Siciliëboulevard
Gepubliceerd op: 07-06-2019
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sicilieboulevard/
Ga naar de hoofdinhoud

Begin 2019 is de gemeente, op verzoek van het wijkcomité Nesselande, een project gestart om de vastgestelde inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West tegen het licht te houden.

Na een uitgebreid participatietraject en advies vanuit het wijkcomité is er een besluit genomen over het ontwerp. Op deze pagina kunt u alle beschikbare informatie vinden over de planning en de geschiedenis van het project.

Voorlopig ontwerp is klaar

Het voorlopig ontwerp is klaar. Omwonenden kunnen op details nog wensen doorgeven tot 4 januari 2021. Grote wijzigingen zijn in dit stadium niet meer mogelijk. Reageren of iets vragen kan per mail.

In januari 2021 starten we met de definitieve uitwerking van het ontwerp. Naar verwachting starten we het werk uit in september 2021, na het strandseizoen. In de zomer informeren we u verder over de werkzaamheden.

Hieronder bij Afbeeldingen ziet u het voorlopig ontwerp, een doorsnede van de weg en een plattegrond van tekening van de straten van bovenaf gezien. Kijk in de Veelgestelde vragen voor toelichting op de onderdelen van het ontwerp.

Afbeeldingen

Hieronder staan twee links naar afbeeldingen van de Siciliëboulevard. De bovenste betreft een dwarsdoorsnede. Op de afbeelding zien we twee bestaande en twee nieuwe profielen van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk. In de nieuwe situatie is er aan de linkerkant van de boulevard een groenstrook, rechts daarnaast een voetpad, daarnaast een fietspad, dan een brede groenstrook en dan de boulevard met parkeervakken. Rechts daarvan ook een groenvak, dan de boulevard met parkeervakken en dan een voetpad en een groenstrook. Op het plaatje van de Brandingdijk zien we links van de boulevard een groenstrook, dan een fietspad, een groenstrook en de rijweg. Dan komt weer een groenstrook en dan de andere rijbanen van de Brandingdijk. Rechts ervan een stoep en dan een bredere groenstrook.

Op de afbeelding eronder zien we de Siciliëboulevard van bovenaf, met links en rechts groenstroken en bomen erin.

Vraag en antwoord voorlopig ontwerp Siciliëboulevard en Brandingdijk-West

In deze lijst leest u het antwoord op de vragen die er (kunnen) zijn over het voorlopig ontwerp.

Op hoofdlijnen gebeurt er het volgende:

 • De rotonde Corsicalaan - Siciliëboulevard wordt aangepast
 • Nabij het winkelcentrum worden er parkeerplaatsen voor motoren en een kleine laad- en loszone gerealiseerd
 • Op de hoofdrijbaan leggen we op diverse plekken verkeersdrempels aan
 • Er komen bij de oversteken middeneilandjes
 • De bocht bij de Pleun van de Zijdedijk passen we aan
 • De parallelweg bij Brandingdijk-West wordt een eenrichtingsweg
 • Ter hoogte van het Rietveldpark gaan we vergroenen
 • De rotonde bij de Laan van Avantgarde wordt aangepast

We passen het middeneiland op de Siciliëboulevard iets aan om de mogelijkheid tot 'kortrijden' naar de parallelweg tegen te gaan.
 

Vanuit de ondernemers van het winkelcentrum is gemeld, dat er regelmatig overlast is van motoren die op het trottoir worden neergezet nabij het winkelcentrum. Om deze reden is er gekozen om een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar te maken voor enkele motoren.

Dit doen we om de brede rijbaan beter oversteekbaar te maken. Vooral voetgangers zullen hiervan profijt hebben. Dan kunnen zij in twee fasen oversteken: één rijrichting per keer.

