Oude Kleiweg 80
Gepubliceerd op: 09-03-2021
Geprint op: 26-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oude-kleiweg-80/
Ga naar de hoofdinhoud

Gebied Oude Kleiweg 80 wordt tot ontwikkeling gebracht met als doel een bijdrage te leveren aan het woningaanbod van Overschie.

Op deze locatie stelt de gemeente Rotterdam meerdere kavels beschikbaar voor het bouwen van woningen in particulier opdrachtgeverschap. Het gaat om totaal acht kavels met een eigen, landelijk karakter.

Op dinsdagavond 6 april troffen medewerkers van het cluster Stadsontwikkeling en 10 omwonenden van de projectlocatie Oude Kleiweg 80 elkaar in een online sessie.

De avond start met de projectmanager die een korte terugblik werpt op de participatiebijeenkomst in 2019. Daarna schetst hij wat de aanleiding van de avond is. Vervolgens presenteert hij kort welke werkzaamheden er plaats gaan vinden om de locatie bouwrijp te maken, wat de bouwroute is en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Kort samengevat: de werkzaamheden starten halverwege mei. De bouwroute is via de Terletweg en de gemeente zegt toe de drempels bij de projectlocatie te verlagen ter voorkoming van trillinghinder.

Vervolgens licht de adviseur geotechniek het verhaal over de werking van de geplaatste trillingsmeters toe en vertelt hij binnen welke waarden welke stappen ondernomen worden. Tot slot komt de vertegenwoordiger vanuit aannemer Van Gelder aan het woord. Hij licht de verschillende werkzaamheden verder toe en meldt dat er bij het aanleggen van het riool ter hoogte van de ingang van het bouwterrein tijdelijk een omleiding zal zijn.

Aan het einde van de avond was er voor deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. Veel van deze vragen zijn opgenomen onder het kopje Veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Zelfbouw

Uniek wonen en werken, dat is wat de gemeente Rotterdam meer mogelijk wil maken. Ook binnen de bestaande stad. Dit doet de gemeente met aanbod voor mensen die zelf aan de slag willen met het alleen - of samen - bouwen van hun woning(en). Zelfbouw houdt in dat de particuliere opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de kavel. Met als resultaat het creëren van een eigen, bijzondere plek. De gemeente speelt uiteraard ook een rol in dit proces. Het inrichtingsplan voorziet in de ontsluiting van de kavels en de overgangen met het openbaar gebied.

Opgave

Project Oude Kleiweg 80 gaat over de ontwikkeling van acht vrijstaande woningen waarvan één geschakelde (werk)- woning met een landelijk karakter. Het doel van deze woning is om de sfeer van het gebied te versterken. Het introverte karakter van de locatie moet namelijk zoveel mogelijk in stand gehouden worden door een groene afscherming en een watergang aan de noordzijde van de locatie.

De acht kavels hebben elk hun eigen karakter en zijn verdeeld over twee openbare erven die met elkaar verbonden zijn. De erven worden via openbare we­gen ontsloten. De aanleg van de openbare erven, wegen en kabels en leidingen (tot aan de kavelgrenzen) behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam.

Verwachte planning

 • Mei 2021: Start bouwrijp maken
 • Eind juli 2021: Bouwrijp maken gereed
 • November 2021: Aanplanten bomen

Start bouw: Hangt af van ontwikkelingen, verwachte bouwperiode van 2de helft 2022 tot en met eind 2025.
Woonrijp: Hangt sterk af van hoe snel er wordt gebouwd.

Bouwrijp maken

Binnenkort starten de bodemsaneringswerkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken. Hiervoor wordt een bouwstraat aangelegd. Met de rioleringswerkzaamheden wordt eind april gestart. Ruim voordat het werk begint, ontvangt u van ons een gedetailleerde planning en inzicht in de verkeersmaatregelen. De werkzaamheden zijn vooral op de locatie Oude Kleiweg 80 en een deel op de openbare weg.

