Programma Oost
Gepubliceerd op: 12-09-2017
Geprint op: 24-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-oost/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

Prins Alexander is een belangrijk en groot gebied, waar het goed wonen, werken en leven is. Met veel groen, water en ruimte. Heerlijk om op te groeien en oud te worden. En toch investeert het college tien miljoen euro in het gebied.

Prins Alexander is ook kwetsbaar. Bewoners en ondernemers merken dat het gebied langzaam aan het afglijden is. De openbare ruimte kan een opknapbeurt gebruiken. Verzakkingen in de straten moeten worden aangepakt. En het verbeteren van de veiligheid moet extra aandacht krijgen.

Lees meer over de inhoud van het Programma Oost:

Nieuws en achtergrondinformatie

Vanaf maandag 15 oktober 2018 werkt gemeente Rotterdam aan de bestrating en het groen in een deel van het Goudkruid.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, in 2018 zijn dat:

 1. kruising Goudkruid-Heidekruid
 2. Goudkruid vanaf Heidekruid richting de school
 3. het doodlopende stuk Goudkruid bij de oneven huisnummers 111 t/m 167
 4. pleintje voor de ingang van de school

Tijdens de eerste drie fases is het Goudkruid ook toegankelijk vanaf de school. De bollen worden tijdelijk weggehaald. Het pad naar de school wordt met hekken gescheiden van de rijweg.

De bestrating in het overige deel van het Goudkruid en in het Geelkruid en het Ebbekruid gebeurt in 2019.

Ruim 1.500 bewoners van Prins Alexander bezochten op een zonovergoten zaterdag 14 juli het Prinsenpark dat in het teken stond van de senioren.

Het was gezellig, mensen ontmoetten elkaar, er was informatie over hoe vitaal te zijn en te blijven, er traden artiesten op en er heerste een geweldige sfeer.

Op het centrale podium vonden optredens plaats en eromheen stond het festivalterrein vol met tenten en kramen waar van alles te doen en te beleven was. Yvonne Keeley presenteerde het programma. Op het podium traden Brigitte Nijman, Franklin Brown, de Ouwe Rotten Revue, een Big Band en een Shantykoor op.

Verder bevatte het programma een keur aan organisaties en verenigingen met een informatief, gezond, leuk en sportief aanbod aan de senioren van Prins Alexander.

Programma

Het festivalterrein kende ruwweg vier ‘themapleinen’: gezondheid, spelletjes en hobby, informatie en horeca.

 • Op het gezondheidsplein namen veel bezoekers de gelegenheid te baat om een gezondheidscheck laten doen en een stoelmassage of een massage voor armen en gezicht te krijgen.
 • Op het spelletjesplein en het hobbyplein waren er dammen, yoga, een geheugenbordspel, jeu de boules, bowles, salsadansen en wandelvoetbal. Verder gaf de kunstkring Prins Alexander workshops.
 • Het informatieplein was goed gevuld met nuttige en leuke informatie van de Historische Vereniging Prins Alexander, de Wijkservicebalie, het Buurtwerk, Elly’s Place, Personal Touch Travel, de Politie en Thuishulp Rotterdam. De Brandweer, weerbaarheidstraining, en Thuishulp Rotterdam stonden er. En er was uitgebreide informatie over en de mogelijkheid voor een proefritje op een elektrische fiets.
 • Op het horecaplein verzorgde Café Wilskracht de drankjes en konden bezoekers kiezen uit heerlijke burgers en frieten, poffertjes of gezonde shakes en fruithapjescatering. Elly’s Place verzorgde gratis Surinaamse hapjes en bij de ijscoman kon iedereen een gratis schepijsje halen.

Ales bij elkaar, het weer, het aantal bezoekers, de deelnemers en de artiesten, maakten dat er sprake was van een zeer geslaagde eerste uitvoering van het Prinsenparkfestival voor senioren in Prins Alexander.

Op de resultatenplattegrond van Programma Oost ziet u welke resultaten er geboekt worden met de inzet van het extra geld in Prins Alexander.
Onderaan deze pagina vindt u een blokje 'Meer informatie' dat u kunt gebruiken om vragen te stellen over de verschillende onderdelen van het Programma.

In Prins Alexander wonen veel senioren, voornamelijk in Ommoord en Het Lage Land. Het aantal 65-plussers neemt toe. Ruim 20 procent van de bewoners is ouder dan 65 jaar.

De weerbaarheid, veiligheid en mobiliteit van senioren vormen een belangrijk onderdeel van Programma Oost. Het pakket maatregelen groeit gestaag.

Maatregelen

De maatregelen variëren van de inzet van extra toezicht op straat en in de winkelcentra om het veiligheidsgevoel te bevorderen. Tot extra inzet op reparaties aan de straten en de stoepen. Deze inzet is niet alleen op ouderen gericht, maar zij zijn wel kwetsbaarder. Ze blijven langer mobiel als de straten, oversteekplaatsen en stoepen en strak en veilig bijliggen, met goed onderhouden op- en afritjes. Door extra ogen die toezien op serviceverlening en het weren van ongewenst gedrag gaan senioren makkelijker de straat op en winkelcentra bezoeken.

De huismeesters en wijkconciërges zijn een eerste aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken. Ze vormen de directe schakel met de overheidsdiensten. Zij kennen ‘hun’ bewoners en dragen bij dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Weerbaarheid

Om senioren te helpen bij hun weerbaarheid boden we op verschillende plaatsen en tijdstippen de gratis weerbaarheidstrainingen aan voor senioren.

Programma's

In Prins Alexander liggen kansen. Ondernemers en bewoners nemen initiatieven. Deze initiatieven ondersteunen we dan ook vanuit het Programma.

