Herinrichting Bandeloodijk
Gepubliceerd op: 04-06-2018
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bandeloodijk/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2021 en 2022 worden de Bandeloodijk, Aalsdijk, Bazeldijk, Korendijk, Heindijk en Blesdijk opnieuw ingericht.

Het riool wordt vervangen en er wordt onderhoud aan kabels en leidingen gedaan. Tegelijk werkt de gemeente aan een aardgasvrije wijk. Meer informatie hierover vindt u op de website Duurzaam010.nl.

Nadat het werk onder de grond klaar is, wordt boven de grond alles weer netjes gemaakt. De wensen van de bewoners zijn zo veel mogelijk meegenomen in het ontwerp. De wijk wordt groener, het aantal parkeerplekken blijft ongeveer gelijk en het wordt veiliger voor fietsers, voetgangers en voertuigen. Zo wordt een deel van de Heindijk eenrichtingsverkeer, zodat het brengen en halen van schoolkinderen overzichtelijker wordt.

Start project

De werkzaamheden voor de buitenruimte zijn in september 2021 gestart. Om de wijk leefbaar en bereikbaar te houden, wordt in fases gewerkt.

Gemeente Rotterdam vervangt het riool. Het riool ligt in het midden van de straat. Om ook in de toekomst voorbereid te zijn op hevige regenbuien, wordt een gescheiden riool aangelegd. Een buis voor afvalwater uit uw woning en een buis voor regenwater. De aansluiting van uw woning op het hoofdriool heet de huisaansluiting. De gemeente vervangt het stuk dat onder openbare grond ligt, het stuk dat onder uw eigen grond ligt (meestal de tuin) moet als dat nodig is door de eigenaar van de woning worden vervangen. De gemeente hoeft niet in uw tuin of woning te werken.

Evides Waterbedrijf vervangt de waterleiding als dat nodig is. De waterleiding ligt onder de stoep. Als de huisaansluiting voor uw woning, of de watermeter vervangen moeten worden, maakt de aannemer van Evides hiervoor een afspraak met u.

  • Bereikbaarheid De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. In de periode dat een deel van de wijk is afgesloten voor verkeer, kan daar ook niet geparkeerd worden. U kunt uw auto in een andere straat parkeren. De opgebroken straten worden voorzien van rijplaten voor de hulpdiensten. Het is daarom verboden om hier op te parkeren.
  • Afval De vuilniswagens kunnen de opgebroken straten ook niet in rijden. Meestal worden er tijdelijke bovengrondse containers geplaatst.
  • Huisaansluiting riool Als het riool wordt vervangen, verandert de diepte van het riool vaak. In de loop van de jaren is het riool verzakt. Uw huisaansluiting op het riool zakt mee. Het nieuwe riool kan daarom op een andere diepte liggen dan uw huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder uw eigen grond ligt, moet door de woningeigenaar, vervangen worden.
  • Hagen en heggen Om goed buiten te kunnen werken, hebben de aannemers ruimte nodig. Heeft u een haag of heg? Controleer dan of die niet over de stoep groeit. Hagen en heggen moeten tot aan de erfgrens gesnoeid worden.
  • Ophogen van tuinen Als het werk in de ondergrond klaar is, worden de straten en stoepen opnieuw bestraat. Omdat de bodem (in heel Nederland) zakt, gebruiken we onderhoudsmomenten om direct de straat weer op de juiste hoogte te brengen. In uw wijk is de verwachte ophoging tussen 20 en 30 cm. De eigenaren van de woningen ontvangen hierover bericht. We raden u aan om uw eigen tuin zo nodig ook op te hogen om wateroverlast te voorkomen.

Input vanuit de wijk

Op 25 augustus 2020 is het ontwerp besproken met de gebiedscommissie IJsselmonde. Zij gaven aan blij te zijn met het plan, maar vraagtekens te hebben bij de aanpassingen aan de parkeerplaats bij de Aalsdijk. Vertegenwoordigers van de gebiedscommissie, de bewonerscommissie en het projectteam praten hier later nog over door. Benieuwd naar wat er precies gezegd is? U kunt de hele vergadering terugkijken.

