Jeugdbeschermingsplein
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/jeugdbeschermingsplein/
Spring naar het artikel

In Rotterdam gaat het met heel veel kinderen goed. Maar er zijn ook kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling in gevaar is. Als hun ouders dat niet kunnen of willen veranderen, is dat zorgelijk.

Voor deze kinderen tot 18 jaar is het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam.

Samenwerken

Bij het Jeugdbeschermingsplein komen elke werkdag deskundigen van verschillende jeugdzorginstellingen bij elkaar. Ze bespreken de meldingen die binnenkomen over zorgelijke situaties van kinderen. Ze kijken dan welke vervolgaanpak het beste is voor elk kind. Door deze manier van werken komt de hulpverlening aan Rotterdamse gezinnen snel op gang. De hulpverleners doen hun werk samen met het gezin. Zo proberen ze te voorkomen dat zwaardere hulpverlening of verdere maatregelen nodig zijn.

Het Jeugdbeschermingsplein is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij deze kinderen is sprake van ernstige zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling, en is vrijwillige hulpverlening onvoldoende.

De jeugdprofessionals -vaak werkzaam bij het wijkteam- melden deze kinderen bij het Jeugdbeschermingsplein.

Op het Jeugdbeschermingsplein kijken professionals van verschillende jeugdzorginstellingen wat er moet gebeuren om de zorgen over de veiligheid en/of de ontwikkeling van het kind weg te nemen. De professionals besluiten tot een aanpak. Ze kunnen hierbij kiezen uit:

  1. De hulp die het gezin nu krijgt van het wijkteam gaat door of er wordt hulp door het wijkteam opgestart
  2. Veilig Thuis doet een onderzoek, omdat er een vermoeden van kindermishandeling is;
  3. Drang met of zonder onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Hierbij ligt  de regie bij een jeugdbeschermingsinstelling.

Als er voor uitkomst 3 gekozen wordt, komt er een casusregisseur drang. Die zorgt er samen met het gezin en betrokken hulpverleners voor dat het gezin de nodige zorg krijgt.

Bij deze uitkomst kan ook gekozen worden voor een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Dit onderzoek kan leiden tot een verzoek bij de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen.

  1. De hulp die het gezin nu krijgt van het wijkteam gaat door of er wordt hulp door het wijkteam opgestart.
  2. Veilig Thuis doet een onderzoek als er een vermoeden van mogelijke kindermishandeling is. Een onderzoek van Veilig Thuis helpt om meer duidelijkheid te krijgen of het kind veilig is en/of de ontwikkeling in gevaar is.
  3. Er zijn zorgen over de situatie. Als de zorgen groot zijn, wordt er aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om onderzoek te doen. De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechter vragen om een maatregel zoals een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing, op te leggen. De kinderrechter beslist hierover.
  • De hulpverlener informeert het gezin dat hij/zij een melding gaat doen aan het Jeugdbeschermingsplein. Het gezin kan inhoudelijk op deze melding reageren. Deze reactie wordt in het meldformulier opgenomen en tijdens het overleg met deskundigen besproken. Dit overleg noemen we jeugdbeschermingstafel.
  • Aan de jeugdbeschermingstafel wordt besloten welke vervolgaanpak nodig is. Dit overleg gaat dus niet over de invulling van de hulpverlening voor het gezin, maar over de aanpak. Na bespreking aan de jeugdbeschermingstafel ontvangen ouders binnen een week een brief van het Jeugdbeschermingsplein. Hierin staat de vervolgaanpak beschreven en wordt uitgelegd wat deze aanpak voor het gezin betekent.
  • Bij een drangaanpak krijgt het gezin een casusregisseur drang. Deze casusregisseur neemt binnen vijf werkdagen na bespreking aan de jeugdbeschermingstafel contact op met het gezin. Hij/zij bespreekt dan de zorgen over de situatie en maakt samen met het gezin en de betrokken hulpverleners een plan. In dit plan staat welke hulpverlening ingezet gaat worden.
  • Het gezin heeft het recht om niet mee te werken aan de hulpverlening.  Als hierdoor de veiligheid en ontwikkeling van het kind in gevaar komt, kan dit (alsnog) leiden tot een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

Het Jeugdbeschermingsplein vindt het betrekken van ouders en kinderen belangrijk.

De gemeente wil deze betrokkenheid vergroten en start daarom in april 2018 met de pilot ‘Ouders aan Tafel’. Tijdens deze pilot krijgen ouders en jongeren ouder dan 16 jaar de mogelijkheid om ook aan te schuiven bij de bespreking aan de jeugdbeschermingstafel. De mening van kinderen onder de 16 jaar wordt gehoord. Daarnaast kunnen zij een gesprek met de voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein aanvragen en kunnen ze met de voorzitter bellen en/of mailen.

Ouders mogen zelf kiezen of ze willen deelnemen aan de pilot. Tijdens het overleg aan de jeugdbeschermingstafel worden de ouders, de jongere en de melder gehoord. Aan het eind van het overleg kiest de voorzitter de aanpak en bespreekt deze met de ouders en de jongere.

Downloads

Opmerking bij het meldformulier: opent uw browser het formulier niet? Sla het bestand dan eerst op en open het met een pdf-viewer.

Meer informatie

Professional: Wilt u een melding doen? Gebruik dan het meldformulier. Bij dit formulier zit een uitgebreide toelichting.

Ouder, verzorger of belangstellende: Voor opvoedingsvragen of jeugdhulp kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. Als u vragen heeft over de melding kunt u bij de melder of het Jeugdbeschermingsplein terecht.Het Jeugdbeschermingsplein kan alleen ingeschakeld worden door professionals. U kunt ook informatie vinden op de pagina zorgdichtbij.