Nieuwe aanpak bescherming EU-arbeidsmigranten
Gepubliceerd op: 13-04-2021
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/eu-arbeidsmigranten/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer contact tussen EU-arbeidsmigranten en de gemeente, betere registratie en het tegengaan van uitbuiting zijn belangrijke pijlers uit Actieprogramma 'Werken aan een menswaardig bestaan, EU-arbeidsmigranten 2021-2025'.

Met het actieprogramma wil het college van B&W EU-arbeidsmigranten beter beschermen tegen misstanden. Zes actielijnen, een proactieve rol voor de gemeente en een intensievere samenwerking met andere gemeenten, de Provincie, het Rijk en andere partners vormen de basis voor een complete, langdurige en structurele aanpak.

De positie van EU-arbeidsmigranten kreeg de afgelopen tijd veel aandacht, onder andere door het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer. In Rotterdam weten veel EU-arbeidsmigranten hun weg prima te vinden, zij leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Tegelijkertijd lijkt er bij nieuwe EU-arbeidsmigranten die tijdelijke huisvesting en werk hebben gevonden, sprake te zijn van uitbuiting en intimidatie.

De druk op kwetsbare wijken in Rotterdam neemt toe, bijvoorbeeld vanwege overlast door overbewoning. Ook is er overlast omdat veel EU-migranten dakloos raken wanneer zij geen werk meer hebben. Aanleiding voor Rotterdam om te komen met een integraal programma dat bestaat uit zes actielijnen: Zichtbare overheid, Tegengaan van criminaliteit en uitbuiting, Registratie, Huisvesting en leefbaarheid, Maatschappelijke ondersteuning en Bestendige terugkeer.  

Het college wil de vraagstukken rondom EU-migranten proactief aanpakken waar zij dat als gemeente eigenstandig kan. Zo wordt fors ingezet op meer zichtbaarheid van de gemeente in wijken waar veel EU-migranten wonen, zoals Carnisse, Tarwewijk en Oud-Mathenesse. Er komen informele ontmoetingsplekken en laagdrempelige spreekuren waar EU-migranten terecht kunnen voor informatie over rechten en plichten en over registratie. Verder wordt er geïnvesteerd in nauwer contact met sleutelfiguren en bestaande netwerken.

Om een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom arbeidsuitbuiting, stelt de gemeente een verkenner aan om de ketensamenwerking tussen uitzendbureaus en verschillende sectoren waar veel EU-migranten werkzaam zijn, te onderzoeken. Daarmee wil de gemeente inzichtelijk maken hoe deze partijen medeverantwoordelijk kunnen worden om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Hoewel voor een juiste registratie wetswijzigingen door het nieuwe kabinet nodig zijn, start Rotterdam alvast met lokale pilots. Doel van deze pilots is het registreren in de BRP met een actueel verblijfsadres van die groepen waarvan we zeker weten dat ze in de gemeente verblijven. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsmigranten die aangetroffen worden bij huisbezoeken of kinderen die wel naar school gaan, maar niet ingeschreven staan in de BRP.

Om excessen op de woningmarkt tegen te gaan, wordt er samen opgetrokken met het gemeentelijke actieplan Goed Huren en Verhuren en wil de gemeente de regels voor   kamerverhuur aanscherpen. Ook wordt ingezet op het verminderen van (woon)overlast en een schone wijk.

Er is veel aanbod voor iedereen in Rotterdam op gebied van integratie, zorg, gezondheid, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Het programma maakt mogelijk dat via gesprekken met professionals en EU-arbeidsmigranten zelf duidelijker wordt waar behoefte aan is en hoe het aanbod beter daarop kan aansluiten. Betere voorlichting (pijler zichtbare overheid) helpt daarbij.

De gemeente wil het aantal werkloze en dakloze EU-arbeidsmigranten terugdringen. Dat kan door te helpen weer aan het werk te raken of, als daar geen kans op is, te helpen met de terugkeer naar het thuisland. Dat kan onder meer door het opzetten van steunpunten in de herkomstlanden. Een goed werkend steunpunt in Polen is al een mooi voorbeeld. Het actieprogramma wil deze gangbare werkwijze verder verbeteren.

De opgave overstijgt de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Het Rijk, de provincie, andere gemeenten, werkgevers en partners als de Politie en Inspectie SZW hebben ook een belangrijke rol in het verbeteren van de leefomstandigheden van EU-arbeidsmigranten. Daarom zoekt Rotterdam nadrukkelijk de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, arbeidsuitbuiting en terugkeer.

Wethouder Richard Moti (onder andere EU-arbeidsmigranten): 'Met ons nieuwe, integrale actieprogramma laten we als Rotterdam zien dat we niet afwachten maar onze verantwoordelijkheid pakken als het gaat om een betere bescherming van EU-arbeidsmigranten. Daarbij zoeken we de grenzen op van de mogelijkheden die we als gemeente hebben. Of het nu gaat om het tegengaan van (arbeids)uitbuiting, een betere registratie of het terugdringen van overlast , we willen als gemeente die handschoen oppakken.'