Milieuzone Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieuzone/
Ga naar de hoofdinhoud

Sinds 1 januari 2020 geldt de milieuzone Rotterdam alleen voor vrachtauto’s met een emissieklasse 3 of lager. Voor personen- en bestelauto’s gelden geen beperkingen meer. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse.

De milieuzone voor vrachtauto’s blijft wel in stand. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het verkeer in de stad schoner wordt en het voorkomt dat oudere vrachtauto’s de stad vervuilen. Vrachtauto’s van 40 jaar of ouder mogen de milieuzone wel in.

Vul uw kenteken in en kijk of uw voertuig de milieuzone in mag.


Let op bij het bepalen van uw route met een vrachtwagen: ook wanneer het adres buiten de milieuzone ligt kan het zijn dat de meest logische, snelste of kortste route door de milieuzone leidt. Elk adres buiten de milieuzone is te bereiken zonder de milieuzone in te rijden.

Naast de milieuzone geldt in Rotterdam ook een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal en zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte. Deze maatregelen blijven van kracht.

Ontheffingen

Voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de toegangseisen van de milieuzone is ontheffing mogelijk. Er zijn ontheffingen voor een dag en langdurige ontheffingen. U moet altijd een ontheffing hebben om de milieuzone in te mogen rijden.

Handhaving

Met camera’s en handhavers controleert de gemeente of uw vrachtauto in de milieuzone mag rijden. Is dit niet het geval? Dan krijgt u een boete van 250 euro (plus 9 euro administratiekosten).

Milieuzone en niet-Nederlandse auto’s

Ook buitenlandse vrachtauto's (zonder Nederlands kenteken) moeten voldoen aan de toegangseisen van de milieuzone Rotterdam. Voor buitenlandse vrachtauto’s die niet voldoen kunt u een dagontheffing aanvragen.

Veelgestelde vragen over milieuzones

Ja. Bij het coalitieakkoord heeft het college aangegeven de milieuzone voor alle personen- en bestelauto’s geleidelijk af te schaffen. Oudere benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 mochten al vanaf eind juni 2018 de milieuzone in zonder dat ze boete kregen. Met het nieuwe verkeersbesluit van november 2019 is dit vastgesteld. Vanaf 1 januari 2020 mogen alle (diesel-) personen- en bestelauto’s de milieuzone inrijden.

Emissieklasse en euronorm zijn gelijk aan elkaar. In het kader van de harmonisatie van de milieuzone is besloten om over emissieklasse te spreken. Deze naamswijziging is in de registratie van voertuigen door de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) doorgevoerd.

Met een betere luchtkwaliteit is de stad nog aantrekkelijker en gezonder voor bewoners en bedrijven. Rotterdam heeft de afgelopen jaren veel verschillende maatregelen getroffen, waaronder het instellen van een milieuzone. Uit de evaluatie van de maatregelen is gebleken dat het effect op de luchtkwaliteit zeer positief was.

De milieuzone is in Rotterdam is op 1 januari 2016 ingevoerd en is onderdeel van het pakket maatregelen uit de Koersnota 2015 - 2018. Uit de evaluatie van de effecten van het hele pakket maatregelen luchtkwaliteit over de periode oktober 2015 tot juni 2017 blijkt dat de uitstoot van roet, oftewel elementair koolstof (EC), en stikstofoxiden (NOx) aanmerkelijk is afgenomen (zie tabel). Een groot deel van die afname kan worden toegeschreven aan de maatregelen uit de Koersnota Luchtkwaliteit, waaronder het instellen van de milieuzone. In de tabel is ook de autonome ontwikkeling opgenomen; dit is de verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van alle andere maatregelen die binnen de Europese Unie (EU) van kracht zijn.

 

Afname uitstoot wegverkeer naar oorzaak (in procenten) EC NOx
Autonome ontwikkeling 23 12
Maatregelen luchtkwaliteit 13 4
Totaal gerealiseerd 36 16

Rotterdam kent al sinds 2007 een milieuzone voor de meest vervuilende vrachtauto’s. In 2016 is de milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar de huidige grenzen van de milieuzone. De milieuzone blijft in stand als opmaat naar de invoering van een zero emissie zone stadslogistiek in 2025.