Juist nu in Prins Alexander grote investeringen gedaan gaan worden door derden, zoals rondom station Alexander, sluiten wij aan door bijvoorbeeld de verbindende buitenruimte aan te pakken. Als we nu ingrijpen, kunnen we het tij keren.

Kwaliteit

Prins Alexander kan alleen aantrekkelijk blijven als woningen en woonomgeving kwalitatief goed worden beheerd. Als de wijkvoorzieningen en de winkelcentra op orde blijven. Als de wijken veilig zijn en als veilig worden ervaren. Om de economie van het gebied op peil te houden en te versterken is het verder ontwikkelen van de Alexanderknoop van groot belang. In het algemeen scoort het gebied Prins Alexander goed. Maar wanneer we inzoomen vallen twee dingen op:

 1. patronen van langzame achteruitgang in het gebied
 2. grote verschillen in specifieke problemen tussen de wijken zelf

Keuzes

De keuzes voor de maatregelen die we uitvoeren in programma Oost zijn gebaseerd op informatie uit het gebied en de monitor. Gesprekken met individuele bewoners en wijkteams, participatieavonden, input van de gebiedscommissie waren onderdeel van de voorbereiding.

Op veel terreinen boeken we concrete resultaten met Programma Oost. Dit doen we samen met de partners in de wijken. Bewoners met ideeën helpen we graag verder. Wij kunnen goede ideeën financieren, als bewoners zelf het onderhoud doen.

In de buitenruimte gebruiken wij het beschikbare geld als 'plusgeld'. We betalen er geen achterstallig onderhoud van. Maar als bijvoorbeeld ergens het riool wordt vervangen, zorgen wij vanuit het Programma voor een plusvariant met meer groen. Of voor betere bestrating of het aanpakken van de parkeervakken.

Op deze pagina volgt u het programma op de voet.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum Binnenhof

De winkelcentra in Prins Alexander krijgen extra aandacht vanuit Programma Oost. Wijkwinkelcentra zijn zeer belangrijk voor bewoners. Zij halen daar hun dagelijkse boodschappen, ontmoeten elkaar en krijgen er service. Winkelcentra zijn vooral ook een steun in de rug voor ouder wordende bewoners die graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Zij zijn voor hun dagelijkse boodschappen afhankelijk van winkels in de buurt.

Binnenhof

Joost Eerdmans, wethouder Veiligheid, reikte het Keurmerk Veilig Ondernemen uit aan de winkeliersvereniging Binnenhof. De gezamenlijke inspanningen van winkeliers, veiligheidspartners en Programma Oost leverden de eerste ster van het KVO-Winkelgebieden op.

Maatregelen

Om het keurmerk te krijgen is er gewerkt aan de veiligheidsgevoelens van de ondernemers. De overlast op het winkelcentrum wordt bestreden en de openbare ruimte is verbeterd. De ondernemers zijn onderling beter gaan communiceren en samenwerken. We streven dan ook naar een schoon, heel en veilig winkelcentrum. Samenwerking en elkaar weten te vinden zijn daarbij belangrijk.

Uitstraling

De eigenaar van het winkelcentrum, de Van Deursengroep, werkt samen met winkeliers hard om de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren. Een aantal winkeliers heeft flink verbouwd. Waaronder de supermarkt Plus Verhoeven, café Otto Hahn en de bakkerij. De eigenaar gaat de entree verplaatsen. Hierdoor wordt het winkelcentrum toegankelijker. Later in het jaar wordt het winkelcentrum officieel heropend.

Met dit resultaat is het werk nog niet klaar. Er blijven in het gebruik van de buitenruimte nog punten die de komende tijd aandacht vragen.

Opknapbeurt Rozenbuurt

Binnenkort start de gemeente Rotterdam met groot onderhoud in de Rozenbuurt. De buitenruimte wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Hiervoor is samen met de bewoners een plan gemaakt.

Er worden waar mogelijk extra parkeerplaatsen aangelegd. Parkeren in eigen voortuin wordt mogelijk. Er worden bomen vervangen en nieuwe bomen, hagen en struiken gaan de wijk groener maken. Verder vervangen we de bestrating en de openbare verlichting.

Speelplekken

Ook de speelplekken krijgen een nieuwe invulling. De centrale speelplek krijgt speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. Deze is voor de jongste leeftijdsgroep tot 5 jaar. De 2e speelplek is voor 6- tot 12-jarigen. Het trapveld achter Bottelroos 69-85 is en blijft beschikbaar om te voetballen.

De gemeente werkt nauw samen met woningstichting Vesteda om het project tot een succes te maken. Vesteda neemt de voor- en achtertuinen die bij hun in eigendom zijn onderhanden. De voortuinen worden geschikt gemaakt om in te parkeren.

Plusgeld

Voor de beleving van de woonomgeving is het belangrijk dat bewoners deze schoon, heel en veilig vinden. Op een aantal plekken investeert programma Oost bovenop of aansluitend aan reparaties en verbeteringen die worden aangebracht aan straten, groen en waterpartijen.

Het geld van Programma Oost wordt ingezet als 'plusgeld'. Zodra in een wijk een verbeterslag wordt voorbereid, nemen we als 'plus' de verbeteringen mee. Hierdoor kan de wijk weer jaren mee zonder extra investeringen.

Nieuwe inrichting voor de middeneilanden van rotondes Ommoord.

De gemeente Rotterdam past de komende maanden de inrichting van drie rotondes in Ommoord aan. Met de nieuwe inrichting willen we de verkeersveiligheid van de rotondes verbeteren. Tegelijk kan hierdoor Stichting De Witte Bollen op de middeneilanden kunstwerken plaatsen.

