Herinrichting Bandeloodijk
Gepubliceerd op: 04-06-2018
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bandeloodijk/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2021 en 2022 worden de Bandeloodijk, Aalsdijk, Bazeldijk, Korendijk, Heindijk en Blesdijk opnieuw ingericht.

Het riool wordt vervangen en er wordt onderhoud aan kabels en leidingen gedaan. Tegelijk werken we aan een aardgasvrije wijk. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Heindijk aardgasvrij. Aan de Heindijk wordt in 2020-2021 een nieuw kindcentrum gebouwd. Meer informatie op kindcentrumijsselmonde.nl.

Nadat het werk onder de grond klaar is, wordt boven de grond alles weer netjes gemaakt. De wensen van de bewoners zijn zo veel mogelijk meegenomen in het ontwerp. De wijk wordt groener, het aantal parkeerplekken blijft ongeveer gelijk en het wordt veiliger voor fietsers, voetgangers en voertuigen. Zo wordt een deel van de Heindijk eenrichtingsverkeer, zodat het brengen en halen van schoolkinderen overzichtelijker wordt. Op dit moment wordt het ontwerp uitgewerkt in technische tekeningen zodat een aannemer gezocht kan worden.

Input vanuit de wijk

Op 25 augustus 2020 is het ontwerp besproken met de gebiedscommissie IJsselmonde. Zij gaven aan blij te zijn met het plan, maar vraagtekens te hebben bij de aanpassingen aan de parkeerplaats bij de Aalsdijk. Vertegenwoordigers van de gebiedscommissie, de bewonerscommissie en het projectteam praten hier later nog over door. Benieuwd naar wat er precies gezegd is? U kunt de hele vergadering terugkijken.

Tijdens de bewonersavond van 30 september 2019 hebben veel bewoners hun ideeën en wensen doorgegeven. Hieronder de meest gemaakte opmerkingen.

Veel opmerkingen gingen over parkeren in de wijk. In het eerste ontwerp zijn aanpassingen voorgesteld in de positie van parkeervakken (steekvakken en langsparkeren). Naar aanleiding van de reacties zijn deze aanpassingen op de meeste plekken uit het plan gehaald. Alleen de parkeerplaats aan de Aalsdijk krijgt een andere inrichting. Hierdoor is ruimte voor meer voertuigen en meer groen in de wijk.
Bij de Gymzaal op de Aalsdijk zijn extra parkeervakken in het ontwerp meegenomen.
Met Visio zijn afspraken gemaakt over de benodigde en beschikbare parkeerruimte. Aan beide kanten van de straat komen parkeervakken. Doordat een deel van de Heindijk in de nieuwe situatie eenrichtingverkeer krijgt, wordt de situatie ook overzichtelijker voor alle weggebruikers. Ook met het nieuwe Kindcentrum IJsselmonde zijn de plannen afgestemd.
Ook kwam het verzoek binnen om betaald parkeren in de voeren. Dit soort wijzigingen vallen niet binnen een onderhoudsproject. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gebiedscommissie.

Niet alle lantarenpalen stonden correct op de tekening. Daarnaast zijn verzoeken voor meer lichtpunten gedaan. In de definitieve tekening zijn alle lantarenpalen ingetekend.

In het eerste ontwerp was de voetbalkooi op een andere plek ingetekend. Naar aanleiding van de zorgen van bewoners over overlast, is besloten de voetbalkooi op de huidige plek te houden.

Een aantal bewoners heeft gevraagd of de Heindijk een woonerf kan worden. In een woonerf is de maximum snelheid 15 km/u, daarom zijn er eisen aan de inrichting van de straten. Deze wijk is heel ruim opgezet, waardoor een woonerf niet goed past in de beschikbare ruimte. Er worden wel extra maatregelen (drempels, wegversmallingen) genomen om te zorgen dat verkeer minder hard rijdt.

De mogelijkheid voor een extra in- en uitgang voor autoverkeer voor de wijk is op verzoek van bewoners onderzocht. De voordelen ervan wegen niet op tegen de nadelen. Afhankelijk waar de extra in- en uitgang gerealiseerd zou worden, leidt dit tot sluipverkeer of onveilige verkeerssituaties.

Alle inrichtingsplannen worden besproken met de hulpdiensten. Zo weten we zeker dat ook in de nieuwe situatie de bereikbaarheid goed is. In geval van nood kunnen hulpdiensten gebruik maken van het fietspad tussen de Aalsdijk en Vikingoord. Voor gewoon verkeer is dat verboden.

Bij ieder project wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Daarin is aandacht voor bereikbaarheid voor hulpdiensten, minder-valide bewoners en schoolgaande kinderen. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Om te zorgen dat verkeer minder hard door de wijk rijdt, maken we verschillende aanpassingen in de straten. Zo komen er meer drempels en wordt in de Bandeloodijk een wegversmalling gemaakt.

