Jeugdbeschermingsplein
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/jeugdbeschermingsplein/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam gaat het met heel veel kinderen goed. Maar er zijn ook kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling in gevaar is. Als hun ouders dat niet kunnen of willen veranderen, is dat zorgelijk.

Voor deze kinderen tot 18 jaar is het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam.

Doet u als professional een melding bij het Jeugdbeschermingsplein, dan is het nodig dat u een aantal zaken regelt: 

 • U informeert het gezin over het Jeugdbeschermingsplein en welke besluiten genomen kunnen worden
 • Voor het gezin is duidelijk welke gevolgen deze besluiten kunnen hebben
 • U bent beschikbaar voor het Jeugdbeschermingsplein voor eventuele vragen naar aanleiding van de melding
 • U bent aanwezig bij het overleg van het Jeugdbeschermingsplein
 • U informeert ouders en (eventueel) kinderen over dit overleg
 • U blijft, eventueel samen met andere betrokken professionals, verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin, ook na het doen van de melding
 • indien de melding een jongere van 16-, of 17 jaar betreft, moet deze jongere expliciet gevraagd worden of toestemming wordt gegeven voor de bespreking met ouder(s)
 • indien de jongere van 16-, of 17 jaar instemt met de bespreking met ouder(s), dan moet aan de betreffende jongere ook gevraagd worden of de jongere samen met ouder(s) het gesprek wil voeren, dan wel apart van ouder(s)

Checklist als u een melding wilt doen aan het Jeugdbeschermingsplein

 1. De gezinssituatie is onveilig, het kind wordt in zijn/haar ontwikkeling bedreigd
 2. Veiligheidsafspraken worden onvoldoende nagekomen
 3. Hulpverlening komt niet van de grond of is onvoldoende
 4. De melding is besproken met het gezin
 5. De reactie van het gezin (op de melding) wordt verwerkt in de melding

Melden met het meldformulier

 • De melding moet met de gezaghebbende ouder(s) en kinderen van 16 jaar of ouder zijn besproken én zij moeten de melding hebben ontvangen. Als dit is besproken, geeft u dat op de laatste bladzijde van het formulier aan
 • De melding moet met kinderen van 12 t/m 15 jaar zijn besproken. Als dit is besproken, geeft u dat op de laatste bladzijde van het formulier aan
 • De gezaghebbende ouder(s) en kinderen van 16 jaar en ouder kunnen binnen 5 werkdagen een reactie geven op de melding. Is er een reactie, neem deze dan op in de melding
 • Wacht de reactietijd van 5 werkdagen af. Als de gezaghebbende ouder(s) of kind van 16 jaar of ouder niet binnen 5 werkdagen hebben gereageerd of als zij akkoord zijn, dien dan de melding in bij het Jeugdbeschermingsplein
 • Stuur geen bijlagen mee, maar vat informatie kort en bondig samen en neem het op in het meldformulier
 • Maak duidelijk in de melding welke kinderen worden gemeld en welke kinderen niet (let op het gebruik van de juiste kolommen voor gemelde en niet-gemelde kinderen)
 • Geef altijd het woonadres, BSN-nummer en geboortedatum op van de gezaghebbende ouders en kinderen die gemeld worden.
 • Geef in de melding aan wie het gezag heeft
 • Vraag het kind wat hij/zij vindt van de situatie en of hij/zij een gesprek wil met de voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein. Geef dit op de laatste bladzijde van het formulier aan
 • Als kinderen bij de bespreking aanwezig willen zijn, geef dit dan aan in het meldformulier
 • U bent beschikbaar voor het Jeugdbeschermingsplein voor eventuele vragen en aanpassingen in het verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming
 • In de invoervelden van het meldformulier zit een instructie voor het invullen van het meldformulier. Deze instructie verschijnt als u met de muis op het invoerveld staat
 • Vermeld alle te melden kinderen op pagina 1 van het meldformulier. Met de knop 'voeg naam toe' voert u meer kinderen in
 • Meldingen worden op volledigheid en inhoud gescreend
 • Stuur als melder de melding per e-mail

