Vitale stad
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 14-11-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vitale-stad/
Spring naar het artikel
Foto: Arjen-Jan Stada

Gezondheid en vitaliteit vereenvoudigen werk vinden en behouden, talenten ontwikkelen, opvoeden en naar elkaar omkijken. Rotterdammers zijn in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. De gemeente Rotterdam stimuleert dit.

In de nota Publieke gezondheid 2016-2020 'Rotterdam Vitale Stad' staat beschreven hoe de gemeente dit gaat doen. Deze nota is op 30 juni 2016 gelanceerd met de opening van de pianotrap op het Centraal Station. Mensen kunnen dagelijks tussen 7.00-21.00 uur de trap muzikaal bewandelen. Buiten deze tijden maakt de trap geen geluid.

Gezondheidswinst behalen

Positief is dat de levensverwachting in Rotterdam toeneemt. Maar de verschillen in gezonde levensverwachting tussen de wijken zijn groot. In een kwart van de Rotterdamse wijken wonen heel veel meer dan gemiddeld in Rotterdam mensen die de gezondheid als slecht ervaren. De monitor 'Hoe gezond is Rotterdam' geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen Rotterdammers. Basis van deze monitor is een grootschalig onderzoek dat eind 2016 onder een groot deel van de Rotterdammers is gehouden.

In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. Rotterdam zet in op:

De gemeente is aanjager, verbinder en waar het gaat om gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld het bestrijden van infectieziekten) vooral bepaler en uitvoerder.

De verbinding van gezondheidsbeleid met het Rotterdamse werkgelegenheids- en onderwijsbeleid, met maatregelen op het gebied van sport, activering en welzijn, biedt kansen. Ook het voorkómen van schulden en de gemeentelijke dienstverlening bij schulden is belangrijk. Want schulden vormen een belangrijke bron van stress en beperkingen in de stad. Dan komen maatregelen die de luchtkwaliteit binnenshuis en buiten verbeteren en die gezond gedrag versterken. De combinatie van gezonde mobiliteit en milieumaatregelen zoals het instellen van een milieuzone dragen bij aan schonere lucht in Rotterdam.

Gezonde keuzes gemakkelijk maken

Buiten het gezondheidsdomein, maar heel belangrijk voor gezondheidswinst, is het investeren in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers. Bij gezond gedrag gaat het om:

 • gezond eten
 • niet roken
 • voldoende bewegen
 • minder alcohol drinken
 • veilig seksueel gedrag
 • een goede handhygiëne.

Onderliggend en daarmee heel belangrijk zijn zelfregie en psychische gezondheid. De focus ligt op het stimuleren van gedrag: hoe gaan we de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken? De gemeente gaat nieuwe inzichten over gedragsverandering toepassen. Ze gaat ook maatregelen ontwikkelen die direct aangrijpen op het gedrag van mensen. Met een minimum aan middelen wil ze een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dit doen we samen met de Erasmus Universiteit in een op te richten Rotterdams Centrum voor Gezondheidspromotie.

Samen werken aan gezondheid

Het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale Stad 2016-2020 werkt de gemeentelijke gezondheidsdoelen uit in concrete acties en activiteiten. Het uitvoeringsprogramma is voor de zomer 2017 door het college vastgesteld en begin september 2017 met de gemeenteraad besproken.

We verbinden met de drijfveren van Rotterdammers en doelstellingen van partners in de stad. Hiermee zorgen we voor meer gezondheid en vitaliteit. Het uitvoeringsprogramma bevat de volgende actielijnen:

 • Gezondheid in eigen hand: meer Rotterdammers maken gezonde keuzes in een buitenomgeving die uitnodigt tot spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
 • Preventie prominent in zorg, welzijn en jeugdbeleid: gecontracteerde zorg- en welzijnsaanbod meer op preventie gericht en inzetten op gezonde leefstijl
 • Gezond en veilig in de stad: uitvoering wettelijke taken op kwalitatief hoog niveau en crisisbestrijding op orde
 • E-publieke gezondheid en innovatie: meer Rotterdammers hebben toegang tot e-health en thuistechnologie.

In het uitvoeringsprogramma zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt in concrete activiteiten op gebied van:

 • gezond gewicht
 • roken en middelengebruik
 • psychische gezondheid
 • gezondheidsbescherming
 • E-gezondheid.

Jaarlijks laat de gemeente zien hoe het er met de acties van het uitvoeringsprogramma voor staat.

Meer informatie