Het pad tussen de Hazendijk richting de Korendijk is al langer een bron van onenigheid tussen de bewoners van de omgeving Heindijk enerzijds en de bewoners van de woningen aan de Korendijk anderzijds. De bewoners aan de Korendijk hadden veel overlast toen het pad nog niet was afgesloten met een hek. In april heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het pad te onttrekken aan de openbare ruimte (definitief af te sluiten). In de bezwaartermijn van zes weken zijn geen reacties binnengekomen. Daarmee is het besluit definitief geworden.

De paden die tussen en achter woningen liggen, zijn eigendom van de gezamenlijke bewoners. Op het moment dat de buitenruimte wordt opgehoogd, ontstaat er een hoogteverschil. Wij zorgen dat het mogelijk blijft om met een fiets, rolstoel of rollator van de paden op de stoep te komen. Het ophogen van de hele paden moet door de bewoners / eigenaren zelf gedaan worden. Het is wel efficiënt en goedkoper om dit gezamenlijk aan te pakken.

In het eerste ontwerp stonden de fietsbeugels in parkeervakken. Daardoor zou er een parkeerprobleem kunnen ontstaan. De fietsbeugels zijn verplaatst (tussen de bomen bij de ingangen van de Aalsdijkflats).

De bankjes op de Bandeloodijk / Aalsdijk worden geplaatst zoals in het ontwerp is getekend. Veel oudere bewoners vroegen om meer gelegenheid om buiten te kunnen zitten. De voorgestelde plek is zonnig en heeft uitzicht op een mooie bomengroep. Op deze plek is er voldoende afstand van de flats. Uiteraard monitoren we de situatie. Als blijkt dat er overlast ontstaat, nemen we maatregelen.

U kunt formeel bezwaar maken tegen beslissingen van de gemeente; ook wat betreft de inrichting van uw wijk. Meer informatie op de pagina Bezwaar tegen een besluit van de gemeente.

Bekijk hier de laatste versie van het ontwerp

Ontwerptekening met het gebied, waar gewerkt wordt is met een rode lijn aangegeven.
Bekijk hier de laatste versie van het ontwerp

Wanneer start het project?

De werkzaamheden starten in het najaar van 2021. Om de wijk leefbaar en bereikbaar te houden, wordt in fases gewerkt. Zodra de fasering bekend is, kunt u die in een nieuwsbrief zien of op deze website. De verwachting is dat het project een jaar duurt.

Gemeente Rotterdam vervangt het riool. Het riool ligt in het midden van de straat. Om ook in de toekomst voorbereid te zijn op hevige regenbuien, wordt een gescheiden riool aangelegd. Een buis voor afvalwater uit uw woning en een buis voor regenwater. De aansluiting van uw woning op het hoofdriool heet de huisaansluiting. De gemeente vervangt het stuk dat onder openbare grond ligt, het stuk dat onder uw eigen grond ligt (meestal de tuin) moet als dat nodig is door de eigenaar van de woning worden vervangen. De gemeente hoeft niet in uw tuin of woning te werken.

Evides Waterbedrijf vervangt de waterleiding als dat nodig is. De waterleiding ligt onder de stoep. Als de huisaansluiting voor uw woning, of de watermeter vervangen moeten worden, maakt de aannemer van Evides hiervoor een afspraak met u.

  • Bereikbaarheid De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. In de periode dat een deel van de wijk is afgesloten voor verkeer, kan daar ook niet geparkeerd worden. U kunt uw auto in een andere straat parkeren. De opgebroken straten worden voorzien van rijplaten voor de hulpdiensten. Het is daarom verboden om hier op te parkeren.
  • Afval De vuilniswagens kunnen de opgebroken straten ook niet in rijden. Meestal worden er tijdelijke bovengrondse containers geplaatst.
  • Huisaansluiting riool Als het riool wordt vervangen, verandert de diepte van het riool vaak. In de loop van de jaren is het riool verzakt. Uw huisaansluiting op het riool zakt mee. Het nieuwe riool kan daarom op een andere diepte liggen dan uw huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder uw eigen grond ligt, moet door de woningeigenaar, vervangen worden.
  • Hagen en heggen Om goed buiten te kunnen werken, hebben de aannemers ruimte nodig. Heeft u een haag of heg? Controleer dan of die niet over de stoep groeit. Hagen en heggen moeten tot aan de erfgrens gesnoeid worden.
  • Ophogen van tuinen Als het werk in de ondergrond klaar is, worden de straten en stoepen opnieuw bestraat. Omdat de bodem (in heel Nederland) zakt, gebruiken we onderhoudsmomenten om direct de straat weer op de juiste hoogte te brengen. In uw wijk is de verwachte ophoging tussen 20 en 30 cm. De eigenaren van de woningen ontvangen hierover bericht. We raden u aan om uw eigen tuin zo nodig ook op te hogen om wateroverlast te voorkomen.
kaart van de omgeving Bandeloodijk

Het gebied rondom de Bandeloodijk waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 - 182 940 15.