Grassenbuurt
Gepubliceerd op: 13-04-2017
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grassenbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2019, 2020 en 2021 worden er werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabels in de Grassenbuurt uitgevoerd.

Door samen te werken met Evides Waterbedrijf en Stedin Netbeheer wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Riool en corona

De kans dat omwonenden besmet raken met het coronavirus door rioolwerkzaamheden in de buurt is uitermate klein. Onderzoek heeft aangetoond dat materiaal afkomstig van het coronavirus in rioolwater is aangetroffen, maar de kans dat iemand hierdoor met het virus wordt besmet is heel klein. Voor werkzaamheden waarbij men in aanraking komt met rioolwater gelden speciale maatregelen. Zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het in acht nemen van de hygiënevoorschriften. Omwonenden komen niet in aanraking met rioolwater op de projectlocatie.

Nieuws

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels een verkeersbesluit genomen op het nieuw aan te leggen fietspad in de Grasbuurt tussen de Prins Alexanderlaan en de Nieuw Ommoordseweg

Het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 augustus 2020.

Vanaf deze datum is er een wettelijke bezwaartermijn van zes weken, waarin bewoners de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen dit verkeersbesluit. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

In april 2020 zijn een nieuwe projectmanager en een omgevingsmanager aangesteld om fase C en D van het rioleringsproject in de Grassenbuurt in goede banen te helpen leiden. Bij wijze van kennismaking liepen zij op maandag 20 april op gepaste afstand een rondje door de wijk met een vertegenwoordiging van de klankbordgroep.

Aandachtspunten en aanpak

Tijdens de rondgang zijn de opgaven en de te verwachten knelpunten in fase C en D besproken. Ter illustratie is ook fase A en B bezocht, omdat daar soortgelijke zaken spelen of gespeeld hebben. Daar is een aantal vragen uit naar voren gekomen en aandachtspunten voor fase C en D. Hier volgt een samenvatting van de aandachtspunten en hoe deze aangepakt worden.

Fase A en B

Er waren eerder veel zaken aan de orde in fase A en B, die de nodige aandacht vereisten. Nu er wordt gewerkt aan de afwerking van de bermen en de beplanting, wordt duidelijker dat het straatbeeld hiermee al enorm verbeterd is. Maar daarmee zijn voor bewoners nog niet alle knelpunten opgelost en zorgen weggenomen. De volgende punten zijn daarom bekeken en besproken:

 • Parkeerdruk
  Voor zowel fase A en B als C en D gaat de gemeente met de klankbordgroep de komende periode kijken naar eventuele mogelijkheden voor extra parkeervakken.
 • Groenstrook Kamgras
  Aan het Kamgras is een brede groenstrook. De klankbordgroep noemt deze als voorbeeld van een locatie waar extra parkeervakken aangelegd zouden kunnen worden. Dat zou kunnen door er haaksparkeren mogelijk te maken, in plaats van langsparkeren. Het voorlopige antwoord hierop is dat invoering van het éénrichtingsverkeer naar verwachting gaat helpen om optimaal gebruik te kunnen maken van de bestaande parkeerplaatsen. Nu staan er auto’s op de hoek van de straat, terwijl er wel parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dat hoeft straks niet meer. De gemeente gaat dit de komende periode wel monitoren, om te zien of er inderdaad voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn en de groenstrook behouden kan blijven.
 • Eénrichtingsverkeer
  In fase A en B is het éénrichtingsverkeer nog niet ingesteld. Dit gebeurt als alle werkzaamheden in deze fase zijn afgerond.
 • Breedte van de rijweg
  Aan de Fioringras, op de grens van oud en nieuw werk, is de totale breedte van de weg bekeken en besproken. De toekomstige breedte was juist op deze plek goed zichtbaar, omdat de en de nieuwe trottoirbanden hier op elkaar aansluiten. Het blijkt dat er in de oude en nieuwe situatie nagenoeg geen maatverschil te zien is. Er wijzigt dus zeer weinig aan de ruimte op de rijweg.
 • Asfalteren fietspad Rijstgras
  Een gedeelte van het fietspad aan het Rijstgras is nog in betonstraatstenen uitgevoerd. Dit deel wordt ook in rood asfalt uitgevoerd.
 • Aanpak plantvakken Fioringras
  Op het moment liggen er aan de Fioringras twee plantvakken van ieder ca. 4 meter breed. Dat neemt veel ruimte in beslag. Van de twee plantvakken wordt er daarom één helemaal weggehaald. De andere wordt van 4 meter teruggebracht naar een breedte van 2 meter en dichtgestraat. Hierdoor wordt de aansluiting van het gangpad tussen de twee woonblokken en de rijbaan van de Fioringras toegankelijker en staan er geen geparkeerde auto’s in de weg.

Vragen en antwoorden Fase C+D

Voor fase C+D geldt dat er nog veel vragen zijn over de plannen en ontwerpen. Hieronder volgt een opsomming van vragen die naar boven kwamen tijdens het rondje door de wijk en de antwoorden daarop:

