Sneller onderdak voor kwetsbare Rotterdammers
Gepubliceerd op: 27-09-2019
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kwetsbare-rotterdammers/
Spring naar het artikel

Sneller een dak boven het hoofd en meer persoonlijke aandacht voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers. Daar zet het college met een nieuwe aanpak op in.

Met nieuwe vormen van nachtopvang, meer maatwerk en het voorkomen van problemen, kunnen kwetsbare Rotterdammers sneller onderdak krijgen en een stabiel leven opbouwen.

Nachtopvang nieuwe stijl

  • Pop up Privacy en Kleine Kamer: grote slaapzalen met stapelbedden maken plaats voor een meer rustgevende inrichting met afscheidingen. En kleine kamers voor daklozen die in een doorstroomtraject zitten naar een andere vorm van wonen. De eerste nachtopvang in deze nieuwe stijl wordt dit jaar geopend aan de Bredestraat.
  • Warm Welkom: eenduidige informatie voor mensen in de nachtopvang over begeleiding, dienstverlening en huisregels.
  • Beter Bad: adequate doucheruimtes, waar spullen veilig zijn en men in een rustige omgeving kan douchen en omkleden.

Maatwerk

Rotterdam zet in op meer tussenvoorzieningen: kleinschalige huisvesting voor kwetsbare Rotterdammers. Met de juiste hulp en ondersteuning kunnen zij vervolgens doorstromen naar reguliere huisvesting. Ook wordt het zogeheten stedelijk bemoeizorgteam uitgebreid, zodat de complexe groep buitenslapers goede ondersteuning krijgt en naar de juiste zorg begeleid wordt. Wethouder Sven de Langen: ‘We willen op meer plekken in de stad kleinschalige huisvesting voor kwetsbare Rotterdammers creëren. Rotterdam is een inclusieve stad. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans. Zo snel mogelijk onder een eigen dak. Zo snel mogelijk een kans om zelf, met de juiste zorg en ondersteuning, het leven terug op de rails te krijgen’.

'Rotterdam is een inclusieve stad. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans. Zo snel mogelijk onder een eigen dak.'

Sven de Langen - wethouder

Dakloosheid voorkomen

Eén van de maatregelen in de nieuwe aanpak is op tijde ondersteuning bieden aan bankslapers, om zo te voorkomen dat zij dakloos worden en in de opvang terechtkomen.

Dak- en thuisloze jongeren

Naar aanleiding van het televisieprogramma ‘Het Rotterdam Project’ is de gemeente gestart met een pilot voor dak- en thuisloze jongeren: Project 010, om de zorg en ondersteuning aan dak- en thuisloze Rotterdamse jongeren te verbeteren. Bij de pilot zijn meerdere zorginstellingen, banken en particuliere fondsen betrokken. Project 010 is onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Dak- en thuisloze jongeren 2019-2021’ van staatssecretaris Blokhuis, waarmee innovatieve initiatieven in het land gedeeld worden.

Housing First

Wethouder Sven de Langen overhandigde vrijdag 27 september 2019 de sleutel aan de eerste bewoner in het proefproject Housing First Rotterdam. ‘Deze dakloze Rotterdammers slaan de nachtopvang over. Door hen direct een woning aan te bieden wordt de stress weggenomen en kunnen zij, met de juiste begeleiding, bouwen aan hun toekomst.’ Tot eind januari 2020 krijgen 25 daklozen een huis. De proef duurt tot eind 2020 en wordt - ook tussentijds - geëvalueerd.

‘Deze dakloze Rotterdammers slaan de nachtopvang over. Door hen direct een woning aan te bieden wordt de stress weggenomen en kunnen zij bouwen aan hun toekomst.'

Sven de Langen - over het proefproject Housing First

Het gaat om langdurig daklozen die bijvoorbeeld psychische problemen hebben en/of verslaafd zijn. Een zorgprofessional draagt daklozen aan bij een woningcorporatie. Eenmaal gehuisvest bepaalt de bewoner zelf wat goed is voor hem, onder een aantal voorwaarden: op tijd de huur betalen, geen overlast veroorzaken en begeleiding accepteren.

Verschillende steden in Nederland zijn werken al succesvol met Housing First. De ervaring leert dat de mensen zelfredzamer wordt en relatief sneller herstellen. Rotterdam werkt samen met Leger des Heils, Stichting Ontmoeting, Pameijer, Woonstad, Havensteder, Vestia en Woonbron.

Housing First biedt een langdurig dakloze met meervoudige problematiek meteen een huurwoning, inclusief intensieve, integrale ondersteuning voor herstel. Housing First stamt uit begin jaren ’90 in New York. Met de directe huisvesting worden een aantal stappen van maatschappelijke opvang overgeslagen. Woningen zijn verspreid over de wijken.

De proef Housing First richt zich op de meest kwetsbare daklozen vanaf 27 jaar, die vaak zorg mijden en verward zijn en/of verslaafd. Het project start met 25 daklozen die tussen nu en eind januari 2020 een huis krijgen toegewezen.

