Rotterdam The Hague Airport
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/airport/
Spring naar het artikel
Foto: RTHA

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vervoert ruim 1,7 miljoen passagiers per jaar (2017). Hiermee is het de derde luchthaven van Nederland.

De luchthaven RTHA staat regelmatig in de publieke belangstelling. Op dit moment door een nieuw luchthavenbesluit wat waarschijnlijk binnen een paar jaar zal worden genomen. Dit luchthavenbesluit bepaalt de hoeveelheid vliegverkeer. De meningen over de wenselijke omvang van dit vliegverkeer lopen uiteen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de luchthaven en het luchthavenbesluit, en diverse verwijzingen naar andere nuttige bronnen.

Betekenis van de luchthaven

Rotterdam, Den Haag en de gemeenten in de regio hebben belang bij een goed functionerende regionale luchthaven. Zowel vanuit stedelijk als uit regionaal economisch oogpunt. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de haven en het Haagse regeringscentrum. Maar ook de grote universiteiten en onderwijsinstellingen. Daarnaast is het inkomend toerisme van steeds groter belang.

Bewoners en werkenden van de regio maken graag gebruik van de luchthaven. Rotterdam hecht aan verbindingen met steden in Europa die voor organisaties en bedrijven in en rond Rotterdam belangrijk zijn. Inmiddels worden verschillende bestemmingen aangevlogen die voorzien in een behoefte aan zakenbezoek, stedentrips, familie- en vriendenbezoek en vakantie en wintersportplezier.

Overleg over de luchthaven

De gemeente Rotterdam is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO). Hierin overleggen betrokkenen en belanghebbenden over het functioneren en de ontwikkeling van de luchthaven. Het overleg is bedoeld om het gebruik van de luchthaven te bevorderen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, bewoners en diverse belangenorganisaties.

Daarnaast vormen bestaat er de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). Deze bestaat uit:

 • de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten
  • Rotterdam
  • Lansingerland
  • Schiedam
 • de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Luchthavenbesluit

De luchthaven ligt bij dichtbevolkt gebied, tegen de bebouwing van Rotterdam aan. De aanvlieg- en vertrekroutes van het vliegverkeer liggen voor het grootste deel boven de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam. Om vooral geluidsoverlast te beperken zijn er grenzen gesteld aan de toegestane hoeveelheid geluid door vliegverkeer. Deze grenzen liggen vast in de zogenoemde Omzettingsregeling. Deze functioneert als luchthavenbesluit onder de 'Wet Luchtvaart', die het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer in regels vastlegt. De huidige omzettingsregeling is in 2013 vastgesteld.

Het luchthavenbesluit beperkt de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het vliegveld. Zo mogen binnen de 35 Ke-geluidscontour van de luchthaven geen nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen worden gebouwd. Hierop is slechts een beperkt aantal uitzonderingen. Tussen de 20 Ke-contour en de 35 Ke-contour maakt de gemeente zelf een afweging over de nieuwbouw van woningen.

In 2014 startte RTHA de voorbereidingen voor een nieuw luchthavenbesluit. Als eerste werd de Nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

In deze nota staat welke scenario’s voor de toekomst van RTHA worden onderzocht (inclusief het handhaven van de huidige situatie). Er staat in welke onderzoeken naar milieu- en leefbaarheidseffecten en economische effecten daarin moeten worden meegenomen. De resultaten van deze onderzoeken zijn maart 2016 in concept gepubliceerd als:

 • als het Milieueffectrapport (MER)
 • de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
 • een economische onderbouwing.

Advies

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vond het in 2013 belangrijk dat groei van de luchthaven kan rekenen op steun van provincie en gemeenten in de regio. Ze wilde door de BRR hierover geadviseerd worden. Voor dit advies heeft de BRR Joost Schrijnen als onafhankelijke verkenner aangesteld. Hij onderzocht het draagvlak in de regio en de voorwaarden voor het nieuwe luchthavenbesluit. Op 24 februari 2017 publiceerde hij zijn advies .

