Groot onderhoud Nolensstraat
Gepubliceerd op: 04-06-2018
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nolensstraat/
Spring naar het artikel
Foto: Google Maps

De gemeente Rotterdam voert in de wijk Blijdorp een groot aantal onderhoudsprojecten uit. Verschillende straten zijn inmiddels opgeknapt. In 2019 is de Nolensstraat en omgeving aan de beurt.

In de Nolensstraat (tussen de Kolkmanstraat en de Schepenstraat), Kappeynestraat, de Loeffstraat en de Statensingel (tussen de Kolkmanstraat en de Schepenstraat) wordt onder andere de riolering vervangen. Gelijktijdig vervangen de nutsbedrijven  waterleidingen en elektriciteitskabels. Zo hoeft de straat maar één keer open.

Nieuws

Fase 1 en 2 zijn afgerond, op de werkzaamheden aan het groen na. Voor fase 3 worden de laatste werkzaamheden in de ondergrond gedaan.

Vanaf 20 mei wordt de nieuwe bestrating aangebracht. Fase 4 is net gestart. We beginnen daar met het aanbrengen van de riolering.

In fase 5 en 6 werken de nutsbedrijven op het moment in de trottoirs aan hun kabels en leidingen, zodat deze klaar zijn als de gemeente daar het riool gaat vervangen.

Bereikbaarheid

Het eenrichtingsverkeer in de Nolensstraat (tussen Schepenstraat en Loeffstraat) is omgedraaid om de toegang tot de andere straten in het gebied te behouden.
Het schoolplein is toegankelijk via de Loeffstraat en via het trottoir in de Kolkmanstraat. Door de werkzaamheden is de school tijdelijk niet toegankelijk via de noordingang (zijde Kappeynestraat).

Goed nieuws. De eerste fase op de Statensingel, tussen de Kolkmanstraat en de Loeffstraat wordt we heel binnenkort afgerond. De laatste tegels worden nog teruggebracht en dan zijn de meeste werkzaamheden in deze fase gedaan.

Op het moment wordt er ook al volop gewerkt aan fase 2 (Loeffstraat) en fase 3 (Statensingel tussen Loeffstraat en Schepenstraat). De werkzaamheden verlopen nog volgens planning; de werkzaamheden zijn einde van het jaar klaar.

Stadhoudersplein-Zuid

Aansluitend op het project wordt het Stadhoudersplein (zuidelijk deel) voorzien van nieuwe openbare verlichting en nieuwe bestrating. Rioolvervanging is hier niet nodig.

Fasering van de uitvoering

Net na de start van de werkzaamheden begin maart 2019 is de fasering en daarmee de planning, veranderd. Tijdens het afstemmen met de nutsbedrijven kwam naar voren dat voor de werkzaamheden aan de waterleiding en de elektriciteitskabels een andere volgorde van het werk wenselijk is. In overleg met de aannemer is besloten om de fasering van het werk te wijzigen. Met de nieuwe fasering gaan we ervan uit dat alle werkzaamheden nog in 2019 afgerond kunnen worden.

Bijeenkomsten voor bewoners

Op 30 oktober was het tweede overleg van de klankbordgroep in het Timmerhuis. Negen bewoners waren hierbij aanwezig.

Rioolaansluiting en ophogen tuin

Bent u eigenaar van het huis of pand, dan heeft u al eerder een eigenarenbrief van ons gekregen over het vervangen van uw rioolaansluiting en ophogen van uw tuin. Bent u huurder dan zijn over de huisaansluiting van uw woning afspraken gemaakt met de eigenaar van uw pand.
De gemeente wil u in dit project tegemoetkomen en het hoofdriool inclusief uw huisaansluiting tot aan de erfgrens (= de perceelaansluitleiding) vervangen. De gemeente vervangt daarmee al het riool in openbaar gebied. Let op: de gemeente gaat dus niet uw huisaansluiting op uw eigen terrein vervangen. Mocht u bezwaar hebben tegen de vervanging van een deel van uw huisaansluiting door de gemeente, dan vragen we u dat tijdig te melden. Als u eigenaar van een huis of pand bent dan ontvangt u dit jaar nog een nieuwe eigenarenbrief.

Kappeynestraat

Tijdens het klankbordgroepoverleg van 10 september 2018 was naar voren gekomen dat de parkeersituatie in de Kappeynestraat niet goed was. Er is ons gevraagd te onderzoeken of hier een verbeterslag gemaakt kon worden waarbij de stoep wel goed bewandelbaar blijft. Eén van de redenen waardoor de stoep erg smal was, is doordat de heg daar ongeveer 60 centimeter overhangt.

