Spring naar het artikel

De gemeente wil vanaf begin 2019 de riolering en bestrating vernieuwen. Door de staat van de riolering en het verzakken van de straten gaat het openbaar gebied op de schop en zullen er bomen worden gerooid en vervangen.

Dinsdag 18 april kon u de eerste tekening met plannen voor de Grassenbuurt bekijken.

Betrokken bij de voorbereiding

Bewoners hebben mee gepraat en gedacht over de plannen. Met hun wensen en ideeën is in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden.

De meest genoemde onderwerpen tijdens de inloopavond van maart 2016 waren:

 • rijsnelheid en snelheidsremmende maatregelen
 • speelplekken
 • parkeren
 • groen en bomen
 • parkeren in de wijk tijdens de werkzaamheden

Aan deze onderwerpen is dan ook extra aandacht besteed bij het uitwerken van het ontwerp:

 • We inventariseren in de hele Grassenbuurt welke snelheidsremmende maatregelen nodig zijn.
 • Samen met bewoners kijken we in het derde kwartaal van 2017 naar de speelplekken.
 • Er is gekeken naar mogelijke oplossingen voor het verminderen van de parkeerdruk bij school De Piloot en de omgeving van Dirk van den Broek. Ook is gekeken naar een optimalisatie van het parkeren. Het invoeren van een éénrichtingverkeer in veel straten draagt hier aan bij.
 • Bomen krijgen een zo goed mogelijke groei- en standplaats, liefst in een groenvak.
 • Waar gewerkt wordt, kan niet worden geparkeerd. Door een gefaseerde aanpak (van kruising tot kruising) beperken we de overlast zo veel mogelijk.

De belangrijkste onderdelen en uitgangspunten van het ontwerp:

 • De (groene) uitstraling en sfeer van de wijk.
 • Indeling van straten blijft veelal hetzelfde omdat er beperkte openbare ruimte aanwezig is.
 • Behouden van bestaande waardevolle bomen. Voor alle beeldbepalende waardevolle bomen is extra onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze behouden kunnen worden.
 • Behouden van zoveel mogelijk parkeerplaatsen.
 • een bomen en/of lantaarnpalen op plekken die het parkeren bemoeilijken of onmogelijk maken.

 

Vragen en antwoorden

Huisaansluitingen

De gemeente voert geen werkzaamheden uit op particulier terrein en ook niet aan particuliere huisaansluitingen.

Als een bewoner besluit werkzaamheden aan zijn of haar huisaansluiting uit te laten voeren, dan zijn alle kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar.

Nee. Het is verstandig om voorafgaand aan de werkzaamheden bij verschillende (advies: minimaal 3) gecertificeerde loodgieters een vrijblijvende prijsopgave op te vragen. Daarnaast kan wellicht korting bedongen worden als meerdere buren mee doen.

Nee, niet altijd. Wanneer het hoofdriool weer terug gelegd wordt op de oorspronkelijke hoogte kan dit consequenties hebben voor de huisaansluiting.
Wanneer het hoofdriool daardoor hoger ligt dan de huisaansluiting, zal de gemeente adviseren om de huisaansluiting te vervangen.

Hierover kan de gemeente weinig zeggen.

Het is verstandig om voorafgaand aan de werkzaamheden bij verschillende (advies: minimaal 3) gecertificeerde loodgieters een vrijblijvende prijsopgave op te vragen. Daarnaast kan wellicht korting bedongen worden als meerdere buren mee doen.

Bomen

Wanneer hier een niet vitale boom aanwezig is, dan is de kans groot dat deze bij de onderhoudswerkzaamheden wordt vervangen.

In de voorbereiding van het project kijken we met zorg naar de aanwezige groenvakken en bomen. Bomen krijgen een zo goed mogelijke groei- en standplaats. In de boomvakken wordt onderbeplanting toegepast.

Het onderhoud van de Bolesdoorns wordt meegenomen in het project. Dit geldt voor alle bomen die in beheer zijn bij de gemeente.

