prijspeil 2021) of lager. Voor een beperkt deel van de sociale woningvoorraad geldt een hoger maximaal inkomen: € 44.655 (prijspeil 2021). Dit staat dan bij de aangeboden woning. Huishoudens met een hoger inkomen zijn vooral aangewezen op de vrijesectorwoningen.

Wilt u snel een nieuwe woning? Reageer dan op directekanswoningen en lotingwoningen. Voor directekanswoningen geldt: wie het eerste reageert, maakt als eerste kans op de woning. Bij lotingwoningen maakt iedereen die belangstelling toont en aan de voorwaarden voldoet evenveel kans.

U kunt bij de extra woonwensen op Woonnet Rijnmond ook aangeven dat u snel een woning zoekt. U krijgt vervolgens de woningen te zien waarvoor de advertentietermijn binnen 24 uur afloopt en waarvoor u bij de eerste 10 hoort, als u reageert.

Krijg ik een urgentieverklaring?

 • Nee. In de gemeente Rotterdam geldt op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van particuliere huurders of eigenaar-bewoners. U moet zelf voor vervangende woonruimte zorgen.

Krijg ik een verhuiskostenvergoeding, ook als ik zelf iets anders vind?

 • Nee, wij vergoeden uw verhuiskosten niet. U verkoopt uw huis vrijwillig. Daardoor gelden de schadeloosstelling en verhuisvergoedingen die gelden bij onteigening niet.

Moet ik mijn pand nog wel onderhouden?

 • U bepaalt zelf of u nog wilt investeren in uw huis. Wel bent u verplicht uw woning te onderhouden, op basis van de Woningwet. Ook gelden er vanuit de VvE verplichtingen. Uitgangspunt voor verkoop is de marktwaarde op de taxatiedatum. De marktwaarde hangt mede af van de staat van uw woning op dat moment. Blijft u daarom uw woning onderhouden.

Wat gebeurt er met de VvE als de gemeente mijn buurman wordt?

 • De VvE blijft actief. De gemeente wordt een van de deelnemers in de VvE.

Wat gebeurt er met de reserve van de VvE als de gemeente de laatste woning koopt?

 • De reserves van de VvE zijn bedoeld voor het onderhoud van het gebouw. Ze blijven in de VvE. De gemeente gebruikt dit geld voor het onderhoud en beheer van de woningen, net zoals de VvE zou doen. Vaak is de reserve van VvE’s lager dan wettelijk verplicht en niet genoeg voor het noodzakelijk onderhoud.

Wat kan ik aan hulp verwachten?

 • De gemeente komt bij u langs om de planning, de aankoopprocedure en financiën met u te bespreken. Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning, dan kunt u dat aangeven.

Wat kan ik verwachten?

 • De gemeente wil alle woningen die te koop aangeboden worden kopen. U kunt contact opnemen met de gemeente als u uw woning wilt verkopen. De gemeente maakt dan afspraken met u over de taxatie en aankoop van uw woning.

Moet ik mijn pand nog verzekeren?

 • Het is altijd verstandig om uw woning te verzekeren Raakt uw woning beschadigd? Dan is en blijft dit uw verantwoordelijkheid. De gemeente gaat bij de koop uit van de marktwaarde op de taxatiedatum. Dit hangt ook af van de staat van uw woning op dat moment.

Ik houd een restschuld over als ik mijn woning verkoop. Wat nu?

 • De restschuld komt voor uw eigen rekening. Dit hoort bij het risico van de verhuurder. Bij de aankoop van de woning baseren wij ons aanbod op de taxatiewaarde van uw woning.

Mijn huurder wil niet vertrekken en beroept zich op zijn huurrecht. Wie kan mij helpen hem zo ver te krijgen dat hij wil vertrekken?

 • Het huurrecht is een gegeven. We verwachten dat de meeste huurders gedurende het traject een andere woning vinden of accepteren. Al dan niet met uw hulp. Wil de huurder niet vertrekken? Dan kunt u de woning ook in verhuurde staat aan de gemeente verkopen.

Moet ik mijn pand nog wel onderhouden?