Het gaat hierbij om drie rotondes op de President Rooseveltweg:

 • Kamerlingh Onnesweg
 • Marshallweg
 • Cymbelkruid.

De rotondes op de locaties John Mottweg en Martin Luther Kingweg worden voorlopig niet heringericht.

Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting De Witte Bollen over. De stichting ontfermde zich al eerder over kunstwerken in de wijk. Nu komen er drie kunstwerken van kunstenaar Cor Dam op de rotondes. En nieuwe beplanting na plaatsing en opknappen van de kunstwerken.

Stadsbeheer start deze week gestart met het leeghalen van de rotondes. De aanwezige beplanting wordt gerooid en er wordt nodig grondwerk uitgevoerd. Daarna zal Stichting De Witte Bollen de kunstwerken op hun plaats zetten. Na plaatsing worden de kunstwerken geverfd door een door de stichting ingehuurde (kunst)schilder. Dit gebeurt tussen midden en eind maart.

Begin april zal Stadsbeheer de middeneilanden van nieuwe beplanting voorzien. Door de verkeersveiligheid op en nabij rotondes wordt in de nieuwe situatie geen hoge beplanting op de rotondes aangeplant. Om de overzichtelijkheid te verbeteren worden in de nieuwe situatie bodembedekkers aangeplant.

Stichting De Witte Bollen wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken; tussen de gemeente en de stichting zijn daarover afspraken gemaakt. Over het beheer en onderhoud van de middeneilanden zelf worden door de gemeente afspraken gemaakt met particuliere bedrijven. De bedoeling is dat de middeneilanden met een te maken adoptie-afspraak door een particulier worden onderhouden.

Voor het instellen van een 30-kilometer zone aan de President Rooseveltweg worden er werkzaamheden aan de weg uitgevoerd:

 • aanbrengen van verkeersdrempels
 • aanbrengen van twee plateau’s
 • ophogen van één plateau

Het verkeer wordt omgeleid door bebording en daar waar het nodig is door verkeersregelaars. Het aanleggen van  een verkeersdrempel duurt een dag. Het aanbrengen van een plateau een week.

Startdatum werkzaamheden 19 februari. Werkzaamheden duren zes weken, slecht weer of andere omstandigheden kunnen de planning beïnvloeden.

Kijk voor de locaties van de drempels en plateau’s op de tekeningen.

Meer informatie: wijkregisseur Astrid van Renswouw

Vanaf 1 oktober 2018 vernieuwt de gemeente de speelplek aan de Nieuwemeer. Iedereen kon meedenken over de inrichting van deze plek, door mee te doen aan de ontwerpwedstrijd. Het winnende ontwerp is omgezet in een bouwtekening. Tussen 1 oktober en half december wordt de speelplek vernieuwd.

Er komen verschillende speeltoestellen: een klimpiramide, kabelbaan, duoschommel, hangmat, klimcombinatie, veerelement, boom, rioolbuis, boomstam, wilgenhuis, stappalen en keien.

Winnende ontwerp

Het winnende ontwerp is gemaakt door Jori, en heet De Nieuwe Speeltuin. Het wordt een plek voor alle kinderen die van klimmen en slingeren houden.

In 2018 vernieuwt de gemeente met inzet van programma Oost de bestrating in een deel van het Geelkruid, Goudkruid en Ebbekruid in Ommoord.
Donderdag 18 januari was er een inloopavond waar iedereen de plannen kon bekijken. In de uitwerking van de plannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met ideeën en wensen van bewoners. De concept tekening die 18 januari te zien was, vindt u hieronder.

Met Programma Oost sluiten we aan bij lopende projecten. Hierdoor kunnen we met wat extra inspanning speelplekken en de nabije omgeving een mooie opknapbeurt geven en opnieuw inrichten.

De projecten die Programma Oost ondersteunt komen dan ook zoveel mogelijk voort uit vragen en initiatieven van bewoners zelf.

Sport en speelplekken

 • Aan de Siciliëboulevard is een gymnastiekveld geopend. De aanleg van een tweede veld, in Prinsenland, start in december.
 • Op de atletiekbaan Nesselande is de belettering en de belijning opnieuw aangebracht.
 • Aan het Zuster Haaijerplantsoen, de Hoornklaver en de Albert Camusplaats zijn speelplekken opnieuw ingericht waarbij de bewoners een belangrijke inbreng hebben gehad. Zo hebben de bewoners van de Hoornklaver gekozen voor een plug & play veld met een picknicktafel.
 • In de omgeving van het Zuster Haaijerplantsoen hebben we de bestrating hersteld, bomen geplant, extra gazons aangelegd en betere parkeervakken gemaakt om iets aan de parkeerdruk te doen.

In de planning

 • In december van dit jaar start het onderhoud en de verbetering van zowel inrichting als omgeving van de speelplekken aan de Viervantstraat en de Vinckenbrinckstraat in Prinsenland.
 • Aan de Huslystraat in Prinsenland combineren we in 2018 het onderhoud van de speelplek en de buitenruimte.
 • In de Rivierenbuurt in Zevenkamp combineren we het groot onderhoud van de wijk met een opknapbeurt van zowel de speelplek als de gehele buitenruimte. Ditzelfde geldt voor het Noordoostelijk deel van Oosterflank.

Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat bewoners hun huismeesters kennen die sinds 2017 in de ouderenflats aanwezig zijn en dat zij gebruik maken van hun inzet.

85% van de ondervraagden kent hun huismeester en 59% is al eens geholpen door de huismeester.

Deze resultaten blijken uit een bewonersenquête. Hieruit blijkt verder dat, van de geholpen mensen, de meesten op sociaal vlak hulp krijgen (44%), met fysieke klussen in en rond huis (44%) en met de veiligheid in en rond het pand (12%).

