Linker Rottekade
Gepubliceerd op: 27-11-2017
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/linker-rottekade/
Spring naar het artikel

Vanaf augustus 2018 tot begin maart 2019 voerden de gemeente Rotterdam en RET onderhoudswerkzaamheden uit aan de Linker Rottekade. Nutsbedrijven Stedin en Evides maakten van de gelegenheid gebruik om hun kabels en leidingen te onderhouden.

Van 23 tot en met 26 april is de Linker Rottekade voor auto- en fietsverkeer afgesloten, zodat de coating voor de fietsstroken aangebracht kan worden. In de week daarna zal de RET de abri’s plaatsen. Meer hierover in de brief die hierover verspreid is.

Vervanging tramsporen

Het tramspoor in de Linker Rottekade is aan het einde van zijn levensduur. De RET gaat dit spoor daarom vernieuwen. Ook gaat de RET nieuwe, voor mindervaliden toegankelijke haltes aanleggen. Om meer ruimte voor voetgangers op de kade te maken wordt het tramtracé iets verlegd richting de gevels.

Straat- en rioolonderhoud

RET, gemeente en nutsbedrijven proberen de diverse werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo blijft niet alleen de hinder voor de passagiers, maar ook de hinder voor de omwonenden beperkt. Daarom vernieuwt de gemeente het riool in de Linker Rottekade en voeren Stedin en Evides onderhoud uit aan kabels en leidingen. Het wegdek is in de loop der jaren verzakt en wordt waar nodig opgehoogd. Ten slotte wordt de straat weer dichtgemaakt en ligt er dan weer jaren keurig bij. Fietsers op de Linker Rottekade krijgen aan beide zijden een bredere fietsstrook. Ook de kade en het trottoir naast de rijbaan wordt aangepakt.

Openbaar vervoer

Vanaf maandag 27 augustus rijden tram 7 en 8 tijdelijk niet over de Linker Rottekade. Door de werkzaamheden rijdt tramlijn 7 ongeveer drie maanden via het Oostplein. Tramlijn 8 rijdt ongeveer vier maanden via de route van lijn 4 tussen Station Noord en Rotterdam Centraal. Ook bus 38 rijdt, met een verdubbelde frequentie, tijdens de werkzaamheden een andere route. In alle voertuigen van de RET zijn flyers beschikbaar. Actuele reizigersinformatie vindt u op de website van RET.

Wandelen langs de Rotte

Rotterdam wil met het programma Rivieroevers meer ruimte geven voor meer groen en wandelpaden langs de oever van de Rotte. Via nieuwe oversteekplaatsen wordt de kade beter toegankelijk gemaakt en ontstaat een bredere looproute voor wandelaars.

Bereikbaarheid

Het werk aan de Linker Rottekade wordt gefaseerd uitgevoerd. Bewoners kunnen hun woning te allen tijde te voet bereiken. De buurt blijft per auto altijd bereikbaar. Met de bekende gele borden worden de omleidingsroutes aangegeven. Hulpdiensten moeten altijd ter plaatse kunnen komen. Daarvoor worden in de opgebroken delen van de weg rijplaten gelegd. Het is verboden om op deze rijplaten te parkeren.

Overlast

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk zal (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar het opbreken van het asfalt en de rails, en het verplaatsen van de spanmasten, kan niet anders dan met zeer krachtige machines.

Plannen gepresenteerd

De gemeente Rotterdam en de RET hebben samen gezocht naar een goede balans. Aan de ene kant de uitvoering van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in combinatie met een vlotte en veilige doorstroming van verkeer (trams, auto’s, fietsers en voetgangers). Aan de andere kant het mooier en toegankelijker maken van de kade. De gemeente presenteerde deze plannen op woensdag 29 november 2017 aan de bewoners van de Linker Rottekade en tijdens een inloopavond in juni 2018. Vakspecialisten van de gemeente Rotterdam en de RET waren aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Er zijn vragen gesteld en zinvolle suggesties gedaan. Wij hebben de binnengekomen vragen gebundeld en van een reactie voorzien.

Vragen en Antwoorden

De zebramarkering ter hoogte van het kruispunt met de Crooswijksestraat blijft bestaan. Dat geldt ook voor de kanalisatiestrepen op het kruispunt met de Crooswijksesingel. Tussen de tramhaltes, iets ten zuiden van de Hendrik de Keijserstraat, wordt een nieuwe voetgangersoversteek aangebracht. Dit maakt deel uit van het toegankelijk maken van de tramhaltes. Onderzocht wordt nog of deze oversteek een zebramarkering krijgt.

