Aangepast ontwerp Baanwegtunnel
Gepubliceerd op: 01-07-2020
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/baanwegtunnel/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor de zomer is op deze pagina een ontwerp gepresenteerd voor een nieuwe inrichting van de Baanwegtunnel. Bij dat ontwerp zou er een smalle rijbaan komen met brede fietsstroken en voetpaden.

Deze fietsstroken zouden op hetzelfde niveau liggen als de rijbaan. Bij tegenliggers en fietsers zouden de auto’s en bussen uitwijken naar de fietsstrook en daar even wachten totdat de weg weer vrij zou zijn.

Bezwaren

Veel bewoners hebben op dit voorgestelde ontwerp gereageerd. Zij waren positief over het opknappen van de tunnel en de omgeving, inclusief het groen en de openbare verlichting. Maar veel bewoners waren ook bezorgd over de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers. Zij vonden het geen veilig idee dat de fietser in de tunnel niet langer van het autoverkeer gescheiden zou zijn. Ook de gebiedscommissie zag dit als een bezwaar. In het advies dat zij op 13 juli uitgebracht hebben aan de wethouder heeft de gebiedscommissie deze zorgen van bewoners overgebracht.

Een nieuw ontwerp

De gemeente heeft goed geluisterd naar deze reacties en adviezen, en heeft een verkeersadviesbureau bij het project betrokken. Er is nu een ander ontwerp getekend dat zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de zorgen over het eerdere voorstel. Bij dit aangepaste ontwerp krijgt de tunnel:

 • een rijbaan van 4.50 meter
 • voetpaden van 1.80 meter, die iets breder zijn dan de huidige voetpaden (1.70 meter)
 • fietsstroken van 1.80 meter, die breder zijn dan de huidige fietsstroken (1,40 meter)

De fietsstroken liggen verhoogd ten opzichte van de rijbaan. Ze worden met een schuine opstaande band gescheiden van de rijbaan. Er is voldoende ruimte voor fietsers om elkaar te passeren, en voor voetgangers om samen op het voetpad te lopen.

De rijbaan is breed genoeg om tegemoetkomende personenauto’s te laten passeren, zonder de fietsers in de weg te zitten. Brede voertuigen, bijvoorbeeld de bus of een vrachtauto, passeren tegemoetkomend verkeer door via een schuine opstaande band een stukje over het fietspad te rijden. Door de schuine opstaande band zal dat met lage snelheid gebeuren.

Verder worden zowel extra drempels als 30 km/u markering op het wegdek aangebracht.

Minder nadelen

De gebiedscommissie ziet dat er ,vanwege de beperkte breedte van de tunnel, geen inrichting mogelijk is die voor alle groepen weggebruikers optimaal is. De gebiedscommissie is van mening dat dit aangepaste ontwerp veiliger is voor het langzame verkeer, en minder nadelen heeft dan het vorige ontwerp of de huidige situatie.

Subsidie

De herinrichting van de tunnel is kostbaar. De Metropool Regio Rotterdam Den Haag stelt subsidie beschikbaar, zodat verkeersverbeteringen kunnen worden uitgevoerd. In oktober 2020 werkt de gemeente de ontwerpdetails verder uit, zorgt voor het vaststellen van het plan, en voor het aanvragen van subsidie. Na toekenning van de subsidie zal het project naar verwachting in de loop van 2021 uitgevoerd kunnen worden.

Heeft u over dit aangepaste ontwerp vragen of opmerkingen? Stuurt u dan voor 22 oktober een e-mail aan Baanwegtunnel@rotterdam.nl.

Voor de herinrichting van de Baanwegtunnel is een nieuw ontwerp gemaakt. Op deze pagina treft u de ontwerpen aan, een toelichting daarop en zijn voorbeelden te zien van vergelijkbare situaties.

De Baanwegtunnel wordt eind dit jaar aangepast. De fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. De rijbaan voor auto’s wordt smaller. Overschieënaars ervaren de tunnel als onprettig, en (verkeers)onveilig. De huidige fiets- en voetpaden zijn te smal. De hoge stoepranden langs de fietspaden leiden tot gevaar op vallen. Door de versmallingen in de rijbaan voor het autoverkeer oogt de situatie rommelig. En de verlichting in de tunnel is onvoldoende.

