BLF de Montignylaan
Gepubliceerd op: 12-12-2017
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/blf-de-montignylaan/
Ga naar de hoofdinhoud

In de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan tussen de Molenlaan en de Burgemeester F.H. van Kempensingel, wordt het riool vervangen vanwege einde levensduur. Uit inspecties bleek dat er scheuren en zware erosie in het riool aanwezig waren.

Vanaf 2018 is er onder voorzitterschap van de toenmalige gebiedsdirecteur André Hamming, uitvoerig overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners over de aanpak van de rioolvervanging en de zieke kastanjebomen. Hiertoe is onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de urgentie van de vervanging, de risico’s van de zieke bomen en alternatieve uitvoeringsmogelijkheden. De bewoners hebben uiteindelijk unaniem besloten tot het rooien, het ontwortelen en verwijderen van de bomen en een geheel nieuwe inrichting van de straat. Het rooien heeft inmiddels plaatsgevonden en de rioolvervanging en herinrichting zijn gestart en duren tot half 2021. De aannemer van de gemeente, EVS Infrabouw BV, voert de werkzaamheden uit.

Nieuwe bomen

Er worden nieuwe bomen geplant in de straat, fladderiepen. In dit plantseizoen (november-april) planten we al 78 bomen. Als de rioolwerkzaamheden klaar zijn in 2021, planten we de laatste 16 bomen. Dat doen we in het volgende plantseizoen, eind 2021-begin 2022. In totaal staan er dan 94 bomen.

Veelgestelde vragen wateroverlast Burg. le Fèvre de Montignylaan

U had mogelijk een droge (kruip)kelder. En sinds we een nieuwe riolering hebben aangelegd, is er water in komen te staan. Dat heeft verschillende oorzaken: de oude riolering lag er al heel lang en was lek. Dat betekent dat dit riool waarschijnlijk al die jaren onbedoeld het grondwater van uw terrein heeft afgevoerd.
Bij langdurige of intensieve regenval kan het grondwater tijdelijk flink stijgen; 20 cm is geen uitzonderlijk hoge stijging. Er valt dan zoveel regen in een korte periode, dat het regenwater niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Dat is de afgelopen weken het geval geweest. Als het grondwater stijgt, kan het de kelder of kruipruimte inlopen via openingen en kieren in de muur. Bij een oudere woning kan de kelder niet of niet meer waterdicht zijn, net zoals bij de oude rioolbuizen en uw huisaansluitingen gebeurt.

Wij doen permanent metingen in de straat waaruit blijkt dat de grondwaterstand om en nabij het singelniveau is. Als op uw terrein geen drainerende voorzieningen aanwezig zijn, kan het voorkomen dat het grondwater op uw terrein hoger is dan in het openbaar gebied.

Na rioolwerkzaamheden kan de grondwaterstand veranderen. Of dat gebeurt en hoeveel hoger het water komt te staan, verschilt per situatie. Dat hebben we laten weten in een brief die we voor de werkzaamheden stuurden. Het is lastig te voorspellen hoe hoog het grondwater in uw tuin of onder uw huis gaat komen, na rioolwerkzaamheden. Het grondwater kan onder de straat een heel andere hoogte hebben dan onder een tuin of huis, omdat de samenstelling van de ondergrond zo anders is; meer zand onder een straat en meer klei in een tuin. Daarnaast heeft de hoeveelheid neerslag een grote invloed op de verandering van de grondwaterstand.

Het is verstandig om uw kelder of kruipruimte door een expert te laten controleren op waterdichtheid. Om te voorkomen dat een volgende keer weer water in uw (kruip)kelder komt, adviseren wij u om uw kelder waterdicht te maken of uw kruipruimte op te hogen. Afhankelijk van de diepteligging van de kelder kan het zinvol zijn om een drainage aan te leggen op uw eigen terrein en deze aan te sluiten op het DIT-riool van de gemeente. DIT staat voor Drainage Infiltratie Transport-riool.

