Saftlevenstraat en Ochterveltstraat
Gepubliceerd op: 22-02-2019
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/saftlevenstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Het riool in de Saftlevenstraat en de Ochterveltstraat is toe aan vervanging. Ook kunnen de straten wel een opknapbeurt gebruiken. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers hierover meedenken. Buiten is van ons allemaal!

In augustus 2020 hebben wij u gevraagd een reactie te geven op het voorlopige ontwerp van de Saftlevenstraat en Ochterveltstraat. We hebben meer dan 100 reacties ontvangen. De gebiedscommissie heeft op basis van deze uitkomsten een advies geformuleerd aan de wethouder. We nemen dit advies op hoofdlijnen over. We hebben een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt dat het meeste lijkt op de huidige situatie.

Parkeren

De meerderheid heeft aangegeven dat de parkeerdruk hoog is. Daarom blijft parkeren aan beide zijden van de straat mogelijk. Om de bewoners, die voor meer groen hebben gepleit, enigszins tegemoet te komen, gaan we rond de kruising met de Saftlevenstraat en de Ochterveltstraat meer ruimte creëren. Daardoor verdwijnen drie parkeerplaatsen.

Breedte van het trottoir

Het trottoir in de Saftlevenstraat aan de oneven zijde blijft even breed als in de huidige situatie. Dat betekent dat de (nieuwe) bomen, de afvalcontainers en de fietsparkeerplaatsen aan deze zijde blijven. Wel gaan we het trottoir aan de even zijde van de Saftlevenstraat iets verbreden zodat er meer ruimte komt voor voetgangers vanuit het metrostation naar de Nieuwe Binnenweg en andersom.

Breedte van de rijweg

In het voorlopige ontwerp hadden we de rijweg versmald van 4,50 naar 3,50 meter. De meerderheid geeft aan dat de rijweg even breed moet blijven als nu, maar er ligt ook een vergroeningsopgave voor de stad. Daarnaast hebben relatief veel bewoners uit Saftlevenstraat en de Ochterveltstraat aangegeven meer groen te willen in hun straat. Daarom willen we de rijweg versmallen naar 3,80 meter. Ook onze afdeling Mobiliteit heeft geadviseerd om de rijweg te versmallen naar 3,80 omdat de huidige weg eigenlijk te breed is voor eenrichtingsverkeer. Met een rijbaan van 3,80 meter kunnen fietsers een vrachtwagen die staat te laden en lossen wel passeren, auto’s zullen even moeten blijven wachten. De ruimte die daardoor beschikbaar komt wordt gebruikt voor meer groen, loop- en verblijfsruimte.

Groen

De lijsterbessen in de Saftlevenstraat zijn matig tot slecht en zullen allemaal worden vervangen. De hazelaars in de Ochterveltstraat zijn, op twee bomen na, nog goed. Deze blijven behouden. De lijsterbessen worden vervangen door bomen die relatief veel licht doorlaten. We gaan de boomvakken vergroten en beplanten met een mix van vaste planten/sierheesters. De huidige geveltuintjes zijn in het voorlopige ontwerp opgenomen. Op aanvraag kunnen bewoners ook een nieuwe geveltuin realiseren. Dit wordt dan direct meegenomen bij de uitvoering van het project.

Definitief ontwerp

Wilt u reageren op dit voorlopige ontwerp? Stuur dan een e-mail naar saftlevenochterveltSB@rotterdam.nl. Alle suggesties en opmerkingen worden verzameld en beoordeeld. Daarna kijkt de gemeente of deze kunnen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Enkele weken voor de start van de uitvoering in het derde kwartaal van 2021 informeren wij u over het definitieve ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Uw contactpersoon is Mirjam van den Brink van de gemeente. Zij is bereikbaar via saftlevenochterveltSB@rotterdam.nl.