Maaskade
Gepubliceerd op: 13-01-2021
Geprint op: 10-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maaskade/
Ga naar de hoofdinhoud

Op de Maaskade is ruimte ontstaan die gebruikt kan worden voor vergroening van de kade en voor recreatiegelegenheden.

Begin 2020 is een groot stuk Maaskade door het HavenBedrijf Rotterdam gerenoveerd. Ook zijn er ongeveer 300 parkeervakken verdwenen, waardoor er meer ruimte is gekomen om gebruik te maken van de kade.

Bewonersavond Noordereiland

Op dinsdagavond 2 februari presenteerde gemeente Rotterdam het schetsontwerp van de vergroening Maaskade aan de eilandbewoners.

Ruim negentig mensen keken en luisterden mee met de toelichting. De toehoorders werden door de tekeningen van het schetsontwerp geleid en kregen uitleg over de planning en het vervolgproces.

Het doel van de avond was om het schetsontwerp te toetsen bij de bewoners en bedrijven op het eiland. In februari worden de reacties op het schetsontwerp verwerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO wordt in maart en april voorgelegd aan diverse betrokken organisaties, zoals het Havenbedrijf, de hulpdiensten en de Wijkraad Noordereiland. Het VO wordt dan ook weer toegelicht en besproken met de eilandbewoners. Hoe dat gebeurt staat nog niet vast, maar de gemeente streeft naar een vorm waarbij er meer tijd en ruimte zal zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan. Uit verschillende reacties bleek dat dit werd gemist.

Vergroening

Het schetsontwerp is opgesteld op basis van diverse gemeentelijke programma’s, input vanuit de verschillende vakdisciplines van de gemeente en andere belanghebbenden zoals het Havenbedrijf en hulpdiensten. En naar aanleiding van de vragenlijst die in de zomer van 2020 door ruim zeshonderd bewoners en ondernemers van het Noordereiland is ingevuld.

De gemeente heeft een visie op buitenruimte in het algemeen: gezond en groen, voor iedereen. In totaal wordt in Rotterdam zo’n twintig hectare ‘vergroend’. Onderliggende reden is ‘klimaatadaptie’: om de afvoer en berging van water en hittestress tegen te gaan moet er meer groen geplant worden her en der in de stad. Er is vanuit ‘Rotterdam gaat voor Groen’ geld ter beschikking gesteld om onder meer vergroening op de kade mogelijk te maken. De werkgrens voor dit vergroeningsproject betreft het gebied van de door het Havenbedrijf vernieuwde kade, vijfhonderd meter dus, vanaf de Meeuwenstraat tot Van der Takstraat. Door de ontwerpers is ook naar de Maaskade van gevel tot waterkant gekeken.

De presentatie

Het schetsontwerp betreft een voorstel, een grove indeling en keuzes die we zouden maken als we het gebied met een vrije hand zouden mogen indelen. Dat wordt ook wel ‘blanco canvas’ genoemd. In het ideaalste geval houden we dan de kade vrij om te wandelen en recreëren.

 • In het ontwerp zien we een bomenrij, versterkt met eventueel een tweede rij, en lage beplanting onder de bomen over de hele lengte van de kade.
 • We zien de fietsnietjes weg van de stoep, wat meer ruimte op de stoep en mogelijkheden voor geveltuintjes creëert. De nietjes verhuizen naar het openbare gebied op de zuidzijde van de kade. De objecten voor privégebruik zoals fietstrommels en afvalcontainers staan dan meer richting de gevels van de huizen en in parkeervakken.
 • Verder zien we dat de kade vrij strak wordt, met bankjes, maar met voldoende ruimte voor voetgangers. Het blijft een afgesloten voetgangersgebied, met uitzondering voor de schippers. Ook is de kade bruikbaar voor kleinschalige, tijdelijke activiteiten, zoals burenpicknicks of foodtrucks.

Vragen en reacties

Na de presentatie was er ruimte voor vragen en reacties. De vragen en antwoorden zijn opgenomen bij 'Vragen en antwoorden'.

 • Er zijn zorgen over het parkeren van auto’s en fietsen. In het voorstel lijkt het alsof er parkeergelegenheid verdwijnt door plaatsing van groen en fietstrommels in parkeervakken. Ter compensatie wordt langsparkeren voorgesteld tussen de Van der Takstraat en Trompstraat. Uit de reacties blijkt dat haaksparkeren hier niet wenselijk is.
 • Er is behoefte aan meer fietstrommels en minder fietsen op de stoep. Naast de bestaande trommels zijn er ook nieuwe aanvragen. De gemeente wil echter voorkomen dat de hele kade volstaat met trommels. Het stellen van een maximum en het goed integreren in het ontwerp lijkt voor iedereen wenselijk.
 • Er zijn vragen over het uitzicht met betrekking tot het herstel van de bestaande bomenrij. Een tweede rij bomen wordt niet door iedereen enthousiast ontvangen. Beplanting op maaiveld (de vergroening) is positief, als het maar niet te hoog is. De gemeente doet twee voorstellen voor type beplanting en zal deze bij het VO presenteren.
 • De plannen voor vergroening roepen vragen op over onderhoud. De gemeente stemt de typen beplanting af en zorgt dat het onderhoud ervan binnen het beheerbudget past. In dit kader is er ook gevraagd of er een opsluitband rondom de plantvakken kan worden geplaatst. Dit voorkomt dat het een hondentoilet wordt en zorgt er ook voor dat er geen vuil in waait. Deze optie wordt onderzocht.