Huismeesters en wijkconciërges

De huismeesters en wijkconciërges in Prins Alexander zijn voor veiligheid en sociale samenhang de directe schakel naar de gemeente. Zij werken nauw samen met de huismeesters van de corporaties en de gemeentelijke diensten.

De huismeesters en wijkconciërges geven aandacht, maken een praatje, informeren of er hulp nodig is, geven adviezen, helpen bij het invullen van formulieren en bevorderen het gemeenschapsgevoel in de wooncomplexen. Zij helpen om dingen op te tillen en hebben oog voor onderhoudsklusjes. Verder houden zij toezicht op de omgeving, bieden ze hulp na criminaliteit, en spreken zij ongewenste figuren aan.

Gevoel van veiligheid

Programma Oost zet extra huismeesters en wijkconciërges in om ouderen in staat te stellen langer veilig zelfstandig te wonen. De huismeesters werken in vaste woongebouwen en de wijkconciërges werken flexibel in de buurten Ommoord en Oosterflank.

Een huismeester helpt dat mensen zich prettig en veilig voelen in hun woonomgeving en houdt een oogje in het zeil. Op deze manier brengen we meer sociale controle terug in de woonomgeving. Voor mensen die wat ouder zijn, betekent dat veel voor hun gevoel van veiligheid.

Meer informatie

Heeft u zelf ideeën voor de huismeesters en wijkconciërges van Programma Oost? U kunt hen als volgt bereiken:

Het is belangrijk dat bewoners hun woonomgeving ervaren als schoon, heel en veilig. Programma Oost investeert bovenop of aansluitend op reparaties en verbeteringen die worden aangebracht aan straten, groen en waterpartijen.

Het geld van Programma Oost wordt ingezet als 'plus-geld'. Zodra in een wijk een verbeterslag wordt voorbereid, nemen we als 'plus' de verbeteringen mee. Hierdoor kan de wijk weer jaren mee.

Plusgeld

Wanneer ergens bijvoorbeeld het riool in de weg wordt vervangen, komt er vanuit het programma Oost extra geld. Hiermee kan de bestrating opgeknapt worden. Er worden dan meteen extra parkeervakken aangelegd en het groen krijgt een opfrisbeurt.

Op een fors aantal plekken in de verschillende wijken van Prins Alexander wordt deze extra inzet gedaan. Enkele voorbeelden:

 • een rioolproject dat het mogelijk maakt om het Xerxesterrein een opknapbeurt te geven
 • inplanten van middenbermen en opnieuw inrichten van een parkeerterrein voor vrachtwagens
 • snoeiwerkzaamheden die helpen bij het veiligheidsgevoel van bewoners.

Op andere plekken is een trap verplaatst zodat die beter en veiliger gebruikt kan worden. Of is extra verlichting aangebracht. En waar de woningcorporaties flats renoveren sluiten wij aan met een opknapbeurt van de buitenruimte.

Straten, groen en speelplekken aangepakt

Op een fors aantal plekken in de verschillende wijken van Prins Alexander investeert Programma Oost ook in 2018 in betere straten, speelplekken en groenvoorzieningen. De uitvoering van het werk ziet u de komende tijd overal in de wijken aangeduid met de bekende bouwborden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de van de werken die u de komende uitgevoerd ziet worden. Bij de brug aan de Hunze zijn eind 2017 de muren gesloopt. Nu wordt de beplanting aangebracht en het gras ingezaaid. Op het voormalige HION-terrein komt een hondenspeelplek. En aan de President Rooseveltweg worden drie middeneilanden opgesierd met kunstwerken en nieuwe beplanting. Deze drie projecten zijn volop in uitvoering.

Nieuwe projecten

Nieuwe projecten zijn bijvoorbeeld de kleurrijke bakken met beplanting die als welkomstaankleding bij de ingang van de verschillende wijken een plek krijgen. Maar ook de hellingbaan voor mindervaliden aan de Varenhof om het natuurgebied richting de Rotte toegankelijker te maken. En de aanleg van extra verkeersdrempels aan de Siciliëboulevard of het verbeteren van de oevers en het renoveren van de stijgers van de Ringvaartplas. In de Bloemenbuurt wordt de 30 kilometer zone afgerond door het bijplaatsen en ophogen van drempels en plateaus.

Er gaat ook een aantal grote projecten van start de komende tijd. Complete herinrichtingen van onder andere de Rivierenbuurt, het noordoosten van Oosterflank, de Weegschaalhof, het Goudkruid, Geelkruid en Ebbekruid en de Rozenbuurt. En er zit nog meer aan te komen waarvan we u op de hoogte gaan houden.

Xerxes-terrein

 • Vanuit beheer wordt het riool in de toegangsweg vervangen en vindt onderhoud plaats aan de voetbalvelden.
 • Vanuit het programma wordt de bestrating opgeknapt en worden extra parkeervakken aangelegd. Hiermee verlagen we de parkeerdruk in de omliggende wijk tijdens wedstrijden.

Het Lage Land en ‘s Gravenland

 • In de Architectenbuurt wordt de buitenruimte opgeknapt en opnieuw ingericht. Tijdens de planvorming zijn de bewoners met bewonersavonden betrokken bij het ontwerp.
 • Na de 'Eerdmans@Het Lage Land'-bijeenkomst wordt de toezegging tot het plaatsen van fietsbeugels in de De Klerkstraat nader bekeken.
 • In de Ringvaartplas wordt de natuurlijke oever vergroot door het voetpad rondom de plas te versmallen. Verder wordt bekeken of er groene eilanden in de plas kunnen worden gemaakt.

