Siciliëboulevard
Gepubliceerd op: 07-06-2019
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sicilieboulevard/
Ga naar de hoofdinhoud

Begin 2019 is de gemeente, op verzoek van het wijkcomité Nesselande, een project gestart om de vastgestelde inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West tegen het licht te houden.

Na een uitgebreid participatietraject en advies vanuit het wijkcomité is er een besluit genomen over het ontwerp. Op deze pagina kunt u alle beschikbare informatie vinden over de planning en de geschiedenis van het project.

Beoordeling reacties voorlopig ontwerp

Tot 4 januari jl. konden omwonenden een reactie geven op het voorlopig ontwerp van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West. Er zijn ruim 20 reacties binnengekomen. Alle reacties zijn verzameld en beoordeeld. Hieronder kunt u overzicht vinden van de ingediende reacties, onze beoordeling en afweging.

Hieronder leest u de binnengekomen reacties en onze beoordeling en afweging.

Bij het kruispunt met de Kretalaan worden middeneilanden aangebracht om de oversteek te verbeteren. Zie ook het antwoord op vraag Verzoek zebrapaden ter hoogte van de hofjes.

Er worden geen maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum. Alle wegen in de omgeving zijn openbaar toegankelijk en geschikt voor alle verkeer. Iedereen kan/mag van alle kanten naar het winkelcentrum rijden.

Bewoners willen de bocht behouden. We nemen maatregelen om hard rijden door de bocht te voorkomen.

We brengen alleen zebrapaden aan op 30km/u wegen als voetgangers regelmatig oversteken. Alleen tijdens stranddagen zijn er veel mensen die oversteken, de rest van het jaar niet. Daarom brengen we daar geen zebrapaden aan. We brengen wel middeneilanden aan. Dat is veiliger voor de voetganger. We gaan ook drempels aanbrengen op de Siciliëboulevard en de Brandingsdijk om de snelheid van het verkeer te verminderen.

Dit is verwerkt in het definitieve ontwerp.

De rijrichtingen op de ventweg Siciliëboulevard blijft zoals zij is (van zuid naar noord), de rijrichting op de Brandingdijk is in het nieuwe ontwerp van west naar oost. Er komen geen extra doorsteken voor autoverkeer richting de hoofdrijbaan. We gaan één doorsteek voor autoverkeer verwijderen die in het voorstel stond. Dat is de doorsteek bij de Santorinihof. De doorsteken bij de overige hofjes zijn uiteindelijk niet ingetekend in het bewonersvoorstel die is opgenomen in de eindrapportage. Er blijft wel een doorsteek voor fietsers beschikbaar.

We verwijderen de doorsteek bij de Santorinihof om de volgende redenen:

 • Alleen zijstraten hebben een aansluiting op de hoofdrijbaan van de Siciliëboulevard. Van de drie hoven heeft alleen de Santorinihof een doorsteek. We willen voor alle weggebruikers die uit de hofjes komen voor een duidelijke verkeerssituatie zorgen.
 • Verwijderen van de doorsteek bij Santorinihof levert een zeer kleine extra verkeersbelasting op van de parallelweg tussen Kretalaan en eerste doorsteek van de Brandingdijk. De andere hoven hebben geen doorsteken en de gemeente wil in gelijke (verkeers)situaties met gelijke maatregelen komen. Dat komt de helderheid van het wegbeeld ten goede.

De aan te brengen drempels voldoen aan de landelijke richtlijnen en de gemeentelijke uitgangspunten.

In overleg met de verkeerspolitie is besloten om geen K&R-plaatsen aan te brengen. We kunnen niet handhaven op het gebruik hiervan. 'Laden en lossen' (in- en uitstappen) van passagiers mag gewoon op de rijbaan, zolang het overige verkeer niet wordt gehinderd. Daarvoor is de hoofdrijbaan voldoende breed.

We hebben het ontwerp hier iets aangepast om het 'kortrijden' voor het ontwijken van de rotonde tegen te gaan. Het wordt moeilijker gemaakt/ontmoedigd door de middenberm bij de rotonde iets te verlengen.

De ventwegen zijn voor autoverkeer in één richting en fietsverkeer in twee richtingen. We gaan het kruispunt Brandingdijk-Cypruslaan niet aanpassen. De situatie wordt veilig genoeg geacht voor alle weggebruikers. Weggebruikers worden van nature de juiste kant op geleid als deze niet op de ventweg hoeft te zijn. Er komen wel extra drempels op de ventweg.

De Siciliëboulevard heeft zwarte klinkers. Daarom is besloten om gebruik te maken van deze zwarte klinkers in plaats van de rode klinkers.

Hoe nu verder?

Op basis van uw reacties werken we het definitief ontwerp verder uit. Half maart 2021 wordt het definitief ontwerp vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering eind 2021.