In principe maken we en op 30km/u-wegen geen zebrapaden. Met de 30 km/u krijgt de Siciliëboulevard de status van ‘erftoegangsweg’ in plaats van ‘ontsluitingsweg’. Binnen een gebied met erftoegangswegen (veelal woonwijken) mag iedere weggebruiker verwachten dat deze te maken krijgt met medeweggebruikers met welke vervoerswijze dan ook. Bij het winkelcentrum Maltaplein steken veel mensen over en er liggen al zebrapaden. Daarom blijven deze zebrapaden gehandhaafd. Op de overige plaatsen – met minder overstekende voetgangers – hebben zebrapaden weinig tot geen nut. In plaats leggen we in de hoofdrijbaan ter hoogte van de zijstraten middeneilanden aan. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

De bocht wordt vloeiender gemaakt en de aantakking van de Pleun van der Zijdedijk voorzien we van een middeneiland om het een beter kruispunt te maken. Ook verbeteren we hierdoor de oversteek over de Pleun van der Zijdedijk voor fietsers.

Het Noorderstrand wordt een woonerf. Het ontwerp ziet eruit als een oprit richting een woonerf, waar de auto’s fietsers en voetgangers de ruimte met elkaar delen.

We gaan alleen de doorsteek ter hoogte van Santorinihof verwijderen. Dit heeft gevolgen voor het autoverkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft de doorsteek gehandhaafd. Dit doen we om de volgende redenen:

 • Alleen zijstraten hebben een aansluiting op de hoofdrijbaan van de Siciliëboulevard. Van de drie hoven heeft alleen op dit moment alleen de Santorinihof een doorsteek. We willen voor alle weggebruikers die uit de hofjes komen voor een duidelijke verkeerssituatie zorgen.
 • Verwijderen van de doorsteek bij Santorinihof levert een zeer kleine extra verkeersbelasting op van de parallelweg tussen Kretalaan en eerste doorsteek van de Brandingdijk op gelijke (verkeers)situaties met gelijke maatregelen komt de helderheid van het wegbeeld ten goede.

Ruim voor de Coenraad Swiepdijk wordt de parallelrijbaan van de Brandingdijk aan beide kanten afgeknipt. Daardoor ontstaat ruimte om de rijbaan van de Brandingdijk in tweeën te splitsen ten bate van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Hierdoor kunnen fietsers en voetganger ook hier twee fasen oversteken. Verder ligt de Coenraad Swiepdijk in het verlengde van een fietsverbinding en dat maakt het zeer wenselijk om deze veilige oversteekvoorziening aan te brengen.

Het Rietveldpark is een belangrijke groenstructuur in Nesselande en die willen we niet verstoren door er een parallelweg doorheen te leggen. Bij een park horen wel een goede verbinding voor fietser en voetganger. Om die reden worden het fietspad en voetpad wel doorgetrokken. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om meer groen aan te leggen op deze plaats.

Voor het deel van de bocht met de Siciliëboulevard tot aan het Rietveldpark kiezen we voor het Mediterrane beeld. Dit is nu al te zien aan het groen en de voortuinen voor de huizen aan dit deel van de Brandingdijk-West. De bewoners hebben ook aangegeven het uitzicht op de plas ten noorden van de Brandingdijk erg waardevol te vinden. Om aan te sluiten op het Mediterrane beeld en het zicht zoveel mogelijk open te houden kiezen we voor een beperkt aantal bomen. Welke soorten dat zijn, is nog niet duidelijk.

We verwijderen de doorsteken naar de parallelrijbanen. Aan de westzijde wordt de parallelrijbaan een stuk eerder geknipt, waardoor deze aansluit op de rotonde. Aan de oostzijde blijft de doorsteek naar de parallelweg behouden, maar de doorsteek door de middenberm verdwijnt. Om op de parallelrijbaan te komen, dient met de rotonde rond te rijden.
Door het verwijderen van het westelijke deel van de parallelrijbaan ontstaat ruimte om een stukje ontbrekend fietspad richting de Laan van Avant-Garde aan te leggen.

De ventweg is éénrichtingverkeer voor gemotoriseerd verkeer, fietsers mogen in twee richtingen rijden.

Het middenberm-parkeren is geen onderdeel van de wijzigingstekening en is dus niet meegenomen in het plan.

Daar zijn standaarden voor. In principe is er iedere 50 - 100 meter een drempel of kruispuntplateau.