 • De parkeerdruk is vrij hoog, wat wordt daaraan gedaan?
  Voor zowel fase A+B als C+D gaat de gemeente kijken naar mogelijkheden voor extra parkeervakken.
 • Is de toekomstige rotonde op de Nieuwe Ommoordseweg bij de Doddegras in het midden verhoogd of wordt deze overrijdbaar?
  Er komt geen verhoogd middengedeelte, de rotonde is dus overrijdbaar.
 • Is het gedeelte van de Blauwgras tussen Nieuw Ommoordseweg en Doddegras bedoeld voor tweerichtingsverkeer?
  Ja, hier wordt straks tweerichtingsverkeer ingesteld.
 • In een rondgestuurde tekening staan in de korte straten (alle van noord naar zuid lopende straten) bomen ingetekend. Kan er bevestigd worden in welke straten er geen bomen (en boomvakken) komen?
  In overleg met de klankbordgroep is besloten om in deze straten geen bomen te planten: Buntgras, Borstelgras, Mannagras en Pampagras.
 • De Doddegras is al heel groen en er hoeft daarom misschien geen extra groen geplaatst te worden. Is het zeker dat hier geen groen wordt vervangen of toegevoegd?
  Nee, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat hier geen groen wordt vervangen of toegevoegd. De wens om hier geen bomen te planten is bij ons wel bekend. Tijdens het rondje is afgesproken dat de gemeente met de klankbordgroep bekijkt wat de mogelijkheden voor het groen zijn.
 • In het SWOV-rapport van 2014 (R-2014-38) wordt aangegeven dat voor het wegontwerp de breedte voor personenvoertuigen 1,83 meter is. In de huidige tekeningen staat aangegeven dat de breedte van de parkeerstroken 1,75 meter is. Om de auto veilig te kunnen parkeren (zonder de doorrijbreedte van de weg te verminderen), zouden deze stroken breder moeten zijn. Bewoners stellen dan ook voor om het ontwerp zodanig aan te passen dat voertuigen voldoende ruimte hebben om veilig te parkeren zonder de rijbaan te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld door alle stoepen een tegel te versmallen ten gunste van de parkeerstroken. Wordt dit aangepast in de tekeningen/tijdens de uitvoering?
  Het beleid in de gemeente Rotterdam is dat we werken we met de standaard wegenbouwdetails. Daarin staat aangegeven dat 1,80 meter de standaardbreedte van parkeervakken is. Daarnaast is het versmallen van de voetpaden door de ligging van ondergrondse kabels en leidingen niet mogelijk.
 • Stoepen zijn in fase A+B aan weerszijde van de weg “onevenredig” verdeeld. Kunnen in fase C+D de stoepen aan weerszijden van de straat even breed worden gemaakt?
  De huidige structuur van de wijk is zo opgebouwd dat enerzijds het trottoir smaller is dan aan de andere zijde, hier kan niets aan veranderd worden. Het aanpassen van de trottoirs is technisch niet mogelijk door de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen.
 • Er is bij bewoners veel onduidelijkheid over met name de soort bomen die in de boomvakken worden geplant. Kunnen ze hierin kiezen?
  Op dit moment krijgt de groentekening voor de Grassenbuurt fase C+D een update, met daarop de soorten bomen en beplanting. Deze wordt met de klankbordgroep gedeeld Daarna wordt bekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 • In fase A+B was er een bouwkeet met wekelijks inloopspreekuur. Deze mogelijkheid wordt ook geboden tijdens fase C+D. Veel bewoners zouden hier graag gebruik van maken, maar het tijdstip (10-11 uur) is erg ongunstig. Kan hier een tijdstip ‘s avonds van gemaakt worden, voor vragen en informatie over het project.
  Voordat we starten met de uitvoering is het goed om hier nieuwe, passende afspraken over te maken met de klankbordgroep.

Tijdens de oplevering van de inrichtingswerkzaamheden in de buitenruimten zijn restpunten geconstateerd. De aannemer gaat deze punten van fase A en B herstellen. Er wordt gestart in de Rijstgras. Door de werkzaamheden is de straat afgesloten van 29 april tot en met vrijdag 8 mei.

De werkzaamheden zullen de komende 3 weken door het hele gebied van fase A en B plaatsvinden. Alleen de Rijstgras is afgesloten en heeft een omleiding.

Vanwege maatregelen coronavirus gaat het woensdagochtendspreekuur in de bouwkeet aan de Nieuw Ommoordseweg voorlopig niet door. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel ons tijdens kantooruren, telefoon 010 - 267 000 (keuze 6) of 010 - 267 47 26, of stuur een e-mail naar grassenbuurtSB@rotterdam.nl

De riolerings- en bestratingswerkzaamheden gaan wel gewoon door.

Aanplant bomen en groenvakken

In de week van 23 maart starten wij met het aanplanten van de groenvakken. Bij onze leveranciers zijn niet alle bomen leverbaar. Omdat het groen in de natuur eerder uitloopt dan gebruikelijk, is besloten om het aanplanten van bomen uit te stellen naar komend najaar. Alle heesterbeplanting wordt wel aangeplant.

Informatieavond fase A en B

De informatieavond werd georganiseerd voor alle bewoners in de Grassenbuurt fase A en B. De avond werd gehouden in De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg en er was veel belangstelling voor. Gemeente Rotterdam informeerde over de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden aan de riolering en de bestrating en tevens over de inrichting van de buitenruimtes, het fietspad en het verkeer. Bewoners konden hierover vragen stellen en/of een klacht doorgeven.

Er zijn veel vragen gesteld door de bewoners. Alle vragen hebben we opgenomen in een algemene vragen en antwoorden-lijst. Ook zullen wij alle vragen, waarvan bekend is wie deze gesteld heeft, persoonlijk beantwoorden via de e-mail of het opgegeven telefoonnummer. Hiervoor hebben we iets langer de tijd nodig. We verwachten de vragen deze week en volgende week te kunnen beantwoorden.

Voor de werkzaamheden fase C en D is een aparte informatieavond georganiseerd op 11 februari 2020. De antwoorden op de vragen van deze avond worden de komende weken aan de algemene ‘vragen en antwoorden-lijst’ toegevoegd.

Nieuwe speelplek Kamgras

Eind januari heeft u een bewonersbrief ontvangen over de nieuwe speelplek aan het Kamgras. Deze werkzaamheden zijn begin februari gestart. Naar verwachting kan de speelplek vanaf mei in gebruik genomen worden. 