 

Vragen en antwoorden

 • Waarom is het Prinsenhoofd niet meegenomen in het schetsontwerp?
  De scope van dit project is enkel het gedeelte Maaskade waar het Havenbedrijf werkzaamheden heeft verricht. Dat is het gedeelte van Prinsenhoofd tot Van der Tak. De bedoeling is om dit ontwerp te gebruiken voor de rest van het eiland. Niet één op één, maar wel als onderlegger, waarop specifieke uitzonderingen natuurlijk wel mogelijk zijn.
 • Wordt er ook gekeken naar de fietsen die nu volgepropt staan op de stoep voor de huizen?
  Ja, in het schetsontwerp zijn de fietsnietjes verplaatst naar de zuidzijde van de kade.
 • Wordt er ook rekening gehouden met het uitzicht op de skyline vanuit veel woningen?
  Het herstel van de bestaande bomenrij, door het bijplanten en volgroeien, zal het uitzicht enigszins verminderen/ wellicht verstoren voor de huizen die nu uitzicht hebben.
 • Worden de plantenperken (plantvakken) opgesloten in banden?
  Tijdens de avond is dit meerdere malen ter sprake gekomen. Opsluiten en de hoogte van de banden wordt nu onderzocht.
 • Worden er extra parkeerplekken ingenomen door beplanting?
  Nee.
 • Is er ook beplanting in de vorm van gras?
  Nee.
 • Komt de vuilnis op de stoep te liggen?
  Nee. Er is een voorstel gedaan om bepaalde elementen te verplaatsen. Dit zal niet in dit project worden uitgevoerd, maar komt ter sprake als er rioolvervanging komt. Naar verwachting is dit vanaf 2025.
 • Wordt er rekening gehouden met evenementen in het Hulstkampgebouw? Daar zijn veel extra parkeerplaatsen voor nodig.
  Er wordt niet specifiek rekening gehouden met evenementen in het Hulstkampgebouw. We weten uit eerdere gesprekken met o.a. Maison van den Boer dat die busjes zal inzetten wanneer nodig. Zij treffen zelf maatregelen als dat nodig is.
 • Worden er nog extra maatregelen getroffen om dagelijks overlast op de kade te voorkomen? Denk aan vuil, hondenpoep, hard rijdende auto’s en hangjongeren.
  Een maatregel voor de aanpak van hondenpoep is door opsluitbanden en beplanting (maar geen gras!). Ook op de kade ligt vaak hondenpoep; aanpak van deze problematiek valt onder Toezicht & Handhaving. De rioolvervanging die naar verwachting in 2025 gaat plaatsvinden, geeft de mogelijkheid de rijbaan aan te pakken en daarmee ook aandacht te schenken aan de problematiek van hard rijden. Hangjongeren willen we voorkomen door weinig zitelementen te plaatsen en de beplanting laag te houden.
 • Is het niet zonde om zoveel bomen bij te planten in verband met het uitzicht vanuit de woningen en het zicht op het eiland/ historische gevels vanaf de andere kant van de Maas?
  Een tweede rij bomen zal het uitzicht niet verminderen, als de oorspronkelijke originele rij bomen in ere is hersteld. Het plaatsen van een tweede rij bomen is nu een vraag voor ons.
 • Is het straks mogelijk voor de scheepvaart om hun auto’s de kade op en af te krijgen?
  Hier wordt rekening mee gehouden. Dit is een eis vanuit het Havenbedrijf.
 • Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er?
  In de gepresenteerde schets waren er plekken ingericht met fietstrommels. Aangezien dit voornemen op veel weerstand stuit lijkt het ons voor nu verstandig om deze verplaatsing niet door te voeren. De parkeerplekken blijven dus bereikbaar voor auto’s.
 • Blijft er voldoende parkeerruimte over?
  Daar verandert niets aan.
 • Komen er meer fietstrommels verdeeld over het eiland of is dit alleen voor dit deel van de Maaskade?
  Er zijn aanvragen voor meer trommels. We willen deze allemaal kwijt kunnen, maar wel op een logische en geordende manier. Wij zullen een goede inpassing van de bestaande en mogelijk van alle nieuwe aanvragen voorstellen in het voorlopig ontwerp. Er wordt nagedacht aan het stellen van een maximaal aantal trommels dat op de kade kan worden neergezet.
 • Wanneer worden de nieuwe fietstrommels geplaatst?
  Zodra we een definitief ontwerp hebben met daarin aangegeven waar de fietstrommels zullen komen, kunnen deze worden geplaatst.
 • Kunnen wij het parkeerplaatsen onderzoek inzien?
  Dat is geen onderdeel van dit project. Wij hebben tijdens ons onderzoek kennisgenomen van parkeertellingen uit februari 2020. Dit jaar worden en nieuwe tellingen gedaan. Naar aanleiding van de reacties die we hebben gekregen zal dit project geen invloed hebben op het aantal beschikbare parkeerplaatsen.
 • Hoe wordt een logische en geordende manier bepaald voor het plaatsen van de fietstrommels?
  In ons gepresenteerde voorstel zien wij voor ons dat trommels bij de huizen komen en fietsnietjes op de kade worden geïnstalleerd.
 • Waarom is de hittebestendigheid in de brugweg laag en in de noordkant hoog?
  De rode kleur betekent dat er veel hitte is. Blauw niet (daar staan bomen).
 • In welke volgorde gaat de beplanting plaatsvinden? Welke kant eerst en hoelang duurt het in totaal?
  Dat moet nog worden bekeken en is aan de orde als er een goedgekeurd plan is.
 • Komt er nog een bezwaarprocedure?
  Op een inrichtingsplan is bezwaar maken niet mogelijk. Allereerst verwerken wij alle vragen, op- en aanmerkingen en nodigen u te zijner tijd uit om kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp (VO). Daarnaast krijgt de wijkraad de gelegenheid een advies uit te brengen over het VO.
 • Kunnen er doorsteken komen voor de bewoners zodat ze van voordeur naar kade kunnen lopen in plaats van helemaal om te moeten lopen?
  Dat wordt onderzocht voor het VO.
 • Is er ruimte voor het plaatsen van meer lounge meubilair in plaats van de standaard bank?
  Het moet passen in de Rotterdamse stijl. Dit wordt onderzocht voor het VO.
 • Er is vorig jaar een enquête geweest voor een fietsstalling. Wat is daarvan de status?
  De enquête van vorig jaar was een particuliere actie. Inmiddels heeft de gemeente wel contact met de partij die hierover gaat. De resultaten van de enquête zijn ons nog niet bekend. De gemeente had eerder een subsidieregeling voor fietsenstallingen. De gemeente exploiteert deze niet zelf. In de praktijk blijkt het bijna onmogelijk een fietsenstalling te exploiteren. Iedereen wil zijn fiets binnen loopafstand hebben (hoogstens 25 a 50 meter) en niet te veel betalen.
 • Hoe blijft de zichtbaarheid op de rivier vanaf de begane grond, met al deze bomen en begroeiing?
  De beplanting op de grond blijft laag.
 • Zijn de resultaten van de gemeentelijke enquête ook nog in te zien?
  Ja, die staan op Noordereiland.org.

