Eilandenbuurt
Gepubliceerd op: 29-10-2020
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/eilandenbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en het Rijk in mensen, woningen en woonomgeving. Dit doet de gemeente Rotterdam vanwege het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners in Carnisse niet tevreden zijn over de buurt en hun woning. Daarom werkt de gemeente samen met woningcorporatie Woonbron. Woonbron neemt daarbij de leiding bij het mogelijk samenvoegen en vernieuwen, maar wel onder de regie van de gemeente Rotterdam. Woonbron koopt woningen aan, knapt deze op en voegt deze waar mogelijk samen zodat er grotere woningen ontstaan. Ook overlegt Woonbron in de Vereniging van Eigenaren over beter beheer en onderhoud.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Om de Eilandenbuurt op te kunnen knappen heeft de gemeente het recht de woningen die te koop worden aangeboden als eerste te kunnen kopen. Daarom heeft de Rotterdamse Gemeenteraad op 28 januari 2021 besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de woningen met de volgende adressen te laten gelden:

 • Wieringerstraat 1A tot en met 27C oneven en 2A tot en met 36C even
 • Walchersestraat 1A tot en met 35D oneven en 2A tot en met 36C even
 • Markerstraat 7 en 13
 • Flakkeesestraat 42-44 en 48

Stand van zaken

De gemeente heeft met woningcorporatie Woonbron afgesproken dat Woonbron met de eigenaren die willen verkopen, in gesprek gaat.

Op dit moment (eind 2021) heeft Woonbron met ongeveer 10 eigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van een woning. In 2022 zullen de eerste woningen samengevoegd worden.  

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat gaat er niet goed in Carnisse?

In 2019 is het Werkprogramma Nationaal Programma Rotterdam Zuid Wonen 2019-2022 vastgesteld. Daarin is gekozen voor een intensieve aanpak van de focuswijken op Zuid. Bijzondere aandacht is er daarbij voor Carnisse. Dit is op veel punten een van de zwakst scorende wijken in Rotterdam. Vooral op het gebied van veiligheid en wonen moet er veel gebeuren. Zo zijn er forse investeringen in de woningvoorraad nodig. De Eilandenbuurt in Carnisse is een van de buurten waar dit gaat gebeuren.

Bewoners van Carnisse hebben minder binding met hun wijk dan bewoners in alle andere Rotterdamse wijken. Eigenaar-bewoners verlaten de wijk en particuliere verhuurders bezitten steeds meer huizen. Dit gebeurt al een tijd. En slechts 53 procent van de Carnissenaren is (zeer) tevreden over hun woning. Voor alle Rotterdammers ligt dit aantal op (gemiddeld) 76 procent. Of het nu gaat om warmte-isolatie, vloeroppervlakte, geluidsisolatie of het uitzicht: op alle factoren scoort Carnisse het zwakste van Rotterdam.

Wat is het doel van het project 'Woningkwaliteit Eilandenbuurt'?

Het belangrijkste doel van dit project is dat ‘het woonklimaat van deze buurt vitaler wordt’. Met andere woorden: het woongenot van de bewoners van deze buurt moet omhoog gaan. Het woningaanbod in de buurt moet een goede mix worden van verschillende soorten ‘kwaliteitswoningen’. De buurt moet mede daardoor aantrekkelijker worden, schoner, veiliger, mooier.

Zichtbare en meetbare resultaten van het project zijn:

 • Meer bewoners die zich sociaal-economisch kunnen redden (bewoners met een hoger inkomen zullen willen wonen in de grotere woningen die in de buurt komen).
 • Afname van de snelle doorstroom van bewoners (door minder particuliere verhuur). En een toename van eigenaren-bewoners in plaats van (kwetsbare) huurders van minder bij de buurt betrokken verhuurders.
 • Beter onderhoudsniveau van de woningvoorraad (door beter functionerende Verenigingen van Eigenaren).
 • Minder vervuiling in de buitenruimte (door meer sociale controle).

Wat gaat er gebeuren?

Woonbron wil een betrokken buurman zijn; een waarbij bewoners kunnen aankloppen voor advies of hulp als ze ideeën hebben om de buurt beter te maken. Woonbron koopt woningen aan, en voegt deze – als het mogelijk is – samen tot grotere woningen. In de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) waar Woonbron aan deelneemt, zet zij zich actief in voor een goed beheer van het vastgoed en de portieken. Woonbron adviseert eigenaren die zelf hun woning willen samenvoegen met een aangrenzende woning.

