Centrum
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/centrum/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam Centrum wonen ruim 34.000 inwoners verdeeld over vijf wijken: Cool, Dijkzigt/Nieuwe Werk (inclusief Scheepvaartkwartier), Het Oude Westen, Central District en Stadsdriehoek (inclusief Maritiem District).

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Centrum. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

De gebiedscommissie geeft minimaal iedere vier jaar haar doelstellingen aan het college van B&W. De doelstellingen worden uitgewerkt in wijkactieplannen. Ook geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke zaken in het centrum en stimuleert zij bewoners om initiatieven voor en met elkaar te ontplooien.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

College en bewoners aan tafel.

Het College was op 12 april 2019 op bezoek in het Centrum om met bewoners te praten. Heeft u het gemist? Bekijk dan de terugblik (filmpje, Facebook) of lees het verslag (pdf)

Datum: 17 april 2019

Aanwezig: bewoners Witte de Withstraat e.o. en Meent, leden van de gebiedscommissie Centrum; A. Vervooren, directeur directie Veiligheid; mw. M. Peek, teamleider Beleid&Interventies; mw. L. Voncken, beleidsadviseur Horeca; J. den Broeder, gespreksleider; N.Y. van Well, verslaglegger.

De heer Den Broeder heet iedereen welkom, stelt de aanwezige ambtenaren voor en licht het programma van de avond toe. Aankomende vrijdag zal een vergelijkbaar gesprek worden gevoerd met de ondernemers. Hierna zal de burgemeester een beslissing nemen over de voorgenomen proef.
Er zijn ongeveer 4 bewoners van de Meent aanwezig en ongeveer 10 bewoners uit (de omgeving van) de Witte de Withstraat. Bijna de voltallige gebiedscommissie is aanwezig. De heer Vervooren leidt de avond in en geeft aan dat de burgemeester het belangrijk vindt te horen wat de bewoners voor de voorgenomen proef vinden. De opgehaalde input zal aan hem worden teruggekoppeld. Mevrouw Voncken licht de proef toe. Aanleiding was de proef met flexibele sluitingstijden op de Nieuwe Binnenweg. Dit heeft (nog) niet opgeleverd dat gezegd kan worden of het wel of
niet goed werkt en wordt daarom in gewijzigde vorm voortgezet. Om toch tegemoet te komen aan de vraag van de raad om meer flexibiliteit, heeft de burgemeester voorgesteld om een proef te doen met een uur later sluiten in twee andere gebieden. Om overlast te voorkomen wordt deze niet te ruim van opzet en slechts gehouden voor een korte periode onder een aantal goede randvoorwaarden. Gekeken zal worden wat de gevolgen zijn voor de overlast welke zullen worden vergeleken met de gegevens van vorig jaar. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de raad. Er is geen onmiddellijke doorstart naar invoering van de uitbreiding. Mevrouw Peek licht de verdere flexibilisering toe en roept de bewoners op om deel te nemen aan de adviescommissie hiervoor.

Suggesties en opmerkingen van bewoners:
- Laat de bewoners net als op de Nieuwe Binnenweg een dagboek bijhouden van de klachten.
- De Witte de Withstraat is een uitgaansstraat geworden en er is steeds meer overlast. Er is afgesproken dat er geen uitbreiding van horeca zou komen. De gemeente komt haar afspraken niet na. De balans is weg, de huren worden hoger, waarom juist in dit gebied weer zo’n proef.
- Waar is het toezicht in de straat? De politie doet te weinig en handhaving is er niet in de nachtelijke uren.
- De proef is niet voldoende onderbouwd.
- N.a.v. de vraag van de raad om meer levendigheid, is het hier nog niet levendig genoeg?
- Kan er niet persoonlijker gemeld worden, i.p.v. veiligheidsloket en DCMR?
- Waarom worden er geen andere straten uitgekozen om levendiger te maken?
- Waarom niet gewoon kijken naar ervaringen in andere steden?
- De gemeente moet eerst de boel op orde maken voordat ze gaat experimenteren. Eerst eens goed handhaven op terrassen en geluid.
- De huizen zijn heel gehorig, de meeste overlast komt van mensen die van en naar de Witte de Withstraat lopen.
Leden van de gebiedscommissie:
- Gaat de DCMR een uur langer meten?
- De gemeente doet niet voldoende om draagvlak te creëren.
- Het schijnt voor de DCMR moeilijk te zijn om in straten met veel horeca te meten welke zaak de geluidsoverlast veroorzaakt.
- Een uur extra zal niet veel opleveren v.w.b. de cijfers op het gebied van overlast.

