Starrenburg-Kouwenhoek
Gepubliceerd op: 29-04-2021
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/starrenburg-kouwenhoek/
Ga naar de hoofdinhoud

Starrenburg en Kouwenhoek te Overschie worden opnieuw ingericht. De gemeente Rotterdam heeft een toekomstvisie laten opstellen voor deze gebieden.

Beide gebieden hebben een eigen identiteit en met elk hun eigen plus- en minpunten. De gemeente vindt dat het beter kan en heeft daarom deze gebieden laten bestuderen. Voor alle woonwijken in Overschie is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn, voor nu en ook voor later. Volgens onderzoek voor de Wijkagenda van Overschie (pdf) heeft Overschie genoeg speeltuinen en er is genoeg plek om buiten te sporten, maar er zijn niet genoeg plekken om binnen te sporten en er zijn niet veel speelevenementen die worden georganiseerd in en door de omgeving.
Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs. Ook kan het winkelgebied bij de burgemeester Baumannlaan verbeterd worden. Verder wil de gemeente meer woningen (laten) bouwen, voor verschillende doelgroepen. De gemeente kijkt hoe ze dit kan gaan doen, maar ook inwoners uit de wijk kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.

Praten over de toekomst van Starrenburg en Kouwenhoek

Begin maart 2021 was er een digitale bewonersavond waarin bewoners hun wensen voor Overschie voor beide gebieden, konden delen. Ook hebben de mensen buiten deze bewonersavond om, hun wensen/meningen kunnen mailen naar de gemeente.

Tegelijkertijd heeft de gemeente een extern bureau aan het werk gezet om er onderzoek naar te doen en een toekomstvisie op te stellen. Dit bureau heeft ideeën opgehaald in beide gebieden. Onder andere tijdens de digitale bijeenkomst voor bewoners en ondernemers. Daarnaast is ook gesproken met andere belanghebbenden uit deze buurten. Al deze gesprekken zijn nu vertaald in een adviesdocument. Dit heet een Ruimtelijk Raamwerk.

Toekomstvisie

De gemeente presenteerde het Ruimtelijk Raamwerk digitaal op 1 december 2021 aan bewoners en andere belangstellenden. Wilt u het verslag en de presentatie van ons ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Starrenburg-KouwenhoekSO@rotterdam.nl, dan krijgt u deze informatie toegestuurd. Ook als u updates wilt ontvangen van het vervolgtraject kunt u naar dit adres mailen.

Veelgestelde vragen

Waar is het Ruimtelijk Raamwerk te vinden?

Het Ruimtelijk Raamwerk is te vinden via Ruimtelijk raamwerk Starrenburg-Kouwenhoek. Mocht het niet lukken het Ruimtelijk Raamwerk via deze link in te zien dan kunt u het raamwerk opvragen via Starrenburg-KouwenhoekSO@rotterdam.nl.

Wat is een Ruimtelijk Raamwerk?

Een Ruimtelijk Raamwerk is een document waarin ontwikkeldoelstellingen globaal worden vastgelegd. Het geeft richting aan waarop de gemeente een gebied vorm wil geven. Met de afspraken die de gemeente in dit document maakt geeft de gemeente richting en sturing aan toekomstige ontwikkelingen in de gebieden Starrenburg en Kouwenhoek. Er staan ambities in voor thema’s als wonen, voorzieningen (denk aan winkels, sport, etc.), inrichting van de buitenruimte, bedrijvigheid en mobiliteit. Met een aantal scenario’s worden in het Ruimtelijk Raamwerk suggesties gedaan over hoe deze ontwikkelingen er uit kunnen zien.

Wordt een Ruimtelijk Raamwerk vastgesteld door de gemeenteraad?

Het Ruimtelijk Raamwerk wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. In tegenstelling tot een gebiedsvisie (met vaak een hoger abstractieniveau en meer globale doelstellingen) wordt een Ruimtelijk Raamwerk niet standaard door de gemeenteraad vastgesteld. Mocht er echter behoefte zijn vanuit de raad om het Ruimtelijk Raamwerk te bespreken, dan zal het document in een raadscommissie worden besproken. Als het wenselijk is, kan het raamwerk daarna ook nog in de gehele gemeenteraad besproken worden.