Wat is er besloten over de Eilandenbuurt?

 1. De gemeente gaat samen met Woonbron uitvoering geven aan het programma ‘samenvoegen en opknappen’ in de Eilandenbuurt. Dit als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
 2. De hieronder genoemde adressen vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten:
  • Wieringerstraat 1A tot en met 27C oneven en 2A tot en met 36C even
  • Walchersestraat 1A tot en met 35D oneven en 2A tot en met 36C even
  • Markerstraat 7 en 13
  • Flakkeesestraat 42-44 en 48

Hoe zit het met het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)?

Op 3 november 2020 besloot het college van B en W tot een tijdelijke vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten op bovengenoemde adressen. De gemeenteraad heeft dit besluit van het college bekrachtigd op 28 januari 2021.

Worden er woningen in de Walchersestraat of Wieringerstraat gesloopt?

Nee, er worden in de Eilandenbuurt en dus ook in deze twee straten geen woningen gesloopt. Wel gaat Woonbron woningen aankopen en eventueel samenvoegen.

Wat is de planning van het project?

 • 3 november 2020: Besluitvorming college B en W
 • 28 januari 2020: Besluitvorming gemeenteraad
 • 2022: Start planvorming Woonbron

Hoe worden bewoners geïnformeerd over het project?

De gemeente heeft vlak na de bekendmaking van het besluit (9 november 2020 datum publicatie Staatscourant) alle bewoners via een brief op de hoogte gebracht van het besluit en de plannen. Op dat moment is ook de officiële brief met het besluit per aangetekende post verstuurd aan de eigenaren. Aanvullende informatie over de aanpak van de Eilandenbuurt is een week later verstuurd door Woonbron aan alle belanghebbenden.

Waar kan ik meer informatie vinden over het project 'Woningkwaliteit Eilandenbuurt'?

Houd daarvoor deze pagina in de gaten of kijk op de website van Woonbron.

Wat is NPRZ?

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken veel organisaties aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen zij ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsdeelname en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Door NPRZ moeten de wijken op Zuid veerkrachtiger worden. De huidige focuswijken van Zuid moeten prettige woongebieden worden. Voor iedereen!  De partners van NPRZ investeren in goede woningen en aangename woonmilieus. Voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters. Wilt u meer weten over NPRZ? Kijk op NPRZ.nl of op de pagina Wonen op Zuid.

Richt NPRZ zich vooral op nieuwe bewoners?

De activiteiten van NPRZ zijn in de eerste plaats gericht op de huidige bewoners en sociale stijgers. Sociale stijgers zijn bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid. Via de pijlers Onderwijs en Werk wil NPRZ hun maatschappelijke positie verbeteren.  Met de pijler Wonen wil NPRZ de bewoners van Rotterdam Zuid een aantrekkelijk en veilig woonmilieu bieden. En er moet een geschikte woning te vinden zijn voor verschillende huishoudens en inkomens.

Gaat het op Zuid vooral om sloop en nieuwbouw?

Nee, op het gebied van wonen gaan veel meer activiteiten plaatsvinden. Zo worden veel bestaande woningen verbeterd. En voor heel Zuid geldt dat er meer verschillende soorten woningen moeten komen. Het aanbod is nu te eenzijdig. Er komen bijvoorbeeld meer grotere woningen. Dat zijn niet alleen nieuwe woningen. Grote huizen komen er ook door van twee kleine huizen één groot huis te maken. Soms moeten kleine woningen worden gesloopt om ruimte te maken voor grote woningen. Verder worden kantoorgebouwen verbouwd tot (klus)woningen.

Hoe kan ik contact opnemen met Woonbron?

Voor vragen over de verkoop van uw woning of huurdersvragen (over bijvoorbeeld het beheer van de portieken), kunt u contact opnemen met Isabelle Jans of Victor Dreissen. Dit kan via WhatsApp (06 - 839 098 55) of Facebook Messenger. U kunt ons ook bellen op 088 - 966 00 00. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Waarom zou ik mijn woning verkopen? Ik woon hier prima!

Goed te horen dat u naar uw zin woont! U hoeft uw woning niet te verkopen. Echter, als u uw woning wilt gaan verkopen bent u verplicht deze aan de gemeente aan te bieden. Dit komt omdat de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is in 4 straten in de Eilandenbuurt. Woonbron heeft met de gemeente afgesproken dat u in eerste instantie wordt doorverwezen naar Woonbron voor de aankoop van uw woning.

