Locatieonderzoek Kanaalweg
Gepubliceerd op: 15-11-2019
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kanaalweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam groeit. We zijn een aantrekkelijke stad waar steeds meer mensen komen wonen, werken of recreëren. Dat vraagt om genoeg goede woningen, voldoende bedrijventerreinen, scholen, sportvelden, recreatieve en culturele voorzieningen.

We moeten daarom slim omgaan met onze ruimte, die steeds schaarser wordt. De Stadscamping, voetbalvereniging Steeds Hooger, manege Schanswijk en scouting Brownseagroep '66 huren allemaal een terrein aan de Kanaalweg. Alle vier hebben ze ambities voor de toekomst, maar ook aan de Kanaalweg zijn grenzen. De ruimte om te groeien is beperkt en de bestaande grondhuurcontracten zijn voor bepaalde tijd. Daarom willen de gebruikers duidelijkheid, zodat zij kunnen investeren in het verbeteren of uitbreiden van hun voorzieningen.

Locatieonderzoek

Het kaartje van projectgebied Kanaalweg laat zien waar de gebruikers zitten.

Het kaartje van projectgebied Kanaalweg laat zien waar de gebruikers zitten. De gemeente onderzoekt de toekomst van de Kanaalweg om de gebruikers die duidelijkheid zoveel mogelijk te geven. Bij dit Locatieonderzoek is gekeken welke wensen er zijn en of de voorzieningen (nog) passen op deze locatie en binnen de toekomstvisie op de stad. 

Analysedeel en variantendeel

Het onderzoek is gesplitst in twee delen: het analysedeel en het variantendeel. Via onderstaande link kunt u het analysedeel bekijken. Het variantendeel kunt u opvragen via de projectleider Maarten de Gaaij, e-mail mh.degaaij@rotterdam.nl.

Toekomst

Een kaartje van de Van Nelle knoop en de verschillende gebieden.

Een kaartje van de Van Nelle knoop en de verschillende gebieden. De toekomst van de Kanaalweg hangt niet alleen af van de ruimte en de wensen van de gebruikers op korte termijn, maar ook van de stedelijke ontwikkeling op lange termijn. Daarom heeft de gemeente bij het Locatieonderzoek ook rekening gehouden met toekomstige bouwopgaven, hun economische en sociale kansen en de bijbehorende uitdagingen voor de stad die samenkomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie. Deze visie heeft invloed op de toekomst van het gebied Van Nelle Knoop en op het gebied Kanaalweg.

Besluit college van B en W

Het college van B en W heeft op 1 december 2020 besloten om variant 1 uit te werken. In deze variant kunnen de camping, manege en scouting groeien aan de Kanaalweg. De voetbalvereniging Steeds Hooger kan op een andere locatie groeien met een tweede veld. 

In de Gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2021 zijn twee moties aangenomen:

 • Motie 5 Steeds Hooger, nog steeds samen!
  Uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger naar het perceel van volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering uit te sluiten.
 • Motie 7 Streven naar Verbetering van het Locatieonderzoek Kanaalweg
  In overleg en samenwerking met Steeds Hooger een ultieme poging te ondernemen om tot een uitplaatslocatie te komen, niet zijnde de Kanaalweg dan wel volkstuinvereniging SNV hierin ook opties buiten het huidige verzorgingsgebied mee te nemen en de uitkomst, van deze ultieme poging, voor de zomer voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de collegevergadering van 13 juli jl. is het volgende besloten:

 • Naar aanleiding van de Quick Scan wordt de uitplaatsing van Steeds Hooger naar complex Erasmuspad verder uitgewerkt.
 • Uiteraard is dit afhankelijk van de standpuntbepaling van Steeds Hooger in haar Algemene Leden Vergadering van 15 juli 2021: wanneer de ledenvergadering instemt, zal Steeds Hooger worden betrokken bij de planvorming van het complex Erasmuspad.

Het college heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over deze besluiten. In de Quick Scan Uitplaatsing Steeds Hooger is de onderbouwing voor het collegebesluit geleverd. Ook is een second opinion parkeerdek Blijdorp uitgevoerd. De collegebrief aan de raad, de Quick Scan en de second opinion staan op het Raadsinformatiesysteem (zie link hieronder).

Deze besluiten zijn voorgelegd aan Steeds Hooger voor hun standpuntbepaling in haar Algemene Ledenvergadering van 15 juli 2021.

De komende periode wordt uitwerking gegeven aan:

 • Uitplaatsingsplan van Steeds Hooger naar het complex Erasmuspad, als Steeds Hooger hierbij betrokken wil worden.
 • Herindelingsplan Kanaalweg in overleg met de stadscamping Rotterdam, manege Schanswijk en scouting Brownseagroep ’66.