Veelgestelde vragen bouwrijp maken

De verwachte zettingen als gevolg van de ophoging zijn berekend. Er treedt geen zetting op met effect op de omliggende woningen. Alleen bij het volkstuinhuisje dichtst bij projectlocatie treedt extra zetting op van 2 mm aan de noordkant en 1mm aan de zuidkant. Dat is een verwaarlozen zetting, vergeleken met de normale zettingen in het gebied gemiddeld 5-10 mm per jaar.

Er wordt begonnen bij de ingang aan de Oude Kleiweg.

Veelgestelde vragen bouwverkeer

Dit varieert, afhankelijk van het soort werkzaamheden.

 • Saneringswerkzaamheden (2 weken): 150 vrachten
 • Grondwerk (1 week): 50 vrachten
 • Rioleringswerkzaamheden (3 weken): 30 vrachten
 • Straatwerk (2 weken): 100 vrachten

De directievoerder van de gemeente ziet toe op het navolgen van de regels zoals toegelicht op de sheet over de bouwlogistieke voorwaarden.  Als de aannemer zich niet aan de regels houdt wordt dit via een boete gekort op zijn aanneemsom.

De vrachtwagens zijn maximaal 50 ton en voldoen aan de eisen voor gebruik op de openbare weg. Gezien de grote transportafstanden is het niet rendabel om met kleine wagens te rijden. Wel geldt de afspraak dat een maximum snelheid wordt aangehouden, waarop streng wordt gecontroleerd.

De gemeente heeft naar de mogelijke routes gekeken. De route via Overschiese Kleiweg – Terletweg – Beekweg blijkt de enige mogelijke.

 • In verband met werkzaamheden aan de Zestienhovensekade is deze route niet beschikbaar.  Het bouwverkeer van dat project zal overigens geen gebruik maken van de Overschiese Kleiweg en rijdt vanaf het noorden naar dat werkgebied.
 • Een route via het fietspad (bij Molenpad erin en dan rechts parallel richting Terletweg) is om meerdere redenen onmogelijk en onwenselijk:
  • De combinatie van vrachtwagens met langzaam verkeer is i.v.m. veiligheid niet mogelijk. Afsluiten van het fietspad is ongewenst, het fietspad vormt een belangrijke functie (ook als alternatief voor de Overschiese Kleiweg) zeker ook in Corona tijd. De route is onderdeel van de Steilrandzone, dit is een landschappelijke en ecologische zone.
  • Het fietspad is niet gebouwd voor vrachtverkeer. Het is zeker bij de bochten/aansluitingen te smal, en het wegdek zelf kan de vele vervoersbewegingen ook niet aan.
  • Op sommige plekken, met name het Molenpad, staan bomen te dicht op het fietspad.

Veelgestelde vragen trillingen

Vooruitlopend op de bouwrijp werkzaamheden zijn in februari 2021 bomen gerooid op de projectlocatie. Dit heeft plaatsgevonden voordat maatregelen (nul-opname en plaatsen trillingsmeters) waren uitgevoerd. De inschatting van de gemeente was dat de rooiwerkzaamheden weinig tot geen trillingsoverlast voor de omgeving zouden geven, vandaar dat deze werkzaamheden vooruitlopend zijn uitgevoerd.  De aannemer die de rooiwerkzaamheden heeft uitgevoerd heeft nadrukkelijk instructie en opdracht gehad om de werkzaamheden op zodanige wijze uit te voeren, dat trillingen beperkt zouden worden. Bijvoorbeeld het niet in een keer laten vallen van bomen maar juist in kleinere delen gecontroleerd op de grond leggen. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de aannemer zich niet aan deze instructie heeft gehouden.

Aan het deel van de Overschiese kleiweg, dat tegenover de werkzaamheden ligt, zijn 3 opnemers in panden geplaatst. Dat is representatief voor alle 19 woningen.

Ja. De plateaus bij de Oude Kleiweg en bij de Terletweg worden aangepast.