Staat een Ruimtelijk Raamwerk gelijk aan een gebiedsvisie?

Een Ruimtelijk Raamwerk is een concreter en praktischer document om richting te geven aan ontwikkelingen. Het document wordt niet standaard vastgesteld door de gemeenteraad, terwijl dit bij een gebiedsvisie standaard wel het geval is.

Wordt met dit Ruimtelijk Raamwerk het bestemmingsplan van de desbetreffende gebieden gewijzigd?

Wanneer het Ruimtelijk Raamwerk vastgesteld wordt, wijzigt het bestemmingsplan niet automatisch mee. De wijziging van het bestemmingsplan volgt in een later stadium en in een apart traject voor de verschillende (deel)projecten.

Heeft de gemeente veel bezit in de gebieden Starrenburg en Kouwenhoek of is het afhankelijk van derden?

Het gebied Starrenburg ligt aan de westzijde van snelweg A13. Daar heeft de gemeente veel eigen bezit. In het gebied Kouwenhoek, aan de oostzijde van de A13, heeft de gemeente weinig eigen bezit. De openbare ruimte is uiteraard wel gemeentegrond. In Kouwenhoek heeft Woonstad veel bezit en is er veel grond in handen van de bedrijven die daar gevestigd zijn.

Wat is de doorlooptijd van de uitvoering van de in het Ruimtelijk Raamwerk omschreven ontwikkelingen?

Er is geen specifieke doorlooptijd opgenomen in dit Ruimtelijk Raamwerk. De beoogde ontwikkelingen worden vanuit de gemeente en andere ontwikkelpartijen de komende jaren in gang gezet. Dit zal gebeuren in de vorm van kleinere, nader te benoemen deelprojecten. De verwachting is dat voor 2040 de ontwikkelingen uit het Ruimtelijk Raamwerk gerealiseerd kunnen zijn. De snelheid waarop de gemeente met partijen kan ontwikkelen is onder andere afhankelijk van de door te lopen besluitvormings-, planvormings- en bouwprocessen.

Wat is de volgende stap in het proces?

Vanwege de staat van het huidige zwembad in Overschie, heeft het realiseren van een nieuw sportcomplex de hoogste prioriteit bij de gemeente. Vanuit het gemeentelijk cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE gaat vervolgens de besluitvorming in. Daar horen ook onderzoeken bij naar parkeren en de verkeersbewegingen en het combineren van voorzieningen. De gemeente gaat ook verder in gesprek met partijen als Rijkswaterstaat om te kijken of het haalbaar is om een nieuwe oostwest verbinding te maken onder/over de A13. Ook met de RET gaat de gemeente in gesprek over wat het Ruimtelijk Raamwerk betekent voor het openbaar vervoer in Overschie.

Kan ik nog reageren op het Ruimtelijk Raamwerk?

Op 1 december is er een bewonersavond geweest waarin betrokkenen hun reacties konden geven. Kon u niet bij deze avond aanwezig zijn, dan kunt u tot en met eind 2021 uw feedback aanleveren bij de gemeente via Starrenburg-KouwenhoekSO@rotterdam.nl.

Hoe ziet de planning op hoofdlijnen eruit voor 2022?

In het eerste kwartaal wordt het concept Ruimtelijk raamwerk ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. In het tweede kwartaal wordt het Programma van Eisen (PvE) voor het sportcentrum Overschie en andere deelprojecten verder uitgewerkt. In het derde kwartaal van 2022 is de verwachting dat het PvE voor het sportcentrum  wordt vastgesteld en er een investeringsbesluit wordt genomen hiervoor.

Wanneer komt er een nieuw zwembad?

De gemeente is momenteel bezig met het definitief maken van een programma van eisen (PvE). In dit PvE zullen de eisen voor een nieuw zwembad worden vastgelegd. De gemeente spreekt van een nieuw sportcentrum Overschie aangezien in het nieuwe complex ook ruimte zal zijn voor verschillende binnensporten. De verwachting is dat het nieuwe sportcentrum Overschie tussen 2026 en 2030 voltooid zal zijn.