Fietspad

Tijdens eerdere inloopavonden is het voorlopige en definitieve inrichtingsplan van de Grassenbuurt fase A tot en met D aan u gepresenteerd. In de voorbereiding van dit inrichtingsplan kwam van meerdere bewoners de wens om een fietsverbinding aan te leggen tussen de Nieuwe Ommoordseweg en het Fioringras naar de Prins Alexanderlaan. Het fietspad is momenteel in voorbereiding bij Stadsontwikkeling en hierover wordt binnenkort door de gemeente een verkeersbesluit genomen. Dit verkeersbesluit wordt vervolgens in de Staatscourant gepubliceerd. Na deze publicatie geldt een wettelijke bezwaartermijn van zes weken. Zodra bekend is dat het verkeersbesluit is genomen, informeren wij u hierover.

Parkeerverbod Nieuwe Ommoordseweg

Op de Nieuwe Ommoordseweg (tussen de Rijstgras en de Doddegras) wordt tijdens de haal- en brengtijden van de scholen vaak geparkeerd in de bocht van de groenstrook. Dit levert een onoverzichtelijke en onveilige situatie op. Daarom komt er in op korte termijn een parkeerverbod op dit deel van de Nieuwe Ommoordseweg. De auto’s en busjes die de kinderen brengen en halen moeten parkeren in de vakken rondom de school.

Raaigras

 • Ik wil graag zonnepanelen, maar er komt een boom voor mijn deur. Vormen deze bomen hiervoor een belemmering?
  De te planten bomen bij u zijn Ginkgo Biloba. Het is een smalle piramidale boom met een lichte open kroon, waardoor schaduwwerking beperkt is. Het zijn geen snelgroeiende bomen en ze bereiken pas na 30-40 jaar hun maximale hoogte. Omdat ze in de verharding komen is de verwachte hoogte tussen de 12-15 meter. Ook komen de bomen tien meter vanaf de gevel te staan.
 • Er komen nieuwe bomen voor mijn huis en wat uit de oude bomen kwam, beschadigde mijn autolak. Hoe zit met de nieuwe bomen?
  De te planten bomen bij u zijn Ginkgo Biloba. Het is een smalle piramidale boom met een lichte open kroon, waardoor schaduwwerking beperkt is. Deze bomen scheiden geen schadelijke stoffen af.
 • Komen er bomen op de aanleg-verbinding van de particuliere en gemeente riolering?
  Nee, er mogen geen boomvakken op de aansluitingen worden geplaatst.
 • Er zijn nu twee lange plantvakken ingericht (pleintje). Kan dit nog aangepast worden? Dit wordt als ongezellig ervaren.
  Nee, dit wordt niet aangepast. Dit ontwerp is in overleg met bewoners op eerdere bewonersavonden tot stand gekomen. Er is hier toen rekening mee gehouden.
 • Waarom zijn de drempels zo laag?
  In 30 km/u gebieden worden drempels geplaatst die zowel landelijk als in Rotterdam worden toegepast in dit soort gebieden. De maatvoering zou de auto’s moeten dwingen niet harder te rijden dan 30 km per uur.

Kamgras

 • Waarom komen er bomen voor mijn deur die het gehele zonlicht en uitzicht wegnemen?
  De te planten bomen bij u zijn de Magnolia Galaxy met een beperkte schaduwwerking. Dit zijn bomen met een half open kroon waardoor schaduwwerking beperkt is. Het is een langzaam groeiende boom die tussen de 6 tot 9 meter wordt. De verwachting is dat deze boom pas op langere termijn (ongeveer 20 jaar) gaat zorgen voor schaduw en het uitzicht kan belemmeren. De bomen komen 5 meter vanaf de gevel te staan. Alle wijken in Rotterdam moeten vergroenen, daarom is deze opdracht meegegeven voor het inrichtingsplan. Dit wordt onder andere gedaan door het plaatsen van bomen in De hofjes zijn daar een geschikte plek voor.

Rijstgras

 • Wat en wanneer gaat er gebeuren met de groenstrook achter de Rijstgras?
  Hier zijn de slechte en onveilige bomen en struiken die overlast geven recent weggehaald en/of gesnoeid.

Fioringras

 • In de nieuwe situatie wordt er door het eenrichtingsverkeer in de straat hard gereden langs de speelplek. Kan dit weer tweerichtingsverkeer worden?
  Er is geen ruimte voor tweerichtingsverkeer in het Fioringras. De straat is tussen de tuinen 10, meter breed. Met de noodzaak van trottoirs, parkeervakken en de rijbaan blijft er geen ruimte over voor verkeer in twee richtingen.
 • Waarom komt de invalidenoprit niet op de oude plek?
  In de bestekstekening staat een invalidenoprit voor Fioringras nr. 98 ingetekend. Dit is gedaan onder andere gedaan om de fietsers minder aanleiding te geven om direct het pleintje aan het einde van de Fioringras op te rijden.
 • Moet de riolering bij ons vernieuwd worden omdat deze in het verleden vernieuwd is?
  De hoofdriolering wordt ook hier vernieuwd. Uw huisaansluiting wordt ter plekke geïnspecteerd. Als deze in goed staat is, hoeft de aansluiting niet te worden vernieuwd. Het deel op eigen terrein is voor de eigenaar. Wij vervangen de huisaansluiting tot de erfgrens.

Blauwgras

 • Komen er parkeerstroken aan beide zijden van de straat? Liever niet, dit leidt tot lastig fileparkeren. Het beste is om de stoepen niet te verbreden en de straat zo te houden zoals die is. Dit is goedkoper en leidt tot meer woongemak voor de straat en politie en brandweer hebben betere toegang.
  In de huidige situatie wordt er ook aan twee zijden geparkeerd.  Dit blijft zo dit wordt een lange parkeerstrook zonder tussenindeling. De hoge parkeerdruk in de wijk maakt een efficiëntere parkeerindeling noodzakelijk. Parkeren is in de meeste gevallen hetzelfde gebleven ten opzichte van de oude situatie, waar ook vaak aan beide zijden van de straat werd geparkeerd. Dit aan een zijde opheffen is gezien de parkeerdruk niet realistisch.

