Spring naar het artikel

De herinrichting van de Schepenstraat is een eind op weg. De helft van de straat is zo goed als klaar. In de tweede helft van 2018 volgt het deel tot aan de Walenburgerweg. Ook wordt een deel van de aangrenzende straten opgeknapt.

Tot eind juni is gewerkt aan fases 1 tot en met 4 terwijl tegelijkertijd Stedin nieuwe hoogspanningskabels legde. Tot eind augustus wordt gewerkt aan fase vijf en aansluitend gaat fase zes verder richting de Vliesridderstraat.

Werk aan fase zes en aan aangrenzende straten

Tegelijk met de geplande werkzaamheden aan de Schepenstraat is gezocht naar de mogelijkheid om de Jan van Troyenstraat een grote onderhoudsbeurt te geven, evenals het deel van de Statensingel dat om de Prinsekerk heen ligt. De middelen daarvoor zijn inmiddels gevonden en nu wordt de Jan van Troyenstraat vanaf 10 augustus opgepakt en de Statensingel zal niet veel later volgen. Een brief hierover is inmiddels bezorgd.

Afmaken riool inrit Nolensstraat

Vanwege de niet-geplande werkzaamheden aan de hoogspanningsleidingen was het niet mogelijk om het riool over de kruising met de Nolensstraat aan te leggen. Nu de werkzaamheden aan die kabels gereed zijn, wordt dit stukje riool ook aangelegd. Daarvoor moet de Nolensstraat weer tijdelijk dicht. Een brief daarover is inmiddels bezorgd.

Vaste planten behouden

Naar aanleiding van de eerdere werkzaamheden maken een vertegenwoordiging van het KernTeam en de gemeente een rondje langs de beplanting die er momenteel staat, om te zien wat behouden kan blijven. De planten die kunne blijven krijgen labels, zodat die apart opgeslagen kunnen worden.

Rooien kastanjeboom en snoeien esdoorn

De witte paardenkastanje die tussen de parkeervakken recht voor de supermarkt stond was dood. De boom is dan ook gerooid, in de week van 23 juli. De esdoorn die in het perkje staat ter hoogte van huisnummer 107A, nabij de kruising met de Lumeystraat, staat er niet goed bij. Om deze boom kans op overleven te geven, is deze boom tegelijkertijd gesnoeid. Op het kaartje (pdf) is te zien over welke bomen het gaat.

Werkzaamheden fase 5 t/m 8

Vanaf eind juni gaan de werkzaamheden verder met fase 5 tot en met fase 8. Daarbij wordt ook de Jan van Troyenstraat aangepakt.

Fietsen en obstakels weghalen

Op het trottoir dat opgebroken gaat worden, staan nog obstakels en worden nog fietsen geparkeerd. Een alternatieve stalling is op de hoek met de Statensingel gemaakt.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Op donderdag 19 juli is tot laat in de avond doorgewerkt aan het riool op het Walenburgerplein. Daarmee werd het mogelijk de put te sluiten die nu al een paar weken openstond op deze plaats.

Het KernTeam Schepenstraat organiseerde op 30 juni een midzomerstraatfeest (pdf).

De Schepenstraat is in de loop van april weer open gegaan aan de kant van de Schieweg. Ook de Nolensstraat is weer bereikbaar.

In de week van 2 april zijn de fietspaden op de kruising Schepenstraat-Schieweg- Stadhoudersweg van rood asfalt voorzien. Dit is deels in de nachtelijke uren gebeurd vanwege het verkeer op de Schieweg. Lees de nieuwsbrief (pdf).

Woensdag en donderdag (31 januari en 1 februari) gaat de aannemer het trottoir voorlangs nrs 26 tot en met 52 opbreken. Aansluitend wordt de bronnering geplaatst zodat een droge sleuf voor het aanleggen van het riool gegraven kan worden. De rioolploeg die aan de overzijde (de oneven zijde) werkt, gaat vanaf de kruising met de Schieweg verder met het DIT-riool in het midden van de straat. Zonder bijzondere omstandigheden zal het riool voorlangs deze nieuwe adressen adressen in een ruime week vervangen zijn.