Tijdens de bewonersavond van 30 september 2019 hebben veel bewoners hun ideeën en wensen doorgegeven. Hieronder de meest gemaakte opmerkingen.

Veel opmerkingen gingen over parkeren in de wijk. In het eerste ontwerp zijn aanpassingen voorgesteld in de positie van parkeervakken (steekvakken en langsparkeren). Naar aanleiding van de reacties zijn deze aanpassingen op de meeste plekken uit het plan gehaald. Alleen de parkeerplaats aan de Aalsdijk krijgt een andere inrichting. Hierdoor is ruimte voor meer voertuigen en meer groen in de wijk.
Bij de Gymzaal op de Aalsdijk zijn extra parkeervakken in het ontwerp meegenomen.
Met Visio zijn afspraken gemaakt over de benodigde en beschikbare parkeerruimte. Aan beide kanten van de straat komen parkeervakken. Doordat een deel van de Heindijk in de nieuwe situatie eenrichtingverkeer krijgt, wordt de situatie ook overzichtelijker voor alle weggebruikers. Ook met het nieuwe Kindcentrum IJsselmonde zijn de plannen afgestemd.
Ook kwam het verzoek binnen om betaald parkeren in de voeren. Dit soort wijzigingen vallen niet binnen een onderhoudsproject. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gebiedscommissie.

Niet alle lantarenpalen stonden correct op de tekening. Daarnaast zijn verzoeken voor meer lichtpunten gedaan. In de definitieve tekening zijn alle lantarenpalen ingetekend.

In het eerste ontwerp was de voetbalkooi op een andere plek ingetekend. Naar aanleiding van de zorgen van bewoners over overlast, is besloten de voetbalkooi op de huidige plek te houden.

Een aantal bewoners heeft gevraagd of de Heindijk een woonerf kan worden. In een woonerf is de maximum snelheid 15 km/u, daarom zijn er eisen aan de inrichting van de straten. Deze wijk is heel ruim opgezet, waardoor een woonerf niet goed past in de beschikbare ruimte. Er worden wel extra maatregelen (drempels, wegversmallingen) genomen om te zorgen dat verkeer minder hard rijdt.

De mogelijkheid voor een extra in- en uitgang voor autoverkeer voor de wijk is op verzoek van bewoners onderzocht. De voordelen ervan wegen niet op tegen de nadelen. Afhankelijk waar de extra in- en uitgang gerealiseerd zou worden, leidt dit tot sluipverkeer of onveilige verkeerssituaties.

Alle inrichtingsplannen worden besproken met de hulpdiensten. Zo weten we zeker dat ook in de nieuwe situatie de bereikbaarheid goed is. In geval van nood kunnen hulpdiensten gebruik maken van het fietspad tussen de Aalsdijk en Vikingoord. Voor gewoon verkeer is dat verboden.

Bij ieder project wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Daarin is aandacht voor bereikbaarheid voor hulpdiensten, minder-valide bewoners en schoolgaande kinderen. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Om te zorgen dat verkeer minder hard door de wijk rijdt, maken we verschillende aanpassingen in de straten. Zo komen er meer drempels en wordt in de Bandeloodijk een wegversmalling gemaakt.

Het pad tussen de Hazendijk richting de Korendijk is al langer een bron van onenigheid tussen de bewoners van de omgeving Heindijk enerzijds en de bewoners van de woningen aan de Korendijk anderzijds. De bewoners aan de Korendijk hadden veel overlast toen het pad nog niet was afgesloten met een hek. In april heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het pad te onttrekken aan de openbare ruimte (definitief af te sluiten). In de bezwaartermijn van zes weken zijn geen reacties binnengekomen. Daarmee is het besluit definitief geworden.

De paden die tussen en achter woningen liggen, zijn eigendom van de gezamenlijke bewoners. Op het moment dat de buitenruimte wordt opgehoogd, ontstaat er een hoogteverschil. Wij zorgen dat het mogelijk blijft om met een fiets, rolstoel of rollator van de paden op de stoep te komen. Het ophogen van de hele paden moet door de bewoners / eigenaren zelf gedaan worden. Het is wel efficiënt en goedkoper om dit gezamenlijk aan te pakken.