De proef Housing First is één van de maatregelen uit het Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022 en het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Het gaat om een heel specifieke doelgroep die niet de weg naar de ‘reguliere’ ondersteuning kan/wil vinden en gebruik kan/wil maken van de reeds bestaande ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld huurzorgcontracten na de nachtopvang).

Voor jongeren is een ander traject gestart, Project 010, gebaseerd op het tv-programma ‘the Rotterdam Project 010’ van Beau van Erven Dorens.

Aansluiten bij de bewoner en zijn motivatie. Regie bij hem laten: het is zijn leven, zijn traject. De cliënt bepaalt mede wat er nodig is en hoe dat het beste kan worden gedaan. Geen dwang en drang. Bij Housing First gaat het juist om rust bieden.

Een dakloze kan zelf geen actie ondernemen om in aanmerking te komen voor Housing First (bij Housing First is daarom geen sprake van wachtlijsten). Hij of zij wordt aangedragen via een zorgprofessional. Vervolgens wordt er gezocht naar een passende match tussen de woonwensen van de dakloze en het aanbod van de woningcorporatie.

Afspraken

De dakloze moet zich wel aan een aantal afspraken houden. De voorwaarden zijn: op tijd betalen van de huur, geen overlast veroorzaken en accepteren van begeleiding. En als het nodig is ook budgetbeheer accepteren. Er is altijd een zorgbegeleider bereikbaar (24 uurs).

Kosten voor de cliënten

De cliënten ontvangen een apart Wmo-arrangement voor de duur van 2 jaar. De totale kosten zullen naar verwachting goedkoper uitvallen dan dat er in de huidige situatie voor deze cliënten wordt gereserveerd aan financiën.

De 25 Housing First klanten zijn als urgent aangemerkt en direct bemiddeld. De 25 woningen zijn onderdeel van prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. Ze tellen ook mee in de taakstelling van 650 en de directe bemiddelingen. Urgenties zijn vrijgesteld van de Rotterdamwet, waardoor er meer mogelijkheden zijn dat klanten verspreid over de stad kunnen wonen.

Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep Rotterdammers waarvan de problematiek niet alleen divers maar ook zwaar is. Een woning kan juist voor deze groep cliënten het verschil maken. De ervaring leert dat deze groep mensen zelfredzamer worden en relatief sneller herstellen.

Leger des Heils, Stichting Ontmoeting, Pameijer, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia, Woonbron en gemeente Rotterdam gaan op flexibele wijze samenwerken om van Housing First een succes te maken. De ondertekening van een convenant op 26 september 2019 symboliseert de ambitie. Medio 2020 bekijken alle partijen wat er goed ging en beter kan in de samenwerking. De organisaties NAS en CVD zijn al betrokken, bij uitbreiding van de omvang van de pilot zullen zij convenantpartner worden.

De gemeente gaat met betrokken partners kijken of uitbreiding naar 50 woningen mogelijk is. De randvoorwaarden moeten dan op orde zijn: voldoende budget en inzet van professionele begeleiding. Er is bovendien een onderzoek naar effecten gekoppeld aan de pilot. De eerste meting wordt halverwege 2020 gedaan; de rapportage en het advies over structurele uitrol, ook naar eventuele andere doelgroepen, volgt in augustus 2020.

Zo’n 20, met name grotere, gemeenten in Nederland zetten Housing First al succesvol in ter bestrijding van dakloosheid. Er zijn verschillen per gemeente. De toepassing in Amsterdam is bijvoorbeeld gericht op alle daklozen. Voor een groot deel van de cliënten is de invulling vergelijkbaar met de Rotterdamse werkwijze waarbij cliënten direct bemiddeld worden met toepassing van huurzorgcontracten. In sommige gemeenten nemen de zorgaanbieders en woningcorporaties zelf het initiatief om Housing First te ontwikkelen, in andere gemeenten is de gemeente zelf initiatiefnemer.

In 2018 werden 966 mensen als urgent aangemerkt en bemiddeld naar een woning. Hiervan werden 581 mensen uit een zorginstelling (denk aan beschermd wonen, vrouwenopvang etc) direct bemiddeld naar een woning met een huur-zorgcontract (zelfstandig wonen met begeleiding/nazorg), 385 urgenten zochten zelf een huis (zonder huur-zorgcontract). In 2019 zijn het eerste half jaar al 429 urgenties toegekend. In het Rotterdam project zullen we met onze partners 10 jongeren bemiddelen naar een woning.

Er gebeurt al veel in Rotterdam. Er is bijvoorbeeld een op maat gesneden arrangementondersteuning op gebied van (O)GGZ en Verstandelijk Beperkten (VB) door zorgaanbieders op grond van de Wmo, er zijn dagopvangmogelijkheden, (voldoende) acute crisis- en nachtopvang, actietafels, de mogelijkheid van huurzorgcontracten, veldwerk en bemoeizorg. Daarnaast werken we aan kwaliteitsverbetering in de nachtopvang, verbeteren herstelmogelijkheden en een plaatsingscommissie voor Beschermd Wonen.

\