Mevrouw Peek bevestigt dat voor het gebied consolidatie geldt op het gebied van horeca. Dit staat ook zo in de horecagebiedsplannen. Klachten zijn over stank, vuil of andere zaken, kunnen worden doorgegeven aan het veiligheidsloket (veiligheidsloket@rotterdam.nl). Ook kan de politie worden gebeld. Mw. Peek geeft aan dat het lastig is om de zorg van de bewoners weg te nemen. Maar deze proef is uitgebreid besproken met de politie, Stadsbeheer en horecastewards. Ze wijst erop dat de burgemeester veel aandacht heeft voor de bewoners maar dat de raad vraagt om meer balans in levendigheid en leefbaarheid. Daarom is gekeken naar verschillende mogelijkheden. Er is regelmatig overleg met andere grote steden maar het is lastig is om die ervaring op Rotterdam te plakken.

Mevrouw Voncken bevestigt de beperkingen van de DCMR bij het meten van geluid maar wijst erop dat het nog steeds mogelijk is om op basis van (geluids)overlastklachten maatregelen te nemen.

De heer Vervooren benadrukt dat hij hier vanavond is op speciaal verzoek van de burgemeester en dat de opmerkingen van de bewoners wel degelijk aan hem worden teruggekoppeld en worden betrokken bij de opzet van de proef. Hij legt uit dat de gemeenteraad, door de bewoners van Rotterdam gekozen, wil flexibiliseren. De burgemeester dient hier gevolg aan te geven en heeft daarom besloten dat een uurtje erbij op deze korte
termijn tot de mogelijkheden behoort. Hem is gevraagd hier veel verder in te gaan. Het doel van de proef is te kijken wat een uur extra betekent voor de overlast in deze straten. De burgemeester vindt de feedback van de bewoners belangrijk en deze zal aan hem worden teruggegeven. Maar als bewoners vinden dat hun stem te weinig gehoord wordt, dan zijn ze welkom om in te spreken bij de commissievergaderingen. Dan kan de raad direct van hen horen wat ze ervan vinden.

De heer Den Broeder sluit de avond af.

Wijkagenda

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Centrum, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. Hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Simon Becker

Simon Becker

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail sjc.becker@gebiedscommissierotterdam.nl

Daniël Bouw

Daniël Bouw

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 185 555 09

E-mail d.bouw@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan-Willem de Bruin

Jan-Willem de Bruin

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail rjw.debruin@gebiedscommissierotterdam.nl

Danny Cabrita dos Santos

Danny Cabrita dos Santos

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 252 776 86

E-mail d.cabritadossantos@gebiedscommissierotterdam.nl

Kees de Gruiter

Kees de Gruiter

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 010 - 436 21 71

E-mail cj.degruiter@gebiedscommissierotterdam.nl

Rosanne Joosse

Rosanne Joosse

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 241 391 07

E-mail rs.joosse@gebiedscommissierotterdam.nl

Carl Klaverweide

Carl Klaverweide

Gebiedscommissielid (december 2019)

Telefoon 14 010

E-mail c.klaverweide@gebiedscommissierotterdam.nl

Cees Ottevanger

Cees Ottevanger

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail cm.ottevanger@gebiedscommissierotterdam.nl

Arja den Ouden

Arja den Ouden

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 524 937 05

E-mail a.denouden@gebiedscommissierotterdam.nl

Jim Pedd

Jim Pedd

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 532 315 72

E-mail jr.pedd@gebiedscommissierotterdam.nl

Hennie van Schaik

Hennie van Schaik

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail hc.vanschaik@gebiedscommissierotterdam.nl

Peter Sluijters

Peter Sluijters

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 542 740 35

E-mail pa.sluijters@gebiedscommissierotterdam.nl

Bülent Ünlü

Bülent Ünlü

Gebiedscommissielid (juni 2018)

Telefoon 06 - 204 435 30

E-mail b.unlu@gebiedscommissierotterdam.nl

Op de groepsfoto, van links naar rechts op de voorgrond: Bülent Ünlü, Hennie van Schaik, Rosanne Joosse, Arja den Ouden. Middelste rijen: Daniël Bouw, Simon Becker, Danny Cabrita dos Santos, Peter Sluijters, Kees de Gruiter, Abdelhafid Boulhrir (voormalig gebiedscommissielid). Achterste rij: Jim Pedd, Cees Ottevanger, Jan-Willem de Bruin. Op de foto ontbreekt nieuw lid Carl Klaverweide.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

\