Kralingen-Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Kralingen-Crooswijk telt 53.000 inwoners verdeeld over acht wijken. Dit zijn De Esch, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Kralingse Bos, Nieuw Crooswijk, Oud Crooswijk, Rubroek en Struisenbrug.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

11 juni 2021 - Het CHIO Rotterdam heeft een schenking gedaan aan gemeente Rotterdam om een rolstoelpad aan te leggen op een speelplaats in het Kralingse Bos. Eerder dit jaar werd uit naam van het hippisch evenement al een nestschommel gedoneerd, geschikt voor kinderen met een beperking. Het nieuwe pad maakt de speelplaats overzichtelijker en rolstoeltoegankelijker zodat alle kinderen zich hier welkom kunnen voelen om te spelen. 

Meer speelruimte voor kinderen met een beperking 

Op 11 juni werd de vernieuwde speeltuin opgeleverd en in gebruik genomen in aanwezigheid van de gebiedsmanager Stadsbeheer Wouter Boonzaaijer en Eleonoor Hintzen, bestuurslid CHIO Rotterdam. De gemeente is blij met de gift, die bijdraagt aan de ambitie om speelplekken te maken waar Rotterdamse kinderen met en zonder handicap, samen kunnen spelen. 'Stadsbeheer verzorgde graag de aanleg van het rolstoelpad. We zijn blij en trots dat we kinderen nu ook in het Kralingse Bos een veilige, meer inclusieve speelplek kunnen bieden', aldus Wouter Boonzaaijer.

Om het helemaal af te maken is de hele ondergrond vervangen door zand en liggen er weer verse boomstammen rondom de speelplek. De speeltuin is te vinden tegenover het hertenkamp in het Kralingse Bos. 

In juni en juli 2021 kijkt de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk naar voorstellen voor het aanpassen van het Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk voor de periode 2022-2024.

In het plan staat welke horecaontwikkelingen voor de komende twee jaar wenselijk zijn. In het horecagebiedsplan staat onder andere aangegeven waar nieuwe horeca mogelijk is. U kunt het horecagebiedsplan (pdf) opvragen door een e-mail te sturen naar: participatiekc@rotterdam.nl.

Als u vragen heeft over de wijzigingen, stuur dan voor 23 juni een e-mail naar participatiekc@rotterdam.nl.

Gemeente en woningcorporatie Havensteder bundelen de krachten en werken aan de verbetering van Oud-Crooswijk. Dit doen zij op het gebied van wonen, leefbaarheid en openbare ruimte. En dit doen zij niet alleen, maar samen met de bewoners. Er zijn de afgelopen jaren al mooie stappen gezet, maar een vervolg is hard nodig. Op basis van ervaringen met én uit de wijk is daarom een toekomstbeeld samengesteld; het verhaal van Oud-Crooswijk in 2030. Om met elkaar toe te werken naar een wijk waar plek is voor iedereen, waar mensen graag willen wonen, naar elkaar omkijken, zich thuisvoelen en écht trots op zijn. 

Bewoners van Oud-Crooswijk hebben het toekomstverhaal als nieuwsbrief in de bus ontvangen. Maar u kunt het ook online bekijken. Kunt u zich vinden in het toekomstverhaal? Of mist u iets? We horen graag wat u ervan vindt! Laat het ons weten via een korte vragenlijst.

Beste bewoner, eigenaar en ondernemer,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen herinrichting van de Jonker Fransstraat.

In februari van dit jaar was u aanwezig bij de inloopavond van de gemeente Rotterdam. Of misschien heeft u meegedaan aan de online poll die op de website stond vermeld. Wij hebben u destijds op diverse manieren gevraagd mee te denken over de herinrichting van de Jonker Fransstraat en u heeft ons hierbij van waardevolle informatie voorzien.

Tijdens de inloopavond hebben wij aangegeven de resultaten van zowel deze avond als de poll, voor zover mogelijk, mee te nemen in het Programma van Eisen dat wij voor dit project opstellen.

Vanwege de huidige COVID-19 omstandigheden heeft ook de gemeente Rotterdam haar werk-processen moeten aanpassen. Hierdoor heeft het ontwerpproces enige vertraging opgelopen. Inmiddels zijn wij gestart met het opstellen van het voorlopig ontwerp (VO) van de inrichting.

Het einddoel is hierbij overeind gebleven: de Jonker Fransstraat omvormen tot een prettige, veilige en groene Rotterdamse stadsstraat.

Het Programma van Eisen (PvE)

Het PvE is na het zomerreces afgerond. In dit PvE staan randvoorwaarden vermeld, waar het ontwerp aan moet voldoen. Ook worden diverse keuzes gemaakt, onder andere in het type straatverharding (bijvoorbeeld asfalt of klinkers) en het aantal parkeerplaatsen.