 • U bepaalt zelf of u in uw woning investeert. Wel bent u op basis van de Woningwet verplicht uw woning te onderhouden. Ook gelden er vanuit de VvE verplichtingen. Uitgangspunt voor verkoop is de marktwaarde op de taxatiedatum. De marktwaarde is hangt mede af van de staat van uw woning op dat moment. Blijft u daarom uw woning onderhouden.

Wat gebeurt er met de VvE als de gemeente mijn buurman wordt?

 • De VvE blijft actief. De gemeente wordt een van de deelnemers in de VvE.

Wat gebeurt er met de reserve van de VvE als de gemeente de laatste woning koopt?
De reserves van de VvE zijn bedoeld voor het onderhoud van het gebouw. Ze blijven in de VvE. De gemeente gebruikt dit geld voor het onderhoud en beheer van de woningen, net zoals de VvE zou doen. Vaak is de reserve van VvE’s lager dan wettelijk verplicht en niet genoeg voor het noodzakelijk onderhoud.

Wat kan ik verwachten?

 • Heeft u een huurcontract voor onbepaalde tijd? Dan kan dit contract alleen worden beëindigd als u het ermee eens bent. Misschien vraagt de eigenaar u of het contract beëindigd kan worden. U kunt zich dan beroepen op huurbescherming, maar als u vrijwillig meewerkt om het contract te beëindigen, krijgt u daarvoor waarschijnlijk wel een vergoeding van de verhuurder.  De gemeente vraagt de verhuurder altijd om een verklaring die laat zien dat de huur vrijwillig is of wordt beëindigd. Of dat de huur automatisch stopt. Komen u en de verhuurder er niet op tijd uit? Dan bespreekt de gemeente het vervolg met u. De gemeente wil een beter beeld krijgen van de verhuursituatie in de Fazantstraat. In de enquête van april 2021 staan daarom ook vragen over uw huursituatie. Het team Goed huren, Goed verhuren van de gemeente kan hierbij bemiddelen.

Hoelang kan ik hier nog blijven wonen?

 • Dit hangt af van hoe snel uw verhuurder afspraken met de gemeente maakt. De gemeente probeert alle woningen te kopen.

Mijn particuliere huisbaas wil de huur opzeggen. Moet ik daarmee akkoord gaan?

 • Heeft u een gewoon huurcontract zonder einddatum? Dan mag de huisbaas uw huur alleen opzeggen op basis van de gronden die in de wet staan. Daar hoort het plan voor verkoop aan de gemeente niet bij. Heeft u een huurcontract voor een bepaalde tijd? Dan gelden er andere regels. De huisbaas kan dan misschien wel de huur opzeggen. Vraag eventueel advies bij bijvoorbeeld de woonbond of de rechtswinkel. Het huurcontract kan om andere redenen worden beëindigd. Dit kan alleen na goed overleg met u over eventuele vergoedingen en/of een andere woning. U moet het dan eens zijn met de beëindiging en de vergoeding.

Mijn particuliere huisbaas weigert mij te helpen met het zoeken naar een nieuwe woning en weigert mijn verhuiskosten te betalen.

 • Is de huisbaas verplicht mij een nieuwe woning aan te bieden? Nee, hij is niet verplicht om dat te doen. Maar misschien heeft hij nog andere woningen die hij u kan aanbieden.
 • Is uw huisbaas verplicht om u een verhuiskostenvergoeding aan te bieden? Ja, hij is daartoe verplicht.

Ik huur bij een particuliere verhuurder. Heb ik recht op voorrang bij de toewijzing van een nieuwe woning?

 • Nee, binnen de gemeente Rotterdam geldt op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van particuliere huurders. Het uitgangspunt is dat u (of uw huisbaas) zelf voor vervangende woonruimte zorgt. Maar misschien lukt dit u niet. Of misschien is het ingewikkeld. Dan kunt u contact opnemen met de woonconsulent van de gemeente.

Wat doet de gemeente voor kwetsbare huurders?

 • Voor sommige huurders is het moeilijk om zelf passende vervangende woonruimte te vinden. Zij kunnen begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente krijgen. Zo zorgt de gemeente voor een vangnet voor kwetsbare personen en belandt niemand op straat. Heeft u moeite om een nieuwe woning te vinden? Meld dit dan bij de woonconsulent.