Kan dit niet sneller?

Veel eerder dan bovengenoemde opleveringsdatum zal het sportcentrum niet gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft te maken met de te doorlopen planvormingsprocessen die doorlopen moeten worden, voordat er met de bouw kan worden gestart.

Wat gebeurt er met het huidige zwembad? Is er een tussenoplossing mogelijk? Zo ja welke?

Het huidige zwembad is aan vervanging toe. Op dit moment wordt er gekeken naar wat er de komende jaren nodig is om voldoende zwemaanbod te behouden voor de bewoners van Overschie.

Wat komt ervoor in de plaats terug?

Op de locatie van het huidige zwembad wordt gedacht aan woningbouw.

Hoe komt het nieuwe zwembad er precies uit te zien?

De nieuwe sportvoorziening zal bestaan uit een 25-meter bad, een doelgroepen-bad, een (innovatieve) sporthal van vier zaaldelen, een horecavoorziening en eventueel overige maatschappelijk in te zetten ruimten.

Hoe wordt er omgegaan met het parkeren bij het nieuwe sportcentrum?

De gemeente is van plan om in het eerste kwartaal 2022 een parkeeronderzoek uit te voeren in de omgeving van de locatie van het nieuwe sportcentrum.  Daarmee kan de impact van het nieuwe sportcentrum in beeld gebracht worden. Uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe sportcentrum niet tot parkeeroverlast leidt in de omgeving.

Wat gebeurt er met sportclub Voorwaarts?

De gemeente is in gesprek met deze club.  Het huidige veld is geen officieel speelveld en wordt niet gebruikt voor wedstrijden, deze worden op Het Witte Dorp gespeeld. Een mogelijk is dat er een (semi) openbaar voetbalveld terugkomt binnen de gebiedsontwikkeling.  Hierbij is uitgangspunt dat deze voor iedereen beschikbaar is.

Wat gebeurt er met speeltuin Levenslust?

Deze blijft behouden. De locatie ligt wel in de lijn van een mogelijke nieuwe oost-west verbinding onder/over de A13. Als die er komt, moet de speeltuin mogelijk verschuiven of anders ingedeeld worden. Dit geldt ook voor het terrein van dansschool Regina.

Zijn tennisvelden meegenomen in het Ruimtelijk Raamwerk?

Er zijn niet expliciet tennisvelden bedacht binnen de ontwikkelingen die benoemd worden in het Ruimtelijk Raamwerk. In het raamwerk wordt ruimte voor meer (buiten)sportfaciliteiten aangegeven. Het uitgangspunt hierbij is dat buitensport faciliteiten openbaar toegankelijk zijn. De nadere invulling is een volgende stap die nog genomen moet worden.

Waarom compenseert de gemeente niet het verlies van tennisvelden aan de Torenlaan?

De gemeente is geen eigenaar van de velden en exploiteert de velden ook niet. Hierdoor is de gemeente niet verplicht deze velden te compenseren. Wel wordt extra buitensport meegenomen binnen de gebiedsontwikkeling Starrenburg-Kouwenhoek en met name in het Sidelingepark. Ook hier wordt de nadruk gelegd op een openbare toegankelijkheid.

Wat zijn de plannen voor het Sidelingepark?

De exacte invulling van het Sidelingepark is nog onbekend. Wel is het vanuit het Ruimtelijk raamwerk de bedoeling om te investeren in het park. Daarmee wordt het openbare karakter van het park behouden en wordt er geïnvesteerd in faciliteiten voor meerdere doelgroepen.  De gemeente is dit ook verplicht middels beleid (speeltuinnorm). Tijdens de informatieavond op 1 december 2021 zijn hier ook suggesties voor gedaan door de aanwezigen. Suggesties over programmering blijven via de mail tot eind 2021 welkom.

Vanuit het Sidelingepark is de ambitie om ook de straten te vergroenen. Gaat dit ten koste van parkeerplaatsen?

Het Ruimtelijk Raamwerk doet daar geen uitspraak over. Dat zal op een later moment worden afgewogen. Het groener maken van de openbare ruimte draagt niet alleen bij aan de verblijfskwaliteit maar ook aan het klimaat-adaptief maken van de openbare ruimte. Uiteraard moeten dergelijke plannen goed uitgewerkt en afgewogen worden.