Ommoord

 • Aan de Helmbloem wilden omwonenden het weelderige groen omvormen naar gazon met beplanting. Het huidige groen geeft een onaangenaam gevoel. Nadat wij het groen hebben aangepast brengt een nabij gelegen school de beplanting aan.
 • Het parkeerterrein voor vrachtwagens en aanhangers aan de Vlambloem is onoverzichtelijk. De wens is om het groen te snoeien. Hierdoor wordt het opener en veiliger. De verlichting te vervangen door LED. Blikvangers te plaatsen waar overnachtende vrachtwagenchauffeurs hun afval kwijt kunnen. Een betere vakindeling maken voor vrachtwagens en aanhangers. Aanwezige wrakken verwijderen. En tot slot de omgeving te betrekken bij het dagelijks toezicht.
 • Het Goudkruid, Geelkruid en Cymbelkruid worden na een onderhoudsbeurt ingericht als 30km zone.
 • Aan de Rupsklaver worden er parkeervakken aangelegd om de parkeerdruk te verminderen.
 • De verkeerseilanden in de Rooseveltweg krijgen kunstwerken.
 • In samenspraak met bewoners wordt er een plan gemaakt voor onderhoud en herinrichting van de Grassenbuurt. De start van het werk staat gepland vanaf september 2018.
 • Aan de Wilsonweg is extra verlichting aangebracht voor de veiligheid.
 • Aan de Bosbes is een trap verplaatst zodat die beter en veiliger gebruikt kan worden. Door de verplaatsing sluit de trap beter aan op looproutes.

Oosterflank

 • In Oosterflank krijgt de noordoostelijke kant van de wijk een complete herinrichting. Tijdens de planvorming zijn de bewoners met bewonersavonden betrokken bij het ontwerp. In de eerste helft van 2018 wordt gestart met de uitvoering. Hierin hebben ook alle nutsbedrijven werkzaamheden. De werkzaamheden zijn tweede kwartaal 2019 klaar.
 • Het park aan het Scandinaviëpad is niet meer aantrekkelijk. De paden zijn slecht, er zijn overbodige paden, het groen kan beter en de speelplekken liggen geïsoleerd van elkaar. Vanuit het Programma wordt gezorgd voor een prettiger verblijf in het park. Met een goed beloopbare infrastructuur en een verbinding tussen de speelplekken. Dit parkgebied is ook in beeld voor de aanleg van een calisthenicsplek (plek om te sporten, bewegen en te ontmoeten). En voor de aanleg van een hondenspeelplek. Gewenste uitvoering: 4de kwartaal 2017 - 1ste kwartaal 2018.
 • Tussen Alexandrium en de Capelseweg zijn de stenen in de middenberm van de Hoofdweg vervangen door groen.

Prinsenland

 • In de omgeving van het Lilly van Sprengenpad, krijgt het plein tussen het Zuster Haaijerplantsoen en de Nancy Zeelenbergsingel een nieuwe groenere inrichting.
 • Aan de Nancy Zeelenbergsingel worden de bermen versterkt en parkeervakken aangebracht.
 • Aan de Beelstraat worden de paden in de natuurtuin vervangen voor betere toegankelijkheid.
 • Rond de Sterflats wordt de buitenruimte heringericht. In voorbereiding hierop zijn er alvast bomen verplaatst voor het behoud, de aanleg en beheer wandelpaden.

De herinrichting start in september 2017 met de Viervantstraat en het sport/groenveld aan de Nancy Zeelenbergsingel. In 2018 volgt de Husleystraat. De bewoners en Woonstad zijn nauw betrokken bij het inrichtingsplan.

Zevenkamp

 • Aan de Reuzel krijgt de middenberm beplanting.
 • Aan de Hunze krijgen de stenige landhoofden van de brug over de Hunze een groenere aanblik. De bestaande kademuren worden gesloopt en de daardoor ontstane eilanden heringericht. De bewoners zijn betrokken bij de herinrichting.
 • Aan de Boorn worden de parkeerproblemen die zijn ontstaan door opdrukkende wortels, bomen in parkeervakken en een tekort aan vakken opgelost. De bomen in de vakken worden deels gerooid en de parkeervakken worden hoger aangelegd om schade aan wortels van te behouden bomen te voorkomen.
 • In de Rivierenbuurt zijn de bewoners betrokken bij de plannen voor de herinrichting van de buitenruimte die in 2018 uitgevoerd wordt.

De winkelcentra in Prins Alexander krijgen extra aandacht vanuit Programma Oost. Het gemeentelijke programma ondersteunt met 10 miljoen euro de leefbaarheid in het gebied extra. In opdracht van wethouder Joost Eerdmans is een sterkte-zwakte analyse van de winkelcentra gemaakt. Hierdoor komen er extra investeringen om de sterke punten te behouden en de zwakke punten te versterken. Voor deze aanpak is een 'Aanvalsplan Winkelcentra Prins Alexander 2017 – 2019' gemaakt. De wethouder overhandigde dit 28 september aan Dirk Jan van Lottum. Hij is plaatsvervangend voorzitter van de Gebiedscommissie Prins Alexander.

Ouderen

Wijkwinkelcentra zijn zeer belangrijk voor bewoners omdat zij daar hun dagelijkse boodschappen halen. Ze ontmoeten elkaar en er wordt service verleend. De winkelcentra in Prins Alexander zijn vooral ook een steun in de rug voor ouder wordende bewoners. Zij willen graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. En zijn voor hun dagelijkse boodschappen afhankelijk zijn van winkels in de buurt. In Prins Alexander zijn er naast het Alexandrium verschillende wijkwinkelcentra:

 • Binnenhof
 • Hesseplaats
 • Zevenkamp
 • Het Lage Land
 • Jacob van Campenplein
 • Nesselande
 • Mia van IJperenplein.