Hieronder ziet u de impressies van het Voorlopig Ontwerp (VO). Bij het maken van dit VO hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en opmerkingen uit de bewonersbijeenkomst van februari 2021. Tijdens de bijeenkomst op 11 mei zullen we het VO presenteren en onze keuzes verder toelichten.

Participatie

Net voor de zomervakantie is er een enquête online gezet en zijn bewoners en bedrijven op het Noordereiland gevraagd om hun mening te geven. Er zijn vragen gesteld rondom de thema’s levendigheid, aantrekkelijkheid en karakteristiek. Hierop zijn 660 reacties binnengekomen die door ons zijn gecategoriseerd, beoordeeld en verwerkt.

Schetsontwerp Maaskade

Kort samengevat wijzen de reacties erop dat vergroening, rust en versterking van karakteristiek belangrijke elementen zijn waar rekening mee moet worden gehouden in het ontwerp. De kade moet een aantrekkelijke verblijfsplek zijn waar gewandeld kan worden, waar ruimte is om zelf een stoeltje neer te zetten op een mooie dag en waar groenvakken zorgen voor een aantrekkelijk beeld.

Uit de reacties van instanties en organisaties is gebleken dat er aandacht moet zijn voor klimaatadaptatie (hittestress), verrommeling (bijvoorbeeld fietsen) en de bereikbaarheid van het schipperspad.

Ook zijn er ideeën en wensen geuit die niet zijn opgenomen in het schetsontwerp. Zo zien we op de Maaskade geen plek voor een hondenuitlaatveld. Hiervoor zijn namelijk al andere plekken aangewezen op het eiland. Daarnaast moeten we oppassen met het plaatsen van veel bankjes en hoge beplanting waardoor de Maaskade aantrekkelijk wordt voor ongewenste ‘kadetoeristen’.

Gebied uitgebreid

Het project betrof in eerste instantie enkel de strook (dikke rode lijn) tussen de rijbaan en het schipperspad, maar door alle reacties die zijn gegeven is er breder gekeken naar andere ruimtelijke aspecten die een positieve invloed kunnen hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Het studiegebied is weergegeven met de rode lijn van de kade tot aan de gevels van de woningen.

Meer informatie

Heeft u een vraag of opmerking dan kunt u een e-mail sturen aan noordereilandso@rotterdam.nl.