In die nieuwe situatie wordt de stoep aan beide zijden 55 centimeter smaller ten opzichte van de erfgrens. Met het terugsnoeien van de haag zullen de verschillen met de huidige situatie dus klein zijn. De weg wordt 1,10 meter breder aangelegd. Aan de westzijde blijft het langsparkeren en aan de oostzijde blijft het enkel ’s nachts parkeren, echter nu op de rijbaan. Hierdoor ontstaat een situatie dat je overdag elkaar kan passeren in de Kappeynestraat en dat de stoep beschikbaar blijft voor voetgangers. Onder het kopje 'Resultaten' vindt u een tekening van de bestaande en de nieuwe situatie.

Bomen

Ook de situatie rondom de ‘nieuwe’ bomen is besproken. Er is voor gekozen om op een aantal plekken de wat grotere bomen uit het bomendepot van de gemeente Rotterdam te zetten, en op een aantal plekken nieuwe bomen.

In het oostelijke deel van de Nolensstraat zal er diversiteit komen in de bomen waarbij de Iep (Ulmus Columella, bomendepot) de basis zal vormen afgewisseld met de Japanse notenboom (Ginko Biloba Blagon), de Amberboom (Liquidambar styraciflua Slender Silhouet) en mogelijk een Watercipres (Metasequoia glyptostroboides).

In het westelijke deel van de Nolensstraat komt er één Iep (Ulmus Hollandica Groeneveld) uit het bomendepot aan de voetbalkooizijde, en komen er twee nieuwe Grootbladige schijnacacia’s (Robinia Pseudoacacia Unifoliola) aan de woningzijde.

In de Loeffstraat zullen aan de woningzijde twee Haagbeuken komen uit het bomendepot (Carpinus Betulus) en op de hoek wordt een Indische Paardekastanje geplaatst (Aesculus Indica).

Aan de Statensingel wordt de Japanse Sierkers (Prunus Serrulata Kanzan) afgewisseld met de Sierkers (Prusus x Yedoensis) geplaatst.

Welke boom precies waar wordt geplaatst vindt u in de pdf onder het kopje Resultaten.

Resultaten

Op 10 september was het eerste overleg van de klankbordgroep in het Timmerhuis, waarbij negen bewoners aanwezig waren.

Wat kwam er uit dit overleg naar voren?

  • Op de bewonersavond is de wens uitgesproken voor markering langsparkeren aan beide zijden van de Nolensstraat en markering langsparkeren aan beide zijden van de Statensingel. Deze markeringen worden gemaakt.
  • Ook komt er op verzoek een plateau (drempel) op de kruising Statensingel/Loeffstraat.
  • De uitgangspunten voor de ophoging per straat zijn: Statensingel (20-30cm), Loeffstraat (10-20cm), Nolensstraat (25-35cm), Kappeynestraat (30cm), Stadhoudersplein (10-15cm).

Ook het toekomstige parkeren is besproken. De nieuwe parkeervakken worden namelijk aanzienlijk groter dan in de huidige situatie binnen het projectgebied.

Knelpunten

De besproken knelpunten en uitkomsten zijn:

  • Loeffstraat: In de Loeffstraat zullen de 4 lantarenpalen in de parkeervakken verplaatst worden naar de overkant (schoolzijde). Op deze manier blijven alle parkeerplaatsen behouden, maar wel volgens de nieuwe maatvoering. Er wordt nog onderzocht of we de 2 bomen tussen de parkeervakken kunnen behouden en anders zullen deze worden vervangen door 2 nieuwe bomen op dezelfde locatie.
  • Nolensstraat (ter hoogte van nummer 55-69): De meest westelijke boom blijft staan, en krijgt aan beide zijden een parkeervak (zoals in de huidige situatie). De parkeervakken aan de noordzijde worden herschikt. Van de middelste boom wordt onderzocht of die behouden kan blijven. Aan beide zijden van de middelste boom worden 3 parkeervakken gemaakt met een nieuwe boom op de hoek.
  • Nolensstraat (ter hoogte van de voetbalkooi): Aan deze zijde blijven de bomen behouden. Tussen de bomen worden 3 x 2 parkeervakken gemaakt. De fietstrommel zal verplaatst worden naar de kopse kant van het voetbalveld (net als de fietstrommel ter hoogte van nummer 69). Op deze plek wordt nog een 7e parkeervak, naast de containers, gecreëerd.

Resultaten

Binnenkort ontvangen de eigenaren van de woningen een eigenarenbrief. Het volgende klankbordgroepoverleg is op dinsdag 30 oktober 2018.

Op maandag 18 juni vond in Daltonschool De Margriet een informatieavond plaats voor geïnteresseerde bewoners. Bekijk de presentatie:

De kennismakingsbijeenkomst op 17 april 2018 is goed bezocht. Er leefden veel vragen met betrekking tot de bomen, de ophoging in relatie tot de voortuinen en de grondwaterstand.

Ophoging: Inmiddels is er een kaart in concept beschikbaar waar de maximale ophoging is te zien. Deze ophoging is noodzakelijk om de ruimte tussen de kabels/leidingen en het grondwater groot genoeg te houden.

