Plaswijckpark
Gepubliceerd op: 04-07-2017
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plaswijckpark/
Spring naar het artikel

Parkeren rond familiepark Plaswijck is voor de bewoners en de bezoekers al jaren een probleem. Het zorgt voor veel discussie in de directe woonomgeving. Gemeente en bewoners gaan samen de problemen aanpakken.

Plaswijckpark is een belangrijke toeristische trekpleister voor Rotterdam. In 2016 waren er 450.000 bezoekers die met auto’s, bussen en fietsen naar het park komen. Plaswijckpark komt parkeerplaatsen tekort waardoor bezoekers hun auto in de omliggende buurt parkeren. Bewoners kunnen hun voertuig niet kwijt. Sommige bezoekers zetten hun auto op een gevaarlijke plek voor het verkeer of rijden steeds rond op zoek naar een parkeerplaats. Gemeente, bewoners en Plaswijckpark vinden dat hier wat aan gedaan moet worden.

Aanpassingen op de korte termijn

Er wordt aandacht besteed aan het terugdringen van de directe parkeeroverlast in de woonstraten. De gemeente heeft in overleg met bewoners, politie en Plaswijckpark een actielijst opgesteld. Het bussenprobleem op de Ringdijk wordt aangepakt. Er zijn paaltjes en bloembakken geplaatst om parkeeroverlast in de bochten aan te pakken. Voor de drukke dagen in juli en augustus wordt een tijdelijke verkeersregeling opgezet.

Aanpak voor de lange termijn

Voor de oplossing op de lange termijn worden twee vragen gesteld:

  • hoeveel parkeerplaatsen komt Plaswijckpark tekort
  • hoe zorgen we ervoor dat het verkeer veilig bij Plaswijckpark komt zonder teveel overlast te veroorzaken voor de omgeving.

In juni en juli 2016 is onderzocht hoeveel parkeerplaatsen Plaswijck tekort komt om alle bezoekers zonder overlast te ontvangen. Dat bleken er 450 te zijn. Er is een kaart gemaakt waarop mogelijke locaties zijn aangegeven met alle voorwaarden waaraan de locaties moeten voldoen. Die kaart wordt door de gemeente met de klankbordgroep besproken. Naar aanleiding daarvan én de kaart met locaties neemt de gemeenteraad een besluit welke locaties de voorkeur als parkeervoorziening hebben.

Ook de verkeersproblemen die met parkeren te maken hebben, pakken de gemeente en Plaswijckpark gezamenlijk aan. Om de behoefte van de bezoeker beter te begrijpen, stelt Plaswijckpark in samenwerking met de gemeente een onderzoek in. Heeft de bezoeker naast meer parkeerplaatsen bijvoorbeeld behoefte aan een goede busverbinding? Kunnen wij de bezoeker verleiden om later te komen door de prijzen tussen bepaalde tijden te verlagen? Welke invloed hebben openingstijden? De antwoorden op dat soort vragen, hebben invloed op de drukte die door de bewoners wordt ervaren. En met die antwoorden wordt een rapport opgesteld, een mobiliteitsvisie. De mobiliteitsvisie is nog in de maak.

Deelname en inspraak bewoners

Bewoners in de omgeving van het Plaswijckpark vormden de afgelopen jaren verschillende actiegroepen waarmee de gemeente en Plaswijckpark overleggen. Ze nemen deel op verschillende niveaus van de besluitvorming en hebben inspraak op bepaalde onderdelen. Ook individuele, actief betrokken bewoners hebben een stem bij de aanpak in hun straat of buurt.

In de klankbordgroep overleggen de gemeente, vertegenwoordigers van de bewoners, Plaswijckpark, de Tennisclub en de Gebiedscommissie met elkaar. Het gaat over de te maken keuzes en de nemen besluiten.

Er is voor de korte termijn aanpak een Werkgroep Beheerplan opgericht. Bewoners, Plaswijckpark, politie en de gemeente Rotterdam werken samen toe naar het opstellen van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd wat van de verschillende partijen op drukke en minder drukke dagen verwacht mag worden. Ook de uitgangspunten voor de structurele aanpak van de parkeeroverlast, het schoonhouden van de omgeving en het instellen van tijdelijke verkeersregelingen worden hierin vastgelegd.

Bij het aanpakken van de parkeerproblematiek Plaswijckpark worden veel documenten opgeleverd:

  • onderzoeken die zijn uitgevoerd leiden tot rapporten
  • plannen worden opgesteld en aangepast
  • vergaderingen hebben agenda’s en notulen
  • bewoners krijgen brieven 
  • acties en afspraken moeten worden opgeschreven.  

U kunt de beschikbare documenten via Notubiz bekijken en lezen.