Kan bij de herinrichting van het Sidelingepark ook rekening gehouden worden met het lopen van een ronde in het park en niet alleen een route dóór het park?

Dit is nadere uitwerking. De gemeente neemt alle binnengekomen suggesties mee in de overweging voor de inrichting van het Sidelingepark.

Verdwijnen er veel bomen in het zuidelijke deel van het Sidelingepark?

In het Ruimtelijk Raamwerk is uitgegaan van het principe ‘gezonder Overschie’. Daarin is vergroenen van belang. Daarom is het niet logisch als er veel bomen gerooid zouden worden. Als het beter is voor de inrichting of de kwaliteit van andere bomen, kan het zijn dat er incidenteel wel een boom wordt gerooid.  In dat geval zal een boom ook gecompenseerd worden met aanplant van een nieuwe boom binnen het projectgebied.

Wat gebeurt er met de voormalige school en werkplaats (Nijverheidsschool)?

Wat betreft de Nijverheidsschool aan de Jan Steenstraat/ 2e Hogebanweg is het nog onduidelijk wat hiermee gaat gebeuren. Het pand is als beeldbepalend opgenomen in de Cultuurhistorische Verkenning Overschie. In het Ruimtelijk Raamwerk variëren de mogelijkheden voor dit pand van sloop, herstructurering tot volledig behoud. Die laatste optie betekent dat er op de locatie minder woningbouw gerealiseerd kan worden.

Wat gebeurt er met de supermarkt Dirk?

Het Ruimtelijk raamwerk geeft een mogelijkheid voor een nieuwe winkel ter vervanging van de huidige winkel in de plint van de ontwikkelvlek ‘Starrenburg’. Hierbij is uitgangspunt dat laden/lossen en parkeren goed wordt opgelost. Hiermee kan de Jan Steenstraat veel aantrekkelijker worden ingericht met nieuwe woningen. Het is aan de supermarkt zelf of deze wil verhuizen. De gemeente is in gesprek met de eigenaar om de mogelijkheden te verkennen.

Betreffende de restaurant-voorzieningen: kan een parkeergelegenheid/ dag stand voor foodtrucks meegenomen worden?

De gemeente mee deze suggestie mee in een vervolgfase als er nader gekeken zal worden naar de inrichting van de buitenruimte.

Waarom moeten de winkels aan het eind van de Burgemeester Baumannlaan (noordkant), zoals stomerij, schoenmaker etc. die daar al jaren zitten weg? En waar moeten ze heen?

Er is hier geen sprake van actief uitplaatsbeleid vanuit de gemeente. Wel constateert de gemeente dat eigenaren huurcontracten opzeggen. Het Ruimtelijk Raamwerk geeft aan dat voorzieningen in Starrenburg en in het zuidelijk deel van de Burg. Baumannlaan geconcentreerd kunnen worden, om elkaar zo te versterken.
Al in de gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 is opgenomen dat de Burgemeester Baumannlaan door de langgerektheid van de straat niet naar behoren functioneert. Door sloop-nieuwbouw is het zuidelijke gedeelte van de straat versterkt met modern aanbod en ligt het zwaartepunt van de winkelstraat op het zuidelijke gedeelte. Er is dan ook ingezet op concentratie van het winkelgebied op het zuidelijke gedeelte van het winkelgebied. Dit betekent ook dat het noordelijke gedeelte haar functie als winkelgebied steeds meer zal gaan verliezen en ontstaat er een transformatie opgave.
Het bestemmingsplan is ook in 2017 geactualiseerd en is v.w.b. de betreffende panden de functie uitgebreid met wonen. Het in 2017 ingezette beleid sluit ook aan bij de door het college op 20 april 2021 vastgestelde 'Herstel aanpak vitale winkelgebieden'.
De verwachting is dat het aantal retail gerelateerde vestigingen de komende jaren zullen afnemen waardoor er meer leegstand zal ontstaan, waardoor concentratie van het winkelgebied alleen maar belangrijker wordt. Een deel van de winkels is overigens al verhuisd naar een ander pand in de Burgemeester Baumannlaan.