In uw straat hebben we een extra riolering aangebracht, een DIT-riool. Dat staat voor Drainage Infiltratie Transport-riool. Bij neerslag wordt het regenwater via een DIT-riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. In natte periodes voert dit riool ook overtollig grondwater af, omdat het een geperforeerde leiding is. De leiding werkt niet alleen als afvoer maar ook als infiltratiesysteem voor drogere periodes. Het water kan gedeeltelijk infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. Doordat het DIT-riool verbonden is met het oppervlaktewater zal de waterstand in de DIT-leiding naar verwachting hetzelfde niveau hebben als het oppervlaktewaterpeil.

Voor het aansluiten van drainage op het DIT-riool dient u eerst een aansluitvergunning bij de gemeente aan te vragen, via rotterdam.nl/loket/rioolaansluitvergunning. Wij adviseren u de aanleg van de drainage over te laten aan een ter zake kundige aannemer. Het aanleggen kan gelijktijdig met een eventuele vervanging van de rioolaansluiting, maar het kan daarna ook nog. De kosten voor het aanleggen van een eigen drainage op uw terrein zijn voor uw eigen rekening. Voor het deel op openbaar terrein zorgen wij. Als u een aansluiting op het DIT-riool wilt maken, verzoeken wij u om daarover contact met ons op te nemen.

Het DIT-riool sluiten we met de werkzaamheden van fase 5 definitief aan op de watergangen bij de Van Kempensingel en de Frans Halssingel. Tijdens de aanleg van fase 1 en 2 is het DIT-riool steeds leeggepompt in de vuilwaterriolering, zodat het water kon worden afgevoerd. Bij de start van fase 3 is er een tijdelijke aansluiting gemaakt op het vuilwaterriool, die blijft functioneren tot we het DIT-riool aansluiten op de singels. De hoogte van het waterpeil in het DIT-riool is ongeveer het peil van de singel.

In uw straat hebben we een DIT-riool aangebracht. Voorlopig is dit tijdelijk aangesloten op het vuilwaterriool, aan het einde van het project sluiten we het DIT-riool definitief aan op de Frans Halssingel en de Van Kempensingel. Ook hebben we een peilbuis geplaatst in uw straat, waar we elke dag controleren hoe hoog de grondwaterstand daar is.

Wij komen niet het water uit uw huis of van uw terrein pompen, zoals sommige bewoners ons vroegen. Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw en terrein en niet die van de gemeente.

Uitgiftepeil

De erfgrens wordt weer teruggebracht naar het uitgiftepeil van -4,80 NAP. Dit doen we om te voorkomen dat de stad steeds lager komt te liggen. Dat betekent dat uw grond iets lager komt te liggen ten opzichte van de straat. De erfgrens varieert in uw straat nu van -4,87 NAP tot -5,00 NAP, dus maximaal 20 cm lager dan het uitgiftepeil.

Ophoging en kosten

Het ophogen van de tuin is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dit betekent dat ook de kosten voor uw eigen rekening komen. Hoeveel centimeter uw tuin ten opzichte van straatniveau opgehoogd dient te worden, is met wegenverf in cijfers op 2 centimeter nauwkeurig aangegeven op het trottoir.

Opritten

De toegang naar de opritten van de garages is vastgelegd in ons Inrichtingsplan. Heeft u hier vragen over, e-mail dan naar projecten@evsbv.nl.

Aansluiting riool

Het nieuwe riool ligt op -3 meter, dit is de gewenste hoogte van het riool. Het riool is aangesloten op het hoofdriool, dat op een diepte van 2 meter in de Burg. F.H. van Kempensingel ligt. Dit hoogteverschil kan stankoverlast veroorzaken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuwe riolering op een later tijdstip aan te sluiten op het collecteurriool van de Burgemeester F.H. van Kempensingel. Dit in verband met afstemming met RET in relatie tot het tramspoor. Nu er klachten zijn over stankoverlast zullen we dit eerder oppakken en zal de aansluiting op het dieper gelegen collecteurriool eerder gemaakt worden.

Voor nu is een tijdelijke pomp geplaatst om het rioolwater weg te pompen, zodat stankoverlast wordt voorkomen. Wij verwachten eind juli hier meer informatie over te kunnen verstrekken.

Overhangend groen

Wij vragen u om met spoed, vooruitlopend op de start van de werkzaamheden in uw fase, het overhangend groen te verwijderen. Dit groen vormt voor ons enerzijds een grote belemmering om het straatwerk goed aan kunnen sluiten op de erfgrens en anderzijds kan het de doorgang van de gebruikers van het trottoir belemmeren. Grote hoeveelheden groenafval kunt u wegbrengen naar het dichtstbijzijnde milieupark.