Overleg op het Jeugdbeschermingsplein

 • Medewerkers van het Jeugdbeschermingsplein komen op werkdagen bij elkaar van 9.30 tot 12.30 uur
 • We hebben maximaal 45 minuten per bespreking. Meld u tijdig bij de receptie in verband met eventuele wachttijd
 • Neem uw legitimatie mee
 • Tijdens het overleg geeft u als melder een korte toelichting op wat er goed gaat, wat de zorgen zijn en wat er nodig is
 • Ouders, kinderen en melder krijgen de gelegenheid hun mening te geven
 • Iedereen wordt met respect behandeld en krijgt de kans zijn/haar visie te geven
 • Als melder moet u aanwezig zijn bij het overleg op het Jeugdbeschermingsplein. Bij het bespreken van de melding is er één melder aanwezig
 • Het Jeugdbeschermingsplein nodigt ouders en kinderen (16+) uit voor het overleg
 • Als melder ontvangt u een uitnodiging van het Jeugdbeschermingsplein voor het overleg. Na ontvangst van uw bevestiging op deze uitnodiging, nodigt het Jeugdbeschermingsplein ouders en minderjarige uit
 • Het kind staat centraal
 • Na de bespreking stuurt het Jeugdbeschermingsplein ouders en jeugdige een brief over het vervolg.

Ontstaan Jeugdbeschermingsplein

De gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor alle hulp, ondersteuning en zorg aan kinderen en hun ouders. Om de jeugdbescherming beter te organiseren, bestaat er sinds 2012 een Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam. Bij het Jeugdbeschermingsplein worden kinderen en gezinnen gemeld over wie zorgen bestaan over hun ontwikkeling en/of hun veiligheid.

De deskundigen komen dagelijks bijeen om meldingen te bespreken met ouders. Kinderen van 16 jaar en ouder worden ook uitgenodigd. De deskundigen bekijken bij elke melding welke aanpak nodig is.

Wanneer wordt er een melding gedaan bij het Jeugdbeschermingsplein?

 • Als de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar is.
 • Als de huidige hulpverlening onvoldoende blijkt. De hulpverlening vindt dat een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig is.
 • Daarnaast melden deskundigen van het Jeugdbeschermingsplein ieder ongeboren kindje van wie een broer of zus onder toezicht of voogdij staat in Rotterdam-Rijnmond bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Onveilige gezinssituaties

 • Huiselijk geweld
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Verslaving ouder(s) en/of kind(eren)
 • Psychi(atri)sche problematiek ouder(s) en/of kind(eren)
 • Overbelasting ouders
 • Verwaarlozing
 • Gedragsproblemen kind(eren)
 • Jeugdcriminaliteit
 • (verstandelijke) Beperking ouder(s) en/of kind(eren)
 • Schoolverzuim

Hoe verloopt het overleg?

 • Meld u bij de receptie en neem een geldig legitimatiebewijs mee
 • De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein haalt ouder, kind en melder tegelijkertijd op
 • De voorzitter vertelt waar u kunt zitten
 • De voorzitter stelt alle aanwezigen voor, u hoeft dit niet zelf te doen
 • De voorzitter geeft een korte uitleg over het overleg en de regels
 • De bespreking van de melding verloopt volgens een vaste structuur. De voorzitter legt deze structuur bij de start van het overleg uit. Daarna kunnen aanwezigen hun mening over de situatie geven om een duidelijk beeld te vormen. Daarna bespreken de organisaties van het Jeugdbeschermingsplein wat het vervolg moet zijn. Zij betrekken hierbij de melding en de mening van de aanwezigen aan tafel. Tot slot wordt er een besluit genomen waar iedereen bij aanwezig is. De voorzitter geeft aan welke keus gemaakt is en waarom.

Wie zijn er aanwezig bij het overleg?

 • Ouder(s)/verzorger(s)
 • Kinderen ouder dan zestien jaar
 • Voorzitter van de gemeente
 • Secretaris van de gemeente
 • De melder/hulpverlener
 • Medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Medewerker van de jeugdbeschermingsinstelling
 • Medewerker van Veilig Thuis
 • Medewerker van het wijkteam

Ouders en kinderen
Aanwezigheid van ouders en kinderen van zestien jaar en ouder, is zeer gewenst. Zij kunnen hun eigen visie op de situatie geven en meedenken over oplossingen.
Kinderen onder de 16 jaar worden niet uitgenodigd, maar wij horen wel graag hun mening over de melding. Zij kunnen dit doorgeven aan de melder. Ook kunnen zij een gesprek aanvragen met de voorzitter en/of per mail of telefoon reageren.

Voorzitter en secretaris
De voorzitter en secretaris zijn aangesteld door de gemeente. De voorzitter leidt het overleg en zorgt dat alle betrokkenen hun visie kunnen geven en ideeën uitgewisseld worden. De voorzitter is er verantwoordelijk voor dat aan het eind van het overleg bekend is wat het vervolg is.

