Eigen bijdrage
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/eigen-bijdrage/
Ga naar de hoofdinhoud

Krijgt u zorg of hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Een hulpmiddel noemen wij soms ook een ‘voorziening’, bijvoorbeeld in brieven die u van ons ontvangt.

Op deze pagina vindt u meer informatie. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt ze stellen bij de Vraagwijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010 of online.

Regelhulp

De Rijksoverheid heeft de website regelhulp.nl die u op weg helpt bij het zoeken van zorg en hulp.

De gemeente krijgt van het Rijk geld om te besteden aan hulp en voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit bedrag is niet genoeg om voor iedereen alle kosten te betalen.

Om toch te kunnen bieden wat nodig is vraagt de gemeente van u een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor zorg of voor een hulpmiddel. Sinds januari 2020 geldt het landelijke abonnementstarief van 19 euro per maand. Dit bedrag is in 2022 niet gewijzigd. Het geldt voor zorg die u thuis ontvangt en voor hulpmiddelen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze voor de gemeente.

Bekijk een filmpje met uitleg over de eigen bijdrage van het CAK | Youtube.com

Voor bijna alle maatwerkvoorzieningen en pgb’s moet een eigen bijdrage worden betaald.

Wel eigen bijdrage

Voor de volgende zorg en hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage:

 • badlift
 • bruikleenauto
 • douchebrancard
 • douchestoel
 • fietsen (bijvoorbeeld driewiel-, duo-, rolstoelfiets)
 • gesloten buitenwagen
 • handbike
 • scootmobiel
 • sportvoorziening (inclusief sportrolstoel)
 • tillift
 • Wmo-arrangementen (huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, beschermd en begeleid wonen)
 • woningaanpassingen (bijvoorbeeld traplift, vlonder, badkameraanpassing, keukenaanpassing)

Geen eigen bijdrage

Voor de volgende zorg en hulpmiddelen betaalt u geen eigen bijdrage:

 • rolstoel: u betaalt geen eigen bijdrage op grond van landelijke regelgeving
 • collectieve vervoersvoorziening Trevvel: hiervoor betaalt u een ritprijs
 • woonvoorzieningen in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex waar meerdere bewoners gebruik van maken
 • financiële maatwerkvoorziening voor de kosten van een verhuizing
 • financiële maatwerkvoorziening vervoer.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

De grootte van het huishouden

Woont u samen met een partner of echtgenoot en heeft minimaal één van u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Bijvoorbeeld:

 • Hebben u en uw partner nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Heeft één van de twee partners nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt en de ander wel? Dan betaalt u ook geen eigen bijdrage.
 • Hebben u en uw partner beide de AOW gerechtigde leeftijd bereikt? Dan betaalt u wél de eigen bijdrage.

U krijgt een indicatie voor een zorgarrangement of een voorziening (douchestoel, rolstoel, tillift enz.). De eigen bijdrage start vanaf het moment dat u de zorg of de voorziening ontvangt. De eigen bijdrage is een bedrag van 19 euro per maand voor een voorziening of zorg die u thuis ontvangt.

Verblijft u in een instelling voor beschermd wonen (intramuraal), dan betaalt u een andere eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage valt niet onder het abonnementstarief. De intramurale eigen bijdrage wordt inkomens- en vermogensafhankelijk vastgesteld. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage verwijzen we u naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

U krijgt iedere maand een 'factuur eigen bijdrage' van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is € 19 per maand. Start uw zorg de 1e van de maand of ontvangt u uw voorziening de 1e van de maand, dan betaalt u het abonnementstarief van € 19 vanaf deze maand.

Start de zorg op een andere dag in de maand of ontvangt u de voorziening op een andere dag in de maand, dan start het abonnementstarief de volgende maand.

 • Voorbeeld 1
  U ontvangt uw scootmobiel 1 februari 2020 dan betaalt u het abonnementstarief vanaf februari 2020.
 • Voorbeeld 2
  Ontvangt u de scootmobiel op 5 februari 2020 dan betaalt u het abonnementstarief vanaf maart 2020.

Ga na wat voor zorg of wat voor type voorziening u heeft.

