Nadeelcompensatie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/nadeelcompensatie/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Denkt u schade geleden te hebben door toedoen van de gemeente? Wellicht komt u dan in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Bedrijven of particulieren die schade lijden (bijvoorbeeld winst- of inkomstenderving) als gevolg van rechtmatige besluiten of handelen van de gemeente, kunnen een beroep doen op de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN). Deze regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de geleden schade. De schade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte (zoals wegwerkzaamheden), verkeersbesluiten (zoals het afsluiten van wegen) of andere handelingen of besluiten van de gemeente.

Onevenredig nadeel

Tegemoetkoming in de schade wordt alleen toegekend als de aanvrager, in vergelijking met anderen, onevenredig nadeel ondervindt van een besluit of een handeling van de gemeente. Een zekere mate van overlast of financieel nadeel als gevolg van rechtmatig handelen van de gemeente, moet worden beschouwd als een normale maatschappelijke gebeurtenis, waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. Iedereen behoort dus een stukje 'maatschappelijk risico' te dragen. Voor ondernemers geldt het normale bedrijfs- of ondernemersrisico. Aangenomen wordt dat een omzetdaling van 8% of minder tot dit ondernemersrisico behoort en daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt.

De gemeente is niet verplicht om iedere schade (in zijn geheel) te vergoeden. Is er aangetoond dat de aanvrager in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schade, dan wordt maximaal 75% van de geleden schade door de gemeente vergoed.

De schade wordt beoordeeld aan de hand van de algemene, wettelijke regels voor schadevergoeding. Dit betekent dat ook aspecten als causaal verband, verrekening van voordeel, eigen schuld en de plicht tot schadebeperking, worden mee gewogen.

De schade wordt niet vergoed als: 

  • de schade is veroorzaakt als gevolg van wijziging van het bestemmingsplan. Daarvoor geldt de planschaderegeling van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Kosten

Meldingen van schade, opgelopen en toegebracht na 18 juli 2014 worden niet meer kosteloos in behandeling genomen. U betaalt € 300,- aan leges. Als het verzoek wordt toegewezen, dan worden de leges terugbetaald. Is de schade ontstaan voor 18 juli 2014, dan geldt de AVN niet en hoeft u geen leges te betalen.

Voorschot

Als sprake is van een spoedeisend belang, kan ook om een voorschot op de nadeelcompensatie worden verzocht. Dit verzoek wordt tegelijk met het verzoek om nadeelcompensatie gedaan. U bent hiervoor eenmaal de leges verschuldigd. De beslissing tot het verlenen van een voorschot loopt vooruit op de beslissing op het verzoek om nadeelcompensatie. Wanneer uiteindelijk blijkt dat er geen recht op nadeelcompensatie is, moet het voorschot terug betaald worden.

Onrechtmatig handelen van gemeente

Schade die u geleden heeft door onrechtmatig handelen van de gemeente wordt niet vergoed via de AVN, maar op grond van 'onrechtmatige daad'. U kunt hiervoor een verzoek indienen.