Registratie partijnaam
Gepubliceerd op: 05-07-2021
Geprint op: 16-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/registratie-partijnaam/
Ga naar de hoofdinhoud

Een politieke groepering (partij) die onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing moet zich laten registreren. Deze aanduiding komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren.

Bij het registratieverzoek moeten partijen moet u de volgende stukken toevoegen:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom.

Gebruik het formulier 'Verzoek tot registratie partijnaam gemeenteraad' om uw aanduiding te registeren. Lees voordat u het formulier invult aandachtig onderstaande punten door.

Vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van onderstaande punten? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@rotterdam.nl.

Een politieke groepering (partij) die onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing kan deze laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Een registratieverzoek dient u in bij het centraal stembureau van de gemeente Rotterdam.

U bent niet verplicht een aanduiding te laten registreren. Doet u dit niet, dan neemt uw groepering met een 'blanco lijst' deel aan de verkiezingen: er komt geen naam boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan maar alleen een lijstnummer.

De algemene gegevens die u op het formulier invult moeten overeenkomen met de gegevens in de statuten van de politieke groepering.

De aanduiding bestaat uit maximaal 35 tekens. Dit zijn: letters, eventueel aangevuld met cijfers of andere tekens, mits functioneel in relatie tot de rest van de aanduiding. Leestekens en spaties worden niet meegerekend. Maak in uw schrijfwijze een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. Dit onderscheid wordt overgenomen in de aanduiding.

Het heeft geen zin om een bijzonder lettertype te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van cursieve, vetgedrukte of onderstreepte tekens. Deze lay-out wordt niet in de aanduiding overgenomen. Logo’s, beeldmerken, plaatjes of emoticons worden niet geregistreerd.

De waarborgsom voor registratie bedraagt € 112,50.

U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer: 

NL74ABNA0438171993 ten name van Gemeente Rotterdam RSO Handmatig
onder vermelding van 8340 2010 4001 1201 en de naam van de partij.

U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Uw registratieverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 zijn ingediend bij het centraal stembureau en de waarborgsom moet zijn betaald.

Stuur het formulier naar:

Centraal Stembureau gemeente Rotterdam
Ter attentie van D.A.M. Josaputra
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Het centraal stembureau toetst uw aanduiding. In de volgende gevallen kan afwijzend worden beslist:

  • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
  • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
  • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
  • De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.

Namen en functies van de bevoegde bestuurders moeten overeenkomen met de gegevens in de statuten en het bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Het is belangrijk dat uw verzoek op tijd en compleet, met alle vereiste stukken, is ontvangen. Ook de waarborgsom dient op tijd betaald te zijn. Is dit niet het geval dan kan het centraal stembureau uw verzoek buiten behandeling laten.

De beslissing van het centraal stembureau wordt bekend gemaakt via de pagina Verkiezingen.