Ontwerp

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Dit kunt u bekijken door de bestanden hieronder te downloaden. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

 • De Baanwegtunnel zelf, en de weggedeelten aan weerszijden daarvan (Baanweg en Ruggeweg) worden aangepakt
 • Aan beide zijden worden de voetpaden verbreed
 • Aan beide zijden worden brede fietsstroken in rood asfalt aangelegd. Daar kunnen 2 fietsers naast elkaar rijden en kunnen snellere fietsers makkelijk inhalen
 • De rijloper voor de auto’s en bussen wordt versmald en gemaakt van betonstraatstenen
 • Bij tegenliggers en fietsers wijken de auto’s en bussen uit naar de fietsstrook en wachten daar even totdat de weg weer vrij is. Op deze manier doet de automobilist een stapje terug en krijgen de fietsers en voetgangers meer ruimte
 • Er komt een aanvullende verkeersdrempel in de Baanweg om de snelheid van het verkeer te beperken
 • Het bestaande aantal parkeerplaatsen langs de Baanweg wordt in de nieuwe situatie opnieuw weer aangebracht.

En verder

 • De voetpaden langs de Baanweg worden langs de rijbaan gelegd, met meer groen aan de kant van het park. Het groen verbindt beide parkdelen.
 • Het groen langs de tunnelwanden wordt gedeeltelijk weggehaald om de sociale veiligheid te vergroten.
 • Er komt nieuwe verlichting in de tunnel. Het plafond wordt wit gemaakt en verlicht. Dat zorgt voor een betere sfeer in de tunnel.

Voorbeelden

Het principe met brede fietsstroken komt meer voor in de stad. Het belangrijkste voordeel is dat fietsers én auto’s de fietsstroken kunnen gebruiken. Dat levert ruimtebesparing op. Hieronder ziet u voorbeelden van deze fietsstroken elders in de stad en in andere steden en foto’s van groen met meer uitzicht voor een veiliger gevoel.

Alternatieven

Een andere mogelijke inrichting waar aan gedacht is, is een apart fietspad aan één kant van de weg dat in 2 richtingen te berijden is. Deze variant heeft als nadeel dat fietsers daardoor bij het begin en einde moeten oversteken. Dat kan gevaarlijk zijn. Belangrijker nadeel is dat de tunnel een beperkte doorrijdhoogte heeft. Alléén in het midden van de tunnel is die doorrijdhoogte nét genoeg voor de bussen die er doorheen rijden. Als er aan één zijde een vrijliggend fietspad gemaakt zou worden, moet de rijbaan opschuiven en passen de bussen niet meer door de tunnel. Dit maakt deze variant onhaalbaar.

Verder is de verbinding voor de bereikbaarheid van Overschie te belangrijk om voor autoverkeer te sluiten, of om éénrichtingverkeer in te stellen.

Planning

Het ontwerp wordt aangepast na de opmerkingen van bewoners en gebiedscommissie. Na de technische uitwerking en de selectie van een aannemer kan het werk naar verwachting eind 2020 beginnen.

Achtergrond project

De gemeente werkt aan verbetering van de knelpunten in de fietsroutes in de stad. Het verbeteren van de bestaande verbinding onder de A13 is daar een belangrijk onderdeel van. De tunnel verbindt de wijkdelen van Overschie, die door de A13 doorsneden worden. De onderdoorgang wordt gebruikt door mensen van/naar woningen, het winkelcentrum en de basisschool aan de westzijde van de A13 en mensen van/naar woningen en het winkelcentrum aan de oostzijde van de A13.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden is de tunnel afgesloten voor autoverkeer. De omleiding via de tunnel bij De Lugt wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen - met enige hinder - nog wel door de tunnel.

Meer informatie

Heeft u over dit aangepaste ontwerp vragen of opmerkingen? Stuurt u dan een e-mail naar baanwegtunnel@rotterdam.nl, u kunt reageren tot uiterlijk 22 oktober.