Zorg (Wmo arrangement)

Ontvangt u zorg aan huis in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zorg in natura of persoonsgebonden budget (huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding)? Dan betaalt u het abonnementstarief zo lang u de zorg ontvangt. Ontvangt u de zorg niet meer dan stopt het abonnementstarief de volgende maand.

Voorziening

Ontvangt u een voorziening in bruikleen die de gemeente Rotterdam heeft gekocht, in eigendom, of via een persoonsgebonden budget? Dan betaalt u het abonnementstarief tot de kosten van de voorziening zijn afbetaald of de maximaal te innen periode is bereikt. De kosten van de voorziening en de maximaal te innen periode vindt u terug in uw ondersteuningsverslag of kunt u navragen bij uw Wmo adviseur.

Ontvangt u een voorziening in bruikleen die de gemeente Rotterdam huurt? Dan betaalt u een het abonnementstarief zolang u deze voorziening in bezit heeft.

 • Voorbeeld 1
  U ontvangt een scootmobiel in huur. U betaalt het abonnementstarief van € 19 vanaf het moment dat u de scootmobiel in bezit heeft.
 • Voorbeeld 2
  Wanneer u naast de scootmobiel ook een Wmo arrangement ontvangt, betaalt u het abonnementstarief totdat beide voorzieningen zijn gestopt. Levert u de scootmobiel in, maar blijft u de zorg vanuit het Wmo arrangement ontvangen, dan loopt het abonnementstarief van € 19 per maand door.
 • Voorbeeld 3
  U ontvangt een aanpassing aan uw keuken. De totale kosten hiervan zijn € 3.800. De maximaal te innen termijn van de aanpassing is 10 jaar, oftewel 120 maanden. In totaal zou u 200 periodes de eigen bijdrage van € 19 betalen om aan het hele bedrag te komen. Omdat de afschrijftermijn al na 120 maanden voorbij is, betaalt u echter 120 maanden € 19.

Ook voor verblijf in een instelling voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. U heeft dan geen kosten voor een eigen huishouden meer. De bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage valt niet onder het abonnementstarief en is dus NIET 19 euro per maand. De kosten van de zorg hebben geen invloed op uw eigen bijdrage. U betaalt deze eigen bijdrage zolang u in de instelling verblijft. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage verwijzen we u naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Ook voor zorg die u inkoopt via een persoonsgebonden budget (pgb) betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt het abonnementstarief van 19 euro per maand vanaf het moment dat het pgb in gaat.

Ja. De gemeente betaalt de zorgaanbieder om een bepaald resultaat te behalen. Op welke manier dat gebeurt, heeft geen gevolgen voor de eigen bijdrage.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een deel van de huishoudelijke hulp wordt uitbesteed aan een was- of strijkservice of dat een vrijwilliger boodschappen doet. Het kan ook zijn dat een aanbieder de ene week twee uur komt en de andere week maar een uurtje. De eigen bijdrage is dan nog steeds gebaseerd op het abonnementstarief.

U kunt een correctieverzoek voor uw eigen bijdrage bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) indienen. Er zijn ook mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen de eigen bijdrage.

Het CAK zal uw verzoek in samenwerking met de gemeente onderzoeken. Als blijkt dat uw eigen bijdrage onterecht is, wordt deze aangepast.

VGZ kent in 2022 het VGZ Rotterdampakket Compact en het VGZ Rotterdampakket.

Vanuit het VGZ Rotterdampakket wordt de eigen bijdrage voor extramurale zorg Wmo (zorg die wordt verleend buiten het ziekenhuis of zorginstelling) volledig vergoed. De eigen bijdrage voor intramurale zorg (zorg die wordt verleend in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verzorgingshuis) wordt niet vergoed.

De eigen bijdrage voor huisvesting (bijvoorbeeld bij beschermd wonen) vergoedt VGZ niet.

Voor uw eigen bijdrage krijgt u een rekening van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening moet u eerst zelf betalen. Daarna kunt u deze rekening bij VGZ declareren. Is dat een probleem voor u, kijk dan op de website van het CAK voor informatie over een betalingsregeling.

Bent u niet verzekerd met het VGZ Rotterdampakket, maar bij een andere zorgverzekeraar? Informeer dan daar naar de vergoedingen.

Meer informatie

Meer weten? Vul het contactformulier in of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een Vraagwijzer bij u in de buurt. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)