Dinsdag 21 en donderdag 23 november zijn twee bomen gekapt in de Schepenstraat. Eén ter hoogte van de kerk en één ter hoogte van de Vliesridderstraat.

 Reden voor deze bomenkap:
Deze kap heeft plaatsgevonden vanwege de zorgplicht. Jaarlijks worden ongeveer 40.000 bomen geïnspecteerd op gebreken (i.v.m. zachte houtsoorten) en ziektes (soort specifiek). Resultaat van deze inspectie is snoeien of vervangen. De twee gerooide bomen in de Schepenstraat waren zo ver dood dat ze niet meer te redden waren. Voor het rooien van zorgplichtbomen wordt voor het gehele gebied (Noord) een rooivergunning aangevraagd. Deze vergunning is in juni van dit jaar aangevraagd en vervolgens verleend.

Communicatie

In de procedure rondom zorgplicht is geen andere communicatie verplicht dan het publiceren van de vergunning (onze wettelijke verplichting). Deze procedure wordt verder besproken. Helaas hoorde de projectorganisatie pas van deze acties nadat de kap had plaatsgevonden.

Gevolgen voor het ontwerp

Voor het ontwerp van het KernTeam Schepenstraat heeft het rooien van deze bomen geen gevolgen. De bomen waren binnen het project ook al als te rooien aangegeven. Er zijn verder geen bomen in de Schepenstraat die gerooid moeten worden

In de directe omgeving (hoek Schepenstraat-Statensingel) is een grote treurwilg gerooid. Deze wordt vervangen door een boom uit het bomendepot. Daarover is overleg geweest met de Statensingel.

Er zijn veel vragen vanuit de Schepenstraat en omgeving. Onder andere over de afstemming van de toekomstige werkzaamheden aan de Schepenstraat en de winkel op het Bentinckplein.

Het volgende is daarover te melden:

  • De ontwikkelaar is bezig met het maken van een bouwplan
  • Voor het maken van dat plan is bodemonderzoek nodig. Dat vindt binnenkort plaats. Het bestaat uit het maken van sonderingen (draagkrachtmetingen) vanuit een sondeerwagen en milieukundig bodemonderzoek (onder andere met grondboringen)
  • De gemeente is nog in onderhandeling met de ontwikkelaar
  • De praktische afstemming moet nog plaatsvinden (toegang, parkeren tijdens het werk, aan- en afvoer materialen, grootte werkterrein en dergelijke). Alleen is daarvoor een startdatum van het werk aan het winkelcentrum nodig en die is nog niet bekend.

Het werk aan de Schepenstraat begint in januari 2018, aan de kant van de Schieweg.

In augustus is de zogenaamde eigenarenbrief inclusief bijlagen verstuurd aan de individuele eigenaren óf aan de VVE.

Bekijk de brief en bijlagen:

In juni 2017 vond er een bewonersavond plaats. Hierbij ging het over de volgende onderwerpen:

  • de stand van zaken van het project
  • de effecten van de werkzaamheden op het grondwater
  • de achtertuinen en de bomen
  • de verantwoordelijkheden voor eigenaren.

Voorgeschiedenis

Via een schouw en een bewonersavond in 2014 zocht de gemeente contact met bewoners om mee te denken over onderhoud en inrichting. Het werd duidelijk dat het noodzakelijke onderhoud aan de straat gevolgen zou hebben voor veel van de bomen in de straat. Dat is verteld op de bewonersavond van 18 september 2014. Dit leidde tot de nodige reacties vanuit de bewoners.

KernTeam

Een groep betrokken bewoners vormde na deze bewonersavond het KernTeam. Zij willen een ontwerp maken voor de nieuwe inrichting. Het KernTeam bestaat uit bewoners van de straat aangevuld met deskundigen. Er is nauwe samenwerking tussen de gemeente en het KernTeam . Zo voerden ze gesprekken over de wensen van de bewoners en de uitgangspunten van gemeente Rotterdam voor de herinrichting. In de tussentijd is door het KernTeam in samenwerking met de gemeente een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt vanaf begin 2018 uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het onderhoud en herinrichting van de Schepenstraat? Neem dan contact op met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 53 80 28 28.