Zodra er meer bekend is, leest u het op deze pagina.

Veelgestelde vragen locatieonderzoek

Met het onderzoek wil de gemeente de vier gebruikers op korte termijn duidelijkheid  geven binnen het projectgebied Kanaalweg of op een alternatieve locatie, waarbij rekening wordt gehouden met de verstedelijkingsmogelijkheden van de stad na 2035, in de vorm van sportvoorzieningen of recreatie of woningbouw.

Het onderzoek is samengesteld uit een analysedeel en een variantendeel.

Het analysedeel is sinds maart 2020 klaar en is te vinden op de projectpagina. Het variantendeel is in concept klaar. De gebruikers en de Wijkraad Blijdorp adviseren aan het gemeentebestuur over het variantendeel.

Hier wordt ingegaan op de spelregels, huidige situatie, de belangen en wensen van de gebruikers, beleidskaders en de criteria waarop de varianten later worden beoordeeld.

Het variantendeel bevat de volgende hoofdstukken: vier scenario’s om inzichten te verzamelen; drie varianten, parkeersituatie en verkeersontsluiting; alternatieve locaties; financiële haalbaarheid, robuustheid en beoordeling; contractvorming en vervolgstrategie.

Erasmuspad

Op dinsdag 22 februari 2002 heeft het college van B en W besloten dat:

 • Voetbalvereniging Steeds Hooger de gelegenheid krijgt om per seizoen 2022-2023 het gehele voetbalcomplex Erasmuspad te bespelen als enige bespeler.
 • Er een onderzoek gaat komen naar de haalbaarheid van samenwerking tussen voetbalvereniging Het Witte Dorp (HWD) en FC Banlieue. De bespeling op het complex Taludweg en de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en capaciteitsversterking van dit complex.
 • FC Banlieue krijgt de gelegenheid om tijdens het seizoen 2022-2023 als overgangsperiode te spelen op het vrijkomende voetbalveld aan de Kanaalweg. Dit is inclusief gebruik van de opstallen, eventueel in combinatie met gedeeltelijke bespeling bij HWD op het voetbalcomplex Taludweg.

Daarbij heeft het college veel belang gehecht aan het versterken van het voetbalaanbod voor de jeugd in de verschillende verzorgingsgebieden.

Veelgestelde vragen Erasmuspad

Hiervoor zijn twee aanleidingen:

 1. De ontwikkelingen rond de Kanaalweg, waarbij de gemeenteraad heeft besloten dat voetbalvereniging Steeds Hooger wordt uitgeplaatst.
 2. De ontwikkelingen rond het sportcomplex Erasmuspad. Hier is voetbalvereniging Leonidas, in overleg met het Sportbedrijf per 1 november 2021 vertrokken. Waardoor veldcapaciteit en gebouwen beschikbaar komen.

De voetbalvereniging Steeds Hooger gaat in zijn geheel per seizoen 2022-2023 over naar het sportcomplex Erasmuspad.

Het college gaat de mogelijkheid tot samenwerking van FC Banlieue en HWD en het gezamenlijk bespelen van het voetbalcomplex Taludweg onderzoeken. Dit onderzoek is naar verwachting eind oktober 2022 klaar. Tijdens het seizoen 2022-2023 maakt FC Banlieue gebruik van het kunstgrasveld en de gebouwen aan de Kanaalweg, dat dan vrijkomt door het vertrek van Steeds Hooger.

Er worden nadere afspraken met Steeds Hooger en FC Banlieue gemaakt, om het overstappen van spelers tussen de verenigingen te beperken en het voetbalaanbod voor de jeugd in de verschillende verzorgingsgebieden te versterken.

De verenigingen Steeds Hooger en FC Banlieue zijn vanaf het collegebesluit van november 2021 intensief betrokken bij de uitwerking van het richtinggevend scenario. Tijdens de gesprekken met de verenigingen waren ook vertegenwoordigers van de gemeente, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport aanwezig. Op verzoek van de verenigingen heeft de gemeente een onafhankelijke procesbegeleider ingezet om met de verenigingen individuele en gezamenlijke gesprekken te voeren. Deze onafhankelijke procesbegeleider heeft zijn adviezen aan de gemeente geleverd, die zijn verwerkt in het collegebesluit. De verenigingen zijn geïnformeerd over het voorgenomen collegebesluit van 22 februari 2022.

In principe gaat de verhuizing van Steeds Hooger en FC Banlieue plaatsvinden in de zomer 2022, zodat per 1 augustus de tijdelijke voorzieningen in gebruik kunnen worden genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit locatieonderzoek? Neem contact met ons op via e-mail, mh.degaaij@rotterdam.nl.