Ik ben mantelzorger en moet in de wijk blijven wonen. Wie geeft mij de garantie dat ik tegen vergelijkbare woonlasten hier kan blijven wonen?

 • Er is in de wijk en de wijken eromheen regelmatig aanbod. De gemeente kan u niets garanderen. Wij verwachten dat bewoners die heel graag in de buurt willen blijven wonen, wel een woning kunnen vinden.

Ik ben (of woon samen met) iemand met een lichamelijke beperking. Voordat de sloopwerkzaamheden starten, moet er een woningaanpassing plaatsvinden. Kan dit?

 • Woningaanpassingen worden individueel bekeken en beoordeeld. Kom langs bij Vraagwijzer Charlois. U kunt met of zonder afspraak terecht bij de Vraagwijzer, of bel naar ons algemene telefoonnummer 14 010.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zorgt ervoor dat de gemeente Rotterdam woningen kan aanwijzen waarbij de eigenaar bij verkoop de woning eerst aan de gemeente moet aanbieden. Dit betekent niet dat eigenaren direct moeten gaan verkopen.

Wat betekent het voor mij als eigenaar?

 • Bent u eigenaar bent van een woning in het plangebied en wilt u uw woning verkopen? Dan moet u deze eerst aanbieden aan de gemeente Rotterdam. U bent niet verplicht om uw woning te verkopen.

Hoe moet ik mijn woning aanbieden?

 • Wilt u uw woning verkopen? Dan moet u de gemeente een aangetekende brief sturen. U moet daarbij wel de kadastrale gegevens van uw woning opgeven.  

Wat gebeurt er als de gemeente niet op tijd reageert?

 • De gemeente moet binnen 6 weken aangeven dat ze met u wil onderhandelen. Reageert de gemeente te laat? Dan heeft u 3 jaar lang het recht de woning aan derden te verkopen.

Hoe wordt de prijs bepaald?

 • Een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur bepaalt de marktwaarde van uw woning.

Wat gebeurt er als de gemeente en ik het niet eens worden over de prijs?

 • Dan kiezen de gemeente en u samen een taxateur. Die bepaalt de waarde van de woning. U kunt de gemeente ook vragen om een rechterlijke prijsbepalingsprocedure. De rechter stelt dan de prijs van uw woning vast. De gemeente kan er ook voor kiezen om een verzoek tot prijsoordeel bij de rechter in te dienen. Hiervoor staat een beslistermijn van 4 weken nadat u dat verzoek bij de gemeente heeft ingediend. Doet de gemeente dit te laat? Dan heeft u 3 jaar lang het recht de woning aan derden te verkopen.

Kan ik vrijstelling van de Wvg krijgen?

 • In uitzonderingsgevallen kunt u vrijstelling krijgen van de Wvg. Bijvoorbeeld bij verkoop in de familiesfeer, op last van een rechter of een executoriale verkoop. Wilt u meer weten? Neem contact op met Petra Zwaans via telefoon 06 - 20 30 24 74 of e-mail p.zwaans@rotterdam.nl.

Ben ik verplicht om mijn woning te verkopen?

 • Nee, u bent niet verplicht uw woning te verkopen. Ook niet als de rechter de prijs heeft bepaald. Maar u kunt uw woning alleen maar aan de gemeente verkopen.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de Wvg?

 • U kunt uw vragen stellen aan Petra Zwaans via telefoon 06 - 20 30 24 74 of e-mail p.zwaans@rotterdam.nl.

Hoe lang is de Wvg geldig?

 • Het voorkeursrecht geldt tot 3 jaar na het raadsbesluit. Is binnen deze periode een structuurvisie vastgesteld? Dan loopt de termijn met 3 jaar door. Wordt er een bestemmingsplan vastgesteld? Dan geldt het voorkeursrecht 10 jaar.

Meer informatie

 • Heeft u vragen over de aanpak van de woningen, gevels en portieken door architectenbureau Open Kaart? Kijk dan op fazantstraataanzet.nl voor meer informatie.
 • Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Maak dan een afspraak met Yvonne Schnaar, telefoon 06 - 148 903 91.
 • Voor alle overige vragen kunt u een e-mail sturen naar vogelbuurtSO@rotterdam.nl, een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op.