Fakkelgras

 • Wat mij betreft blijft er op Fakkelgras tweerichtingsverkeer, dit voor een betere doorstroming.
  Er is geen ruimte voor tweerichtingsverkeer in het Fakkelgras. De straat is tussen de tuinen 10,5 meter breed. Met de noodzaak van trottoirs, parkeervakken en de rijbaan blijft er geen ruimte over voor verkeer in twee richtingen.
 • Wie heeft de controle en uitvoering gedaan bij de gasaansluiting? De gasleiding is met enorme overlengte dwars door de kruipruimte aangelegd (8 meter). Ook blokkeert hij gedeeltelijk de toegang kruipluik. Wie haalt de oude gasleiding weg?
  Voor de gasleiding is Stedin verantwoordelijk. Bij storingen aan gas of elektra kunt u bellen met Stedin: 0800 - 90 09.

Eerder heeft de gemeente Rotterdam bewoners gevraagd mee te denken over de speelplekken in de wijk. De reacties zijn verwerkt in een definitief ontwerp waarin zo veel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de bewoners en kinderen.

Spelaanleiding in diverse hofjes

In een aantal hofjes worden 3D figuren op de grond aangebracht. Deze kleurrijke figuren fleuren de bestrating op en kunnen door kinderen gebruikt worden om op en rond te spelen.

Drie grote speelplekken

Er komen drie speelplekken verspreid in de buurt. Op de Fioringras (blijft ongewijzigd), op de hoek van de Kamgras (nieuw) en tussen de Blauwgras en de Fakkelgras (vernieuwd). De nieuwe speelplek bij de Kamgras wordt dit jaar aangelegd tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan het riool. De vernieuwing van de speelplek tussen de Blauwgras en de Fakkelgras staat ook voor 2020 gepland als daar onderhoud wordt uitgevoerd.

Ontwerp Kamgras

De reacties op de ontwerpen waren bijna unaniem voor de uiteindelijk gekozen optie. Een aantal bewoners heeft specifiek gevraagd om de mandschommel toe te voegen. Hieronder ziet u een tekening van de speelplek. en de verschillende speeltoestellen die geplaatst worden.

Speeltoestellen

De speelplek bestaat uit:

 • Een klimparcours, bestaande uit drie toestellen
 • Een duikelrek
 • Een rioolbuis
 • Een talud glijbaan
 • Een dubbele schommel met mandschommel
 • Een klimtoren met valleibrug
 • Diverse keien en boomstammen
 • Zitbanken

Op speelplekken in Rotterdam zijn honden niet toegestaan.

Aanleg in 2020

Begin februari starten de volgende werkzaamheden:

 • Aanleg van het talud met glijbaan
 • Plaatsen van de diverse speeltoestellen
 • Plaatsen van de keien, boomstammen en rioolbuis
 • Plaatsen van de zitbanken

De bouwhekken blijven om de speelplaats staan nadat bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit is ten behoeve van de groei van de grasmat. Naar verwachting wordt de speelplek half mei in gebruik genomen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit ontwerp nog vragen dan kunt u mailen naar grassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Welke werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd?

We maken het laatste stuk riool in de Rijstgras af en brengen de bestrating aan. Tot het einde van dit jaar breken we geen nieuwe straten meer open en streven we ernaar dat de bestrating overal terug is gebracht.

Planning

Van 20 december 2019 tot 6 januari 2020 werkt de aannemer niet. De werkzaamheden worden in de week van 6 januari 2020 hervat. Als alles volgens planning verloopt, zijn de fases A en B half april 2020 klaar. We doen er alles aan om het werk eerder klaar te hebben.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de planning aangepast moet worden. Als dit het geval is, communiceren wij hier zo snel mogelijk over.

Werktijden

Er gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. In uitzonderlijke gevallen werken we langer door. Bouwmateriaal, gereedschap en containers worden zo veel mogelijk op het bouwterrein (aan de Nieuwe Ommoordseweg) opgeslagen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van de wijk afgesloten voor verkeer. U kunt de omleidingsborden volgen. In noodgevallen zijn de opgebroken straten bereikbaar voor brandweer en ambulance. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.

Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt en zijn de straten toegankelijk via rijplaten. Het blijft verboden om op de rijplaten te parkeren.

Parkeren

U kunt tijdelijk niet parkeren waar gewerkt wordt, dit om de bereikbaarheid voor hulpdiensten mogelijk te houden. Parkeren kunt u in de omliggende straten.

Geluidsoverlast

Het werk kan (geluids)overlast en trillingen veroorzaken. In de Grassenbuurt worden extra pompen gebruikt om het grondwaterpeil te reguleren. Deze pompen voldoen aan strenge geluidsnormen. Tijdens de feestdagen staan de pompen niet aan.

Vuilniswagens

De huisvuilwagens kunnen straten die zijn opengebroken niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten in een straat waar niet gewerkt wordt. Grofvuil kan alleen opgehaald worden op plekken waar de ophaalwagen kan komen. Maak hiervoor altijd een afspraak met de gemeente via de website of bellen naar 14 010 (lokaal tarief).

Meer informatie

Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken via telefoonnummer 010 - 489 98 70. Als het gaat om een gevaarlijke of spoedeisende situatie in uw woonomgeving, kunt u dit melden via het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.

Voor vragen over rioleringswerkzaamheden en werk in de buitenruimte van de gemeente Rotterdam, mailt u naar grassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Bij storingen aan drinkwater kunt u bellen met Evides, telefoon 0900 - 07 87.

Bij storingen aan gas of elektra kunt u bellen met Stedin, telefoon 0800 - 90 09.

Wat gaan we doen tot en met eind december?

Fase A

 • Begin december zijn de werkzaamheden tot aan de Struisgras en de Rijstgras gereed.
 • In de week van 9 december wordt de bestrating in de Trilgras verwijderd en de riolering vervangen. Deze werkzaamheden starten als de Struisgras opengesteld is.