Deze wens nemen we mee in de voorbereiding van het project.
Groendeskundigen kijken naar passende beplanting voor elke plaats.

In het project wordt rekening gehouden met een zekere diversiteit aan bomen.

Deze bomen liggen buiten de grenzen van dit project, maar de gemeente zal naar aanleiding van deze vraag wel naar deze bomen kijken. (Mogelijk gebeurt dit ook in het kader van de inrichting van het project Kamgras.)

Bomen die in een slechte staat zijn en/of waarvan de levensverwachting
kleiner is dan 10 jaar worden verwijderd. Nieuwe bomen worden niet altijd op dezelfde
plek terug geplant.

In het project wordt rekening gehouden met een zekere diversiteit aan
bomen.

De aanleg van de rotonde kan niet volgens het goedgekeurde inrichtingsplan worden uitgevoerd. Door de aanwezigheid van kabels en leidingen is er niet genoeg ruimte in de groenstrook langs de Nieuwe Ommoordseweg om bomen terug te plaatsen.

Daar waar mogelijk wordt groen behouden.

De aanleg van de rotonde kan niet volgens het goedgekeurde inrichtingsplan worden uitgevoerd. Door de aanwezigheid van kabels en leidingen is er niet genoeg ruimte in de groenstrook langs de Nieuwe Ommoordseweg om bomen terug te plaatsen.

Er wordt overigens gekeken of er hogere begroeiing in een deel van de plantvakken langs de Nieuwe Ommoordseweg geplant kan worden.

In de voorbereiding van het project kijken we naar het groen en de bomen
in de openbare ruimte.

Groen

Uitgangspunt is dat de groene uitstraling van de buurt zoveel mogelijk behouden blijft of wordt vergroot. Dit is wel afhankelijk van de beschikbare ruimte, zowel boven als onder de grond.

Er wordt juist naar gestreefd naar meer onderbeplanting in plaats van gras omdat dit een groenere uitstraling geeft.

In de voorbereiding van het project wordt gekeken hoe de wateroverlast op het maaiveld te beperken. Het water blijft hier staan omdat het gebied waarin de Doddegras zich bevindt 40 centimeter lager is ontworpen en aangelegd dan het gebied waarin de Raaigras zich bevindt.

De groenstrook is inderdaad verwaarloosd. Dit zal in de uitvoering van het project worden opgepakt. Hierna is het uiteraard de intentie om dit stuk groen goed te blijven onderhouden. Wanneer bewoners interesse hebben om het groen zelf te onderhouden is dit bespreekbaar (zie www.rotterdam.nl/zelfbeheer).

Voordat de werkzaamheden starten vragen we bewoners om ‘overhangend groen’ uit de tuinen te verwijderen. Als dit niet (tijdig) gebeurt, dan zal de gemeente het overhangend groen verwijderen op kosten van de eigenaar.

Er wordt in Rotterdam zo veel mogelijk winterhard groen toegepast.

Vanuit dit project komt er geen beplanting op de rotonde. De wens om hoger groen aan de kant van de Dirk van den Broek zal worden meenomen in het ontwerp.

Vanuit dit project komt er geen beplanting op de rotonde. De wens om hoger groen aan de kant van de Dirk van den Broek zal worden meenomen in het ontwerp.

Het is de intentie om dit stuk groen goed te blijven onderhouden. Wanneer bewoners interesse hebben om het groen zelf te onderhouden is dit bespreekbaar (zie www.rotterdam.nl/zelfbeheer).

Verkeer en parkeren

De Nieuwe Ommoordseweg krijgt in principe hetzelfde profiel als het deel dat in het verleden is aangebracht in het westelijk gedeelte. Dit houdt in dat de Nieuwe Ommoordseweg niet breder zal worden gemaakt.

In de hele Grassenbuurt zal geïnventariseerd worden welke snelheidsremmende maatregelen er genomen moeten worden.