Kan ik zelf mijn woning samenvoegen met een aangrenzende woning?

Ja, u kunt in overleg met Woonbron/de gemeente een aangrenzende woning kopen en uw woning samenvoegen. U moet hiervoor vanzelfsprekend de goedkeuring hebben van de eigenaar van deze woning. Informeer u goed over de voorwaarden die hiervoor gelden. De gemeente heeft een subsidieregeling voor particuliere eigenaren die hun woning willen samenvoegen.

Stel dat ik wil verkopen. Hoe werkt dat dan?

Wilt u een gesprek over de verkoop van uw woning? Neem dan contact op met Isabelle Jans of Victor Dreissen van Woonbron. Dit kan via WhatsApp (06 - 839 098 55) U kunt hen  ook bellen, telefoon 088 - 966 00 00. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Als u na dit gesprek nog steeds wilt verkopen dan brengt Woonbron u in contact met Smits Makelaardij. Zij bemiddelen bij de aankoop van de woningen. Woonbron laat de waarde van uw woning taxeren door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. Hierna gaat u met Smits Makelaardij in gesprek over de verkoop van uw woning. De getaxeerde marktwaarde is de basis van het bod dat Smits Makelaardij namens Woonbron uitbrengt. De verdere onderhandelingen lopen ook via dit kantoor. Als Woonbron en u het eens worden over de verkoop zorgt Smits Makelaardij voor de verdere afhandeling. Daaronder valt bijvoorbeeld het opmaken van de koopovereenkomst. De volgende makelaar-taxateurs worden bij roulatie ingehuurd:

 • Monique van der Giessen, register makelaar-taxateur Van Herk makelaardij
 • Leen van der Velde, register makelaar-taxateur Ooms Makelaars
 • Monique Steffen, register makelaar-taxateur Bakker & Steffen Makelaardij

Woonbron betaalt de kosten van het taxatierapport.

Ik heb veel geïnvesteerd in mijn woning. Welke garantie krijg ik op de teruggave van deze investering?

De aankoopprijs is gebaseerd op de marktwaarde van uw woning. Die waarde is bepaald op basis van een taxatie, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk makelaar-taxateur. Hij bepaalt de marktwaarde op basis van de staat van de woning. Hij houdt daarbij rekening met de afwerking en voorzieningen in de woning. Als uw investeringen leiden tot een waardevermeerdering of waardebehoud van uw woning, dan is deze investering verwerkt in de getaxeerde marktwaarde.

Ik ben het niet eens met de getaxeerde waarde. Welke stappen kan ik nemen?

Voor Woonbron is de getaxeerde waarde de basis voor het bod. Als u er niet uitkomt met Woonbron, bestaat de mogelijkheid een prijsvaststellingsprocedure te starten. Als u dit doet dan verzoekt u de gemeente om aan de rechter te vragen een definitief oordeel te vellen over de waarde over uw woning.

Hoe werkt een prijsvaststellingsprocedure?

Als de onderhandelingen niet slagen, kunt u de gemeente vragen om de rechter een onafhankelijke deskundige te laten benoemen. Die deskundige bepaalt dan de marktwaarde van uw woning. Het blijft wel steeds uw beslissing of u wilt verkopen. U heeft hierbij recht op deskundige bijstand en vergoeding van de kosten die u hiervoor moet maken. Als u vragen heeft over de prijsvaststellingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Moet ik verkopen?

U bent niet verplicht om te verkopen, ook niet na eventuele vaststelling van de prijs door de rechter. Als u besluit om te verkopen dan kunt u dit alleen aan Woonbron doen. Dit kan direct via onderhandeling met Woonbron (via Smits Makelaardij) of via een formele aanbieding aan de gemeente ‘onder de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)’. Als Woonbron en de gemeente uw woning niet willen aankopen dan mag u als eigenaar uw woning gedurende drie jaar vrij verkopen.

Wat betekent de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de verkoopprijs?

Onder de Wvg is de getaxeerde waarde van de woning het uitgangspunt. Deze komt tot stand op basis van een taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. De Wvg heeft dus geen invloed op de verkoopprijs.

Wat doet Woonbron met de woningen die ze aankoopt?

Woonbron verhuurt deze woningen tijdelijk. Dat doet ze op basis van  de Leegstandwet. Woonbron probeert woningen naast of onder elkaar aan te kopen, zodat ze deze kan samenvoegen. De grotere woningen die zo ontstaan worden door Woonbron verhuurd. De huurprijs van deze woningen ligt boven de zogenaamde liberalisatiegrens van 737 euro per maand.