Fase B

 • In de week van 11 november ronden we de werkzaamheden af in de Fioringras en het Cypergras. In deze week worden de straten schoongemaakt door de aannemer.
 • In het Schapengras starten de werkzaamheden in de week van 18 november als het Cypergras weer bereikbaar is.
 • De werkzaamheden in de tussenfases van Schapengras – Kamgras worden na de feestdagen afgerond.

Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt door de aannemer en is de straat toegankelijk via rijplaten. In de week van 6 januari hervat de aannemer zijn werkzaamheden. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren of de planning aangepast moet worden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van de wijk afgesloten voor verkeer. U kunt de omleidingsborden volgen. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.

Parkeren

U kunt tijdelijk niet parkeren waar gewerkt wordt. In noodgevallen zijn de opgebroken straten bereikbaar voor brandweer en ambulance. Het is daarom verboden om op de rijplaten te parkeren of de noodroute te blokkeren. Heeft u een invalidenparkeerplaats? Neem dan contact op met ons. Dan zoeken we in overleg met u een andere tijdelijke parkeerplaats.

Huisaansluitingen riool

Zoals vermeld in voorgaande nieuwsbrieven wordt uw huisaansluiting door de gemeente vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens vervangen.  Voor het gedeelte op eigen terrein, vanaf de erfgrens tot aan de gevel, bent u als eigenaar (of VvE) zelf verantwoordelijk voor het vervangen van uw huisaansluiting Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren.

Wij raden u wel aan om uw huisaansluiting te vervangen als dit nodig is.  Bent u huurder dan zijn over de huisaansluiting van uw woning afspraken gemaakt met de verhuurder.

Ophogen naar oorspronkelijk straatniveau

De nieuwe straten en stoepen komen op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Door verzakking kan het zijn dat uw tuin of een achterpad lager liggen. We raden u aan om zo min mogelijk hoogteverschil tussen de openbare ruimte en uw eigen grond te laten bestaan. Achterpaden en tuinen zijn particulier eigendom. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw tuin of achterpad. De gemeente Rotterdam voert hier geen werkzaamheden uit. We zorgen wel dat u gemakkelijk de tuin in en uit kunt komen door een verloop in de tegels te maken.

Verwijder overhangend groen

We hebben gemerkt dat op sommige plekken heggen, hagen en struiken tot ver over de erfgrens doorgegroeid zijn. Hier hebben wij last van bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Als uw beplanting de werkzaamheden hindert, dan geven wij de aannemer opdracht planten of struiken op uw kosten te snoeien of verwijderen. Dat is natuurlijk zonde. Kijk daarom goed of uw planten en struiken niet over de erfgrens groeien en verwijder of snoei ze voor de werkzaamheden starten. Twijfelt u? Vraag het gerust aan de toezichthouder of neem contact op met de gemeente. 

Werkzaamheden in de tuin of woning

Voor de meeste werkzaamheden hoeft u niet thuis te zijn. De werkzaamheden van de gemeente vinden alleen in de openbare ruimte plaats. Als Stedin of Evides de huisaansluiting voor elektriciteit, gas of water voor uw woning vervangt, maken zij hierover met u persoonlijk een afspraak.

Werktijden

Er wordt in principe op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur gewerkt. In uitzonderlijke gevallen wordt langer door-gewerkt. Bouwmateriaal, gereedschap en containers worden zo veel mogelijk op het bouwterrein (bij de Nieuwe Ommoordseweg) opgeslagen.

Geluidsoverlast

Het werk kan (geluids)overlast en trillingen veroorzaken. In de Grassenbuurt worden extra pompen gebruikt om het grondwaterpeil te reguleren. Deze pompen voldoen aan strenge geluidsnormen.

Vuilniswagens

De huisvuilwagens kunnen straten die zijn opengebroken niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten in een straat waar niet gewerkt wordt.

Meer informatie en contactpersoon

 • Voor vragen over rioleringswerkzaamheden en werk in de buitenruimte van de gemeente Rotterdam, e-mail grassenbuurtSB@rotterdam.nl
 • Bij storingen met betrekking tot drinkwater kunt u bellen met Evides: 0900 - 07 87
 • Voor specifieke vragen over de werkzaamheden aan de drinkwaterleiding, kunt u terecht bij Koos Piket: k.piket@evides.nl
 • Bij storingen aan gas of elektra kunt u bellen met Stedin: 0800 - 90 09
  Voor vragen over de werkzaamheden aan gas en elektriciteit, kunt u contact opnemen met Jos Martijn van Stedin via jos.martijn@stedin.net.

Vorige week, vrijdag 27 september, heeft u van ons een bewonersbrief ontvangen, waarin werd aangegeven wanneer de nieuwe aannemer gaat starten. Om op maandag 7 oktober het werk te kunnen hervatten zijn deze week in gesprekken tussen de gemeente en de aannemer de laatste punten uitgewerkt en contractueel vastgelegd.

Nieuwe aannemer

De nieuwe aannemer die de werkzaamheden gaat oppakken is Wallaard B.V. uit Noordeloos, het bedrijf is werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw.

Start eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamheden zullen maandag 7 oktober gaan starten in de Fioringras en de Cypergras. De aannemer zal hier eerst de openliggende straten dichtstraten. Vanaf woensdag 9 oktober zullen de rioolwerkzaamheden in de Struisgras hervat worden. Vervolgens wordt er dan volgens de planning doorgewerkt. Op het moment dat er gestart wordt in een nieuwe fase, wordt u hierover op de hoogte gebracht.

Rijplaten

De afgelopen weken hebben wij van verschillende bewoners klachten gehad over de rijplaten. Doordat er in de avond regelmatig auto’s overheen rijden, ervaren meerdere bewoners overlast. Deze rijplaten liggen er voor de hulpdiensten en om de veiligheid te waarborgen. Wij zullen vanaf maandag 7 oktober in de Struisgras de doorgaande route van de rijplaten onderbreken en deels verwijderen.