De verkenner constateerde dat er geen draagvlak is voor het verruimen van de huidige vergunde milieugrenzen. Hij schreef daarnaast aanbevelingen om het draagvlak te vergroten voor

 • leefbaarheid
 • communicatie
 • omgang met klachten
 • economische meerwaarde.

Hij wees ook op de kans om de geluidsoverlast te verminderen én licht te groeien. Dit alles binnen de huidige vergunde milieuruimte door (op termijn) helikopters te verplaatsen.

De aanbevelingen van de verkenner zijn door de BRR meegenomen in een advies (pdf). Dit is op 25 augustus 2017 aan de (toenmalige) staatssecretaris van infrastructuur en milieu gestuurd. De kern van dit advies is dat er in de regio geen draagvlak is voor verruiming van de geluidsgrenzen. Daarnaast vindt de BRR het belangrijk dat wordt onderzocht of verplaatsing van maatschappelijk helikopterverkeer (trauma en politie) haalbaar is. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Aansluitend op het advies zijn de leden ook begonnen met het werken aan de aanbevelingen van de verkenner.

Wettelijke procedure

De wettelijke procedure voor een nieuw luchthavenbesluit start met de aanvraag door de luchthaven. Onderdeel van deze aanvraag zijn de rapportages van het milieueffectenonderzoek, maatschappelijke kosten en baten en economische onderbouwing. De gemeente Rotterdam kan haar mening aan het bevoegd gezag sturen. Dit is de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit kan nadat de minister het ontwerp Luchthavenbesluit openbaar heeft gemaakt. Na verwerking van deze zienswijze wordt het definitief besluit genomen. Vanaf de aanvraag duurt het ongeveer een jaar tot het definitieve besluit is genomen.

Momenteel is nog niet bekend wanneer de luchthaven een aanvraag doet. Half 2018 is zij nog in afwachting van de controle van de gegevens voor de berekeningen in de milieueffectenrapportage. Deze controle is in opdracht van het ministerie.

Meer informatie

Meer informatie over de procedure voor het luchthavenbesluit kunt u vinden op de website Platform Participatie van de Rijksoverheid.

Actualisatie bestemmingsplan luchthaven

Het bestemmingsplan landzijde regelt alleen de ontwikkelingen van de luchthaven en de grond van de luchthaven direct daar omheen. Het heeft geen relatie met het luchthavenbesluit. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld mei 2016. Na een beroepsprocedure bij de Raad van State op 2 februari 2018 werd het onherroepelijk. Daarmee is het bestemmingsplan RTHA het actuele ruimtelijk-juridisch kader voor de ontwikkeling van vastgoed op de luchthaven. Het bestemmingsplan 'Rotterdam The Hague Airport' en de daaraan gekoppelde 'Parapluherziening geluidzone RTHA' vindt u op ruimtelijkeplannen.nl.

Hinder en overlast

Het vliegverkeer van en naar de luchthaven zal altijd overlast veroorzaken. Onder meer in de CRO wordt regelmatig gesproken over de mogelijkheden deze overlast te verminderen. Zo zijn in het verleden routes en procedures voor landen en vertrek gewijzigd en vertragingen van vluchten terug gedrongen. Grote stappen zullen waarschijnlijk niet meer gemaakt kunnen worden en verdere vermindering zal tijd kosten. Toch blijft er gewerkt worden aan verdere beperking van hinder. De BRR stelt hier in 2018 met de inbreng van de andere leden van de CRO een programma voor op.

In opdracht van de BRR registreert en analyseert de DCMR Milieudienst Rijnmond de milieuklachten en/of meldingen over de luchthaven. Zij stellen ieder kwartaal een rapportage op die in de CRO wordt besproken. Eén keer per jaar volgt een uitgebreid analyserapport. Op de website van DCMR kunt ook zelf een melding maken. Daarnaast doet de GGD jaarlijks onderzoek (pdf) naar hinderbeleving.