De hoofdrijbaan zal in gebakken rode klinkers worden aangelegd. Dit is het standaard materiaal voor een 30km gebied.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De huidige inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk zijn in 2006 en 2014 vastgesteld door de deelgemeente Prins Alexander. Op dat moment was al duidelijk dat de aanleg van de wegen gefaseerd zou gebeuren vanwege de geplande bouwwerkzaamheden. Een menging van bouwverkeer en bewonersverkeer was niet gewenst en wij gingen ervan uit dat het bouwverkeer een ‘gewone’ straat kapot zou rijden. Daarom is toen alleen het oostelijk deel van de boulevard en het zuidelijk deel van de Brandingdijk-West volgens de inrichtingsplannen aangelegd en is er een bouwweg omheen aangelegd. Op een aantal plekken zijn er provisorische aansluitingen gemaakt: nabij de rotonde met de Laan van Avant-Garde, bij het Rietveldpark, op de hoek boulevard/Brandingdijk en bij het winkelcentrum.

Vanwege klachten over te hard rijden en verkeersveiligheid zijn er de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen om situaties te verbeteren. Het gaat dan met name om de oversteek voor fietsers bij de Coenraad Swiepdijk, de oversteek bij de Kretalaan en de situatie bij de Menorcalaan.

Op verzoek van het wijkcomité is de gemeente begin 2019 gestart met een project om de vastgestelde inrichtingsplannen tegen het licht te houden. Het verzoek was om op basis van de huidige kennis de plannen te optimaliseren.

Om de omgeving te informeren en de gelegenheid te geven mee te denken in dit proces, is half 2019 een bewonersavond georganiseerd. De gemeente heeft besloten om een tijdelijke klankbordgroep op te zetten, omdat tijdens en rond de inloopavond een aantal vragen en wijzigingsvoorstellen van bewoners naar voren kwamen.

In deze klankbordgroep zijn diverse varianten besproken voor de inrichting van de boulevard. Na een proces van een half jaar zijn twee varianten overgebleven: de gemeentelijke variant en de bewoners variant. Er kon geen overeenstemming bereikt worden met de klankbordgroep. Om deze reden heeft de gemeente met een eindrapportage advies gevraagd bij het wijkcomité.

Het advies van het wijkcomité gaf een voorkeur voor de bewonersvariant. Daarbij had een meerderheid van de bewoners zich uitgesproken ook voorkeur te hebben voor deze variant. Na overleg met interne en externe partijen heeft de gemeente besloten het advies over te nemen en de bewonersvariant nader te gaan uitwerken.

Er gebeurt dan het volgende:

 1. De Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West worden in zijn geheel 30-km gebied. Om de snelheid te remmen leggen we op diverse plekken drempels aan.
 2. De westzijde van de boulevard (nu bouwweg in twee richtingen met asfalt) wordt definitief aangelegd in klinkers, dit is qua uitvoering gelijk aan de wijze waarop de oostzijde van de boulevard is uitgevoerd.
 3. De noordzijde van de Brandingdijk-west (nu bouwweg in twee richtingen met asfalt) wordt definitief aangelegd in klinkers.
 4. De zuidzijde van de Brandingdijk-west wordt versmald en uitgevoerd in klinkers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de middenberm. Daarnaast zal bij het rietveldpark een groot stuk vergroend worden door de weg voor het park aan te laten sluiten op de noordzijde.
 5. De oversteek voor fietsers tussen het Rietveldpark en de Coenraad Swiepdijk gaan we definitief inrichten;
 6. Een Laad- en losplek voor de winkels/horeca bij het winkelcentrum. De meeste winkels in het winkelcentrum Nesselande hebben een bevoorradingsmogelijkheid aan de achterzijde van de winkels. De bevoorrading voor Lookies vindt plaats vanaf de straat “voor de deur” van de brasserie.
 7. Aanleg parkeerplaatsen voor motoren bij het winkelcentrum.

Het gekozen ontwerp betreft nog een schetsontwerp. Voordat we het ontwerp kunnen laten uitvoeren, zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden.

 1. Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
 2. Definitief ontwerp uitwerken naar technisch ontwerp

U kunt tot 4 januari reageren op het voorlopig ontwerp. Er zijn geen grote wijzigingen meer mogelijk in het plan, alleen detail-aanpassingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met het projectteam, e-mail nesselandeSO@Rotterdam.nl.