Ondersteuning vanuit Buurtwerk

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het doen van boodschappen of kunt u zich moeilijk verplaatsen, dan is er voor bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om Buurtwerk te vragen voor ondersteuning. Voor ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Buurtwerk via ommoord@buurtwerk.nl, telefoon 06 - 19 00 98 71.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u deze stellen aan Chakir El Haik op 06 - 284 939 05, of per email via GrassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Zoals vermeld in het nieuws van vorige week (20 september) is er een nieuwe aannemer gevonden die het gehele werk wil overnemen. De afgelopen week zijn met deze aannemer vervolggesprekken gevoerd over de planning en volgorde van de uit te voeren werkzaamheden.

Start werkzaamheden

Samen met de aannemer heeft de gemeente Rotterdam gekeken naar de omvang van het werk. Op basis hiervan is een nieuwe voorlopige planning opgesteld, die ook is afgestemd met de werkzaamheden van Evides en Stedin. De werkzaamheden kunnen in principe met ingang van week 41 worden hervat. Het her-straten van de nu openliggende delen heeft onze prioriteit. De komende week wordt benut om juridische en contractuele zaken af te hechten om de voorgenomen hervatting van het werk definitief te maken.

Ondersteuning vanuit Buurtwerk

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het doen van boodschappen of kunt u zich moeilijk verplaatsen, dan is er voor bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om Buurtwerk te vragen voor ondersteuning. Voor ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Buurtwerk via ommoord@buurtwerk.nl, telefoon 06 - 19 00 98 71.

Werkzaamheden Stedin en Evides

Stedin en Evides gaan door met het vervangen van hun kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden breken zij de straat open, maar straten deze ook weer dicht als het werk daar klaar is.

Opengebroken straten

In de opengebroken straten blijven de rijplaten en loopplanken liggen. De gemeente blijft ervoor zorgen dat de bereikbaarheid en veiligheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd blijft. Een directievoerder van ons is regelmatig in uw wijk aanwezig om u te woord te staan bij eventuele vragen. In het gebied met rijplaten mag u nog steeds niet parkeren.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u deze stellen aan Chakir El Haik op 06 - 284 939 05, of per email via GrassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Vandaag heeft de gemeente goed bericht ontvangen van de curator: er is een nieuwe aannemer gevonden die het gehele werk kan overnemen. Het contract hiervoor wordt nu opgesteld. Dat betekent dat de gemeente nu met de nieuwe aannemer afspraken kan gaan maken over herstart van de werkzaamheden en de planning.

Twee weken geleden zijn de werkzaamheden door de nu failliete aannemer gestaakt. De gemeente heeft vervolgens maatregelen getroffen ter bevordering van de bereikbaarheid en de veiligheid (zie ook nieuws 13 september). De door bewoners aangegeven overlast en klachten hebben we serieus genomen en zo goed mogelijk opgepakt en afgehandeld.

Nieuwe aannemer

Nu de gemeente het bericht heeft ontvangen dat er een nieuwe aannemer is gevonden kan ons projectmanagement afspraken te maken met de nieuwe aannemer over de start van de werkzaamheden en de planning van het werk in samenhang met de werkzaamheden van Stedin en Evides. De verwachting is dat er binnen enkele weken kan worden gestart. Zodra de startdatum bekend is hoort u dat van ons.

Opgebroken straten

Vorenstaande betekent dat in de opengebroken straten de rijplaten en loopplanken blijven liggen. De gemeente zorgt ervoor dat de komende weken de bereikbaarheid en veiligheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd blijft. Een directievoerder is regelmatig in de wijk aanwezig om u te woord te staan bij vragen. Nog steeds geldt dat u in het gebied met rijplaten niet mag parkeren.

Welke werkzaamheden wel

Stedin en Evides gaan door met het vervangen van hun kabels en leidingen. Met dit werk breken zij de straat ook open, maar straten deze zo spoedig mogelijk ook weer dicht.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u deze stellen aan Chakir El Haik op 06 - 284 939 05, of per email via GrassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Failliet

De werkzaamheden in de Grassenbuurt lopen vertraging op. Reden is het voor de gemeente onverwachte faillissement van de hoofdaannemer, Aannemersbedrijf
Verhoeven B.V. Het faillissement is woensdag 11 september uitgesproken. Vrijdag 6 september was de aannemer nog niet failliet, daarom stond het niet in onze nieuwsbrief van die dag.

Wat gaat er nu gebeuren?

Er is een curator benoemd. Deze gaat aan de slag met de afwikkeling van het faillissement en neemt beslissingen over geld, goederen en contracten van de aannemer. We verwachten de beslissing over het werk in de Grassenbuurt volgende week vrijdag. Tot die tijd mag de gemeente geen nieuwe opdracht geven voor de werkzaamheden. Verschillende straten zijn opengebroken. Na de beslissing van de curator worden de straten, waar geen rioleringswerkzaamheden meer uitgevoerd hoeven te worden, zo snel mogelijk dichtgestraat. Zolang de straat open ligt, houden we deze met rijplaten bereikbaar voor hulpdiensten. U mag hier dus niet op parkeren.

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over hoe nu verder. Wij houden u de komende tijd op de hoogte via deze pagina. Zodra er meer bekend is over het vervolg van de werkzaamheden, organiseren we een bijeenkomst.

Voortgang van het werk

Het vervangen van de riolering ligt nu stil. Wij kunnen nog niet aangeven hoeveel vertraging het project oploopt. Stedin en Evides gaan door met het
vervangen van hun kabels en leidingen.

Afval

De vuilniswagen kan de opengebroken straten niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten in een straat die niet opengebroken is.

Verhuizing

Gaat u binnenkort verhuizen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen hoe we de woning zo goed mogelijk bereikbaar kunnen maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u deze stellen aan Chakir El Haik op 06 - 284 939 05, of per email via GrassenbuurtSB@rotterdam.nl.