Aanvalsplan

Er was nog geen centrale aanpak voor de winkelcentra in Prins Alexander. Naast de gemeentelijke inspanningen zijn ook de inspanningen van de ondernemers en de vastgoedeigenaren van belang om de centra levend te houden. Het aanvalsplan biedt een integrale aanpak. Hierbij zijn alle actoren aangesloten. Er worden verschillende thema’s opgepakt:

 • veiligheid
 • kwaliteit bebouwing
 • schoon en heel
 • activiteiten ondernemers.

Per winkelcentrum biedt het aanvalsplan inzicht in de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen en de maatregelen.

Veiligheid

Er lopen KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor de veiligheid in de winkelcentra. Hierbij krijgen de ondernemers steun vanuit de gemeente. Ook zijn er gerichte maatregelen per winkelcentrum. Vaak zijn deze gericht op de inrichting van de buitenruimte en op de eerste veiligheid.

Voor de veilige bereikbaarheid van de winkelcentra zet Programma Oost een extra ploeg wijkbeheerders in. Die kan snel klachten in de buitenruimte rondom winkelcentra verhelpen. Zij waren al actief in en rond de winkelcentra Jacob van Campenplein, Het Lage Land, Prinsenland en Ambachtsplein.

Op het Ambachtsplein werken winkeliers, eigenaar Orange Capital, gemeentelijke diensten en Programma Oost samen aan maatregelen om het winkelcentrum levensvatbaar en aantrekkelijk te houden.

De 'winkel' van Alliantie Ambachtsplein is de pleisterplaats en uitvalsbasis van alle diensten die verantwoordelijk zijn voor de samenwerking binnen het gebied Prins Alexander. De nauwe samenwerking tussen overheid, bewoners en ondernemers, die als een rode draad door het programma loopt, is hier goed zichtbaar.

Korte lijnen

De programmamanager, medewerkers van Toezicht en Handhaving, Politie, Rotterdam Schoon, Inbraakpreventie, directie Veilig, de Pleinmanager, een woningcorporatie en Jongerenwerkers gebruiken de winkel. Bewoners en winkeliers kunnen binnenlopen bij de aanwezige professionals. Vragen en suggesties die niet direct kunnen worden beantwoord, geven we door aan de juiste persoon of afdeling. Die onderneemt actie en koppelt terug naar de vragensteller.

Genomen maatregelen

 • Vanuit het budget van Programma Oost is geld vrijgemaakt voor een pleinmanager. Hij helpt de winkeliers bij het organiseren van de winkeliersvereniging. En bij het bereiken van het keurmerk Veilig Winkelen.
 • Er is de afgelopen tijd succesvol extra aandacht besteed aan het onderhoud van de buitenruimte en handhaving en toezicht. Maar ook aan persoonlijke begeleiding en aanpak van probleemfiguren. Zo bestrijden we de overlast en verbetert de sfeer in het winkelcentrum.
 • De buitenruimte van het winkelcentrum wordt met extra inzet vanuit Programma Oost regelmatig nagelopen. Waar nodig wordt snel ingegrepen om het winkelcentrum schoon, heel en veilig te houden.
 • Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren zijn er HD-camera’s geplaatst. Door de kwaliteit van deze camera’s zijn er al inbrekers met avondbeelden geïdentificeerd en opgepakt.
 • Er zijn bloemenpiramides en palmen geplaatst. Ook zijn er bankjes teruggeplaatst in overleg met bezoekers en winkeliers.
 • De nieuwe eigenaar, Orange Capital, heeft de samenwerking met de zittende ondernemers hoog zitten en overlegt met hen over investeringen in het winkelcentrum.
 • Om de sfeer te verbeteren organiseren de winkeliers promotionele acties.

Bouw station Rotterdam Alexander officieel gestart

De verbouwing van station Rotterdam Alexander is officieel van start gegaan met de onthulling van een bouwdoek op de te slopen gevel.

Dagelijks passeren 37.000 reizigers met de bus, metro en trein het station. Het station is gedateerd en toe aan een grondige opknapbeurt. Jeroen Alting von Geusau, NS-directeur Regio Zuid: “Rotterdam Alexander is een belangrijk overstapstation voor onze reizigers. Daarom willen wij dit station een metamorfose geven om reizigers een prettig station te geven met goede faciliteiten en overstapmogelijkheden”.

Na de verbouwing krijgen reizigers een prettig station met betere overstapmogelijkheden tussen trein en metro. Paul Lorist, directeur Techniek RET: “Het station wordt niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook veiliger. Reizigers kunnen straks bovenlangs via de speciale voetgangerstraverse overstappen en hoeven dan niet meer over het spoor, een snellere en veiligere overstap.”

Betere faciliteiten

Het station krijgt een open uitstraling met veel glas, transparante liften en toiletten. Door het winkelaanbod en de voorzieningen is het straks op het nieuwe station Rotterdam Alexander aangenaam verblijven. De stationsomgeving wordt ook aangepakt, zodat de omgeving en het station naadloos op elkaar aansluiten. Hierbij speelt ook Programma Oost een rol.

NS is verantwoordelijk voor de projectleiding en verbouwt het station samen met haar partners RET, gemeente Rotterdam, De Verkeersonderneming en ProRail tot een modern OV-knooppunt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen bij in de financiering.

Alle partijen die samenwerken aan een prettig strandseizoen hebben hun handtekening gezet onder het warm-weer protocol.

