Prinsenland en Het Lage Land
Gepubliceerd op: 20-01-2020
Geprint op: 25-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/toekomstwijken-prinsenland-lage-land/
Ga naar de hoofdinhoud

Prinsenland en Het Lage Land worden toekomstbestendig. Dat betekent dat jong en oud er prettig kunnen wonen. Bewoners gaan zuinig om met energie, hebben geen wateroverlast, ze kennen elkaar en kijken naar elkaar om.

Kinderen kunnen er lekker buiten spelen, ouderen kunnen langer comfortabel en prettiger thuis wonen en bewoners kunnen veilig over straat en verplaatsen zich makkelijk door de wijk.  Ook als ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn of een andere beperking hebben.

In Prinsenland en Het Lage Land werken veel partijen samen om de wijken Toekomstwijken te maken. Dit zijn gemeente, corporaties, bewoners, ondernemers, zorgverleners, waterschappen en scholen. Begin 2018 zijn Woningcorporatie Woonstad en de gemeente Rotterdam in Prinsenland en Het Lage Land samen gestart om de Toekomstwijken vorm te geven. Er zijn nu al veel andere partners aangesloten.

Waarom Prinsenland en Het Lage Land?

In het Prinsenland en Het Lage Land liggen veel kansen. Op het gebied van:  

 • energie: in die wijken staan veel woningen die niet goed geïsoleerd zijn. Ook zijn er nog weinig zonnepanelen in de wijken. Dat is niet goed voor het klimaat en ook niet goed voor de portemonnee. Daarom moeten de huizen energiezuiniger.
 • aanpassingen aan een veranderend klimaat: de wijken liggen 7 meter onder de zeespiegel. En de regen valt steeds vaker en meer. Daardoor is er soms wateroverlast. De gemeente past het riool aan. Bewoners wordt gevraagd ook maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door tegels uit hun tuin te halen.
 • langer thuis: er wonen relatief veel ouderen in de wijk. De gemeente wil ouderen de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in Prinsenland en Het Lage Land
 • mobiliteit: het verkeer binnen de wijk moet anders. Bewoners moeten makkelijk, betaalbaar en schoon van A naar B kunnen reizen
 • digitalisering: steeds meer gaat digitaal. Dat geeft nieuwe mogelijkheden, maar maakt ons ook kwetsbaarder. Digitalisering maakt daarom onderdeel uit van alle thema’s die spelen in Prinsenland en Het Lage Land. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van glasvezel en het tegengaan van digitale bedreiging van bijvoorbeeld hackers.

Wat betekent dit voor mij?

Om de wijken klaar te maken voor de toekomst moeten we samenwerken. Daarom werkt de gemeente samen met woningcorporaties en met verschillende wijkpartners (zoals ondernemers en zorgaanbieders). De gemeente ondersteunt ideeën van mensen en ondernemers uit de wijk. De gemeente ondersteunt goede initiatieven.

Zonder hulp van de bewoners kan de wijk niet veranderen. Mét hulp van de bewoners kunnen we er samen de wijken verbeteren. De gemeente wil u als bewoner graag bij de verbeteringen betrekken. We vragen u bijvoorbeeld een vragenlijst te beantwoorden. Op basis van uw antwoorden weten we hoe u als bewoner denkt over bepaalde onderwerpen, zoals mobiliteit. Zo kunnen we rekening houden met uw behoeften en passendere aanpassingen doen. U zult ook merken dat we in de wijk bezig zijn, doordat er activiteiten of bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Of de aanleg van een pluktuin, een groene speeltuin of meer deelauto’s.

De gemeente ondersteunt goede ideeën en helpt ze uit te voeren. Als bewoner kunt u meedenken en meedoen om van Prinsenland en Het Lage Land Toekomstwijken te maken. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten via toekomstwijken@rotterdam.nl. Ideeën en initiatieven van bewoners die nu uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld: een pluktuin, een duurzame speeltuin en een groene school. Heeft u geen idee, maar wilt u wel meedoen? Laat het ons weten via toekomstwijken@rotterdam.nl.

Rotterdam wil minder fossiele brandstoffen, olie en gas, gebruiken. In 2050 moet Rotterdam een stad zijn zonder CO2-uitstoot. In Prinsenland en Het Lage Land is voor nieuwbouw klimaatneutraal en toekomstbestendigheid bouwen al verplicht. Daarmee bedoelen we dat de huizen die gebouwd worden lang mee gaan en ingericht zijn op de verwachte klimaatverandering. De gemeente, woningcorporaties en bewoners werken voor Prinsenland en Het Lage Land samen op drie punten:

 1. isoleren en aardgasvrij maken van huizen. De gemeente en woningcorporaties coördineert plannen om alle woningen aardgasvrij te maken
 2. de helft van alle elektriciteit wordt in de wijk zelf opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen en/of windenergie
 3. energiebesparende maatregelen en zuinig omgaan met energie. Zelf aan de slag met energiebesparing? Kijk op rotterdamenergiebesparing.nl.