Op begane-grondniveau. De ervaring van trillingen van een persoon op hogere etage is groter dan op begane grondniveau, voor schade zal dit veel sneller plaatsvinden op begane-grond niveau in plaats van op bovenliggende verdiepingen.

Overige veelgestelde vragen

Aansluitend op het bouwrijp maken, start het verkoopproces in de tweede helft van 2021 (na de zomervakantie).

Hinder en overlast is niet helemaal uit te sluiten. De gemeente wijst in de koopcontracten voor de zelfbouwkavels op de situatie. De toekomstig eigenaren/kopers en hun aannemers zijn hiervoor primair verantwoordelijk.

Nee, niet vanuit dit project. De parkeeropgave voor de nieuwbouw wordt op eigen terrein opgelost.  Er zijn ook geen tijdelijke aanpassingen nodig tijdens het bouwrijp maken.

De verkoop zal via woneninrotterdam.nl verlopen. Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief als u interesse heeft en houdt de website in de gaten. Op dit moment is start verkoop nog niet bekend. Verwacht wordt dat één jaar tot anderhalf jaar na de loting er door de individuele kopers gestart kan worden met bouwen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met info@woneninrotterdam.nl.

Dat is niet precies aan te geven. Dit hangt onder andere af van het tempo waarin de kopers hun woning ontwerpen en of zij een geschikte aannemer kunnen vinden.  Dit kan ongeveer 1 tot 1,5 jaar na de verkoop van de kavel zijn.  De stukken voor de loting van de kavels worden op dit moment voorbereid vanuit team zelfbouw van Stadsontwikkeling.

De nieuwe woningen zullen met de representatieve kant naar de Overschiese Kleiweg georiënteerd worden. Dit wordt geregeld in de kavelpaspoorten.

De bemaling voor de rioleringswerkzaamheden zal geen invloed hebben op bestaande panden. Dit komt door de aanwezigheid van de sloot en de slecht doorlatende bodem onder de sloot (klei/veen). De panden liggen daardoor buiten de invloedssfeer van de bemaling.

Er wordt begonnen in mei om 7 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middag. Gezien de tijd van het jaar is de verwachting dat er geen werklampen gebruikt worden.

Zie ook deze vraag. Dit wordt opgenomen in de koopcontracten voor de zelfbouwwoningen, zodat hierdoor de overlast voor de buurt zo veel mogelijk beperkt wordt. De toekomstig eigenaren/kopers en hun aannemers zijn hiervoor primair verantwoordelijk.

Alleen voor het bouwrijp maken is er sprake van echt zwaar transport. In die fase wordt namelijk veel grond vervoerd en dat is vele malen zwaarder dan het vervoer van bouwmaterialen ten behoeve van de bouw van de woningen. Daarmee is er in de fase van het bouwrijp maken meer kans op schade door scheuren of iets dergelijks in de omliggende woningen dan tijdens de bouw van de woningen. Zelfbouwers worden niet verplicht ook een vooropname te doen. Wel zijn zij verantwoordelijk als er schade zou ontstaan tijdens de bouwfase. Aannemers zijn daar standaard voor verzekerd.

De molenbiotoop wordt niet aangetast. Dit alles is eerder al meegenomen in het bouwplan en goedgekeurd door de provincie.

De contouren van de voormalige boerderij zal teruggebouwd worden (dezelfde footprint en bouwhoogten). Dit is met randvoorwaarden vastgelegd in het kavelpaspoort van de desbetreffende kavel.

Voor vragen die specifiek betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met David Susani, via 06 - 146 806 72 of een e-mail sturen naar dsusani@vangelder.com.

Ook via deze pagina kunt op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken.

 

Meer informatie

Voor vragen of reacties kunt u contact met ons opnemen via oudekleiweg80SO@rotterdam.nl.
Voor meer informatie over de loting en verkoop van de kavels kunt u terecht op woneninrotterdam.nl.