Melder
De hulpverlener die de melding heeft gedaan en betrokken is bij het gezin, geeft zijn visie op de veiligheid in het gezin, het verloop van de hulpverlening en het gewenste vervolg.

Raad voor de Kinderbescherming
Namens de Raad voor de Kinderbescherming is er een medewerker aanwezig. De medewerker van het adviesteam geeft de visie van de Raad voor de Kinderbescherming ten aanzien van wel of geen raadsonderzoek en legt hierbij uit waarom wel of niet.

Jeugdbeschermer
Namens de jeugdbeschermingsinstellingen is een jeugdbeschermer aanwezig. Als de voorzitter besluit dat er sprake is van een complexe casus of als er een raadsonderzoek moet starten, dan sluit de jeugdbeschermingsinstelling aan bij het gezin. Na afloop van het overleg organiseert de jeugdbeschermer een teamtafel waarin een gezinsplan wordt gemaakt waarin staat welke hulpverlening er verder nodig is. Deze teamtafel bestaat uit ouders, kinderen, het wijkteam en de jeugdbescherming. Ook andere betrokkenen kunnen deel uitmaken van deze teamtafel.

Wijkteam
Namens het wijkteam sluit een wijkteammedewerker aan. Vaak is de melder een hulpverlener uit het wijkteam. Er zitten dan twee mensen uit het wijkteam aan tafel.

 

Wat gebeurt er na het overleg Jeugdbeschermingsplein?

Aan het eind van het overleg, zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 1. De hulp die er nu is gaat door omdat de deskundigen mogelijkheden zien voor verbetering
 2. Een jeugdbeschermingsinstelling gaat meekijken met het wijkteam en samen zetten zij de begeleiding voort
 3. De Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis gaat onderzoek doen.

Als de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen, dan neemt de jeugdbeschermingsinstelling de begeleiding van het wijkteam over. Het wijkteam blijft op de achtergrond betrokken.

 • Toelichting uitkomst 1: Hulpverlening die er is (vaak vanuit het wijkteam) gaat door
  Tijdens het overleg blijkt dat er mogelijkheden zijn voor ouders en melder om de hulpverlening gezamenlijk voort te zetten. Bij betrokkenen is er vertrouwen dat dit toereikend is. De melder kan het gezin verder begeleiden.
 • Toelichting uitkomst 2: ‘Complexe casuïstiek’
  Het gezin krijgt een nieuwe contactpersoon toegewezen vanuit de jeugdbescherming. Deze persoon kijkt samen met het wijkteam wat nodig is. De jeugdbeschermer neemt contact met het gezin op, vijf werkdagen na de bespreking op het Jeugdbeschermingsplein.
  Na afloop van de bespreking organiseert de jeugdbeschermer een teamtafel waarin een gezinsplan wordt gemaakt waarin staat welke hulpverlening er verder nodig is. Deze teamtafel bestaat uit ouders, kinderen, het wijkteam en de jeugdbescherming. Ook andere betrokkenen kunnen deel uitmaken van deze teamtafel.
 • Toelichting uitkomst 3: Drangtraject met Raadsonderzoek
  De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Uit het onderzoek volgt een oordeel van de Raad voor de Kinderbescherming over wat er moet gebeuren om de ontwikkeling van het kind veilig te stellen. Het gezin krijgt een jeugdbeschermer toegewezen. De jeugdbeschermer neemt contact met het gezin op, vijf werkdagen na het overleg op het Jeugdbeschermingsplein. Na afloop van het overleg organiseert de jeugdbeschermer een teamtafel waarin een gezinsplan wordt gemaakt. Hierin staat welke verdere hulpverlening nodig is. Deze teamtafel bestaat uit ouders, kinderen, het wijkteam en de jeugdbescherming. Ook andere betrokkenen kunnen deel uitmaken van deze teamtafel. De Raad kan oordelen dat verplichte hulp (nog) niet nodig is, maar dat het gezin wel vrijwillige hulp moet zoeken. Uit het onderzoek kan ook blijken dat de ontwikkeling van het kind zo ernstig wordt bedreigd, dat hulp verplicht gesteld moet worden. In dat geval vraagt de Raad aan de rechter om een zogenoemde maatregel van kinderbescherming (kinderbeschermingsmaatregel) op te leggen. De meest bekende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). Hierbij krijgen ouders verplicht hulp en ondersteuning bij het opvoeden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Jeugdbeschermingsplein. Dit kan per e-mail of telefonisch: 010 - 267 55 10.