De containers op de huidige plekken zijn niet verdiept omdat ze op locaties staan waar kabels en leidingen liggen. In het nieuwe ontwerp zijn de containers ondergronds. Ze komen in principe vlak bij de huidige locatie, maar er moet nog met een proefsleuf onderzocht worden of er geen ondergrondse obstakels zijn. Het voordeel van ondergrondse containers is dat de capaciteit ook toeneemt (van 2,7 m3 naar 5 m3), waardoor het ‘ernaast-plaatsen’ van afval verminderd wordt. Daarnaast worden de containers voorzien van een zogenaamde ‘vulgraadmeter’, die aangeeft wanneer de container dusdanig vol is, dat hij geleegd moet worden.

Pleidooi voor groenvakken op straatniveau, dus geen bakken.

De groene inrichting betekent dat de groenstrook langs de kade breder wordt. Dit geldt vooral voor het zuidelijke deel. Richting de Noorderbrug wordt de strook zelfs ongeveer dubbel zo breed. Het groen wordt dus robuuster qua uitstraling. Uitgangspunt is een lage beplanting, ongeveer zoals de huidige situatie óf een combinatie van gras en bodembedekkers. In een volgende ontwerpstap wordt hiervoor een beplantingsplan gemaakt. Er komen ook zitelementen, zoals in de huidige situatie. Minimaal hetzelfde aantal, mogelijk iets meer.

Pleidooi voor een breed pad langs de rivier.

Het huidige pad langs de rivier is ongeveer 2,25 meter breed, zonder de kademuur die ook nog 40 cm breed is. Op sommige plekken is de kade iets smaller, soms iets breder. Echter, ter hoogte van bomen zijn er ‘happen’ uit de verharding. Ook staan er bankjes waardoor de effectieve vrije doorloop op veel plekken 1,30 tot 1,50 meter is. Dat is voor de beleving inderdaad smal en kan onprettig voelen als op de kade langs het water wordt gelopen.

In het nieuwe ontwerp streven we naar een breedte van 0,40 meter kademuur plus 2,50 pad. Daarmee wordt het pad iets breder dan nu het geval is. Veel meer ruimte is er niet omdat de bestaande bomen gehandhaafd blijven en het bovendien problemen geeft als deze bomen in de verharding komen te staan. Het grote verschil is wel dat objecten zoals bankjes, prullenbakken buiten de 2,50 meter worden geplaatst in het huidige groenvak. Daarmee ontstaat een effectieve doorloop van 2,50 meter breedte.

Door het realiseren van invalide-toegankelijke haltes komen er ongeveer tien parkeerplaatsen te vervallen. Uit actuele parkeertellingen in het achterliggende gebied, met name Rubroekstraat en Frederiksstraat, blijkt een overcapaciteit aan parkeerruimte. De beleving van omwonenden lijkt anders te zijn, maar de tellingen in het gebied laten een overschot zien.

Er is op de Linker Rottekade maar beperkt ruimte om extra parkeerruimte te realiseren. Het verlies van de ongeveer tien parkeervakken kan opgevangen worden door overcapaciteit in achterliggend gebied. Daarnaast wordt de ruimte achter het Heinenken gebouw geoptimaliseerd voor parkeren. De beschikbare ruimte voor parkeren wordt ook uitgebreid. Dit levert in absolute aantallen geen extra plaatsen op omdat de huidige vakken veel te klein zijn. De vakken worden in de nieuwe situatie vergroot naar de huidige normen en zullen daardoor effectiever gebruikt kunnen worden. Nu gebeurt het bijvoorbeeld dat twee auto’s op drie vakken staan). Ook wordt er een doorsteek naar de Linker Rottekade gemaakt. Zo is het parkeerterreintje achter het Heineken gebouw geen doodlopend stukje, maar kunt u er rondrijden. Dit is ook prettiger bij het zoeken naar parkeerruimte.

Kortom: er is fysiek niet de ruimte om in absolute aantallen het verlies van vakken één op één te compenseren aan de Linker Rottekade. De huidige parkeerruimte wordt wel geoptimaliseerd en beter bereikbaar/toegankelijk gemaakt.

De gemeente heeft onafhankelijke parkeertellingen uit laten voeren in 2016 en 2017. Beide tellingen zijn uitgevoerd op meerdere dagen en laten een vergelijkbaar resultaat zien. De gemeente ziet daarom geen aanleiding tot een hertelling.

