Spring naar het artikel

De Nederlandse Bouw Unie ontwikkelt het plan NN Kralingen met 54 woningen op de nieuwbouwlocatie Noordelijk Niertje Oost. De gemeente zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw.

In het najaar 2017 is het ontwerp gestart van de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouwlocatie. Het Programma van Eisen (PvE) is gereed en definitief vastgesteld. In het PvE zijn de volgende randvoorwaarden opgenomen:

 • gemeentelijke richtlijnen en budgetten voor inrichting en onderhoud
 • de wensen en ideeën van bewoners
 • het advies van externe partijen
 • het advies van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.

In januari gaat een ontwerpteam aan de slag en maakt (met het PvE als leidraad) een voorlopig ontwerp voor het Inrichtingsplan. Daarin worden alle opmerkingen uit het PvE afgewogen en zo mogelijk verwerkt in de ontwerptekening. Als het ontwerp uitgewerkt is nodigen wij u opnieuw uit om een reactie te geven op dit voorlopig ontwerp.

Tweede fase bomenkap

De tweede fase van de bomenkap is uitgevoerd. Niet alle bomen waarvoor vergunning was om te kappen, zijn uiteindelijk gekapt: een drietal bomen blijft vooralsnog gehandhaafd omdat deze mogelijk behouden kunnen blijven. Dit is echter afhankelijk van het uiteindelijke Inrichtingsplan, de ligging van de toekomstige kabels en buizen en de groei van deze bomen (omdat ze eerder in een bosschage stonden is de kans aanwezig dat ze nu, als min of meer solitair staande boom, instabiel zijn geworden)

Aanleg riolering

Op en rondom de nieuwbouwlocatie moet ook riolering komen. De komende maanden vinden daarvoor werkzaamheden plaats, die met name in de Leendert Butterstraat merkbaar zijn. Een brief met informatie daarover is verstuurd naar de bewoners van deze straat.

Inrichting openbare ruimte rond de nieuwbouw

Op 30 oktober en 1 november waren twee bijeenkomsten over de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwbouwontwikkeling. 22 bewoners namen hieraan deel en uitten hun wensen en ideeën over thema’s voor de hele buurt (verkeer, spelen, wandelzone) en de Leendert Butterstraat (parkeren, vuilnisophaalplekken, groen, inrichting van de straat). De opmerkingen zijn opgenomen in het Programma van Eisen voor het Inrichtingsplan Noordelijk Niertje-Oost. Dat is de handleiding waarmee een voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte wordt uitgewerkt. Een aantal aanvullende opmerkingen zijn gemaakt en door de Gebiedscommissie besproken. Hierna wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor het Inrichtingsplan. Wij nodigen u naar verwachting in het voorjaar van 2018 opnieuw uit om een reactie te geven op dit Voorlopig Ontwerp.

Verkeersmaatregelen

Na de bijeenkomsten van eind oktober/begin november hebben enkele bewoners met de verkeerskundige door de wijk gelopen. Ze bespraken welke extra maatregelen mogelijk zijn om de rijsnelheid nog verder te beperken. Het resultaat van de wandeling is beschreven in de bewonersbrief van november/december. Aanvullend daarop wordt nog gekeken welke maatregelen mogelijk zijn in de Thijs van Zeventerstraat en de Witte Spaanstraat.

Het plan NN Kralingen

In het ontwerp van het gehele plan en de architectuur van de woningen is rekening gehouden met de geluidshinder vanaf de A16 en de Kralingse Zoom en het thema duurzaamheid. Aan de Kralingse Zoom komt een autovrije groene zone met een wandelpad langs het water. Geparkeerde auto’s worden uit het zicht gehouden in een half verdiepte parkeergarage, twee parkeerhofjes en carports. De daken zijn geschikt voor begroeiing, regenwaterberging en zonnepanelen. Door een buffersysteem onder de woningen kan regenwater worden gebruikt in de tuinen en komt uiteindelijk terecht in de singel in de groene zone. De verkoop van de woningen staat gepland rond de jaarwisseling. Start bouw is naar verwachting in het voorjaar van 2018.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite: www.nnkralingen.nl

Verkeersmaatregelen

In de zomer zijn de met de klankbordgroep afgestemde verkeersmaatregelen uitgevoerd:

 • In de Klaas Kosterstraat zijn op de twee kruispunten paaltjes geplaatst om de rijbaan duidelijker van het voetpad te scheiden.
 • De wijkinrit bij de Schultz van Hagenstraat is verbreed en daar is een parkeerverbod gekomen, zodat verkeersdeelnemers elkaar beter kunnen zien en beter langs elkaar kunnen rijden.
 • Inmiddels zijn ook de twee snelheidsmetingen afgerond. Het resultaat van de tweede meting bevestigt dat de meerderheid van de automobilisten zich houdt aan het snelheidslimiet van 30km/uur.>

Uitnodiging bijeenkomst Inrichting openbare ruimte rond de nieuwbouw op 30 oktober en 1 november.