Afbeeldingen

Hieronder staan twee links naar afbeeldingen van de Siciliëboulevard. De bovenste betreft een dwarsdoorsnede. Op de afbeelding zien we twee bestaande en twee nieuwe profielen van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk. In de nieuwe situatie is er aan de linkerkant van de boulevard een groenstrook, rechts daarnaast een voetpad, daarnaast een fietspad, dan een brede groenstrook en dan de boulevard met parkeervakken. Rechts daarvan ook een groenvak, dan de boulevard met parkeervakken en dan een voetpad en een groenstrook. Op het plaatje van de Brandingdijk zien we links van de boulevard een groenstrook, dan een fietspad, een groenstrook en de rijweg. Dan komt weer een groenstrook en dan de andere rijbanen van de Brandingdijk. Rechts ervan een stoep en dan een bredere groenstrook.

Op de afbeelding eronder zien we de Siciliëboulevard van bovenaf, met links en rechts groenstroken en bomen erin.

Inrichtingsplan Siciliëboulevard en Brandingdijk-West

Veelgestelde vragen en antwoorden

De huidige inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk zijn in 2006 en 2014 vastgesteld door de deelgemeente Prins Alexander. Op dat moment was al duidelijk dat de aanleg van de wegen gefaseerd zou gebeuren vanwege de geplande bouwwerkzaamheden. Een menging van bouwverkeer en bewonersverkeer was niet gewenst en wij gingen ervan uit dat het bouwverkeer een ‘gewone’ straat kapot zou rijden. Daarom is toen alleen het oostelijk deel van de boulevard en het zuidelijk deel van de Brandingdijk-West volgens de inrichtingsplannen aangelegd en is er een bouwweg omheen aangelegd. Op een aantal plekken zijn er provisorische aansluitingen gemaakt: nabij de rotonde met de Laan van Avant-Garde, bij het Rietveldpark, op de hoek boulevard/Brandingdijk en bij het winkelcentrum.

Vanwege klachten over te hard rijden en verkeersveiligheid zijn er de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen om situaties te verbeteren. Het gaat dan met name om de oversteek voor fietsers bij de Coenraad Swiepdijk, de oversteek bij de Kretalaan en de situatie bij de Menorcalaan.

Op verzoek van het wijkcomité is de gemeente begin 2019 gestart met een project om de vastgestelde inrichtingsplannen tegen het licht te houden. Het verzoek was om op basis van de huidige kennis de plannen te optimaliseren.

Om de omgeving te informeren en de gelegenheid te geven mee te denken in dit proces, is half 2019 een bewonersavond georganiseerd. De gemeente heeft besloten om een tijdelijke klankbordgroep op te zetten, omdat tijdens en rond de inloopavond een aantal vragen en wijzigingsvoorstellen van bewoners naar voren kwamen.

In deze klankbordgroep zijn diverse varianten besproken voor de inrichting van de boulevard. Na een proces van een half jaar zijn twee varianten overgebleven: de gemeentelijke variant en de bewoners variant. Er kon geen overeenstemming bereikt worden met de klankbordgroep. Om deze reden heeft de gemeente met een eindrapportage advies gevraagd bij het wijkcomité.

Het advies van het wijkcomité gaf een voorkeur voor de bewonersvariant. Daarbij had een meerderheid van de bewoners zich uitgesproken ook voorkeur te hebben voor deze variant. Na overleg met interne en externe partijen heeft de gemeente besloten het advies over te nemen en de bewonersvariant nader te gaan uitwerken.

Er gebeurt dan het volgende:

 1. De Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West worden in zijn geheel 30-km gebied. Om de snelheid te remmen leggen we op diverse plekken drempels aan.
 2. De westzijde van de boulevard (nu bouwweg in twee richtingen met asfalt) wordt definitief aangelegd in klinkers, dit is qua uitvoering gelijk aan de wijze waarop de oostzijde van de boulevard is uitgevoerd.
 3. De noordzijde van de Brandingdijk-west (nu bouwweg in twee richtingen met asfalt) wordt definitief aangelegd in klinkers.
 4. De zuidzijde van de Brandingdijk-west wordt versmald en uitgevoerd in klinkers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de middenberm. Daarnaast zal bij het rietveldpark een groot stuk vergroend worden door de weg voor het park aan te laten sluiten op de noordzijde.
 5. De oversteek voor fietsers tussen het Rietveldpark en de Coenraad Swiepdijk gaan we definitief inrichten;
 6. Een Laad- en losplek voor de winkels/horeca bij het winkelcentrum. De meeste winkels in het winkelcentrum Nesselande hebben een bevoorradingsmogelijkheid aan de achterzijde van de winkels. De bevoorrading voor Lookies vindt plaats vanaf de straat “voor de deur” van de brasserie.
 7. Aanleg parkeerplaatsen voor motoren bij het winkelcentrum.

Het gekozen ontwerp betreft nog een schetsontwerp. Voordat we het ontwerp kunnen laten uitvoeren, zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden.

 1. Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
 2. Definitief ontwerp uitwerken naar technisch ontwerp

U kunt tot 4 januari reageren op het voorlopig ontwerp. Er zijn geen grote wijzigingen meer mogelijk in het plan, alleen detail-aanpassingen.

Wat ging vooraf?

Alle informatie en Vraag & Antwoordrubrieken die vooraf gingen aan de totstandkoming van de definitieve ontwerpen kunt u hieronder lezen. Klik op de link om naar het archief te gaan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met het projectteam, e-mail nesselandeSO@Rotterdam.nl.