Niet eens met gemeente?

Bent u het ergens niet mee eens? Dan kunt u officieel in bezwaar. Neemt u daarvoor contact opnemen met Hans Kea, jcns.kea@rotterdam.nl.

Buurtmaatje

Sinds maandag 22 juni is er dagelijks een Buurtmaatje op het werk aanwezig, van 07.00 tot 16.00 uur. Ons Buurtmaatje is het verlengstuk van de omgevingsmanager en te herkennen aan zijn gele hesje. Hij vormt de ogen en oren van de omgevingsmanager. Spreek hem gerust aan als u vragen heeft.

Wekelijkse inloop

Ook organiseren wij vanaf 30 juni elke dinsdag een inloopspreekuur van 07.30 tot 11.00 uur met onze omgevingsmanager en een medewerker van de gemeente Rotterdam. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen van het RIVM.

BouwApp

Via de ‘BouwApp’ houden we u op de hoogte van de faseringen en van de werkzaamheden. Installeer de app op uw Android of iPhone toestel of op uw computer. U kunt de App gratis downloaden in de App Store (Google, Apple of Windows).

Hoe? Ga naar ‘Zoek project’ > Zoek op naam project ‘Reconstructie Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan’ > Selecteer project > Klik op 'Toevoegen aan favorieten'.

De faseringstekeningen zijn sinds 12 maart 2020 te downloaden via de BouwApp of op te vragen via het mailadres onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen

  1. De Kastanjes hadden de Kastanjebloedingsziekte
  2. De wortels van de bomen hadden last van wortelrot
  3. Het riool was dringend toe aan vervanging vanwege einde levensduur
  4. Het riool lag onder de bomen. De wortels groeide het riool in waardoor een risico op breuken in de straat en in de huizen ontstond.

Door de kastanjebloedingsziekte en wortelrot werd de stabiliteit van de bomen twijfelachtig. Wij hebben de afgelopen vijf jaar regelmatig trekproeven gedaan. Dit resulteerde in het tussentijds rooien van bomen.

In de Le Fèvre de Montignylaan zijn meerdere bomen omgevallen, waarvan één op een auto. De auto is total loss verklaard. Ook is een boom tegen een gevel gevallen met ernstige schade aan het dak tot gevolg.

De bomen in de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan hadden volgens de voorspelling in 2018, tussen de vijf en tien jaar allemaal gerooid moeten worden. Als de riolering onder de bomen was vervangen, zou de levensduur nog korter worden. De zware werkzaamheden zouden de al aangetaste wortels alleen verslechteren. Kastanjebomen kunnen niet goed tegen werkzaamheden rond de wortels. Zelfs gezonde bomen lopen snel schade aan hun wortels op.

Na uitgebreid onderzoek met ondergrondse camera’s constateerde de inspectie scheuren in het riool, zware erosie en boomwortels die door het riool heen groeien. Het onderzoek toonde aan dat het systeem dringend aan vervanging toe is.

De gemeente organiseerde meerdere bijeenkomsten met bewoners. Hierin werden de volgende opties voorgelegd:

  1. De gehele laan in één keer rooien en in samenwerking met elkaar tot een nieuw inrichtingsplan komen.
  2. Rooien en het riool vervangen aan de noordkant. Aanplant van nieuwe bomen aan de zuidkant volgens hetzelfde traject.
  3. Geen vervangingsonderhoud voor bomen en riool maar situationeel risicomanagement. Calamiteitenniveau van zowel bomen als riool was hierbij zeer hoog. Met deze optie zou na vijf tot tien jaar alsnog het riool vervangen moeten worden.

De hoofdwaterleiding van Evides loopt door de straat. Hierdoor kan de gemeente niet uitwijken naar een andere plaats voor het riool.

De bewoners, vertegenwoordigd door de klankbordgroep, hebben binnen de mogelijkheden gekozen voor de Ulmus Laevis. Dit is een Iepensoort. Deze boom voldoet het meest aan de wens voor een schaduwrijke laan en is vleermuisvriendelijk.

Archief

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met het projectteam.