Naast de gemeente zijn dat politie, Handhaving cluster Stadsbeheer, RET, Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Gideon Security, winkeliersvereniging Boulevard Nesselande, Buurtwerk en Staatsbosbeheer. De samenwerking in het toezicht werkt goed op warme dagen (vanaf 23 graden Celsius). Dat is de afgelopen jaren wel gebleken.

Familiestrand

Het strand Nesselande is ontworpen en bedoeld als familiestrand. Op warme dagen wordt daar goed gebruik van gemaakt. Door de vele kinderen, die verkoeling en plezier in het water zoeken is een strandwacht ingesteld, die in de periode van april tot oktober in de weekenden en de woensdagmiddag op warme dagen toezicht bij en op het water houdt.

Voorzieningen

Vanuit programma Oost is er ook dit jaar ook extra particulier toezicht ingezet. Er staan voldoende toiletunits op het strand en er ligt een sportief en veilig zwemvlot in de Zevenhuizerplas. Het vorig jaar geopende calisthenicspark aan het strand zorgde ook deze zomer weer voor veel sportief vertier. Deze voorziening is een waardevolle, gratis te gebruiken, aanvulling op de vele andere sportieve uitdagingen die het strand telt. Verder is er een evenemententerrein aanwezig en ligt er een atletiekbaan voor oefengebruik door sprinters. Verder was er vanuit Programma Oost een proef met speciale parkeervakken die zijn aangelegd langs de boulevard om het parkeergedrag te beïnvloeden en bij te dragen aan het voorkomen van parkeerchaos.

De uitvoerende diensten die zich binnen het gebied Prins Alexander bezighouden met heel, schoon en veilig werken vanuit de vestiging aan de Koperstraat. Dat is dus binnen het gebied zelf.

Dit betekent naast bundeling van de krachten ook betere zichtbaarheid op straat en betere bereikbaarheid. Vanuit het Programma Oost worden extra mensen ingezet. Het team dat werkt vanuit de Koperstraat telt nu 22 medewerkers. Vanuit programma Oost zijn er 4 extra buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet voor heel, schoon en veilig.

Vanuit deze vestiging worden alle onveilige plekken in Prins Alexander geschouwd.

Snel herstel

Meldingen over de buitenruimte kunt u het beste doorgeven via 14 010. Of met de BuitenBeter app of via de website rotterdam.nl/meldingen.

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie kunt u een 'Snel Herstel-melding' doen. Geef de melding dan telefonisch door via 14 010: binnen 24 uur actie.

Wat zijn 'Snel Herstel'-meldingen? 

 • omgevallen boom of lantaarnpaal (of dreiging)
 • groot gat of verzakking in de weg of het voetpad
 • bedrading lantaarnpaal zichtbaar
 • gevaarlijk afval op straat (klein chemisch afval, asbest, accu, olie, injectienaalden)
 • kapot geslagen ruiten.

Meer toezicht op straat in de donkere maanden

Programma Oost investeert in de donkere maanden ruim twee ton extra in veiligheid op straat in de wijken van Prins Alexander. Stewards gaan als gastheren de winkelgebieden in de gaten houden. Extra particuliere beveiligers worden in de donkere dagen ingezet. Zo proberen ze inbraken, straatroven en overvallen te voorkomen. Een ploeg beveiligers gaat assisteren bij het voorkomen van winkeldiefstallen en andere calamiteiten.

De inzet op extra veiligheidsmensen op straat en in de winkelcentra moet overlast voorkomen en preventief werken. Daarnaast geeft de zichtbare aanwezigheid van veiligheidspersoneel bewoners en winkeliers ook een beter gevoel van veiligheid. Vooral ook oudere bewoners moeten voelen dat zij veilig de straat op kunnen en de winkels kunnen bezoeken.

Veiligheid is een van de belangrijk pijlers van Programma Oost. Het wordt uitgevoerd onder supervisie van de wethouder Veiligheid, Buitenruimte en Handhaving, Joost Eerdmans.

Stewards winkelgebieden

In de winkelgebieden gaan stewards als gastheren surveilleren. Hierbij hebben ze extra aandacht voor serviceverlening aan het winkelend publiek. Verder letten zij nauw op vreemd gedrag en verdachte situaties.

Zij spreken groepen aan op hang- en overlast gevend gedrag. Ze signaleren vernielingen en misstanden in de buitenruimte en melden dit bij de politie of de reparatieploeg van Programma Oost. 

De stewards beschikken over een EHBO-diploma en kit om eerste hulp te verlenen. Ze geven adviezen aan ondernemers over hoe om te gaan met jeugd of groepsgedrag. 

Particuliere beveiligers

Particuliere beveiligers worden ingezet om High Impact Crimes terug te dringen en te voorkomen. High Impact Crimes (HIC) zijn bijvoorbeeld inbraken, straatroven en overvallen

Tijdens de donkere dagen is er een stijging van de HIC-delicten te zien. Extra ogen op straat zijn dan welkom. Analyses van de politie worden gebruikt om de beveiligers in te zetten waar en wanneer er problemen worden verwacht. De beveiligers worden dagelijks door de politie gebriefd waardoor er gericht toezicht gehouden kan worden.

Ook de winkelcentra worden in dit gericht toezicht houden meegenomen. De beveiligers corrigeren grensoverschrijdend gedrag en assisteren bij het voorkomen van winkeldiefstallen.

In Prins Alexander zijn veel bewoners actief met initiatieven die de leefbaarheid vergroten voor verschillende doelgroepen.

Tijdens de @Eerdmans bijeenkomsten zijn verschillende van deze initiatieven gepresenteerd.

Prinsenhof

Tijdens de @Eerdmans bijeenkomst van Tour Oost in Prinsenland / ‘s Gravenland, vertelde Ruby Kaersenhout over een bewonersinitiatief in de Prinsenhof.

