Kleinschalige windenergie
Gepubliceerd op: 24-11-2020
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kleine-windturbines/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam wil de opwek van kleinschalige windenergie mogelijk maken. Naast grote windturbines kunnen ook miniwindturbines, kleine windturbines en windenergiesystemen bijdragen aan de energietransitie.

De gemeente kan faciliteren bij de ontwikkeling en realisatie van kleinschalige windenergie. We nodigen ontwikkelaars en particulieren uit de mogelijkheden te benutten.

Wat is het?

We onderscheiden miniwindturbines, kleine windturbines en windenergiesystemen.

 • Miniwindturbines hebben een rotordiameter kleiner dan 2 meter. Ze zijn met name kansrijk op daken in de gebouwde omgeving.
 • Kleine windturbines hebben een rotordiameter tussen 2 en 16 meter en een vermogen tot ongeveer 50kW. Dit biedt met name potentie in open ruimten in de gebouwde omgeving of op daken met hoge draagkracht.
 • Windenergiesystemen zijn opgebouwd uit een aantal kleinere windturbines met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 200 m2 en rotordiameters van maximaal 10 meter.
 • Voor grote windturbines, zie www.rotterdam.nl/windenergie

In vergelijking met grote windturbines leveren kleinere windturbines minder op, maar ze zijn wel geschikt om lokale energieneutrale voorzieningen te creëren in de stedelijke omgeving. Dit kan voordelen bieden voor bewoners, ondernemers en bedrijven. Bovendien is de combinatie met zonne-energie interessant vanwege verschillende momenten van opwek en is het een interessante innovatie die Rotterdam kans wil bieden.

Regelgeving

Windturbines zijn altijd vergunningsplichtig, zowel mini- kleine- en grote windturbines. Voor het realiseren van kleinschalige windenergie moet een initiatiefnemer dan ook een omgevingsvergunning aanvragen. De procedure voor kleinschalige windenergie duurt ongeveer 8 weken. De insteek is ‘ja mits’, waarbij de gemeente Rotterdam probeert mee te denken in het realiseren van initiatieven en het verlenen van vergunningen. Natuurlijk moet daarbij wel voldaan worden aan de benodigde voorwaarden.

De vergunningverlener toetst de bouwactiviteit, of strijdig gebruik met bestemmingsplan en eventuele milieuaspecten. Hierin worden op grote lijnen de volgende overwegingen meegenomen:

 • Heeft de windturbine een certificaat?
 • Ruimtelijke afweging
  • Geluid en slagschaduw
  • Ecologie
  • Ruimtelijk beeld, landschappelijke inpassing
  • Constructie ter plaatse
 • Onderbouwing van ruimtelijke afwegingen, met: beschrijving, situatietekening, plattegrond, doorsneden, technische informatie en constructieve verantwoording.
 • Wat is het bovenliggende doel, wat draagt het bij?

Proeftuinen kleinschalige windenergie

Momenteel probeert Rotterdam op verschillende locaties kleinschalige windenergie mogelijk te maken. Variërend van het inrichten van pilots op Rotterdams initiatief en het stimuleren van particuliere initiatieven. Hieronder een overzicht van lopende ontwikkelingen.

Pilot Kleinpolderplein. Proeflocatie voor innovatieve duurzame oplossingen. In eigendom van de gemeente Rotterdam en in gebruik door Stadsbeheer. Hier wordt in 2021 twee type kleine windturbines geplaatst. Mogelijk is hier nog ruimte voor meer kleinschalige windenergie.

Pilot Prinsenland. Prinsenland is de eerste wijk in Rotterdam die grotendeels energieneutraal gaat worden, ook kleinschalige windenergie kan hier een rol in spelen. De invulling ligt nog open.

Zadkine College. Op het dak van het Zadkine College in Prins Alexander is een Powernest geïnstalleerd. Deze wekt energie op uit zowel zon als wind. Hiermee is het gebouw meer dan zelfvoorzienend.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam zet zich in voor de ambities rond kleinschalige windenergie te verwezenlijken. Hiervoor willen we de randvoorwaarden zo eenvoudig mogelijk inzichtelijk maken. Bent u op zoek naar meer informatie rond realisatie, regelgeving of samenwerking? Neem dan contact op via: duurzaam@rotterdam.nl.