Belangrijkste uitgangspunten die in dit PvE zijn vastgelegd:

 • Tramspoor ongewijzigd:
  Het tracé van het tramspoor blijft ongewijzigd. Het blijkt niet mogelijk het tracé binnen de beschikbare middelen te verplaatsen of te verbeteren.
 • Klinkerverharding en (stil) asfalt:
  De rijbaan en parkeervakken in het zuidelijk deel worden uitgevoerd in klinkers en de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u. De uitstraling wordt daarmee vergelijkbaar met die van de Meent. De rijbaan in het noordelijk deel wordt uitgevoerd in (stil) asfalt, de parkeervakken in klinkers.
 • Gelijk aantal parkeerplaatsen:
  Parkeren gebeurt aan weerszijden van de straat, het aantal parkeerplaatsen blijft in principe gelijk.
 • Bomen:
  Aan weerszijden van de Jonker Fransstraat worden bomen in het ontwerp opgenomen. De aantallen en posities zijn mede afhankelijk van de ondergrond (kabels, riolering en dergelijk). In het noordelijk deel is bovendien ruimte voor extra vergroening. De straat krijgt hiermee een groene en vriendelijke uitstraling.
 • Meer ruimte voor fietsers:
  Door de rijbanen voor tram en auto te combineren komt meer ruimte beschikbaar voor fietsers. Bij de kruispunten worden de fietsoversteekplaatsen veiliger gemaakt.

Het Voorlopig Ontwerp

Er is na de zomer een start gemaakt met het VO. In het VO worden alle onderdelen van de straat (zoals trambaan, parkeerplaatsen, fietsstroken, groen, en dergelijke) ingetekend in een plankaart. Ook worden alle te gebruiken materialen en inrichtingselementen omschreven. Het VO wordt daarna beoordeeld door diverse partijen (zoals nutsbedrijven, kabelbeheerders, de RET enzovoort).

Het streven is om eind dit jaar het VO af te kunnen ronden. Tegen die tijd informeren wij u hierover. Mocht u dan nog specifieke vragen of opmerkingen hebben over het ontwerp dan zullen wij deze uiteraard graag beantwoorden.

Het Definitief Ontwerp (DO)

In het DO wordt het VO verder uitgewerkt op alle technische aspecten. Hierna kan onze aannemer het werk voorbereiden en uitvoeren.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase wordt niet alleen de inrichting van de straat aangepakt, maar wordt ook het noodzakelijk onderhoud aan de riolering uitgevoerd. Op deze manier combineren wij het werk onder de grond met het verbeteren van de inrichting boven de grond.

De start van de uitvoeringsfase staat gepland voor eind 2021. Tegen die tijd zullen wij u in detail informeren over de te verwachten (bouw)overlast, omleidingen, parkeren en dergelijke.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Rotterdam
Planteam Jonker Fransstraat
E-mail: jonkerfransstraatSO@rotterdam.nl

Bewoners vertelden 18 februari hun wensen voor de wijk, tijdens de door de gemeente en woningcorporaties georganiseerde bewonersbijeenkomst over wonen in Crooswijk.

Zo gaven ze onder andere aan dat ze de echte Crooswijkse mentaliteit graag willen behouden. Prettig wonen betekent ook dat de buurt schoon, heel en veilig is en dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Wat volgens hen beter kan, is dat er een goede mix van winkeltjes, terrassen en horeca moet komen. Ook het onderhouden en benutten van het groen kan beter en er moet een plek komen voor activiteiten van ouderen. Bestaande initiatieven als koken voor buren, koffieochtenden, tuinieren en Camping Crooswijk worden gewaardeerd en willen de bewoners graag behouden.

Vervolg

Het verslag laat zien dat in Crooswijk onderwerpen leven die samen te vatten zijn in de volgende thema’s:

 • Betaalbaar en prettig wonen (gevarieerd woningaanbod onder andere in het Van Meekerengebied)
 • Schoon, heel en veilig (schone en verkeersveilige straten, zonder zwerfvuil)
 • Ontmoeten en saamhorigheid (elkaar leren kennen en naar elkaar omkijken)
 • Openbare ruimte en groen (onderhouden en benutten van water en groen)
 • Voorzieningen en recreatie (met activiteiten voor jong en oud, onder andere het Schuttersveld)

Om nog meer initiatieven en bewoners te kunnen verbinden en een vervolg te geven aan de thema’s starten we verschillende (online) werkgroepen op. Op basis van het aantal aanmeldingen en voorkeur voor een thema maken we ook (samen) een keuze voor de werkvorm. Natuurlijk zijn wij daarbij ook afhankelijk van de maatregelen rondom corona. Wij passen onze activiteiten daarop aan.

Doet u mee?