Voorbeelden

 1. De drie Prinsessenflats in Prinsenland worden de komende jaren geïsoleerd, van het gas afgekoppeld en op het warmtenet aangesloten. Hetzelfde gebeurde al eerder met de Sterflats van Woonstad in Prinsenland
 2. Op het dak van het Techniek College Rotterdam is sinds begin 2019 een powernest geplaatst. Een powernest zorgt voor wind- en zonne-energie. De powernest voorziet het schoolgebouw van groene stroom en studenten van Techniek College leren hoe de powernest werkt. Gemeente en Woonstad onderzoeken of er ook powernests geplaatst kunnen worden op de daken van andere hoge gebouwen in Prinsenland en Het Lage Land
 3. Er wordt gestart met het plaatsen van een springkussen in speeltuin Het Lage Land dat van energie wordt voorzien vanuit zonnepanelen
 4. Alex Energie zet zich in om bewoners te activeren om duurzame energiemaatregelen te nemen. Alex Energie verbindt bewoners aan elkaar. Door samen aan de slag te gaan worden de voordelen alleen maar groter.

Prinsenland en Het Lage Land liggen 7 meter onder de zeespiegel. Door klimaatverandering krijgen we te maken met hoge/lage waterstanden en heftigere regenbuien. Voor Prinsenland en Het Lage Land betekent dit dat we maatregelen moeten nemen om natte voeten te voorkomen.  Rotterdam pakt daarom de buitenruimte, riolering en gebouwen aan.

Voorbeelden

 1. In de Architectenbuurt wordt het riool vervangen en verbeterd. De gemeente benadert met behulp van het wijkbedrijf (Dock en Buurtwerk) bewoners om tegelijk met de rioolvervanging ook maatregelen in de tuin te nemen (minder tegels meer groen) om wateroverlast te voorkomen
 2. Woonstad, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en gemeente onderzoeken de mogelijkheden om woningen te renoveren zodat deze tegen extreme weersomstandigheden kunnen (klimaatadaptief).

In Prinsenland en Het Lage Land kunnen de oudere bewoners comfortabel langer thuis blijven wonen.

Voorbeelden

 1. De gemeente heeft daarom Prinsenland/Het Lage Land aangewezen als Ouderenhub. In de ouderen hub werken gemeente, corporaties, zorg en welzijn partijen, bewoners, eerste lijn zorgaanbieders samen om bewoners van Lage Land/ Prinsenland langer, veilig, gezond en gelukkig kunnen blijven wonen. De behoeften van bewoners (nu en in de toekomst) staan daarbij centraal
 2. Woonstad Rotterdam en gemeente Rotterdam willen de bewoners van de Prinsessenflats een veilige en vertrouwde omgeving bieden
 3. Woonstad neemt een aantal maatregelen om de toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld:
  • verbreden balkons en galerijen
  • uitbreiden van de scootmobielruimte
  • verbeteren van de toegankelijkheid door lagere drempels
  • videofoons en een digitaal bord in de hal.

Schoon en goed georganiseerd vervoer en transport.

Voorbeelden

 • Er is een MobiliteitsGeluksTest uitgevoerd, om te weten te komen hoe u over reizen en het verkeer in Prinsenland en Het Lage Land denkt
 • We onderzoeken de mogelijkheid in Prinsenland en Het Lage Land voor meerdere elektrische deelauto’s, scootmobielen en fietsen.

Steeds meer gaat digitaal. Dat geeft nieuwe mogelijkheden, maar maakt ons ook kwetsbaarder.

Voorbeelden

 1. Woonstad legt glasvezelkabels aan bij de aanpak van de Prinsessenflats. Een internetverbinding via glasvezel is sneller, duurzamer en bespaart energie. Hiermee speelt Woonstad Rotterdam in op kansen voor nieuwe informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en bewoners.

Voorbeelden

 1. Scheiden van afval zoals groeten, fruit en etensresten in de gestapelde woningbouw, zoals flats, wordt gestimuleerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van deze website? Of wilt u meedenken of meedoen om Prinsenland en Het Lage Land mooier, gezelliger en duurzamer te maken? Meld u dan aan via toekomstwijken@rotterdam.nl.