We hebben gezien dat er rijplaten zijn weggehaald uit de Grassenbuurt. De gemeente legt andere rijplaten terug, zodat de buurt bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Ook wordt er extra zand geleverd om open liggende plekken op te vullen. Verder controleren we de verlichting, want hierover zijn meldingen binnengekomen. Zo houden we de buurt veilig en bereikbaar tot er meer bekend is over de voortgang van de werkzaamheden.

Er zijn minder mensen en machines aan het werk in de Grassenbuurt. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het werk weer wordt opgepakt. Alleen aannemer Van Vulpen werkt nu en volgende week door. Wanneer zij de weg open breken, straten zij deze na de werkzaamheden ook weer dicht.

Zoals gezegd is het nog niet duidelijk wat er verder gaat gebeuren. Wij verwachten de bewoners van de Grassenbuurt vrijdag 13 september meer informatie te kunnen geven. Dat doen wij met een flyer in de brievenbus.

Bereikbaarheid en parkeren

In de straten die nu opgebroken zijn, leggen we rijplaten neer. Deze zijn alleen bedoeld voor noodgevallen, zodat de straten bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Parkeren op de rijplaten mag niet.

Vuilniswagens

De huisvuilwagens kunnen straten die zijn opengebroken niet bereiken. Huisvuilcontainers kunnen op de ophaaldag aan de weg gezet worden in een straat die niet opgebroken is.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:

 • Fase A: afgerond
 • Fase B: afgerond
 • Fase C: 15 juni 2020
 • Fase D: 15 juni 2020
 • Nieuw Ommoordseweg: start in 2021

Fase A en B

Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De bouwplaats van Wallaard aan de Nieuwe Ommoordseweg is opgeruimd en zal binnenkort ingenomen worden door de Firma’s Kroeze Infra en Van Vulpen. We beseffen dat dit impact heeft op omgeving, maar er zijn geen gelijkwaardige locaties in de buurt.

Beplanting

De afgelopen twee weken zijn we bezig geweest met het planten van zomerbloeiers in de plant- en boomvakken waarin door droogte geen definitieve beplanting meer kon worden aangeplant. In het najaar worden de definitieve beplanting en bomen alsnog geplant.

Fase C en D

Firma Kroeze Infra zal fase C en D gaan uitvoeren. Ook in deze fases trekken we samen op met Evides en Stedin. De werkzaamheden van Evides en Stedin starten 15 juni aan de Nieuw Ommoordseweg.

Op 22 juni start onze aannemer Kroeze infra BV met de rioleringswerkzaamheden in de Blauwgras (fase 1a) en in de Fioringras (fase 1b). De planning is om deze fases voor de bouwvakvakantie te realiseren.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • het verwijderen van de bestrating
 • het verwijderen van bomen in verband met werkzaamheden
 • het vernieuwen van de riolering
 • het vernieuwen van kabels en leidingen
 • het opnieuw aanbrengen van de bestrating
 • het vervangen/uitwisselen van de bestaande lichtmasten en armaturen door LED-verlichting
 • het plaatsen van nieuwe bomen en beplanting.

Werktijden

Er wordt in principe op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur gewerkt. In uitzonderlijke gevallen wordt langer doorgewerkt. Bouwmateriaal, gereedschap en containers worden zo veel mogelijk op het bouwterrein (bij de Nieuwe Ommoordseweg) opgeslagen.

Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de pijp die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privé terrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning. In deze buurt hebben de woningen geen eigen aansluiting, maar een gedeelde. De gemeente legt tot aan de erfgrens een pijp aan voor afvalwater, en een voor regenwater. U kunt, als u dat wil, een eigen aansluiting (laten) maken vanaf uw woning naar het hoofdriool. Om de nieuwe aansluiting te mogen gebruiken, is een vergunning nodig. Zo weet de gemeente welke leidingen in gebruik zijn en welke niet. U kunt een vergunning aanvragen op de pagina Rioolaansluitvergunning.

Een eigen huisaansluiting voor het riool

De woningen in de Grassenbuurt hebben een gezamenlijke aansluiting voor riolering. Vanaf de hoekhuizen loopt één buis voor meerdere woningen naar het hoofdriool. Deze situatie is niet altijd prettig in verband met verstoppingen. Groot onderhoud biedt een mooie kans om deze situatie aan de passen.

Wat is een huisaansluiting?

Vanaf het hoofdriool loopt in de meeste gevallen een buis naar elke woning. Deze heet de huisaansluiting. In de Grassenbuurt wordt de huisaansluiting gedeeld door meerdere woningen. De huisaansluiting hoort bij de woning en is eigendom van de eigenaar van de woning. Sinds dit jaar vervangt de gemeente ook het deel van de huisaansluitingen dat onder openbaar gebied ligt (de stoep en de straat) als er aan het hoofdriool gewerkt wordt.

Wat doet de gemeente?

De gemeente maakt in de Grassenbuurt ook een huisaansluiting voor iedere individuele woning en legt die aan tot de grens van de tuin (erfgrens). Er worden twee buizen aangelegd met een dop er op; één voor regenwater en één voor afvalwater. Door het regenwater en afvalwater te scheiden, zijn we in de toekomst beter voorbereid op heftige regenbuien. Het schone regenwater kan ook direct afgevoerd worden naar sloten en singels; afvalwater moet eerst gezuiverd worden. De huidige gecombineerde rioolaansluiting wordt ook gewoon op het nieuwe riool aangesloten zo lang hier gebruik van wordt gemaakt. Alleen als alle woningen een eigen huisaansluiting hebben, wordt de gecombineerde rioolaansluiting verwijderd.

Wat kunt u zelf doen?

