Spring naar het artikel

De Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is voor Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte. Vanaf dinsdag 1 mei kunt u de TMZ over 2017 aanvragen. Houd hiervoor deze webpagina in de gaten.

Had u over voorgaande jaren recht op TMZ? En heeft u nog steeds extra kosten doordat u een beperking of chronische ziekte heeft? Dan onderzoekt de gemeente of u ook in 2018 TMZ automatisch op uw rekening ontvangt. Ook als u geen aanvraagformulier heeft ingezonden. In april sturen wij u een brief waarin staat dat u dit jaar TMZ automatisch ontvangt. Dit heet een beschikking. In 2018 is de TMZ een bedrag van € 200,-.

Ontvangt u in april 2018 geen brief waarin staat dat u automatisch TMZ ontvangt? En u denkt dit jaar wel in aanmerking te komen? Vraag dan vanaf mei de TMZ over 2017 digitaal aan via:

Wat zijn meerkosten zorg?

U heeft in 2017 extra kosten gemaakt door uw chronische ziekte of beperking. Die kosten zijn niet vergoed door een zorgverzekeraar of door de bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld:

 • U had veel wasgoed en u moest dus extra wassen draaien
 • U moest uw huis extra verwarmen
 • U moest meer kleding kopen doordat uw kleren extra snel sleten
 • U volgde een bijzonder dieet dat extra kosten met zich meebracht
 • U kreeg maaltijden bezorgd in verband met uw beperking
 • U kreeg medicijnen op doktersvoorschrift die niet werden vergoed
 • U ontving een individuele voorziening of pgb uit de Wmo. Denk bij een individuele voorziening aan hulp in de huishouding, vervoer op maat of een rolstoel.

Veelgestelde vragen

Het is een financiële tegemoetkoming voor mensen die extra kosten hebben door een ziekte of beperking, en die een laag inkomen hebben. Die extra kosten noemen we meerkosten.

Het gaat alleen om meerkosten als die kosten niet door een andere instantie of regeling zijn vergoed, bijvoorbeeld via zorgverzekeraar of de bijzondere bijstand. De hoogte van de tegemoetkoming is dit jaar €200,-. De Tegemoetkoming meerkosten zorg komt in de plaats van de CER (Compensatieregeling voor het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet) en de Wtcg (de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).

Rotterdammers die in Rotterdam wonen en een beperking, psychisch of psychosociaal probleem hebben óf een chronische ziekte.

Rotterdammers van wie het totaal gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger was dan €26.374 komen niet in aanmerking. Voor alleenstaanden niet hoger dan: maximaal €18.462.

Deze bedragen zijn exclusief toeslagen, maar inclusief vakantiegeld en eventueel een zogenoemde 13e maand of een bonus. Als de gezinssituatie in 2017 wijzigde dan wordt daar rekening mee gehouden. Voorbeeld: wanneer u in 2017 bent gescheiden.

Het jaarinkomen staat op de jaaropgave van de werkgever of van de instantie die de uitkering uitbetaalt. Ook staat dit inkomen vermeld in uw voorlopige of definitieve belastingaanslag 2017. Voor de Tegemoetkoming meerkosten zorg vraagt de gemeente om uw totale bruto-jaarinkomen (zonder toeslagen, maar inclusief vakantiegeld en 13e maand of bonus) en het inkomen van uw partner wanneer u samenwoont of getrouwd bent.

Daaronder verstaat de gemeente kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap, die niet op een andere manier zijn vergoed.

Voorbeelden zijn het warmhouden van de woning bij pijnklachten door Reuma, extra kledingslijtage of waskosten als gevolg van de ziekte of beperking, of een maaltijdservice in verband met een bijzonder dieet. Het gaat in ieder geval om:

 • extra waskosten
 • energiekosten
 • extra kledingkosten
 • dieet/maaltijdkosten
 • en om medicijnen op doktersvoorschrift

Het kan dat u andere meerkosten heeft die in dit rijtje niet zijn genoemd. Die kunt u ook noemen op het aanvraagformulier. Het gaat alleen om kosten die níet op een andere manier worden/zijn vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar of bijzondere bijstand.

Nee, u verklaart dat u deze meerkosten heeft gemaakt. U moet wel een kopie van een bankafschrift met uw klantgegevens meezenden voor een check van uw IBAN-rekeningnummer.

Via deze pagina vindt u de mogelijkheid om TMZ digitaal aan te vragen. Of ga direct naar: Aanvragen tegemoetkoming meerkosten zorg. U heeft hiervoor een DigiD nodig om in te loggen. Ook moet u verschillende documenten uploaden. Zoals: uw jaaropgave(n) en wanneer van toepassing die van uw partner. Plus een digitale kopie van een bankafschrift met uw klantgegevens.

Schriftelijk

Lukt het niet om digitaal aan te vragen? Of wilt u liever schriftelijk de aanvraag doen? Download en print het aanvraagformulier uit om in te vullen en te versturen. Geen mogelijkheid om te downloaden of te printen? Haalt u dan een aanvraagformulier op bij VraagWijzer in uw buurt. Aanvraagformulieren om in te vullen worden niet direct aan u verstuurd.

Stuur uw volledig ingevulde formulier en de vereiste bijlagen (kopie bankafschrift met klantgegevens en kopie jaaropgave(n)) per post naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Meerkosten zorg
Antwoordnummer 5544
3000 VB ROTTERDAM

Een postzegel is niet nodig. Vergeet niet mee te sturen: kopie bankafschrift en kopie jaaropgave(n). Uw ingevulde aanvraagformulier inscannen en verzenden per e-mail is niet mogelijk. Deze aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De gemeente toetst uw aanvraag en controleert uw gegevens. Als het nodig is neemt de gemeente telefonisch contact met u op. Wanneer het onderzoek afgerond is, krijgt u schriftelijk een besluit (een brief) of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

U ontvangt binnen 6 weken een ontvangstbevestiging. Na de ontvangstbevestiging is uw aanvraag in behandeling. Na 6 weken geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 010.

Uiterlijk binnen 16 weken na het indienen van uw aanvraag krijgt u bericht of uw aanvraag is toegekend of niet. Na toekenning staat het bedrag binnen enkele weken op uw bankrekening.

Naast mogelijke ondersteuning vanuit de gemeenten blijft de fiscale aftrek voor uitgaven voor specifieke zorgkosten in een aangepaste vorm bestaan. Hier kunt u bij uw belastingaangifte gebruik van blijven maken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl. of bellen met telefoonnummer 0800-0543

De regelingen zijn afgeschaft, omdat de tegemoetkoming niet altijd terecht kwam bij mensen die meerkosten moesten maken. De regering vindt dat de gemeenten beter maatwerk kunnen leveren. Gemeenten ontvangen daarom vanaf 2015 een aanvullend budget voor het leveren van maatwerk en voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo.

Verzend uw aanvraagformulier niet per e-mail. Gescande aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. U moet het aanvraagformulier per post versturen.

Meer informatie

Deze regeling vervangt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatieregeling eigen risico (CER). Sinds 2015 kunnen Rotterdammers voor meer zorg en ondersteuning aankloppen bij de gemeente. Een aantal taken lag eerst bij het Rijk, zoals de Wtcg en de CER. Zo is ook de ‘Tegemoetkoming meerkosten zorg ontstaan’.