Rotterdamse Opgave Inburgering (ROI)
Gepubliceerd op: 03-03-2021
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/roi/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam werkt samen met haar partners aan de Rotterdamse Opgave Inburgering, de uitvoering van de Verander Opgave Inburgering van het Rijk.

De gemeente heeft de partners nodig om ervoor te zorgen dat inburgeraars zo snel mogelijk aan het werk gaan en intussen een zo hoog mogelijk taalniveau halen. Maatwerk staat hierbij centraal.

Themasessies

Hieronder vindt u de belangrijkste aanbevelingen per themasessie. Wilt u meer informatie over de bijeenkomst of de Rotterdamse Opgave Inburgering? Mail dan naar RotterdamseOpgaveInburgeringMO@rotterdam.nl. De gemeente gaat met de aanbevelingen aan de slag om de Rotterdamse Opgave Inburgering verder vorm te geven. Wij houden u hiervan op de hoogte!

Tip 1 - maatwerk

Neem kennis en (werk)ervaringen van nieuwkomer mee. Richt de brede intake en PIP op talentontdekking, met tussentijdse meetpunten. Waar is behoefte aan? Iemand mag met een eigen plan komen.

Tip 2 - motivatie en perspectief

Geef de stappen aan om tot het doel te komen. Bijvoorbeeld: laaggeschoold werk of MBO3 kan een stap zijn om tot het einddoel te komen en is niet het einddoel. Laat weten welke keuzes er zijn bij het maken van een toekomstbeeld.

Tip 3 - vaardigheden

Inburgering is breder dan taal. Ook digitale- en reken(budgetterings)vaardigheden zijn van belang.

Tip 1 - maatwerk

Maatwerk en differentiatie in taalniveau en vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken). Bijvoorbeeld B1 spreken en luisteren, A2 schrijven en lezen. Plan in het eerste jaar meerdere meetmomenten in, zodat cursist kan switchen van (beoogd) taalniveau.

Tip 2 - combinatie taal en participatie

Dit kan in de meeste branches pas bij een bepaald taalniveau. Bij A0- en A1-taalniveau is de gemeente aan zet of via snuffelparticipatie en modules. Laat taal en werk op elkaar aansluiten, inhoudelijk en agenda-technisch.

Tip 3 - inkoop

Selecteer niet de goedkoopste taalaanbieder. Kwaliteit boven prijs. Doe de inkoop samen met de regio en zoek als gemeente ook zelf naar werkgevers. 

Tip 1 - maatwerk

Bouw een taaltraject (schakeltraject) in bij de HBO- en MBO-instellingen, met specifieke vakken naast het Nederlands. Dat is goed voor de doorstroom. Neem de tijd voor de diagnostische fase.

Tip 2 - combinatie taal en participatie

BOL combineren met leren op de werkvloer. Zorg ook voor BBL- en geïntegreerde inburgeringstrajecten (GIT) in kansrijke sectoren zoals de bouw, zorg en ICT.

Tip 3 - begeleiding

Zorg in het schakeljaar voor mentoring, coaching en extra begeleiding zodat je de ontwikkeling van de cursist goed in beeld hebt. Studiemaatjes en een (studie)netwerk zijn hierbij erg belangrijk.

Tip 1 - maatwerk

  • Maak de Z-route persoonlijk en flexibel, en baseer het plan op verschillende rollen: burger, vrijwilliger, ouder, werknemer.
  • Differentieer op thema, bijvoorbeeld gesprek bij de dokter, 10 minuten gesprek op school.
  • Werk op wijkniveau, zodat cursist in de eigen omgeving zelfredzaam wordt. Houd zicht op een eventueel vervolgtraject.

Tip 2 - combinatie taal en participatie

Stel de participatie centraal en pas daarop taal aan. Breng de taal in de praktijk.

Tip 3 - vaardigheden

Geef aandacht aan interculturele communicatie, budgetteren, portfolio, een buddy op de werkvloer. Wees cultuursensitief in de begeleiding.

Tip 1 - maatwerk

Er is differentiatie binnen de groep wat betreft (financiële) zelfredzaamheid. Vraag de statushouders wat zij nodig hebben. Minimaal 6 maanden ontzorgen, daarna ondersteuning afbouwen en financiële zelfredzaamheid vergroten.

Tip 2 - zelfredzaamheid

Financiële zelfredzaamheid bevorderen via spreekuur (individueel) of cursus (groepen).

Tip 3 - buddy's

Voor de maatschappelijke begeleiding via maatschappelijke organisaties maatjes inschakelen die ook na 2 jaar nog zijn te raadplegen. Betrek buren erbij.

Tip 1 - sleutelfiguren I

Gebruik sleutelfiguren met kennis van de herkomstcultuur, zodat de connectie tussen herkomstcultuur en de Nederlandse cultuur optimaal gelegd kan worden.

Tip 2 - sleutelfiguren II

Gebruik ook de sleutelpersonen om de gemeenschappen te bereiken en om de ‘verborgen belangen/motivaties’ te ontaarden, door kennis van cultuur.

Tip 3 - discussie en confrontatie

Zorg ervoor dat mensen bewust de normen en waarden leren door discussies en confrontatie en geef hierbij aandacht aan verwachtingsmanagement.

Tip 1 - koppeling leerroute en werk

Integreer MAP (zoveel mogelijk) in routes B1, Onderwijs en Z. Richt de MAP praktisch in, maak een koppeling met de praktijk en de arbeidsmarkt.

Tip 2 - ervaringsdeskundigen

Leer van de ervaringen van ingeburgerde Rotterdammers. Wat hadden zij anders willen doen?

Tip 3 - vaardigheden

Neem praktische basisvaardigheden op over werken in Nederland en geef bijzondere aandacht aan de Nederlandse werkcultuur. Maak ‘start je eigen onderneming’ onderdeel van MAP.

Tip 1 - wet

Meer duidelijkheid in de wet over gezinsmigranten, met name bij de Z-route.

Tip 2 - informele trajecten

De rol van de gemeente en de taalscholen is om gezinsmigranten door te verwijzen naar informele trajecten en maatschappelijke organisaties.

Tip 3 - grote groep

Het is best een grote groep (700-1.000 mensen) die kwetsbaar is of kan worden, dus urgentie is groot.

Nieuwsbrief

Wij sturen regelmatig nieuws over de voorbereiding op de nieuwe Wet. Wilt u ook op de hoogte gehouden worden over de Rotterdamse Opgave Inburgering? Meld u dan nu aan.