Inclusieve stad
Gepubliceerd op: 15-04-2019
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-inclusief/
Spring naar het artikel

Rotterdam is één stad op twee oevers, een stad waarin mensen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden en gezindten kunnen meedoen en elkaar kunnen ontmoeten.

In een inclusieve stad hebben mensen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, met en zonder beperking, dezelfde kansen op scholing, werk, inkomensverwerving, wonen, zorg, cultuur, sport en vertegenwoordiging in het bestuur. Hiervoor is het belangrijk barrières weg te nemen, zodat Rotterdammers gemakkelijker kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke processen.

In een inclusieve stad zijn gemengde buurten, waar verschillende groepen met elkaar samenleven, elkaar ontmoeten en waar ruimte is voor andere meningen. Dat kan betekenen dat de winkel om de hoek voor jou vertrouwde, maar ook nieuwe producten verkoopt. Dat in het park voor de deur de ene dag mensen barbecueën en dat er de andere dag een theaterfestival plaatsvindt. Het betekent ook een betere bereikbaarheid van bijvoorbeeld sport, cultuur, school en werk.

Daarom wil Rotterdam gemengde wijken waar de bewoners zich mee verbonden voelen, met goede scholen en voorzieningen in elke wijk. En aantrekkelijke openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is en die zich leent voor intensief gebruik en ontmoeting.

Kernwaarden inclusieve stad

  • Sociale veerkracht: Iedereen in Rotterdam is voldoende zelfredzaam en voorbereid op toekomstige ontwikkelingen
  • Toegankelijkheid: Het is voor iedereen mogelijk om mee te doen, vaardigheden te ontwikkelen en persoonlijk te groeien
  • Ruimte voor ontmoeting: De inrichting van de openbare ruimte is afgestemd op verschillende behoeften en vergroot de kans op ontmoeting
  • Gemengde wijken: We streven naar sociaal-economisch gemengde wijken met mogelijkheden om in de wijk wooncarrière te maken
  • Binding met de buurt: Buurten hebben een eigen identiteit, die ervoor zorgt dat mensen zich er thuis voelen. Daar willen we op voortbouwen, zowel in sociale als fysieke zin.

Veranderende bevolkingssamenstelling

Rotterdam groeit steeds verder uit tot een stad van diversiteit, waar mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar samenleven. Het algemene beeld is dat diversiteit bij een havenstad als Rotterdam hoort. Een groot deel van de bewoners viert de diversiteit en voelt zich mede daarom thuis in Rotterdam, zo blijkt onder meer uit het Verhaal van de Stad. Maar we sluiten onze ogen niet voor het feit dat diversiteit ook spanningen op kan roepen. Daarom faciliteren we ontmoeting tussen diverse groepen. De inrichting van de openbare ruimte speelt hierop in. Ook maatschappelijke voorzieningen als sport en onderwijs kunnen bijdragen aan meer begrip voor elkaar.

Kwetsbare groepen bewoners

Rotterdam is van oorsprong een havenstad. De werkzaamheden in de haven hebben er lang voor gezorgd dat de stad veel laagopgeleiden trok. Er zijn wijken met veel sociale huurwoningen waarin Rotterdammers wonen die in sommige gevallen geen of nauwelijks werk, een laag inkomen en weinig scholing hebben en van wie de levensstijl ongezond is te noemen. En hoewel er in deze wijken veel openbare ruimte is en een goede infrastructuur, ontbreekt de verbinding met werk en voorzieningen. Hierdoor ervaren mensen drempels om naar werk, school of activiteiten te gaan. Logistieke oplossingen kunnen dit verbeteren.  

We willen het perspectief van kwetsbare groepen verbeteren door de mogelijkheden te vergroten om wooncarrière te maken. Dat kan door nieuwe betaalbare woningen te bouwen, maar ook door te streven naar een betere verhouding tussen goedkope en duurdere woningen in gebieden waar de woningvoorraad te eenzijdig is. En door méér woningen per vierkante kilometer te bouwen, ontstaat ook een groter draagvlak voor nieuwe verbindingen van en tussen het openbaar vervoer waardoor onderwijs, werk en activiteiten weer beter bereikbaar zijn.

Tegengaan van eenzaamheid

Rotterdammers hebben een grote behoefte aan de menselijke maat en echt contact. Zorgen rond diversiteit en verschillen tussen bevolkingsgroepen maken dat mensen meer verbinding zoeken. Daarnaast groeit de eenzaamheid onder ouderen in de stad. Enerzijds door het rijksbeleid waarbij senioren langer thuis wonen in plaats van in bejaardenhuizen. Anderzijds door technologische ontwikkelingen en nieuwe woonvormen die dit mogelijk maken. Het aantal eenpersoonshuishoudens in Rotterdam stijgt met 15% naar ruim 180.000 in 2035. Vanuit de trends van diversiteit en eenzaamheid groeit de vraag naar meer ontmoetingsplekken en verbindende activiteiten in de stad en de buurt zoals City Lounge: de binnenstad als huiskamer met subkamers in de buitenwijken.

Verbinden

In Nederland concentreren niet-westerse allochtonen zich veelal in de (grotere) steden, zo ook in Rotterdam. In veel steden geldt dat het opleidingsniveau en het inkomen voor een deel bepalend zijn voor de wijk en de buurt waarin je woont. Rotterdam kent enkele relatief eenzijdige wijken, maar ook een groot aantal gemengde wijken. Dit betekent echter niet dat de inwoners in die gemengde wijken ook samenleven; ze leven vaak langs elkaar heen. Daarom hebben we de ambitie om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen.

School en werk

Het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdam is laag, hoewel dat langzaam verbetert. De schoolresultaten stijgen, het aantal voortijdig schoolverlaters daalt en meer hoogopgeleiden binden zich aan de stad. Het maken van de juiste schoolkeuze wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. We willen graag goed passend onderwijs op verschillende niveaus:  in Rotterdam-Zuid meer voorgezet onderwijs en op de noordoever juist meer basisscholen. Daarnaast moeten scholen en werk beter bereikbaar worden met de fiets en het openbaar vervoer zodat mensen geen logistieke drempels ervaren om passend onderwijs te volgen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de Omgevingswet; voor alle perspectieven en overige informatie op de webpagina Omgevingsvisie Rotterdam.
Vragen over de omgevingsvisie? Mail naar omgevingsvisieSO@rotterdam.nl.

\