Spring naar het artikel

De wijk Oudeland is gebouwd in de periode 1961-1964 en ligt in Hoogvliets oudste, gelijknamige polder. De wijk biedt veel, nu en ook in de toekomst met nieuw woningaanbod, groen en voorzieningen.

Op het gebied van het voormalige 'waterschip' (een gedeelte land dat onder water kon worden gezet als er geen water gespuid kon worden op de rivier) werd in de jaren '80 de Fledermausbuurt gerealiseerd. Een deel van de woningen is vervangen door nieuwbouw en er liggen nog plannen voor nieuwbouw in de toekomst. De straatnamen in Oudeland verwijzen naar opera's en operettes, zoals de Othelloweg, de Marthalaan en het Sadkopad.

Voorzieningen

Oudeland heeft veel groen. Tussen de rijksweg A15 en de wijk ligt het Oudelandse park. En de drukbezochte kinderboerderij De Oedenstee ligt in de buurt. In het midden van de buurt ligt het winkelcentrum Wilhelm Tell. Ook heeft de wijk een multifunctioneel centrum: Villa Vonk, de spil van de wijk. In dit prachtige gebouw zijn basisscholen gevestigd, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Er is een huiskamer, een jongerenruimte, een woonkeuken, een ontmoetingsruimte, een gymzaal en andere lokalen. De ruimten zijn te huur en kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt.

Herinrichting Oudeland

Rotterdam werkt aan nieuwe plannen om van Oudeland een groene en ruime woonwijk te maken. Een woonwijk waar het fijn wonen en leven is voor verschillende mensen. Nieuwe woningen, het opknappen van straten, meer speelplekken voor kinderen, het aanpakken van groen en de aanleg van meer water moeten daarvoor gaan zorgen.

Nieuw ruimtelijk kader

De afgelopen jaren zijn veel woningen en flatgebouwen gesloopt, maar door de economische crisis is de nieuwbouw stil komen te liggen. De ontwikkeling van de wijk is daardoor tot stilstand gekomen. Met het aantrekken van de economie wordt weer een begin gemaakt met de ontwikkeling van Oudeland.

De hernieuwde ontwikkeling van Oudeland kent wel een andere situatie dan voor de crisis; woningcorporatie Woonbron is geen samenwerkingspartner meer van de gemeente in de ontwikkeling van de wijk. Hierdoor moet opnieuw gekeken worden naar hoe Oudeland  samen met andere partners ontwikkeld kan worden.

Veelgestelde vragen over de ruimtelijke ontwikkelingen

De wijk Oudeland is een herstructureringswijk, waar de afgelopen jaren veel woningen en flatgebouwen zijn gesloopt. Door de economische crisis is echter de nieuwbouw stil komen te liggen.

Het gevolg daarvan is dat de ontwikkeling van de wijk nagenoeg stil is blijven staan en er veel braakliggend terrein is. Daarnaast heeft woningcorporatie Woonbron als voormalig partner in de ontwikkeling van de wijk aangegeven geen verdere mogelijkheden te zien en is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente ontbonden.

Met het aantrekken van de economie wordt voorzichtig weer een begin gemaakt met de ontwikkeling van Oudeland. De ambities van de visie voor Oudeland uit 2004 zijn daarbij overeind gebleven. Wel is er, door de economische situatie én het terugtrekken van Woonbron, een andere situatie ontstaan dan voor de crisis. Daardoor was het noodzakelijk om opnieuw te kijken naar op welke manier Oudeland samen met andere partners ontwikkeld kan worden.

De ambitie om van Oudeland een groene en waterrijke woonwijk te maken staan nog steeds overeind.

 De belangrijkste uitgangspunten van het ruimtelijk kader zijn:

  • realiseren van meer groen en water
  • meer speelvoorzieningen voor alle leeftijden
  • ontwikkeling van (middel) dure  huur- en koopwoningen
  • herkenbare wegenstructuur door het aanplanten van bomen en het verbeteren van het wegdek.

De ontwikkeling van Oudeland is inderdaad vertraagd. De gemeente had dit graag anders gezien. Door de economische crisis en het ontbinden van de overeenkomst met Woonbron zijn plannen vertraagd.

Nu het economisch beter lijkt te gaan is er vanuit projectontwikkelaars weer interesse om verder te bouwen. Ook vanuit de gemeente willen we blijven investeren in de wijk. Wel is de situatie om Oudeland te ontwikkelen anders dan voor de crisis. Woonbron is geen samenwerkingspartner meer in de ontwikkeling van de wijk en daardoor is de ontwikkeling en het tempo van de realisatie afhankelijk van interesse van marktpartijen.

Om Oudeland te ontwikkelen tot een wijk waar het goed wonen is, is de gemeente gebonden aan financiële, technische en juridische mogelijkheden en beperkingen. Het ruimtelijk kader laat zien hoe dat Oudeland  binnen deze kaders eruit kan komen te zien.  De échte concrete uitwerking van de plannen volgt pas als er marktpartijen zijn die dit daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Dat is de volgende stap en daar wordt de wijk ook bij betrokken.

Het Cruijff Court is door slijtage dringend aan vervanging toe. De Cruyff Foundation heeft aangegeven dat zij alleen willen meewerken aan vervanging als er ook meer wordt gedaan aan programmering (voetbaltoernooien etc.) én als het Cruijff Court een plek krijgt in de wijk waar het meer gebruikt wordt. De gemeente heeft daarom voorgesteld om het Cruyff Court te verplaatsen naar een centralere/ beter bereikbare plek en samen met bewoners aan de programmering te werken om zo het Cruyff Court in de wijk te kunnen behouden.

