Extra nieuwbouw en minder slopen
Gepubliceerd op: 29-05-2019
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/addendum/
Spring naar het artikel

Duizenden nieuwbouwwoningen extra en minder woningen slopen. Plus meer aandacht voor woningen betaalbaar verduurzamen. Dat is de kern van het Addendum Woonvisie 2030, de aanvulling op de Woonvisie 2030 die de gemeenteraad vastlegde.

Met het Addendum wil de gemeente de woningvoorraad in Rotterdam nog beter laten aansluiten bij de behoefte van Rotterdammers. Met de huidige woningvoorraad lukt dit nog niet goed.

Meer evenwicht

Nu valt 69 procent van de woningen in de sociale sector (huur en koop) en 31 procent in het middensegment of hoger (huur en koop). Een sociale woning is daarbij, net als in de rest van de regio, gedefinieerd als een huurwoning tot 720 euro of een koopwoning met een WOZ-waarde tot 140.000 euro.

De gemeente wil dat er meer evenwicht in het woningaanbod komt. De hiervoor genoemde verhouding in de woningvoorraad komt namelijk niet overeen met de samenstelling van de Rotterdamse bevolking, waar steeds meer mensen een hogere opleiding en inkomen hebben. Uit het woningbehoefteonderzoek dat de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio heeft uitgevoerd blijkt dat er in Rotterdam dan ook een tekort is in het middensegment en hogere segment, terwijl er juist een overmaat is in het sociale segment. Met alle ingrepen die in het Addendum zijn beoogd zal Rotterdam in 2030 ongeveer 58 procent van de totale woningvoorraad sociaal zijn. In absolute aantallen blijven er altijd meer sociale woningen dan huishoudens in de sociale doelgroep.

Rotterdam streeft niet alleen stadsbreed, maar juist ook op wijkniveau naar een betere balans. Het doel van het verbeteren van de balans op wijkniveau, is de bewoners de kans te bieden om wooncarrière binnen de wijk te kunnen maken. Het gaat dan niet alleen om de jonge starter die het ouderlijk huis verlaat, maar juist ook het gezin dat door wil stromen naar een eengezinswoning en een oudere die de eengezinswoning juist wil inruilen voor een gelijkvloers appartement.

In alle sectoren komt er nieuwbouw bij: 20 procent in de sociale woningbouw, 30 procent in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment.
In het Addendum staat dat de corporaties zo’n 80 procent van de totale sociale nieuwbouw voor hun rekening nemen. Daarnaast hebben particuliere verhuurders plannen voor nieuwbouw in dit segment. De sociale nieuwbouw zal als gevolg hiervan grotendeels huurwoningen betreffen en maar zeer beperkt koopwoningen. Voor het beperkt aantal woningen dat wel in de sociale koopsector gebouwd wordt, geldt dat alle nieuwbouwwoningen met een vrij op naam prijs tot 220.000 euro tot het sociale segment worden gerekend. Vanwege de kwaliteit die ook in dit segment gewenst is, is een lagere vrij op naam prijs moeilijk te realiseren.

De sociale nieuwbouw is er vooral voor bepaalde groepen, namelijk studenten, jongeren, ouderen en huishoudens die geherhuisvest moeten worden. De nieuwbouw zal in het bijzonder ook huurwoningen betreffen met een prijs tussen 720 euro en 1.000 euro per maand voor middeninkomens. Door voor deze groepen te bouwen, ontstaat er ruimte in de sociale huursector. Nu wonen mensen met een middeninkomen soms nog noodgedwongen in een sociale (huur)woning en sommige ouderen in een reguliere eengezinswoning, omdat er voor hen geen geschikte andere woningen zijn.

Belangrijk in het Addendum is ook energiezuinig en duurzaam bouwen. De gemeente wil duurzame, betaalbare alternatieven voor gas en meer goed geïsoleerde woningen.

Nieuw is de gebiedsaanpak. Die houdt in dat alle woningcorporaties, verhuurders en particuliere eigenaren in een gebied afspraken met elkaar maken over duurzamer bouwen en wonen. Door dit samen te doen, kan duurzamer bouwen goedkoper zijn dan als ieder voor zich iets regelt.

Gekoppeld aan het Addendum heeft de gemeenteraad ook het Actieplan middenhuur vastgesteld. Daarmee wil de gemeente het aantal huizen met een huurprijs tussen 720 euro en 1.000 euro per maand vergroten. Ook komen er proefprojecten om bijvoorbeeld politieagenten en leraren voorrang te geven bij het toewijzen van een woning.

Woonvisie 2030 blijft van kracht

In grote lijnen blijft de Woonvisie 2030 van kracht zoals die in 2016 is vastgesteld. Het Addendum is nodig vanwege de groeiende vraag naar wonen in Rotterdam en de keuze van het huidige college voor de energietransitie in de stad.

Het Addendum vervangt de teksten over de ontwikkeling van de woningvoorraad en duurzaam bouwen in de Woonvisie 2030. De Agenda 2022 in het Addendum vervangt de Agenda 2022 in de Woonvisie 2030. De nieuwe agenda bevat meer maatregelen voor de korte termijn.

Regionale woningmarktafspraken

In 2019 ondertekende de gemeente samen met andere regiogemeenten, de Maaskoepel, de woningcorporaties en de Provincie Zuid-Holland het Regioakkoord, met daarin woningmarktafspraken voor de regio als geheel en gemeenten afzonderlijk. Dit regioakkoord vormt de basis voor het Addendum Woonvisie 2030.

Hieronder vindt u onder andere een link naar het Regioakkoord. In bijlage 2 is de Rotterdamse situatie nader toegelicht.

\