In het eerste ontwerp stonden de fietsbeugels in parkeervakken. Daardoor zou er een parkeerprobleem kunnen ontstaan. De fietsbeugels zijn verplaatst (tussen de bomen bij de ingangen van de Aalsdijkflats).

De bankjes op de Bandeloodijk / Aalsdijk worden geplaatst zoals in het ontwerp is getekend. Veel oudere bewoners vroegen om meer gelegenheid om buiten te kunnen zitten. De voorgestelde plek is zonnig en heeft uitzicht op een mooie bomengroep. Op deze plek is er voldoende afstand van de flats. Uiteraard monitoren we de situatie. Als blijkt dat er overlast ontstaat, nemen we maatregelen.

U kunt formeel bezwaar maken tegen beslissingen van de gemeente; ook wat betreft de inrichting van uw wijk. Meer informatie op de pagina Bezwaar tegen een besluit van de gemeente.

Terugkoppeling bewonersbijeenkomst 9 september 2021

Op donderdagavond 9 september vond via MS Teams een digitale bewonersbijeenkomst plaats voor Heindijk Aardgasvrij. Er waren zeven aanwezigen uit de wijk. Lucas Vroom (projectmanager Gemeente Rotterdam) en Bas Koolen (projectmanager Vattenfall) lichtten de presentatie over de startende werkzaamheden toe. Aansluitend hierop was er tijd om vragen van deelnemers te beantwoorden.

Bereikbaarheid en parkeren

De meeste vragen gingen over bereikbaarheid en veiligheid tijdens de werkzaamheden en de parkeergelegenheid in de wijk. Zo werd door een deelnemer de nadruk gelegd op de minder mobiele bezoekers van de fysio praktijk en deelden een aantal andere bewoners hun zorg m.b.t. de schaarse parkeerplekken in de wijk. Ook werd de vraag gesteld hoe het huisvuil opgehaald wordt als de wegen straks zijn afgesloten. Tot slot deelde een deelnemer de zorg van enkele bewoners over de kosten die de overgang op het warmtenet met zich meebrengt. Sommige van deze vragen hebben geleid tot concrete afspraken, andere zullen nader worden uitgezocht.

Hier vindt u vragen, antwoorden en afspraken.

Veiligheid en toegankelijkheid staan hoog in het vaandel. Over de fysio praktijk heeft directievoerder Remco van de Hul apart overleg met de eigenaar. Diverse aandachtspunten worden nogmaals gecheckt en alle mogelijke risico’s daarvan nogmaals in kaart gebracht.

Stadsbreed gezien wil de gemeente juist dat er minder op straat wordt geparkeerd. Het gemeentelijk beleid hiervoor is dan ook dat er steeds minder parkeerplekken op straat mogen zijn. Voor dit project geldt echter dat er geen parkeerplekken verdwijnen, die komen straks in dezelfde hoeveelheid weer terug. Als we tijdens de werkzaamheden zien dat er inderdaad auto’s op de stoep staan kunnen we ervoor kiezen om handhaving in te zetten voor het delen van boetes. Dit hoort u dan wel eerst via de nieuwsbrief.

De kosten hangen uiteraard af van de setting en het verbruik. Er is een rekentabel die al met sommige bewoners is doorgenomen door omgevingsmanager Jacqueline. Daaruit bleek dat er weinig verschil is in de kosten. Als blijkt dat hier veel vragen over binnenkomen kan mevrouw Abbinghuis contact opnemen met Jacqueline om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij het informeren van de bewoners.

 

Jacqueline heeft een schema van de ophaaldagen opgevraagd om te kijken hoe de route aangepast moet worden om het huisvuil op te halen. Wanneer bekend is wat de aanpassing zal zijn wordt dit gecommuniceerd met de bewoners.

kaart van de omgeving Bandeloodijk

Het gebied rondom de Bandeloodijk waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Ontwerptekening met het gebied.

Bekijk hier de laatste versie van het ontwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jacqueline Jessurun, telefoon 010 - 267 50 15, e-mail aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl. Om op de hoogte te blijven kunt u de ‘Rotterdam aan de slag’ app downloaden via de App Store (Apple) of de Play Store (Android). Na het installeren van de app kunt u via projecten zoeken op Heindijk aardgasvrij.