VOG vrijwilligers verplicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/vog-vrijwilligers-verplicht/
Ga naar de hoofdinhoud

Instellingen, die een subsidie van gemeente Rotterdam ontvangen, mogen alleen met vrijwilligers werken die een geldige Verklaring omtrent gedrag hebben. Zo'n verklaring (de VOG) wordt afgegeven via de gemeente waarin de vrijwilliger woont.

Vrijwilligerswerk wordt onbetaald en onverplicht verricht voor anderen of voor de samenleving in het algemeen.

De regeling geldt voor alle vrijwilligers, maar niet voor eenmalige vrijwillige activiteiten en mantelzorgers. Dus niet voor een ouder die een schoolreisje begeleidt of voor eenmalige activiteiten bij bewonersinitiatieven.

De regeling is ervoor om jeugdigen en kwetsbare personen te beschermen. Als een subsidieaanvrager vindt dat een VOG niet nodig is kan in de subsidieaanvraag om een ontheffing gevraag worden. Dit moet dan wel met goede redenen zijn. Dit kan bijvoorbeeld als het soort vrijwilligerswerk geen risico's met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het bezorgen van een wijkkrantje voor een evenement. Uw accounthouder neemt daarover een beslissing. Uw accounthouder is degene die boven in de brief van de beschikking staat genoemd.

De regeling is in het belang van de instelling en de mensen die deelnemen aan de activiteit. We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze verplichting houdt. De gemeente controleert, als ze dat nodig vindt, of aan de verplichting is voldaan. Werkt u met vrijwilligers zonder VOG die er wel een hadden moeten hebben? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie.

De VOG wordt afgegeven door de dienst Justis. Deze verstrekt de VOG gratis aan alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Dit zijn vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Kijk voor meer informatie op gratisvog.nl/voorwaarden.

Als de VOG niet gratis verstrekt wordt geldt het volgende:
Omdat de VOG ook in het belang is van de instellingen en de doelgroep zijn de kosten voor rekening van de instellingen. De meeste instellingen zijn kapitaalkrachtig genoeg om deze kosten te dragen. Zijn de kosten voor de VOG’s te hoog voor uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met uw accounthouder  Deze beoordeelt of een financiële tegemoetkoming nodig is.

Voor alle vrijwilligers bij Wmo-(maatwerk)voorzieningen moet de aanbieder een geldige VOG hebben. Hierop zijn alléén onder strikte voorwaarden uitzonderingen mogelijk.

Uitzondering op verplichte VOG voor vrijwilligers

Voor Rotterdam gelden bij het maken van uitzonderingen op de VOG-verplichting de volgende afspraken:

 • uitzonderingen zijn alleen mogelijk voor medewerkers waarvoor een VOG is aangevraagd en afgewezen
 • uitzonderingen worden pas gemaakt na een afweging door zorgaanbieder die toetsbaar is door gemeente Rotterdam
 • het risico en de aansprakelijkheid die uit deze inzet volgt blijven volledig bij de aanbieder. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor het handelen van de vrijwilliger die hij inzet.
 • de aanbieder is verplicht om het risico voor de samenleving aantoonbare te minimaliseren. Aanbieder is verplicht om een goede analyse te maken van het risico voor de samenleving en het herhalingsgevaar. Hierbij moet gelet worden op de functie waarin (en de locatie waarop) de medewerker wordt ingezet.
 • de aanbieder legt in een persoonsgebonden registratie vast waarom in dit specifieke geval het risico afwezig is. En waarom de medewerker kan worden ingezet, ondanks het niet kunnen voldoen aan de VOG-verplichting.
 • de aanbieder neemt zo nodig preventieve maatregelen om het risico uit te sluiten. Bijvoorbeeld het niet werken op bepaalde locaties. Of het onder toezicht werken van een medewerker die wel een VOG heeft.
 • is er gedurende de inzet sprake is van een (dreigend) verhoogd risico of incidenten? Dan moet de aanbieder onmiddellijk de benodigde corrigerende maatregelen in het kader van het personeelsbeleid of vrijwilligersbeleid uitvoeren.

Aanbieder verwerkt de informatie over de genomen maatregelen op geanonimiseerde wijze in de periodieke incidentenrapportages. Dit is overeengekomen in het lopende contract voor levering van Wmo-voorzieningen. Uit de periodieke incidentenrapportage moet blijken:

 • voor hoeveel medewerkers de uitzondering op de VOG-verplichting werd gemaakt
 • of dit vrijwillige, of professionele medewerkers waren
 • hoeveel incidenten zich voordeden met medewerkers voor wie toestemming werd gegeven
 • welke maatregelen na incidenten met deze medewerkers door aanbieder werden genomen

Ook als dit in een periodieke incidentrapportage verwerkt wordt moet de aanbieder calamiteiten meteen melden aan de toezichthouder. Het gaat dan om calamiteiten in de zin van de Wmo. De toezichthouder kan dan de persoonsgebonden registratie van VOG-uitzonderingen opvragen. Dit alleen als dit voor het onderzoek van de calamiteit nodig is.