Er is een geluidsonderzoek gedaan. Op basis van de huidige verkeersintensiteiten is een rekenmodel gemaakt. Dit is ook voor de toekomstige situatie (2027) gedaan. Beide situaties zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat er een (kleine) toename van geluid is. Deze toename valt binnen de wettelijke kaders. De conclusie is dat het plan voldoet aan de normen van de Wet geluidhinder. Het onderzoeksrapport is op verzoek beschikbaar.

De putten en deksels tussen het te vernieuwen tramspoor en van het te vernieuwen riool worden allemaal vervangen door nieuwe. De verwachting is dat de hinder daarmee verdwijnt.

Er is door een extern bureau een nulmeting gedaan in het kader van trillingen. Aan de hand van de nulmeting is een prognose gemaakt. Aan de hand van deze prognose is geconcludeerd dat er op enkele locaties maatregelen getroffen moeten worden.

Deze maatregelen houden in dat er dempend materiaal bij de rails wordt gebruikt. Tevens wordt er langs de panden tussen de Isaac Hubertstraat en de Linker Rottekade 229 een dempende laag kunststof / schuimrubber tegen de gevel aangebracht. Het onderzoeksrapport is op verzoek beschikbaar.

Suggesties: kleine busjes laten rijden of bus 38 over de Croosweg en langs de Duif laten rijden.

Er wordt vervangend vervoer ingezet voor de tram in de vorm van een versterking van buslijn 38. Deze gaat twee keer zo vaak rijden als normaal. Wel via een aangepaste route in verband met de tramwerkzaamheden waardoor ook de weg is afgesloten (zie kaart (pdf)). Meer informatie volgt via ret.nl.

Vanaf 27 augustus tot 8 december wordt gewerkt aan de rijbaan en de tramrails. Deze kunnen daarna weer open gesteld worden. Tot in april 2019 is vervolgens nodig voor het werk aan weerszijden daarvan: de trottoirs en de inritten van de zijstraten en de kade met groenstrook. Zie ook de bewonersbrief.

Er komt geen gescheiden rioolstelsel.

Het kruispunt is geen blackspot. Dit kruispunt was dat eerder ook niet. Afgezien daarvan, is er ook geen ruimte voor het maken van opstelvakken. Zonder opstelvakken zou het kruispunt enorm vertragend zijn voor het verkeer.

Er is geen ruimte voor een hondenuitlaatzone. Op deze plaats geldt de normale opruimplicht. Het groen dat toegepast wordt, kan overigens tegen het uitlaten van honden. Bij hevige overlast kan altijd een melding gemaakt worden op rotterdam.nl/meldingen.

Nee, deze blijven staan om te voorkomen dat dit een onbeheersbare sluiproute wordt. De achterliggende straat blijft ook met auto’s bereikbaar.

Inderdaad. Ook worden tegen de LRK keermogelijkheden gemaakt tijdens de afsluiting.

Na de herinrichting komen er aparte bus- en tramhaltes. De bushalte komt inderdaad dicht bij het kruispunt te liggen. Een locatie verder van het kruispunt is niet inpasbaar, vanwege de maatvoering van een toegankelijke bushalte en de noodzakelijke ligging in een rechtstand van de weg. Naar onze mening leidt dit niet tot een verkeersonveilige situatie. Het heeft wel een negatieve invloed op de doorstroming op het kruispunt. De gemeente geeft echter een hoge prioriteit aan toegankelijk openbaar vervoer, waardoor het een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto. Zo houden we de stad ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar. Dat er slechts één bus per kwartier gebruik maakt van deze route, heeft bovendien invloed gehad op onze keuze.

Dit was ook een belangrijk aandachtspunt tijdens de ontwerpfase. Voor deze halte geldt zoals hierboven al genoemd, dat die in een rechtstand aangelegd moet worden en dat deze plaats als enige overblijft. Bovendien is de ontmoetingskans tussen een halterende bus en een wachtende tram klein en van korte duur.

Voorafgaand aan de werkzaamheden en voor de start van een nieuwe fase wordt een nieuwsbrief in het gebied van de Linker Rottekade bezorgd. Dit geldt uiteraard ook wanneer zich wijzigingen in de planning of andere onverwachte zaken voordoen die van belang zijn voor de betrokken bewoners, ondernemers en instellingen. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden.

Bewoners met vragen of klachten kunnen contact opnemen met linkerrottekade@rotterdam.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de omleidingen in het openbaar vervoer vindt u op de website van RET. Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u mailen met linkerrottekade@rotterdam.nl of bellen met Sjoerd Ennenga, 06 - 538 028 28, communicatieadviseur van de gemeente Rotterdam.