Stille tocht
Gepubliceerd op: 08-01-2019
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stille-tocht/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een stille tocht of herdenking organiseren in Rotterdam op een openbare plaats? Meld dit dan eerst bij de gemeente. Dan kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen genomen moeten worden.

Voorwaarden

De burgemeester mag voorwaarden stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te bewaken. In het uiterste geval kan de burgemeester de stille tocht of de herdenking verbieden. Dit is vastgelegd in de Wet openbare manifestaties en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rotterdam.

Regels tijdens de stille tocht en herdenking

De organisator en deelnemers van een stille tocht of herdenking moeten zich aan de volgende regels houden:

 • er moet gezorgd worden voor een zogenaamde ordedienst (herkenbare begeleiders die de bijeenkomst ordelijk laten verlopen)
 • de organisator is verantwoordelijk voor een veilig verloop van de stille tocht of herdenking
 • de stille tocht of herdenking mag geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden
 • bevelen van de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten opgevolgd worden
 • de in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen
 • de route of locatie van de stille tocht of herdenking moeten schoon achterblijven
 • er mogen geen voorwerpen (zoals fakkels) verbrand worden voor, tijdens of na de stille tocht of herdenking
 • deelnemers mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken
 • het openbaar vervoer mag niet belemmerd worden
 • aan hulp- en reddingsdiensten moet altijd doorgang verleend worden
 • deelnemers blijven op het trottoir (voetgangersgedeelte). De verkeersregels worden altijd nageleefd
 • een stille tocht blijft in beweging. Het is dus niet toegestaan om stil te houden of te gaan zitten bij bepaalde objecten, tenzij de politie hier aanwijzingen voor geeft, of dit van tevoren is doorgesproken met de politie.