Waarom ben ik verplicht om eventueel aan de gemeente/ Woonbron te verkopen? Als iemand anders het koopt, krijg ik er waarschijnlijk meer geld voor.

Door het invoeren van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kunt u niet meer aan een andere partij verkopen dan de gemeente/Woonbron. Het doel van de Wvg is om de aanpak van Carnisse/Eilandenbuurt – volgens de plannen van de gemeente en Woonbron – te kunnen realiseren. De waarde die Woonbron u biedt, is gebaseerd op een taxatierapport. Een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur stelt dit rapport op.

Als ik mijn woning zou verkopen en daarna wil gaan huren, krijg ik dan voorrang bij het vinden van een huurwoning?

U krijgt niet automatisch voorrang bij het huren van een woning. Woonbron kan wel met u in gesprek gaan over uw wensen en u hierbij adviseren en/of informeren. In uitzonderlijke gevallen kan Woonbron u een huurwoning aanbieden.

Word ik geholpen met het vinden van een nieuwe koop- of huurwoning?

Woonbron is graag bereid u daarbij te adviseren. In sommige gevallen kan Woonbron u een koopwoning onder voorwaarden aanbieden. Bij deze woningen is volgens de akte bepaald dat ze niet mogen worden onderverhuurd. Er geldt dus een zelfbewoningsplicht. In sommige gevallen kan Woonbron u een huurwoning aanbieden. Dit hangt geheel af van de situatie. Dit kan aan de orde komen in uw gesprek met Smits Makelaardij of Woonbron.

Ik verhuur mijn woning. Als ik ga verkopen, wat betekent dit voor mijn huurder?

Koop breekt geen huur. Uw huurder kan de woning blijven huren.

Ik ben belegger. Word ik geholpen met het vinden van een ander koopwoning die ik kan verhuren?

Woonbron bemiddelt niet bij het herbeleggen van uw vermogen.

Wat gebeurt er als ik een restschuld overhoud aan de verkoop van mijn woning?

In dat geval kunt u hierover het beste met uw bank in gesprek gaan. De getaxeerde marktwaarde blijft echter uitgangspunt voor eventuele aankoop door Woonbron.

Ik heb een laag inkomen en kan met mijn budget geen andere woning vinden. Hoe kan ik toch aan een andere woning komen?

Eigenaren die bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, kunnen hierover in gesprek gaan met Woonbron. Woonbron kan u hierbij adviseren. Zo is het soms mogelijk dat een huurder nog een beperkte tijd in zijn verkochte woning kan blijven wonen. U gaat dan een huurcontract met Woonbron aan voor een bepaalde periode.

Als ik na de aankoop door Woonbron wil huren, hoe kom ik dan aan een huurwoning?

U kunt via een particuliere verhuurder en via een woningcorporatie een huurwoning vinden. Een groot aantal woningen in Rotterdam is in bezit van particuliere verhuurders. Er zijn veel verschillende particuliere verhuurders, van eigenaren die maar één woning verhuren tot grote vastgoedeigenaren. De meeste particuliere verhuurders vragen borg. Zodoende hebben ze de zekerheid dat de huur maandelijks wordt betaald en dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde. Op de volgende sites vindt u het aanbod  van een groot aantal vrije-sectorhuurwoningen van verschillende aanbieders en in verschillende prijsklassen:

 U kunt zich ook voor een corporatiewoning inschrijven via Woonnet-rijnmond.nl. Daarna kunt u reageren op het woningaanbod van corporaties. U kijkt daarbij naar uw woonwensen, de grootte en samenstelling van uw gezin, uw inkomen en een eventuele huurdersverklaring die u nodig heeft. Op Woonnet Rijnmond vindt u zowel woningen in het sociale segment als woningen in de vrije sector. Let op: in het sociale segment kunt u vooral terecht als u een jaarlijks inkomen heeft van 36.798 euro (prijspeil 2018) of lager. Huishoudens met een hoger inkomen zijn vooral aangewezen op de vrijesectorwoningen.

Om snel aan een nieuwe woning te komen, kunt u reageren op ‘directe kans-woningen’ en ‘loting- woningen’. Op de site van Woonnet Rijnmond geldt voor de ‘directe kans-woningen’ dat wie het eerste reageert ook als eerste in aanmerking komt voor de woning. Voor woningen die via loting worden toegewezen, maakt iedereen die belangstelling toont (en aan de voorwaarden voldoet) evenveel kans. U kunt bij de extra woonwensen op Woonnet Rijnmond ook aangeven dat u snel een woning zoekt. U krijgt vervolgens de woningen te zien waarvoor de advertentietermijn binnen 24 uur afloopt en waarvoor u, als u reageert, bij de eerste 10 zal behoren.