In de Prinsenhof aan het Bramanteplein 2, zit een ontmoetingscentrum/grand café voor senioren en verstandelijk gehandicapten. Het is geopend van 09.00 tot 20.00 uur. Je kunt er een 3‐gangenmenu krijgen voor 7 euro. Dit bewonersinitiatief draait op vrijwilligers.

Iedereen is welkom in de Prinsenhof voor de themacafés en allerlei activiteiten als Spaanse les en verwenmiddagen. Ook is er een meldpunt voor sociaal isolement. Nieuwe vrijwilligers en bestuursleden zijn altijd welkom.

Meer weten over dit bewonersinitiatief? Kijk op Ontmoetingscentrum Prinsenhof.nl

Berlagetuin

Tijdens de @Eerdmansbijeenkomst van Tour Oost in Het Lage Land, vertelde Bernice van Swieten  over een bewonersinitiatief aan de Berlagestraat.

Bewoners vormden het kale hondenuitlaatveldje voor de flat om tot een kleurige blikvanger voor de wijk. De tuin geeft bewoners gelegenheid om gezond buiten bezig te zijn. De veiligheid van het gebouw is verbeterd door het plaatsen van vuurdoorns. Ook is er op een positieve manier sociale controle. Buren helpen elkaar, krijgen informatie over de flat en wijk en problemen kunnen tijdig worden gesignaleerd.

Meer weten over dit bewonersinitiatief? Stuur een e-mail naar: hvberlageflat@live.com

Ravottuh in het Lage Land

Stichting Ravottuh realiseert met en voor bewoners (van jong tot oud)  natuurlijke speelplekken in de buurt. Vaak zijn dit braakliggende terreinen die zo nieuw leven wordt ingeblazen. Daarnaast werkt Ravottuh aan het vergroenen van speelplekken bij scholen en kinderopvang.

Aan de Lieven de Keystraat is een deel van het voormalige tenniscomplex samen met bewoners omgetoverd tot een avontuurlijke speelplek. In de wijk wordt samengewerkt met o.a. Buurtwerk, Educatieve Tuin en basisschool Onze Wereld.

Wilt u meer weten? Neem dan contact dan op met Edward Boele, telefoon 06 20 829 075. Of kijk op Ravottuh.nl  of facebook.com/ravottuh

Speeltuin Pietje Bell

Tijdens de @Eerdmansbijeenkomst van Tour Oost in Prinsenland / ‘s Gravenland, vertelde Brenda Dekkers  over een bewonersinitiatief in het Prinsenpark.

Pietje Bell is een speeltuin aan de Hattasingel 45 die draait op vrijwilligers. Je krijgt je kind bijna niet meer mee naar huis. Deze speeltuin is voor iedere leeftijdsgroep een feest. De speeltuin is geopend van woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Er is nog plaats voor moeders uit de buurt die vooral in de weekenden willen helpen. Diverse activiteiten staan de komende tijd op de planning.

Meer weten over dit bewonersinitiatief? Kijk op Buurtwerk.nl/wat-doen-we/speeltuinen

Leer de kracht van STOP! zeggen. 'Babbeltrucs' trap er niet in! Wat is de beste positie voor mijn rollator, wat is mijn houding? Ben ik alert genoeg, let ik goed op mijn omgeving? Hoe voorkom ik dat ik val?

Veiligheid en weerbaarheid van senioren vormen een belangrijk onderdeel van Programma Oost. Het programma biedt senioren in Prins Alexander de gelegenheid om gratis de training Weerbare Senioren te volgen. In deze training komen alle onderdelen van weerbaarheid voorbij. En dat alles in een ontspannen sfeer en in gezelschap van leeftijdgenoten. De trainingen vinden plaats op een aantal plekken verspreid over Prins Alexander. Senioren kunnen altijd in de eigen buurt terecht voor de training. De trainer heeft ervaring met senioren en werkt in het dagelijks leven bij de politie.

Doe mee! Leer STOP! zeggen en werk aan uw weerbaarheid als senior

De training geeft u zelfvertrouwen en een gevoel van weerbaarheid. U zegt voortaan STOP! in ongewenste situaties. En u leert om de juiste houding aan te nemen. Hierdoor valt u minder snel en komt u zelfverzekerder over. Ook als uw lichamelijke conditie niet optimaal is, kunt u veel plezier beleven aan deze training.

Aanmelden

Doe gratis mee aan weerbare senioren.

Aanmelden kan door te bellen naar 06 - 57 35 57 63 (op werkdagen van 15.00 tot 17.00 uur) of door een mail te sturen naar Lex Bezemer.

Tijden en plekken

 • Vrijdag 1 december; 10.00 uur
  Nieuw Kellogg, in de recreatieruimte
 • Maandag 4 december; 13.00 uur
  Nieuw Kellogg, in de recreatieruimte
 • Donderdag 7 december; 9.30 uur en 11.00 uur
  Huis van de wijk Rendierhof, Rendierstraat 3
 • Vrijdag 8 december; 9.30 uur en 11.00 uur
  Huis van de wijk Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150
 • Maandag 11 december; 13.00 uur en 14.15 uur
  Huis van de wijk de Orient, Kobehof 5
 • Donderdag 14 december; 10.30 uur
  Huis van de wijk de Kristal, Cypruslaan 406
 • Maandag 18 december; 12.00 uur en 13.30 uur
  Huis van de wijk  Youngsters, Ambachtsplein 141
 • Donderdag 21 december; 9.30 uur en 11.00 uur
  Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Bramanteplein 2

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Programma Oost? Neem dan contact op met Dorine de Koning.