De woningeigenaren kunnen zelf een aansluiting (laten) maken om op de nieuwe buis of buizen op de erfgrens aan te sluiten. Dit is niet verplicht.
Woonbron, eigenaar van een groot aantal woningen in de Grassenbuurt, past de riolering voor hun woningen aan. Andere woningeigenaren kunnen op eigen kosten gebruik maken van de aannemer die ook de werkzaamheden voor Woonbron uitvoert:
Schotgroep aannemingsbedrijf B.V. uit Heerjansdam. Telefoonnummer (078) 677 70 25.
Contactpersoon: Martin Vlot
Telefoonnummer: 06 - 533 545 40.
Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Een eigen aannemer inschakelen kan natuurlijk ook.

Tip

Vaak is de gecombineerde riolering gezamenlijk eigendom van de aangesloten woningen. Controleer de afspraken met betrekking tot beheer en onderhoud voor u begint. Meestal is dit in de koopakte vastgelegd. Dat voorkomt verrassingen in de toekomst. Als alle woningeigenaren een eigen rioolaansluiting hebben, kan het gecombineerde deel pas worden afgekoppeld.

Aansluitvergunning

Om uw woning aan te sluiten op de nieuwe rioleringsbuizen heeft u een vergunning nodig. De gemeente beheert het gedeelte onder de stoep en straat voor u. Daarom is het belangrijk dat we weten welke huisaansluitingen gebruikt worden. U kunt online de vergunning aanvragen. De kosten voor de vergunning zijn 34 euro.

Aanvraaghulp

In de aanvraag moet u een afbeelding van de leiding uploaden. Dit kan een foto van de gevel zijn met een lijn waar globaal de rioolaansluiting komt. Het hoeft geen technische tekening te zijn. U kunt aanvinken of u wil aansluiten op:

 • Huishoudelijk afval; dit is al het water dat u in het huis gebruikt (keuken, badkamer, toilet, enzovoort). De diameter van de buis voor vuilwater is 125 mm.
 • Hemelwater; op deze buis kunt u de regenpijp aansluiten.

U kunt kiezen voor beiden of alleen huishoudelijk afvalwater. De vragen over aanvraag lozing en hoeveelheid af te voeren water kunt u overslaan.

Zo nodig vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.

Stedin netbeheer vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.

De afgelopen jaren is de grond in de Grassenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep.

Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte weer netjes in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

 • Fase 1a: 15 juni tot en met augustus 2020
 • Fase 1b: 22 juni tot en met augustus 2020
 • Fase 2a: september 2020
 • Fase 2b: oktober 2020
 • Fase 3a: oktober 2020
 • Fase 3b: november 2020
 • Fase 4a: november 2020
 • Fase 4b: december 2020
 • Fase 5a: februari 2021
 • Fase 5b: maart 2021
 • Fase 6a: april 2021
 • Fase 6b: april 2021
 • Fase 7a: mei 2021
 • Fase 7b: mei 2021
 • Fase 8a: juli 2021
 • Fase 8b: juni 2021
 • Fase 9: september 2020 t/m juli 2021
 • Fase 10a: oktober 2021
 • Fase 10b: oktober 2021

Op onderstaande tekening kunt u de verschillende fasen en bijbehorende straten zien. U kunt de kaart draaien door te klikken met uw rechtermuisknop en te kiezen voor 'Met de klok mee roteren'.

Schetsontwerp

In de voorbereidingsfase zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners konden meepraten en -denken over de plannen. Met deze wensen en ideeën is in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden.

Uitgangspunten voor het ontwerp van de buitenruimte:

 • Behouden van de (groene) uitstraling en sfeer van de wijk
 • Indeling van straten gelijk houden. Omdat de openbare ruimte beperkt is, is er weinig mogelijkheid voor verandering
 • Bestaande waardevolle bomen worden zo mogelijk behouden. Voor alle beeldbepalende waardevolle bomen is extra onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze behouden kunnen worden
 • Optimaliseren van de parkeermogelijkheden
 • Geen bomen en/of lantaarnpalen op plekken die het parkeren bemoeilijken of onmogelijk maken
 • Snelheidsremmende maatregelen waar nodig
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer om de verkeersdrukte te verminderen
 • Voldoende speelplekken.

Op onderstaande tekening kunt u het schetsontwerp bekijken. De tekening laat zien waar en welke aanpassingen op de bovenstaande punten uitgevoerd worden.

Fietspad

In het ontwerp van de wijk is een fietspad opgenomen om de Nieuwe Ommoordseweg te verbinden met de Prins Alexanderlaan. Dit deel van het project staat gepland voor 2020-2021. In het voorjaar van 2019 bleek dat niet alle omwonenden blij zijn met deze oplossing. Tijdens de speciale informatiebijeenkomst van 18 juni 2019 sprak de gemeente met bewoners over de achtergrond en mogelijke alternatieven. Er wordt nogmaals naar het ontwerp en mogelijke alternatieven voor een fietsverbinding gekeken. In juli hebben omwonenden een nieuwsbrief ontvangen met een terugkoppeling.

Terugkoppeling op de bewonersbijeenkomst van juni 2019 duurt langer dan verwacht. Stadsontwikkeling heeft daar meer tijd voor nodig dan was voorzien. De uitvoering van het fietspad zoals in het schetsontwerp is opgenomen wordt niet gestart voordat de terugkoppeling met de bewoners heeft plaatsgevonden.

Meer informatie

 • Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar: grassenbuurtSB@rotterdam.nl.
 • Op werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur) kunt u ook contact opnemen met Gebiedskantoor Prins Alexander, telefoonnummer 010 - 489 98 70.
 • Als het gaat om een gevaarlijke situatie in uw woonomgeving, kunt u dit melden via Snel Herstel-melding. Of u geeft telefonisch uw melding door via het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het doen van boodschappen of kunt u zich moeilijk verplaatsen, dan is er voor bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om Buurtwerk te vragen voor ondersteuning: Buurtwerk Ommoord, telefoon 06 - 19 00 98 71 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur).

Voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam kunt u terecht bij het Waterloket.