Noordelijk Niertje
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noordelijk-niertje/
Ga naar de hoofdinhoud

De Nederlandse Bouw Unie ontwikkelt het plan NN Kralingen met 54 woningen op de nieuwbouwlocatie Noordelijk Niertje Oost. De gemeente zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw.

Het Definitief Ontwerp voor het Inrichtingsplan van de buitenruimte rondom de nieuwbouwlocatie is vastgesteld.

Mede op basis van wensen en ideeën van bewoners is het Voorlopig Ontwerp verder uitgetekend. Op 12 februari 2020 kregen huidige en toekomstige bewoners het Voorlopig Ontwerp van het Inrichtingsplan (VO IP) Noordelijk Niertje te zien bij de gemeentelijke informatieavond. Ze konden reageren op het ontwerp. Tussen 4 en 20 februari konden ze ook digitaal reageren.

Bij het Voorlopig Ontwerp is de bewoners de keuze voor een van de twee varianten voorgelegd: een variant met langsparkeren op straat en een variant met langsparkeren in parkeervakken. De meeste bewoners kozen voor langsparkeren op straat en dus behoud van de huidige situatie.

Het Definitief Ontwerp met de bijbehorende doorsnedes en het beplantingsplan kunt u hieronder downloaden. Het reactiedocument met bewonersreacties kunt u opvragen via e-mail.

Op basis van het Definitief Ontwerp bereidt de gemeente de uitvoering voor, in overleg met de ontwikkelaar Nederlandse Bouw Unie (NBU). Oplevering van de eerste woningen is in het eerste kwartaal van 2021 gepland. Op dit moment verwacht de gemeente dat de werkzaamheden aan de Leendert Butterstraat eind 2020 starten. De planning is om de Leendert Butterstraat gereed te hebben als de eerste woningen worden opgeleverd. De andere delen van het inrichtingsplan volgen daarna. Bovenstaande onder voorbehoud dat de planning nog kan wijzigen.

Het plan NN Kralingen

In het ontwerp van het gehele plan en de architectuur van de woningen is rekening gehouden met de geluidshinder vanaf de A16 en de Kralingse Zoom. En met het thema duurzaamheid. Aan de Kralingse Zoom komt een autovrije groene zone met een wandelpad langs het water. Geparkeerde auto’s worden uit het zicht gehouden in een half verdiepte parkeergarage, twee parkeerhofjes en carports. De daken zijn geschikt voor begroeiing, regenwaterberging en zonnepanelen. Door een buffersysteem onder de woningen kan regenwater worden gebruikt in de tuinen. Uiteindelijk komt het in de singel in de groene zone.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite: nnkralingen.nl.

Over dit project worden nieuwsbrieven verzonden in de wijk. Hieronder vindt u de laatste editie. Wilt u deze (of eerdere uitgaven) ook digitaal ontvangen, dan kunt u mailen naar noordelijkniertje@rotterdam.nl.

Tweede fase bomenkap

De tweede fase van de bomenkap is uitgevoerd. Niet alle bomen waarvoor vergunning was om te kappen, zijn uiteindelijk gekapt. Drie bomen blijven voorlopig staan omdat deze mogelijk behouden kunnen blijven. Dit is echter afhankelijk van het uiteindelijke Inrichtingsplan, de ligging van de toekomstige kabels en buizen en de groei van deze bomen. De bomen stonden eerder in een bosschage. Hierdoor bestaat de kans dat ze nu, als min of meer solitair staande boom, instabiel zijn.

Aanleg riolering

Voor de nieuwbouwlocatie is de riolering aangelegd. De afgelopen maanden zijn de rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Een brief met informatie daarover is verstuurd naar de bewoners van de Leendert Butterstraat. Daara waren de werkzaamheden het meest merkbaar.

Inrichting openbare ruimte rond de nieuwbouw

Op 30 oktober en 1 november 2017 waren twee bijeenkomsten over de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwbouwontwikkeling. 22 bewoners namen hieraan deel. Zij deelden hun wensen en ideeën over thema’s voor de hele buurt (verkeer, spelen, wandelzone) en de Leendert Butterstraat (parkeren, vuilnisophaalplekken, groen, inrichting van de straat). De opmerkingen zijn opgenomen in het Programma van Eisen voor het Inrichtingsplan Noordelijk Niertje-Oost. Dat is de handleiding waarmee een voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte wordt uitgewerkt. Aanvullende opmerkingen zijn gemaakt en door de Gebiedscommissie besproken. Hierna wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor het Inrichtingsplan. Dit Voorlopig Ontwerp is onder andere onderwerp van bespreking bij de volgende informatiebijeenkomst.

Verkeersmaatregelen

Na de bijeenkomsten van eind oktober/begin november 2017 liepen enkele bewoners met de verkeerskundige van de gemeente door de wijk. Ze bespraken welke extra maatregelen mogelijk zijn om de rijsnelheid nog verder te beperken. Het resultaat van de wandeling is beschreven in de bewonersbrief van november/december 2017. De daaruit volgende  werkzaamheden (enkele extra drempels) zijn inmiddels uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

In de zomer van 2017 zijn de met de klankbordgroep afgestemde verkeersmaatregelen uitgevoerd:

  • In de Klaas Kosterstraat zijn op de twee kruispunten paaltjes geplaatst om de rijbaan duidelijker van het voetpad te scheiden.
  • De wijkinrit bij de Schultz van Hagenstraat is verbreed en daar is een parkeerverbod gekomen. Verkeersdeelnemers kunnen elkaar zo beter kunnen zien en kunnen beter langs elkaar rijden.
  • Inmiddels zijn ook de twee snelheidsmetingen afgerond. Het resultaat van de tweede meting bevestigt dat de meerderheid van de automobilisten zich houdt aan de snelheidslimiet van 30km/uur.

In april 2018 zijn, na een extra ronde met een paar bewoners uit de wijk, nog enkele drempels in de wijk aangepast/toegevoegd.

5 juli 2017

Op 5 juli 2017 presenteerde de NBU hun plan aan de omwonenden. In het najaar van 2017 ging de NBU van start met de uitwerking van de bouwplannen. In het najaar van 2018 begint de bouw van de woningen.

Bestemmingsplan onherroepelijk

In mei 2016 werd het bestemmingsplan onherroepelijk. Bent u geïnteresseerd in de originele en volledige uitspraak? Dan kunt u deze op de website van de Raad van State vinden.

Duurzaam wonen

Duurzaamheid is verweven in de architectuur en het stedenbouwkundig plan. Zo zijn bijvoorbeeld de daken die geschikt zijn voor begroeiing, regenwaterberging en zonnepanelen. En door een buffersysteem onder de woningen kan regenwater worden gebruikt in de tuinen. Of het komt in de singel in de groene zone.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Sjoerd Ennenga, 06 - 538 028 28.