Naast de milieuzone kent Rotterdam twee gebieden waar beperkingen voor vrachtauto’s gelden:

In 13 Nederlandse gemeenten bestaat een milieuzone voor vrachtauto’s. Daarnaast zijn er in een aantal steden milieuzones voor bestel- en personenauto’s. Bekijk het volledig overzicht van milieuzones in Nederland en de toegangsbepalingen. Ook in het buitenland heeft een groot aantal steden milieuzones.

Gemeenten en het rijk hebben zich tot doel gesteld om de milieuzones in Nederland gelijk te trekken zodat vanaf 1 januari 2020 voor de weggebruiker de toelatingseisen duidelijk zijn. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe regels uitgewerkt en komen er nieuwe borden. Deze nieuwe verkeersregels en -borden gelden in heel Nederland en zijn 1 januari 2020 ingegaan. De gemeenten die het aangaat hebben tot eind oktober 2020 de tijd om de verkeersborden daarop aan te passen. De huidige C6 borden van de milieuzones blijven gelden totdat ze vervangen zijn. Meer informatie over de milieuzones in Nederland.  

De gemeente Rotterdam richtte zich op het uitbannen van personen- en bestelauto’s op diesel die niet voldeden aan de euro 3-norm. Handhaving gebeurde op basis van het kenteken. De milieuclassificatie van oudere auto’s is niet altijd geregistreerd bij de RDW. Daarom was de datum van eerste toelating (DET*) leidend.

Bij de landelijke harmonisatie van de milieuzones hebben rijk en gemeenten bepaald de handhaving op emissieklasse in te zetten. De RDW heeft de voertuigregistraties van alle personen- en bestelauto’s hierop aangepast. Momenteel is voor alle auto’s de emissieklasse ingevuld, wat handhaving op emissieklasse mogelijk maakt.

Voor vrachtauto’s verandert er niets. De emissieklasse voor vrachtauto’s was al opgenomen in de voertuigregistratie zodat vrachtauto’s al vanaf het begin werden gecontroleerd op emissieklasse in plaats van op datum eerste toelating.

*De DET is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. De datum eerste toelating staat in uw kentekenbewijs.

Ja, bij de RDW kunt u checken welke emissieklasse uw vrachtauto heeft. Via milieuzones.nl kunt u nagaan of uw vrachtauto een ontheffing bijzonder voertuig heeft.

Ja, dat mag. De milieuzone geldt alleen voor vrachtauto’s. Brommers, scooters, motorscooters en snorfietsen mogen dus wel de milieuzone in.

Vragen over de milieuzone en ontheffingen kunt u stellen aan supportovv@rotterdam.nl. Heeft u geen e-mail? Bel dan met 14 010 (gemeente Rotterdam).

Veelgestelde vragen over de handhaving

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kunt u tot 15 minuten vóór het inrijden van de milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt maximaal acht weken. Pas als u die ontheffing binnen hebt, kunt u probleemloos de milieuzone inrijden.

Een overtreding kost 250 euro (plus 9 euro administratiekosten). Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boete. Alle inkomsten van deze boetes gaan naar het rijk.

Ja, dat kan. Bel hiervoor met 14 010 (gemeente Rotterdam).

Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boete. Voor bezwaren op een beschikking kunt u zich wenden tot:
Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50000
3500MJ Utrecht.

Voor vragen over de boete kunt u een mail sturen naar mobiliteitso@rotterdam.nl.

Ja. Ook vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten aan de eisen van de milieuzone voldoen. Handhavers controleren de buitenlandse vrachtauto’s. Wanneer de vrachtauto niet voldoet aan de emissieklasse 4 kan men een dagontheffing aanvragen. De kosten daarvoor zijn 26,70 euro en u kunt die online aanvragen.

Het is ook mogelijk om voor een buitenlandse vrachtauto een langdurige ontheffing aan te vragen. Neem daarvoor contact op met supportovv@rotterdam.nl om te kijken of u aan de ontheffingsvoorwaarden kan voldoen.