Aanpak administratieve lasten
Gepubliceerd op: 15-02-2019
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-admin-lasten/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer tijd om Rotterdammers te ondersteunen door minder tijd aan administratie te hoeven besteden. Dit is een lang gekoesterde wens van Wmo-zorgaanbieders en gemeente. Het actieplan Zorg goed geregeld komt hieraan tegemoet.

Op dinsdag 16 juli 2019 presenteerde wethouder De Langen dit plan samen met de betrokken zorgprofessionals en landelijke ambassadeur Wmo en jeugdhulp Rita Verdonk.

De gemeente en 60 zorgprofessionals kwamen samen tot 23 maatregelen zoals het beperken en schrappen van een aantal registraties.

Drie topacties

De belangrijkste drie acties met directe impact zijn:

  • alleen een indicatie afgeven voor zorg van korte duur als het echt nodig is, zodat professionals minder vaak herindicaties hoeven aan te vragen
  • het schrappen van de registratieplicht zelfredzaamheidsmatrix voor onder andere ouderen
  • het verspreiden van een actueel overzicht van contactgegevens van medewerkers van de gemeente.

Een kernteam van de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. Een begeleidingsgroep van zorgprofessionals van Aafje, Antes, CVD, Jeugdprofs, Laurens, NAS, Pameijer en Zuidwester houdt de voortgang en impact in de gaten.

In Rotterdam moeten zorgmedewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Daarom start gemeente Rotterdam met het aanpakken van de administratieve lasten in de zorg.

Samen met zorgverleners gaat de gemeente aan de slag. Ze brengt knelpunten in kaart en neemt maatregelen om de administratie eenvoudiger te maken. Registraties en verantwoording afleggen over de geleverde zorg zijn belangrijk. Tegelijkertijd kan te veel en nutteloze administratie juist de kwaliteit van de zorg schaden en het werkplezier van zorgmedewerkers verminderen. Zorgmedewerkers willen immers zorgen, niet administreren.

Verschillende trajecten

De gemeente heeft binnen de zorg onder andere te maken met aanbieders van Wmo-zorg voor volwassenen, Jeugdzorg en wijkteamzorg. De administratieve problematiek en rol van de gemeente verschilt tussen deze domeinen. Daarom kiest gemeente Rotterdam voor verschillende trajecten die aansluiten bij de wensen van zorgaanbieders. Waar raakvlak is of waar inzichten domeinoverstijgend toepasbaar zijn, verbinden we de trajecten. We starten met het traject in de Wmo.

Sinds 2015 heeft Rotterdam wijkteams opgericht om de zorg dichterbij de Rotterdammers te organiseren.

In de eerste jaren is de basis gelegd met het inrichten en organiseren van de wijkteams. De komende jaren hebben kwaliteit en effectiviteit van de wijkteams de prioriteit. Een onderdeel daarvan is de aandacht voor de administratieve lasten die wijkteammedewerkers ervaren. Samen met onder andere wijkteammedewerkers, wijkteamleiders en beleidsmedewerkers gaat de gemeente op zoek naar oplossingen voor deze administratieve lasten.

Sessies

Er zijn op verschillende manieren knelpunten opgehaald bij wijkteams wat betreft administratieve lasten, onder andere via de werkgroep administratieve lastendruk van de praktijktafel. In januari 2019 heeft wethouder De Langen akkoord gegeven om de aanpak te starten. In maart en april organiseerde de gemeente daarom sessies waarin we de reeds opgehaalde lasten aanvullen en prioriteren, om vervolgens oplossingen hiervoor te bespreken.

De uitnodigingen voor de sessies volgen nog. Bent u werkzaam in een van de Rotterdamse wijkteams en wilt u al graag praten over lasten die u ervaart en die u dus graag in de schrapsessies terug wilt zien? Neem dan contact op met Ilse van der Klift.

Doelen

Ons primaire doel is om ervoor te zorgen dat zorgverleners in de Wmo zo min mogelijk last hebben van administratieve lasten. Hoe?

Stimuleren gebruik informatie uit administraties

Het tweede doel is dat die administratie die we wel doen, wordt ervaren als nuttiger. We koppelen bijvoorbeeld de resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek aan zorgorganisaties terug zodat ze hier inzicht in hebben en het kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren. Ook gaat de gemeente in gesprek met zorgorganisaties over hoe zij zelf de informatie in administratieve systemen kunnen gebruiken.

Toetsen van maatregelen

Er is een begeleidingscommissie ingesteld van zorgaanbieders die een keer per kwartaal bijeenkomt. Met deze zorgaanbieders bespreken we de voortgang en wat er merkbaar is van de aanpassingen. Daarnaast zullen we bij specifieke aanpassingen kijken of we de effecten op kleine schaal kunnen meten – bijvoorbeeld of doorlooptijden korter worden.

Zelf aan de slag met het verminderen van administratieve lasten in jouw team of organisatie?

Niet alle administratie komt bij de gemeente vandaan. U kunt ook zelf aan de slag met het terugdringen van de administratieve lasten die u ervaart. Vilans heeft hier een aantal tools voor ontwikkeld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanpakadministratiezorgMO@rotterdam.nl.