Spring naar het artikel

In 2014 is de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid naar de stad overgegaan. De gemeente kreeg hiermee de mogelijkheid om zorg en welzijn beter passend bij bewoners te organiseren.

Voor de nieuwe wettelijke taken rond jeugdhulp en de volwassenenzorg stelde de gemeenteraad in 2014 een aantal plannen vast:

  • het Wmo-kader 2015 ‘Rotterdammers voor elkaar’
  • het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ)
  • en de bijbehorende verordeningen

Deze documenten beschrijven de uitgangspunten en resultaten voor het jeugd- en volwassenenstelsel.

De basis voor toekomstbestending welzijnswerk is vastgelegd in het kader Nieuw Rotterdams Welzijn. Het NRW richt zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners. Voor de organisatie van het NRW zijn de wijk en het gebied het uitgangspunt. Het welzijnswerk kent de vraag van bewoners, ondersteunt initiatieven en brengt -met zijn professionals- bewoners en organisaties bij elkaar. Zijn mensen aangewezen op meer specialistische en/of langdurige ondersteuning, en kan hun netwerk deze hulp niet verlenen? Dan krijgen ze snel professionele hulp. Denk hierbij aan basishulp jeugd, maatschappelijk werk of advies.

Doelen

Met de nieuwe Wmo wil de gemeente stimuleren dat:

  • Rotterdammers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving
  • bewoners aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, oftewel wat zij zelf kunnen organiseren in hun eigen netwerk
  • er minder zorggebruik is, want er is minder geld beschikbaar
  • we investeren in informele zorg en de inzet van vrijwilligers