15 minuten voor aanvang staat koffie en thee voor u klaar.

Deel 1: bewoners uit de hele wijk

 • Een korte presentatie over het inrichtingsplan en de thema’s voor alle bewoners.
 • Ideeën verzamelen per thema.

Korte pauze

Deel 2: bewoners Leendert Butterstraat

 • De landschapsontwerper licht toe welke randvoorwaarden en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Leendert Butterstraat.
 • Met uw voorstellen kunnen wij wensen en ideeën meteen concreet bespreken.

Uitgangspunt is het plan van de NBU waarin naast het plan voor de woningen ook een voorstel is gedaan voor de inrichting voor de openbare ruimte. Over dat voorstel gaan wij tijdens de bijeenkomsten graag aan de hand van thema’s in gesprek met bewoners uit de hele wijk en met bewoners uit de Leendert Butterstraat.

5 juli 2017

Op 5 juli presenteerde de NBU hun plan aan de omwonenden. Na de zomer gaat de NBU aan de start met de uitwerking van de bouwplannen om in de zomer 2018 te beginnen met de bouw van de woningen. De gemeente begint in september aanstaande met het ontwerp voor de openbare ruimte die na oplevering van de woningen, eind 2019 wordt aangelegd. De verkoop van de woningen start rond de jaarwisseling 2017/18.

Planning

Na de zomer gaat de NBU aan de start met de uitwerking van de bouwplannen om in de zomer 2018 te beginnen met de bouw van de woningen. De gemeente begint in september aanstaande met het ontwerp voor de openbare ruimte die na oplevering van de woningen, eind 2019 wordt aangelegd. De verkoop van de woningen start rond de jaarwisseling 2017/18.

27 januari 2017

Binnenkort wordt een Snelheid Informatie Display (SID) geplaatst in het Noordelijk Niertje, na een verzoek uit de Klankbordgroep. Dit display geeft de actuele rijsnelheid aan. De ervaring leert dat dit leidt tot meer aangepast rijgedrag.

16 januari 2017

Half januari is een nieuwsbrief bezorgd met de aankondiging van de eerste en de tweede fase van het bouwrijp maken. 

13 januari 2017

Op 13 januari is een rooivergunning aangevraagd voor de tweede fase van het bouwrijp maken, zoals in de nieuwsbrief aangekondigd. Deze vergunning is in behandeling. Zodra de aanvraag goedgekeurd is, wordt de vergunningaanvraag gepubliceerd en kan daarop bezwaar gemaakt worden. Lees de bekendmaking van de aangevraagde rooivergunning.

De kap van de bomen staat gepland voor het eind van het jaar. Als de datum bekend is melden we die op de site en in een nieuwsbrief.

Kapaanvraag Noordelijk Niertje

Bestemmingsplan onherroepelijk

Een aantal bewoners heeft tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Noordelijk Niertje (Oost) beroep bij de Raad van State ingesteld. De Raad van State heeft dit beroep ongegrond verklaard.

Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk van kracht. Dat bestemmingsplan is eind 2015 door de gemeenteraad vastgesteld voor de bouwlocatie tussen de Leendert Butterstraat en de Kralingse Zoom. Het bestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling van woningen, waarmee het woongebied Noordelijk Niertje afgerond kan worden.

In de nieuwsbrief van mei 2016 treft u een korte samenvatting van de uitspraak. Als u geïnteresseerd bent in de originele en volledige uitspraak kunt u deze op de website van de Raad van State vinden.

Bewonersavond 20 januari 2016

Tijdens de bewonersavond van 20 januari 2016 is onder meer gesproken over het stratenplan (de verkeersstructuur ter plaatse van de toekomstige woningen) en werd een presentatie vertoond. Er is ook een verslag van de bewonersavond gemaakt.

Duurzaam wonen

Duurzaamheid is verweven in de architectuur en het stedenbouwkundig plan. Zo zijn bijvoorbeeld de daken die geschikt zijn voor begroeiing, regenwaterberging en zonnepanelen. En door een buffersysteem onder de woningen kan regenwater worden gebruikt in de tuinen of komt terecht in de singel in de groene zone.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Sjoerd Ennenga, 06 53 80 28 28.