Krijg ik een urgentieverklaring toegewezen?

Nee, binnen de gemeente Rotterdam geldt op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van particuliere huurders of eigenaar-bewoners. Het uitgangspunt is dat u zelfstandig voor vervangende woonruimte zorgt. Het kan zo zijn dat het voor u, om diverse redenen, niet mogelijk of ingewikkeld is om een zelfstandige woonruimte te vinden. Tijdens het spreekuur (op afspraak) kan Woonbron met u meedenken over de mogelijkheden een woonruimte te verkrijgen.

Krijg ik een verhuiskostenvergoeding, ook als ik zelf iets anders vind?

Omdat verkoop plaatsvindt op basis van vrijwilligheid is er geen sprake van een verhuiskostenvergoeding.

Wat kan ik aan hulp verwachten?

Als u besluit uw woning te koop aan te bieden, kunt u contact met Woonbron opnemen. Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning, kunt u dat aangeven. Daarna neemt een medewerker van Smits Makelaardij contact met u op om een afspraak te maken en met u het verdere verloop te bespreken. Ook kunt u met al uw vragen terecht op het spreekuur van Woonbron. De spreekuren zijn op afspraak en vinden plaats aan de Bevelandsestraat 30. Neemt u contact op met Isabelle Jans of Victor Dreissen van Woonbron om een afspraak te maken. Zie de contactgegevens onderaan dit document.

Mijn woning is onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Wat betekenen de plannen voor mij?

Voor VvE’s zijn er geen directe gevolgen. Als Woonbron eigenaar wordt binnen uw VvE dan stelt deze woningcorporatie zich actief op binnen de VvE. Woonbron doet waar nodig voorstellen om het beheer van de VvE te verbeteren. Woonbron deelt zijn kennis en ervaring op het gebied van VvE-beheer met de andere eigenaren binnen de VvE. Als Woonbron of een andere eigenaar woningen wil samenvoegen, dan is hiervoor een besluit binnen de VvE nodig.

Wat kan ik verwachten van Woonbron?

Woonbron wil een betrokken buurman zijn, één waar bewoners terechtkunnen voor advies of hulp als ze ideeën hebben om de buurt beter te maken. Woonbron koopt woningen aan. Daarna voegt ze deze – waar mogelijk samen – om zo grotere woningen te realiseren. Huurders van particuliere beleggers kunnen bij Woonbron terecht met vragen over hun positie als huurder. En of de huur die zij betalen redelijk is. In de portieken waar Woonbron woningen in eigendom verkrijgt, zet zij zich actief in voor een goed beheer van het portiek.

Wat gebeurt er met mij als mijn verhuurder de woning gaat verkopen?

Koop breekt geen huur. Uw verhuurder kan het huurcontract niet zomaar opzeggen. U wordt huurder van Woonbron. Als Woonbron uw woning wil samenvoegen gaat deze corporatie met u in gesprek over uw woonwensen. Woonbron biedt u eventueel een andere woning aan.

Word ik geholpen met het vinden van een andere huurwoning als mijn verhuurder de woning gaat verkopen?

De verkoop van de woning door uw verhuurder betekent niet dat u uit de woning moet. U wordt na verkoop huurder van Woonbron. Als Woonbron uw woning wil samenvoegen gaat deze corporatie met u in gesprek over uw woonwensen. Woonbron biedt u eventueel een andere woning aan.

Hoe kan ik contact opnemen met Woonbron?

Voor vragen over de verkoop van uw woning of huurdersvragen (bijvoorbeeld over het beheer van de portieken), kunt u contact opnemen met Isabelle Jans of Victor Dreissen van Woonbron. Dat kan via WhatsApp (06 - 839 098 55). U kunt ook bellen, tel. 088 - 966 00 00. Woonbron is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie

Wilt u in gesprek over de verkoop van uw woning, neem dan contact op met Isabelle Jans of Victor Dreissen van Woonbron via WhatsApp, telefoonnummer 06 839 098 55. U kunt ook bellen op 088 966 00 00. Zij zijn op werkdagen beschikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.  

Voor vragen over de Wvg kunt u terecht Marina de Jong van de gemeente Rotterdam via EilandenbuurtSO@Rotterdam.nl.