In de hele Grassenbuurt zal geïnventariseerd worden welke snelheidsremmende maatregelen er genomen moeten worden.

In de hele Grassenbuurt zal geïnventariseerd worden welke snelheidsremmende maatregelen er genomen moeten worden.

In de hele Grassenbuurt zal geïnventariseerd worden welke snelheidsremmende maatregelen er genomen moeten worden.

In een aantal straten kunnen geen bredere voetpaden aangebracht worden, omdat dit ten koste zou gaan van parkeerplaatsen of de bereikbaarheid door hulpdiensten.

De Dwerggras is in principe breed genoeg, dus is er op dit moment geen reden om deze breder te maken.

In de voorbereiding van het project wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid voor minder valide mensen.

Dit fietspad valt buiten de grenzen van het project. De vraag zal bij de afdeling Verkeer en Vervoer worden uitgezet.

In de hele Grassenbuurt zal geïnventariseerd worden welke snelheidsremmende maatregelen er genomen moeten worden.

In de voorbereiding van het project kijken we naar het voorkomen van ongewenste verkeerssituaties.

De kans is groot dat het parkeren zal worden gereguleerd door het aanbrengen van gemarkeerde parkeervakken.

In het stedelijk parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam is gekozen voor één systeem van parkeerregulering, namelijk betaald parkeren. Bestaande blauwe zones (die eerder door de voormalige deelgemeente zijn ingevoerd) blijven bestaan, maar er worden geen nieuwe blauwe zones ingevoerd.

De parkeerplekken zijn waarschijnlijk nodig voor de parkeerbalans. Als uit de statistieken blijkt dat dit zo is, en er niet of slechts weinig ongelukken gebeuren, zal de huidige indeling van de straat gehandhaafd blijven.

Bij de uitwerking van het plan voor het groot onderhoud zal ook gekeken worden naar de mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem bij De Piloot en Dirk van den Broek.

Speelplek

In de Grassenbuurt zijn speelplekken die hiervoor van betekenis kunnen zijn (bijvoorbeeld tussen Blauwgras en Fakkelgras en aan het Fioringras). Ook in de Romeynshof is ruimte voor ontmoeting, bijvoorbeeld rondom het wekelijke voorleeshalfuurtje in bibliotheek Ommoord.

De aanleg van een voetbalkooi is niet meegenomen in het project. In de groenstrook langs rijksweg A20 zijn al twee trapveldjes aanwezig. In de voorbereiding van het project zal gekeken worden aan welke speelfuncties behoefte is in deze buurt.

Er zal tijdens de voorbereiding geïnventariseerd worden aan welke speelfuncties er behoefte is in deze buurt.

Er zal tijdens de voorbereiding geïnventariseerd worden aan welke speelfuncties er behoefte is in deze buurt.

Er zal tijdens de voorbereiding geïnventariseerd worden aan welke speelfuncties er behoefte is in deze buurt.

Overig

In de voorbereiding van het project wordt gekeken hoe de wateroverlast op het maaiveld te beperken. Het water blijft hier staan omdat het gebied waarin de Doddegras zich bevindt 40 centimeter lager is ontworpen en aangelegd dan het gebied waarin de Raaigras zich bevindt.

Omdat het hier gaat om een pad op particuliere grond, gaat de gemeente niet over het onderhoud aan dit pad.

Nee, voor de ophoging van particuliere tuinen en achterpaden wordt geen zand of grond beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam.

Omdat het hier gaat om een pad op particuliere grond, gaat de gemeente niet over het onderhoud aan dit pad. Voor de ophoging van particuliere tuinen en achterpaden wordt geen zand of grond beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam.

In de voorbereiding van het project zal hier naar gekeken worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina van het Waterloket.
U kunt voor vragen contact opnemen met mevrouw Astrid van Renswouw, wijkregisseur van de gemeente, via e-mail a.vanrenswouw@rotterdam.nl