Wilt u over (een of meerdere) thema’s meedenken? Of uw ideeën of eigen initiatieven delen? Laat het ons weten. Ook horen we dan graag hoe u betrokken wilt blijven. Wat vindt u een prettige werkvorm?

Kon u er op 18 februari niet bij zijn? En wilt u nog iets toevoegen? Dat kan natuurlijk ook.

Laat het ons weten

U kunt uw reactie doorgeven aan de wijknetwerkers van Crooswijk:

Still uit filmpje, slinger van zwerfafval.

Het College was op 13 september 2019 op bezoek in Kralingen-Crooswijk om met bewoners te praten. Heeft u het gemist? Bekijk dan de terugblik (filmpje, Facebook) of lees het verslag (pdf)

12 juni 2019 - Drie speeltuinen in Crooswijk zijn aan vernieuwing toe. De gemeente heeft de kinderen in de buurt gevraagd om mee te denken over een nieuwe inrichting. Zij zijn tenslotte de experts. Het is de eerste keer in Crooswijk dat kinderen participeren in het vernieuwen van hun speelplek. Het is de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren.

Tijdens de ontwerpwedstrijd 'De Speeltuinbouwer' konden Crooswijkse kinderen hun eigen speelplek ontwerpen. Op 12 juni, Nationale Buitenspeeldag, zijn de winnaars bekend gemaakt in het Participatiecentrum aan de Boezemstraat. Wat hebben ze gewonnen? Hun eigen speeltuin wordt in het echt uitgevoerd.  

Wel op de kleintjes letten

De drie winnende ontwerpen zijn gemaakt voor de speeltuinen bij de Boezemstraat, Nieuwe Boezemstraat en Schapendreef op het voormalig Slachthuisterrein in Crooswijk. Kinderen konden met behulp van een interactieve online tool op speelse wijze ‘hun’ speelplekken opnieuw inrichten met verschillende speelelementen. Daarbij moest wel op het geld worden gelet, want aan elk speeltoestel hangt natuurlijk een prijskaartje. Ook heeft de gemeente de kinderen gevraagd rekening te houden met verschillende leeftijden. De gemeente ontving 26 inzendingen.

Prijs

Alle ontwerpen zijn beoordeeld door specialisten van de gemeente en door de kinderen zelf. Zij konden elkaars ontwerp liken. Daar is per speeltuin een winnaar uit naar voren gekomen. In het Participatiecentrum in Crooswijk kregen de winnaars alvast een prijsje uitgereikt voor hun werk door Wouter Boonzaaijer, gebiedsmanager bij Stadsbeheer. Wat betreft de hoofdprijs: de speeltuinen worden, als alles goed gaat, nog voor de herfstvakantie van 2019 gerealiseerd.

Wijkagenda

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Mohammed Anfal

Mohammed Anfal

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.anfal@gebiedscommissierotterdam.nl

Eveline Been

Eveline Been

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.been@gebiedscommissierotterdam.nl

Marco Bouman

Marco Bouman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail njm.bouman@gebiedscommissierotterdam.nl

Ron Buitelaar

Ron Buitelaar

Gebiedscommissielid (april 2021)

Telefoon 06 - 304 704 22

E-mail r.buitelaar@gebiedscommissierotterdam.nl 

Jan Duijn

Jan Duijn

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 339 354 01

E-mail jb.duijn@gebiedscommissierotterdam.nl

Debora Fernald

Debora Fernald

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 124 708 99

E-mail dhg.fernald@gebiedscommissierotterdam.nl

Indra Gharbharan

Indra Gharbharan

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 426 579 04

E-mail ius.gharbharan@gebiedscommissierotterdam.nl

Rens van Overdam

Rens van Overdam

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 211 985 17

E-mail la.vanoverdam@gebiedscommissierotterdam.nl

Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail hm.ozturk@gebiedscommissierotterdam.nl

Mehran Rahmati

Mehran Rahmati

Gebiedscommissielid (mei 2020)

Telefoon 06 - 262 685 06

E-mail m.rahmati@gebiedscommissierotterdam.nl

Herbert van Sluys

Herbert van Sluys

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 575 964 96

E-mail ha.vansluys@gebiedscommissierotterdam.nl

Jetske Steenstra

Jetske Steenstra

Gebiedscommissielid (november 2018)

Telefoon 14 010

E-mail j.steenstra@gebiedscommissierotterdam.nl

Oktay Ünlü

Oktay Ünlü

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail o.unlu@gebiedscommissierotterdam.nl

Paulette Verbist

Paulette Verbist

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 239 768 49

E-mail pjc.verbist@gebiedscommissierotterdam.nl

Oana de Visser-Baicu

Oana de Visser-Baicu

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 339 150 16

E-mail or.devisserbaicu@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.