Dinnerwheel
Gepubliceerd op: 28-05-2018
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dinnerwheel/
Spring naar het artikel
Foto: SkyView Attractions Group BV

Tussen de Markthal en de Hoogstraat komt vanaf augustus 2018 tot en met 1 augustus 2019 het Dinner Wheel te staan. In dit 50 meter hoge reuzenrad met gesloten gondels kunt u, met of zonder drankje, een pleziervlucht maken.

Het Dinner Wheel staat grotendeels op de bestrating van de Binnenrotte en circa vijf meter op het grasveld, tussen de Markthal en de Hoogstraat, evenwijdig aan de Markthal.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maakte 6 december 2017 bekend dat zij de aanvraag voor de (eerste) omgevingsvergunning voor het plaatsen van een Dinner Wheel voor een jaar (tot 6 december 2018) had verleend.

Verlenging omgevingsvergunning verleend

De duur van de bezwaarprocedure heeft geleid tot een aanvraag voor verlenging van de omgevingsvergunning door de initiatiefnemer tot en met 1 augustus 2019. Ook hier heeft het college een vergunning voor verleend.

Het initiatief 'Dinner Wheel' draagt bij aan de ambities van het college van Rotterdam om de levendigheid in de binnenstad te vergroten en ruimte te geven aan initiatieven.

Vragen  en antwoorden

Het Dinner Wheel is een reuzenrad van circa 50 meter hoog met gesloten gondels waarin u zowel met als zonder een hapje of drankje een pleziervlucht kan maken. Website van de initiatiefnemer skyviewattractions.com.

Zie plattegrond boven deze tekst. Het platform waar het rad op staat is circa 20 bij 25 meter. Het overgrote deel van het platform komt op de bestrating van de Binnenrotte te staan en circa vijf meter op het grasveld, tussen de Markthal en de Hoogstraat. Het rad draait evenwijdig aan de markthal.

De verlengde omgevingsvergunning is verleend tot en met 1 augustus 2019. Naar verwachting wordt het Dinner Wheel vanaf juli 2018 opgebouwd, zodat half augustus het Dinner Wheel open gaat voor publiek.

Verschillende mogelijke locaties voor het Dinner Wheel zijn onderzocht. Daarbij is gekeken naar zowel de beste stedelijke inpassing, zoals afstand van het rad tot de bebouwing en de looproutes, als naar de wensen van de initiatiefnemer. Deze plek en tijdsduur staan de mogelijke ontwikkelingen van RottaNova niet in de weg. Naar aanleiding van die uitkomsten is voor deze locatie gekozen.

De openingstijden zijn:

Maandag 11.00 - 20.00 uur
Dinsdag 11.00 - 20.00 uur
Woensdag 11.00 - 20.00 uur
Donderdag 11.00 - 20.00 uur
Vrijdag 11.00 - 22.00 uur
Zaterdag 11.00 - 22.00 uur
Zondag 11.00 - 21.00 uur

Er zijn zorgvuldig onderzoeken gedaan  naar zowel de mogelijke geluid- als lichteffecten die het Dinner Wheel tijdens gebruik zou kunnen hebben op de omgeving. DCMR heeft de rapporten goedgekeurd; de uitkomsten van de onderzoeken blijven binnen de normen die daarbij worden gehanteerd. Het licht van het Dinner Wheel is een ledverlichting in één (witte) kleur, knippert niet en is gedimd. Het Dinner Wheel gebruikt standaard 70% van de maximale lichtsterkte.

Een initiatiefnemer kan bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen voor een initiatief. De gemeente publiceert die aanvraag op Rotterdambericht. Daarna beoordeelt de gemeente of de vergunning kan worden verleend. De inspraak verloopt daarna via de algemene bezwaarprocedure. Zie verder onder kopje bezwaar maken. In het geval van het Dinner Wheel heeft de gemeente besloten om aan de start van de bezwaarperiode de omwonenden uitgebreider te informeren via een bewonersbrief (huis aan huis verspreid in de directe omgeving) en een informatieavond. Tevens zijn de direct omwonenden per brief geïnformeerd over de verlenging van de omgevingsvergunning.

  1. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken nadat de vergunning is verleend (dat betekent in dit geval tot 9 juli 2018) een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
    Het besluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl met het nummer OMV.18.05.00120.
    Digitaal bezwaar indienen:
    U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via www.rotterdam.nl/mijnloket.
  2. U kunt, nadat u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. Indien de voorlopige voorziening wordt toegekend door de bestuursrechter betekent dat voor de initiatiefnemer dat hij vanaf dat moment de werkzaamheden moet stilleggen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de website van de initiatiefnemer skyviewattractions.com. Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze sturen naar dinnerwheelso@rotterdam.nl.