Locatieonderzoek Kanaalweg
Gepubliceerd op: 15-11-2019
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kanaalweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam groeit. We zijn een aantrekkelijke stad waar steeds meer mensen komen wonen, werken of recreëren. Dat vraagt om genoeg goede woningen, voldoende bedrijventerreinen, scholen, sportvelden, recreatieve en culturele voorzieningen.

We moeten daarom slim omgaan met onze ruimte, die steeds schaarser wordt. De Stadscamping, voetbalvereniging Steeds Hooger, manege Schanswijk en scouting Brownseagroep '66 huren allemaal een terrein aan de Kanaalweg. Alle vier hebben ze ambities voor de toekomst, maar ook aan de Kanaalweg zijn grenzen. De ruimte om te groeien is beperkt en de bestaande grondhuurcontracten zijn voor bepaalde tijd. Daarom willen de gebruikers duidelijkheid, zodat zij kunnen investeren in het verbeteren of uitbreiden van hun voorzieningen.

Locatieonderzoek

Het kaartje van projectgebied Kanaalweg laat zien waar de gebruikers zitten.

De gemeente onderzoekt de toekomst van de Kanaalweg om de gebruikers die duidelijkheid zoveel mogelijk te geven. Bij dit Locatieonderzoek kijken we welke wensen er zijn en of de voorzieningen (nog) passen op deze locatie en binnen de toekomstvisie op de stad. We onderzoeken 3 varianten en brengen de voor- en nadelen daarvan in beeld. Daarbij kijken we ook of voor de gebruikers van de Kanaalweg alternatieve, vergelijkbare locaties in de buurt zijn en we onderzoeken of de grondhuurcontracten kunnen worden aangepast.

Analysedeel en variantendeel

Het onderzoek is gesplitst in 2 delen; het analysedeel en het variantendeel. Via onderstaande link kunt u het analysedeel bekijken. Het variantendeel kunt u opvragen via de projectleider Maarten de Gaaij, e-mail mh.degaaij@rotterdam.nl.

Toekomst

Een kaartje van de Van Nelle knoop en de verschillende gebieden.

De toekomst van de Kanaalweg hangt niet alleen af van de ruimte en de wensen van de gebruikers op korte termijn, maar ook van de stedelijke ontwikkeling op lange termijn. Daarom houdt de gemeente bij het Locatieonderzoek ook rekening met toekomstige bouwopgaven, hun economische en sociale kansen en de bijbehorende uitdagingen voor de stad die samenkomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie. Deze visie heeft invloed op de toekomst van het gebied Van Nelle Knoop en op het gebied Kanaalweg.

Besluit college van B en W

Het college van B en W heeft op 1 december 2020 besloten om variant 1 uit te werken. In deze variant kunnen de camping, manege en scouting groeien aan de Kanaalweg. De voetbalvereniging Steeds Hooger kan op een andere locatie groeien met een tweede veld. Hiervoor worden twee mogelijke locaties onderzocht: het volkstuinencomplex Streven naar Verbetering of de omgeving van voetbalvereniging Rotterdam United. Het uitplaatsen van Steeds Hooger draagt bij aan de investering in een sportcluster Blijdorp; er ontstaat daar dan een volwaardig sportcluster in de buurt van de stadswijken Centrum, Delfshaven en Noord.

Op 3 februari 2021 behandelen de Raadscommissies ZOCS en BWB het collegebesluit. Aansluitend kan het besluit door de gemeenteraad worden behandeld.

Herindelingsplan

De maanden daarna wordt een herindelingsplan Kanaalweg uitgewerkt. Ook wordt een uitplaatsingsplan voor Steeds Hooger opgesteld. Dit gebeurt in nauw overleg met de volkstuinvereniging Streven naar Verbetering en voetbalverenigingen Steeds Hooger en Rotterdam United. Beide plannen worden voorzien van een voorstel voor financiële dekking.

Planning

De planning Kanaalweg heeft, ook als gevolg van de coronamaatregelen, vertraging opgelopen. De projectplanning is als volgt:

 • 30 juni 2020: Werkbezoek Kanaalweg door wethouders De Langen, Kurvers en Kasmi
 • eind augustus 2020: Definitief locatieonderzoek gereed en ter toetsing door gebruikers Kanaalweg
 • september 2020: Aanleveren advies door Wijkraad Blijdorp en reacties 4 gebruikers Kanaalweg
 • 1 december 2020: Besluit college van B en W
 • 3 februari 2021: Raadscommissie ZOCS en BWB
 • 18 februari 2021: Gemeenteraad

In de Gemeenteraadsvergadering van 18 februari zijn 2 moties aangenomen:

 • Motie 5 Steeds Hooger, nog steeds samen!
  Uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger naar het perceel van volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering uit te sluiten.
 • Motie 7 Streven naar Verbetering van het Locatieonderzoek Kanaalweg
  • in overleg en samenwerking met Steeds Hooger een ultieme poging te ondernemen om tot een uitplaatslocatie te komen, niet zijnde de Kanaalweg dan wel volkstuinvereniging SNV
  • hierin ook opties buiten het huidige verzorgingsgebied mee te nemen
  • en de uitkomst, van deze ultieme poging, voor de zomer voor te leggen aan de gemeenteraad.

De komende periode wordt uitwerking gegeven aan deze moties. Zodra er meer bekend is leest u het op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Met het onderzoek wil de gemeente de vier gebruikers op korte termijn duidelijkheid  geven binnen het projectgebied Kanaalweg of op een alternatieve locatie, waarbij rekening wordt gehouden met de verstedelijkingsmogelijkheden van de stad na 2035, in de vorm van sportvoorzieningen of recreatie of woningbouw.

Het onderzoek is samengesteld uit een analysedeel en een variantendeel.

Het analysedeel is sinds maart 2020 klaar en is te vinden op de projectpagina. Het variantendeel is in concept klaar. De gebruikers en de Wijkraad Blijdorp adviseren aan het gemeentebestuur over het variantendeel.

Hier wordt ingegaan op de spelregels, huidige situatie, de belangen en wensen van de gebruikers, beleidskaders en de criteria waarop de varianten later worden beoordeeld.

Het variantendeel bevat de volgende hoofdstukken: vier scenario’s om inzichten te verzamelen; drie varianten, parkeersituatie en verkeersontsluiting; alternatieve locaties; financiële haalbaarheid, robuustheid en beoordeling; contractvorming en vervolgstrategie.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit locatieonderzoek? Neem contact met ons op via e-mail, mh.degaaij@rotterdam.nl.