Bomen: Ook is er een bomenkaart beschikbaar waar in (concept) te zien is welke bomen de ophoging niet zullen overleven. Tijdens de bewonersbijeenkomst willen we hier met u over in gesprek gaan. Voor elke boom die verdwijnt komt een nieuwe boom terug.

Particulier groen: Ook leven er veel vragen met betrekking tot de heggen die op particuliere grond staan. Een groenadviseur van de gemeente is onlangs de straten doorgegaan om u vrijblijvend een advies te geven over welke heggen en bomen de ophoging naar verwachting niet zullen overleven.

Onderzoek naar verontreinigde grond

Vóór de start van (grootschalige) ondergrondse werkzaamheden laat de gemeente een bodemonderzoek uitvoeren. Bij dit onderzoek worden er steekproefsgewijs boringen gedaan om te bepalen wat de bodemopbouw is en of de grond verontreinigd is. Dit onderzoek is ook uitgevoerd voor het onderhoudsproject Nolensstraat.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de Stadhoudersweg en de kruising Kappeynestraat/Stadhoudersplein de bodem verontreinigd is, bekijk de tekening:

De verontreiniging bestaat vooral uit lood en zink en bevindt zich op een diepte tussen 1,5 en 3,0 meter onder de stoeptegels. Deze verontreiniging kan geen kwaad voor de bewoners in de omgeving. Ook niet wanneer er straks werkzaamheden plaatsvinden bij de riolering. Wel moeten de werknemers die het riool gaan vervangen beschermende maatregelen te nemen, omdat zij vaker op verontreinigde locaties werken en dus vaker aan blootgesteld worden.

Waarom groot onderhoud?

De riolering in Blijdorp is aan vervanging toe. Om te voorkomen dat onderhoud aan riolering, kabels, leidingen en de weg voor veelvuldig terugkerende overlast zorgt, worden deze werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. De straten gaan daarom van gevel tot gevel (of van gevel tot voortuin) open. Het oude riool gaat eruit en wordt vervangen door een nieuw riool. Waar nodig worden ook de ondergrondse kabels en leidingen van Stedin en Evides vervangen en op de juiste hoogte gebracht. De straat wordt opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau. Dat is nodig, want Rotterdam is gebouwd op slappe bodem en zakt op sommige plaatsen tot wel twee centimeter per jaar. In een teveel verzakte straat is de ruimte tussen het grondwater en de kabels en leidingen te klein, waardoor er storingen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ten slotte worden de straten weer dichtgemaakt.

Rioolhuisaansluiting (voor huiseigenaren)

Bent u eigenaar van uw huis of pand? Zoals eerder aangekondigd gaat gemeente Rotterdam binnen het project Nolensstraat anders om met de rioolhuisaansluitingen. De gemeente vervangt het hoofdriool en de rioolhuisaansluiting tot aan de perceelgrens. U blijft zelf verantwoordelijk voor het vervangen van het gedeelte van de huisaansluiting op uw eigen terrein.

Lees de herziene brief voor huiseigenaren:

De huiseigenaren in fase 4 tot en met 7 hebben deze brief ook per post toegestuurd gekregen.

Aannemersbedrijf Kraaijeveld B.V. vervangt voor de gemeente de riolering. Dit bedrijf is ook bereid om rioolhuisaansluitingen op particuliere grond te vervangen. Neem bij interesse contact met hen op: per e-mail of telefoon 06 30 99 33 30.

Ophoging van de straten

De straten liggen er straks weer keurig bij. Maar het ophogen van straten kan ook nadelige effecten hebben. Zo kunnen bomen en heesters er vaak niet goed tegen. Door de ophoging van 10 tot 40 centimeter neemt de druk op het wortelpakket dusdanig toe dat de bomen kunnen sterven. Uiteraard is dit vooraf uiterst zorgvuldig onderzocht en zijn alle mogelijkheden om de bomen te sparen bestudeerd. Bomen die de ophoging wel aankunnen blijven behouden. Voor de bomen die gekapt moeten worden vindt herplant plaats.

Ophogen voortuin?

De ophoging van de openbare ruimte kan ook gevolgen hebben voor de voortuinen van de woningen. Als de voortuin lager ligt dan de straat stroomt het water de tuin in en kunnen er plassen in de tuin blijven staan. Het op hoogte houden van de voortuin en het pad naar de voordeur is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar.

Houd uw kelder of souterrain droog!

Het droog houden van een woning is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Heeft u een kelder of souterrain? Zorg er dan voor dat deze waterdicht is. Het grondwaterpeil kan mogelijk iets stijgen als gevolg van de werkzaamheden. De gemeente verwacht dat de stijging van het grondwater minimaal is.

Klankbordgroep

U kunt nog steeds zitting nemen in de klankbordgroep. Met deze vertegenwoordiging van de bewoners bespreekt de gemeente de voortgang van het project.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina’s Rioolaansluiting en Bomen. Heeft u vragen? Neem contact op met wijkregie Noord (Stadsbeheer).