De Cruyff Foundation en de initiatiefnemers van de nieuwe natuurspeeltuin zijn erg enthousiast over de combinatie van Cruyff Court en natuurspeeltuin en zien veel mogelijkheden om elkaar te versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van programmering, waarbij beide speelvoorzieningen ingezet kunnen worden voor een breed sport programma en leerprogramma’s over de natuur. Samen met bewoners en betrokkenen wordt gekeken naar de invulling hiervan.

Bij het ontwerp en de inrichting van de speelplekken zal ook gekeken worden naar het veiligheidsaspect van de speelplaatsen. De wens om de speeltuinen met hekken of heggen af te scheiden van het verkeer wordt meegenomen in het ontwerp.

De ambitie is om voor verschillende leeftijden speelvoorzieningen te creëren. Samen met Sport en Cultuur kijken we ook naar de speelvoorzieningen voor deze doelgroep. De gemeente gaat graag in gesprek met deze groep om de ideeën die bij hen bestaan zoveel mogelijk te combineren met de gepresenteerde plannen.

De exacte locatie en uitwerking van de speelvoorzieningen staan nog niet vast; dit volgt nog. In de uitwerking wordt rekening gehouden met locaties en invulling voor verschillende leeftijden in Oudeland.

In de Woonvisie heeft de gemeente vastgesteld dat er in Rotterdam een betere verhouding moet komen tussen goedkope, middeldure en dure woningen. We realiseren ons dat dit een vervelende boodschap is voor de huidige bewoners van de flats die gesloopt gaan worden. Voor de periode tot aan de sloop gaat de gemeente in gesprek met Woonbron om afspraken te maken over de leefbaarheid.

In het ruimtelijk kader zijn voor deze locatie een tweetal varianten geschetst, één met rijtjes woningen en één met een appartementencomplex. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen waar het meeste behoefte aan is.

Dit wordt meegenomen in de wensenlijst van het project Groene Gordel.

Volgens het ongewijzigde beleid is er bij de Falstaffstraat een hondenuitlaatplaats. De informatie staat ook op onderstaande plattegrond.

Bij de definitieve inrichting van de buitenruimte wordt verdere studie gedaan naar de precieze plaatsing van de bomen.

De gemeente vindt waterpartijen een extra kwaliteit in de buitenruimte, omdat het bijdraagt aan de groenstructuur en herkenbaarheid. Daarnaast is het water nodig om de grondwaterstand goed te beheersen en als berging van regenwater.

De gemeente vervangt in Oudeland de riolering. Oude rioolbuizen zijn namelijk vaak lek en daardoor kan er onbedoeld grondwater naar binnen stromen, dat zo verder wordt afgevoerd naar de (Afvalwaterzuiveringsinstallatie).

Als de gemeente verwacht dat de grondwaterstand na de rioolwerkzaamheden te hoog zal worden (hoger dan 0.80 meter benden uitgiftepeil), wordt naast het riool een afvoerbuis voor overtollig water aangelegd. Dit wordt drainage genoemd. Huiseigenaren kunnen hier eventueel hun eigen afvoer op (eigen initiatief) aan (laten) sluiten.

Hogere grondwaterstand

Het kan zijn dat na de rioolwerkzaamheden hinder ontstaat door de hogere grondwaterstand. De eigenaar van een woning of bedrijfspand moet ervoor zorgen dat dit waterdicht is. Dat geldt ook voor kelders en souterrains. Kruipruimtes kunnen meestal niet waterdicht gemaakt worden. Deze kunt u bijvoorbeeld (laten) ophogen of aanvullen met zand. Ook is het mogelijk om zelf een afvoerbuis aan te (laten) leggen op uw terrein en deze aan te (laten) sluiten op de gemeentelijke afvoerbuis of riolering. Een aannemer kan u hierbij helpen.

Voor vragen en nadere informatie over grondwater kunt u terecht bij het waterloket.

Het ruimtelijk kader bevat nu nog geen detailinformatie over (extra) parkeerplekken. Dit wordt per straat in de uitwerking van de inrichting meegenomen. Per plan zal nog bepaald gaan worden hoe de participatie vorm krijgt.

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden bekeken om tot een oplossing te komen voor de verkeersdrukte. Eén van de mogelijkheden is het afsluiten van de Oudelandseweg in een bepaald tijdvak, maar tijdens de informatieavond is gebleken dat daar geen draagvlak voor is. Daarom wordt de Oudelandseweg niet afgesloten.

Nee, het fietspad komt niet vlak langs de woningen bij Tussenwater- Troubadourlaan. De gemeente heeft geluisterd naar de bezwaren van bewoners en heeft daarom het fietspad een stuk naar het noorden opgeschoven, zodat er een behoorlijke afstand tussen fietspad en woningen komt en eventuele overlast voorkomen wordt.

Het verkeersoverleg heeft eerder negatief geadviseerd over het aanleggen van een zebra op de Othelloweg, omdat de ervaring van de afgelopen jaren in Rotterdam leert dat veel zebra’s een schijnveiligheid creëren. Voetgangers denken dat ze veilig kunnen oversteken, terwijl auto’s doorrijden. We verwachten dat dit ook op deze plek zo zal zijn. Om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan is er een plateau aangelegd en is het een langzaam verkeersroute (30 km zone).

Het (fiets)pad dat met de sloop van de school is verdwenen, komt terug in het ruimtelijk kader en sluit aan bij Villa Vonk.

De plateaus worden inderdaad nog verhoogd, maar het is helaas nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment is er geen budget voor kleinere ingrepen en daar wordt nu eerst naar gekeken.

Het voetpad aan de zuidzijde van de Oudelandseweg tussen Aveling en Traviataweg wordt teruggebracht.

De Fideliolaan wordt een 30 km zone met een bijpassende inrichting. Dat betekent dat op deze weg geen asfalt wordt gelegd, want asfalt nodigt uit om nog harder te rijden.