Wat gebeurt er met de buslijnen? Hoe zit het met lijn 32, verdwijnt die?

Er zijn geen concrete plannen om aanpassingen te doen aan de buslijnen in Overschie. Wel gaan de gemeente met de RET in gesprek over de toekomst van het buslijnennet, waarbij het uitgangspunt is dat Overschie goed bereikbaar blijft met het OV.

Naar welke locatie wordt gekeken betreffende een overbrugging, overkluizing of ondertunneling van de A13? Voor welke modaliteiten is deze nieuwe verbinding?

De gemeente kijkt naar de optie van een tunnel of brug voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers) in het verlengde van de Willem Hedaweg / 2e Hogebanweg. Hierover zullen gesprekken gestart worden met Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A13. Er is nog geen zicht op de technische en financiële haalbaarheid van dit idee. Dit zal worden onderzocht.

Wordt de A13 in de toekomst een N-Weg?

Hier zijn momenteel geen concrete plannen voor vanuit Rijkswaterstaat.

Komt er ook iets van snelheidsmaatregel op de Oost Sidelinge? 

Hierover doet het Ruimtelijk Raamwerk geen specifieke uitspraak. Dit is een mogelijkheid in de nadere uitwerking bij de herinrichting van de openbare ruimte. In het raamwerk wordt veel aandacht besteed aan een betere balans tussen de woningen en de bedrijven in dit gebied.

In hoeverre (en hoe) hebben bewoners inspraak op de keuze en besluit voor een tunnel onder of een brug over de A13?

De formele momenten zijn het wijzigen van het bestemmingsplan en de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). Voor de verdere uitwerking van dit deelproject zullen geïnteresseerden (uit de wijk) uiteraard geïnformeerd worden.

Worden de flats gesloopt? Hoe komt het nieuwe plan eruit te zien?

Vanuit Woonstad heeft de gemeente vernomen dat de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden in 2022 zullen aanvangen. De planning is dat er vervolgens in 2023 gestart kan worden met de nieuwbouw. Woonstad zelf informeert de bewoners daar apart over.

Wat gebeurt er met de bestaande bedrijven? Bewoners in de nieuwbouw Kleine Schie ervaren overlast van onder andere bevoorradingsverkeer van en naar de bedrijven.

Er is inmiddels een drempel geplaatst in de Piet Cottaarstraat en de gemandateerde van de politie in het gebied is in gesprek met de bedrijven die de overlast veroorzaken. De gemeente onderzoekt verdere verkeersmaatregelen voor de korte termijn in dit gebied.

Voor welke doelgroepen komen er woningen? Zijn deze wel betaalbaar?

Er komen woningen voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt het beleid van de gemeente gevolgd waarbij ook aandacht is voor midden- en lagere segment woningen.

Wat gaat het allemaal kosten? Wie gaat dat betalen?

Vanuit het Integraal Huisvestingsplan Sport is er € 19,4 miljoen beschikbaar voor het nieuwe sportcentrum. Het overige deel van de projecten worden gefinancierd vanuit de verkoop van grond of door projectontwikkelaars vanuit de markt.

Is er in de inrichting ook ruimte voor extra afvalcontainers? En dan voornamelijk om afval goed te scheiden?

De gemeente streeft naar een betere afvalscheiding en voldoende containers helpen daarbij. Het schaal en detailniveau van het Ruimtelijk Raamwerk laat deze specifieke inrichtingselementen nog niet zien. Dit is een nadere uitwerking op een later moment in inrichtingsplannen van de openbare ruimte.

Kan er een buurthuis komen?

In de gehele gebiedsontwikkeling Starrenburg-Kouwenhoek wordt gekeken naar welke maatschappelijke behoeften er zijn en of deze zijn in te passen.

Is in de ambitie van dit project ook sprake van 'opkoopbescherming' zoals al in 16 andere wijken van Rotterdam?

Overschie is geen onderdeel van de regeling 'opkoopbescherming'.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor berichten over de deelprojecten? Neem dan contact op met het team, via e-mail Starrenburg-KouwenhoekSO@rotterdam.nl of telefoon 14 010.